Gza' yum


1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

གཟའ་ཡུམ་གྱི་དབང་ཁྲུས་ཟབ་མོ་
Front left margin dbang khrus
Back left margin gter mdzod zhi las chos grags gza' yum
Location Volume 47, Text 1, Pages 1-11
Cycle Gza' yum gyi dbang khrus zab mo
Authored by Drikung Chungtsang, 1st
Colophon དེ་ལྟར་འདིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་བུམ་ཆོག་དང་བཅས་པ་འདི་ཡང་དུས་མཐའི་སེམས་ཅན་རྨོངས་པ་རྣམས་ལ་སྟེང་གདོན་གྱིས་འཚེ་བའི་གཉེན་པོར་ཡིག་ཆ་ཁུང་མ་རྣམས་ནས་བསྡུས་ཏེ་འབྲི་གུང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་སྤྲོ་ལུང་གཟིམ་ཆུང་ལྕང་ལོ་ཅན་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་གན་མཛོད་ཆེན་པོར་བྲིས་པའོ་