Kun bzang dpal ldan


ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་
kun bzang dpal ldan

Kunzang Palden

Khenpo Kunpal.jpg
Other names
  • མཁན་པོ་ཀུན་དཔལ་
  • མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་
  • མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་
  • mkhan po kun dpal
  • mkhan chen kun bzang dpal ldan thub bstan chos kyi grags pa
  • mkhan chen kun bzang dpal ldan
Dates
Birth:   1862
Death:   1943
Place of birth:   dge rtse gong (khams rdza chu kha)
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Water
Animal:   Dog
Rab Jyung:   14
About
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
Dpal sprul 'jigs med chos kyi dbang po · mi pham rgya mtsho · Dodrupchen, 3rd · o rgyan bstan 'dzin nor bu · gzhan phan chos kyi snang ba · pad+ma badz+ra · dge mang mkhan chen yon tan rgya mtsho
Students
Zhechen Gyaltsab, 4th · a 'dzom rgyal sras 'gyur med rdo rje · ngag dbang dpal bzang · bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma · 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros · khu nu bla ma bstan 'dzin rgyal mtshan
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P6962
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Kunzang-Pelden/9593
Catalog Pages