Ldi ri chos kyi grags pa


ལྡི་རི་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་
ldi ri chos kyi grags pa

Diri Chökyi Drakpa

Other names
  • ཆོས་གྲགས་
  • chos grags
Dates
Birth:   12th Century
About
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7418
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/chos-grags/P7418
Catalog PagesList of Cycles Associated with this Person

  1. Tshogs bdag gter ma khams byon ma (6 of 6 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. མགོན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་མངོན་རྟོགས་དྲག་སྔགས་གསང་བ་སྤུ་གྲིའི་རྒྱུད་ (Vol. 38, Text 8)
  2. དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་གབ་ཐིག་འཁྲུགས་ཀྱི་མན་ངག་ (Vol. 38, Text 9)
  3. མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་མཇུག་ཆོག་ (Vol. 38, Text 10)
  4. མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་སྔགས་འགྲིགས་བཻ་རོ་ཙ་ནས་ལྡི་རི་ཆོས་གྲགས་ལ་གནང་བ་ (Vol. 38, Text 11)
  5. དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་ (Vol. 38, Text 12)
  6. དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་དྲག་སྔགས་གསང་བ་སྤུ་གྲིའི་སྨིན་བྱེད་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་མཐུ་སྟོབས་རབ་འབྱེད་ (Vol. 38, Text 13)