Lha btsun ngag dbang phun tshogs


ལྷ་བཙུན་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་
lha btsun ngag dbang phun tshogs

Lhatsun Ngawang Phuntsok

About
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7121
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཛཱ་བཱིར་གྱི་རླུང་ཁྲིད་འཇའ་ལུས་མངོན་གྱུར་ (Vol. 31, Text 2)