Mgon po bdun cu rtsa gnyis


1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

དམག་ཟློག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས༔ མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་མདོས་ཀྱི་བཅའ་ཐབས་བསྐུལ་པ་དང་བཅས་པ་
Front left margin mdos chog
Back left margin gter mdzod srung ba'i las tshogs zhig gling
Location Volume 44, Text 78, Pages 833-846
Cycle Dmag zlog nyi shu rtsa lnga
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon བདག་འདྲ་གར་གྱིས་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་སོ། །བཀྲ་ཤིས་སོ