Dregs pa pha mo

1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin bka' srung
Back left margin gter mdzod rdzogs chen sde gsum mchog gling
Location Volume 62, Text 14, Pages 69-70
Cycle Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ལས་ཕབ་རིམ་བཞིན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ །སརྦ་མངྒ་ལཾ།