Bka' srung dam can lcam dral

2 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་སྨན་བཙུན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod mchog gling rdor legs lcam dral
Location Volume 38, Text 50, Pages 741-750
Cycle Thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa ba
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་འབུམ་རྫོང་གུ་རུའི་གསང་ཕུག་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའོ
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། དམ་ཅན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་བཀའ་གཏད་གསལ་བྱེད་ཕྲིན་ལས་ལྕགས་ཀྱུ་
Front left margin bka' gtad
Back left margin gter mdzod mchog gling dam can lcam dral
Location Volume 38, Text 51, Pages 751-756
Cycle Thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa ba
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པའང་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ