Dpal mgon ma hA kA la lcam dral bdun cu


2 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ལས༔ དཔལ་མགོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལྕམ་དྲལ་བདུན་ཅུའི་ལས་བྱང་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod zhig gling dpal mgon bdun cu
Location Volume 38, Text 18, Pages 233-250
Cycle Thugs rje chen po 'khor ba las sgrol
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon
  • Treasure colophon: དེ་ལྟར་དཔལ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔའི་ལས་བྱང་ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་བཀའ་བཞིན་བདག་འདྲ་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་སྟེང་ཁང་གློ་འབུར་ནུབ་ཏུ་མཐིང་ཤོག་ལེབ་ལ་ཡི་གེར་བཏབ་པ་འདི༔ ཕྱི་རབས་ཨོ་རྒྱན་གསུང་གི་སྲས་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ དྷ་ཐིམ༔
  • Revealer colophon: བདག་འདྲ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་མཐིང་ཤུན་སྔོན་མོའི་ལེབ་ནས་དག་པར་ཕབ་པའོ
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ལས༔ དཔལ་མགོན་བདུན་བཅུའི་སྲོག་དབང་
Front left margin srog dbang
Back left margin gter mdzod zhig gling dpal mgon bdun cu
Location Volume 38, Text 19, Pages 251-254
Cycle Thugs rje chen po 'khor ba las sgrol
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon
  • Treasure colophon page 253: ཅེས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གསུང་བཞིན་བདག་འདྲ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་མཐིང་ཤུན་གྱི་ཤོག་བུ་ལ་ལེགས་པར་བྲིས་ནས་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་སྟེང་ཁང་གློ་འབུར་ནུབ་ཏུ་དྷ་ཐིམ༔ ཕྱི་རབས་ལས་ལྡན་གསུང་གི་སྲས་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ གྷུ་རུ་དྷེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ མནྟྲ་གྷུ་ཧྱ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon page 253: ཅེས་བདག་འདྲ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་འཕྲུལ་སྣང་སྟེང་ཁང་གློ་འབུར་ནུབ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་མཐིང་ཤུན་སྔོན་མོའི་ལེབ་ནས་དག་པར་ཕབ་པའོ