Dam rdzas bdud rtsi

1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་བྱིན་འབེབ་དངོས་གྲུབ་ཆུ་འཛིན་
Front left margin byin 'bebs
Back left margin gter mdzod dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs
Location Volume 30, Text 23, Pages 553-559
Cycle Rdor sems thugs kyi thig le
Parent Cycle Zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཞེས་གཏེར་གསར་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆ་ལག་ཏུ་དམིགས་ཀྱང་སྤྱི་ལ་འགྲེ་ཆོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཨོ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀའི་འདུ་ཁང་ཡར་ལུང་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཏུ་བོད་འབངས་སྤྱིའི་བདེ་ཐབས་སུ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་དང་། གཞུང་ས་རིན་པོ་ཆེ་རྩེ་ཤོད་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལྟར་འདུས་པ་སུམ་ཅུས། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་བགྱིས་པའི་ཚེ་ཤུགས་འབྱུང་གི་རེ་ཁཱར་མངོན་པར་འདུ་བགྱིས་པ་པོ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཏེ་གཞན་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག་