Mang dge rdo rje 'chang


མང་དགེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་
mang dge rdo rje 'chang

Mange Dorje Chang

Other names
  • དགེ་ལེགས་ཡར་འཕེལ་
  • མང་དགེ་རབ་འབྱམས་པ་
  • dge legs yar 'phel
  • mang dge rab 'byams pa
About
Links
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་གི་ཆོ་ག་གསེར་ཞུན་སྙིང་པོ་ (Vol. 52, Text 16)