Mkhan chen bkra shis 'od zer


མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་
mkhan chen bkra shis 'od zer

Khenchen Tashi Özer

Tashi Ozer.jpg
 
Khen Tashi Ozer.jpg
Other names
  • བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་
  • བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་ཞི་བའི་སྙིང་པོ་
  • ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་
  • bkra shis 'od zer
  • bkra shis 'od zer zhi ba'i snying po
  • karma bkra shis 'od zer
Dates
Birth:   1836
Death:   1910
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Fire
Animal:   Monkey
Rab Jyung:   14
About
Religious Affiliations
Kagyu
Teachers
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po · 'jam mgon kong sprul · Mchog gyur gling pa · Karmapa, 14th · Karma nges don bstan pa rab rgyas · Dpal sprul rin po che · Tai Situpa, 9th
Students
A 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje · Karmapa, 15th · Zhechen Gyaltsab, 4th · Karma bkra shis chos 'phel · Tai Situpa, 11th · Thub bstan rgyal mtshan 'od zer
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1373
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Khenchen-Tashi-Ozer/P1373
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་ཟབ་ཁྲིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བསླད་མེད་ཡིད་ལ་གང་ཟིན་གྱི་ཟིན་ཐོ་ (Vol. 56, Text 12)
  2. རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་རྣ་བའི་རྒྱན་ (Vol. 60, Text 21)