Gnyal pa nyi ma seng+ge


གཉལ་པ་ཉི་མ་སེངྒེ་
gnyal pa nyi ma seng+ge

Nyalpa Nyima Senge

About
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7623
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བསོད་ནམས་གླང་པོ་སྟོབས་སྐྱེད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ (Vol. 51, Text 32)