Lung rtogs bstan pa'i nyi ma


ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་
lung rtogs bstan pa'i nyi ma

Nyoshul Lungtok Tenpai Nyima

Nyoshul Lungtok.jpg
Other names
  • སྨྱོ་ཤུལ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་
  • smyo shul lung rtogs bstan pa'i nyi ma
Dates
Birth:   1829
Death:   1901/1902
About
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po · Dpal sprul 'jigs med chos kyi dbang po · Mi pham rgya mtsho
Students
A 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje · Mi pham rgya mtsho · Las rab gling pa
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P5999
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ་ (Vol. 58, Text 22)
  2. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ (Vol. 58, Text 24)