Bya khyung pa ngag dbang pad+ma rnam rgyal


བྱ་ཁྱུང་པ་ངག་དབང་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་
bya khyung pa ngag dbang pad+ma rnam rgyal

Jakhyungpa Ngawang Pema Namgyal

Dates
Birth:   15/16th Century
Place of birth:   bya khyung (kong po rkyen)
About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P8779
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དྲང་སྲོང་གི་ནད་པ་གསོ་ཐབས་ལས་གཞུང་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ (Vol. 47, Text 3)