Karma nges don bstan pa rab rgyas


ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་
karma nges don bstan pa rab rgyas

Karma Ngedön Tenpa Rabgye

Other names
  • ཟླ་སྤྲུལ་
  • མཁན་ཆེན་ཟླ་བཟང་
  • zla sprul
  • mkhan chen zla bzang
Dates
Birth:   1808
Death:   1864
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Earth
Animal:   Dragon
Rab Jyung:   14
About
Religious Affiliations
Kagyu
Teachers
Tai Situpa, 9th · Karmapa, 14th
Students
'jam mgon kong sprul · Mkhan chen bkra shis 'od zer
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1392
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་ (Vol. 32, Text 29)
  2. ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་གི་སྨན་མཆོད་ (Vol. 32, Text 34)
  3. གཏེར་གསར་ཛམ་དཀར་གྱི་གཏོར་དབང་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་གོང་བུ་ (Vol. 50, Text 26)