Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas

(Redirected from Jedrung Trinle Jampa Jungne)


རྗེ་དྲུང་ཕྲིན་ལས་བྱམས་པ་འབྱུང་གནས་
rje drung phrin las byams pa 'byung gnas

Jedrung Trinle Jampa Jungne

Jedrung Jampa Jungne.jpg
Tertön name
bdud 'joms nam mkha'i rdo rje  བདུད་འཇོམས་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་
Other names
 • རི་བོ་ཆེ་རྗེ་དྲུང་བདུན་པ་
 • བྱམས་པ་འབྱུང་གནས་
 • ri bo che rje drung bdun pa
 • byams pa 'byung gnas
Dates
Birth:   1856
Death:   1922
Place of birth:   zhol zla nag
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Fire
Animal:   Dragon
Rab Jyung:   14
About
Religious Affiliations
Nyingma; Kagyu
Is emanation of
Langdro Könchok Jungne · ri bo che rje drung drug pa
Teachers
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po · 'jam mgon kong sprul · Karmapa, 15th
Students
Rin chen dar rgyas · bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje · Kangyur Rinpoche · stag lung zhabs drung thub bstan chos kyi nyi ma
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7640
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Riwoche-Jedrung-07-Jampa-Jungne/10315
Catalog PagesList of Cycles Associated with this Person

 1. Pad+ma gsang ba'i thig le (21 of 22 Texts)
 2. Thugs sgrub bde gshegs 'dus pa (1 of 4 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་༧འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེའི་རིང་ལུགས་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་སྨོན་པ་དྲང་སྲོང་བདེན་པར་སྨྲ་བའི་དབྱངས་སྙན་ (Vol. 60, Text 20)
 2. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རྩ་རྒྱུད་པདྨ་ཟབ་པ་ (Vol. 63, Text 14)
 3. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེའི་རྩ་རྒྱུད་པདྨ་ཟབ་པའི་བསྡུས་འགྲེལ་པདྨོའི་དྲྭ་བ་ (Vol. 63, Text 15)
 4. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས༔ སྨིན་བྱེད་དབང་གི་བྱང་བུ་ (Vol. 63, Text 16)
 5. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་རྣམ་མཁྱེན་ཤིང་རྟ་ (Vol. 63, Text 17)
 6. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར་ (Vol. 63, Text 18)
 7. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་ (Vol. 63, Text 19)
 8. ཚེ་འགུགས་བསྐུལ་བྱང་ (Vol. 63, Text 20)
 9. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གསོལ་བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད་ (Vol. 63, Text 21)
 10. དཔལ་ལྡན་སྟག་ལུང་པའི་ཟབ་ཆོས་གཏེར་གྱི་སྲུང་མ་བཛྲ་ཀ་ཤའི་མཆོད་སྤྲིན་ (Vol. 63, Text 22)
 11. ཚོགས་བསྡུས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ (Vol. 63, Text 23)
 12. རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེའི་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་ཆུ་བོ་ (Vol. 63, Text 24)
 13. གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེར་གཤེགས་འདུས་པ་དང་པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་གང་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་བའི། ཞི་ཁྲོའི་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཀུན་བཟང་ཁྲུས་ཆབ་ (Vol. 63, Text 25)
 14. རིགས་དྲུག་གནས་སྦྱོང་གི་སྲེག་གཏོར་སྦྱོང་བའི་དམིགས་བཟླས་ཟུར་བྱང་ (Vol. 63, Text 26)
 15. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། ཚེ་འདས་གནས་འདྲེན་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ (Vol. 63, Text 27)
 16. པདྨ་གསང་ཐིག་གནས་འདྲེན་སྐབས་བདག་འཇུག་གི་དབང་ནང་ནང་གསེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་སོགས་སྦྱོར་དགོས་པའི་ཟུར་བྱང་དཀྱུས་བཀོད་ (Vol. 63, Text 28)
 17. དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་རིག་འཛིན་དང་བཅས་པའི་ལྷ་དབང་གི་བཀོལ་བྱང་ (Vol. 63, Text 29)
 18. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་བླུ་བྱ་ཚུལ་སྲོག་འཚོའི་ལྗོན་ཤིང་ (Vol. 63, Text 30)
 19. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྲེག་བླུག་གི་ཆོ་ག་སྣ་ཚོགས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ (Vol. 63, Text 31)
 20. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་ (Vol. 63, Text 32)
 21. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། ཐུན་མོང་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་ (Vol. 63, Text 33)
 22. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་ལམ་རྫོགས་ (Vol. 63, Text 34)
 23. འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ་རིམ་གཉིས་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ (Vol. 63, Text 35)