Bdud rtsi cong zhi'i bcud len


1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

བྱང་གཏེར་ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་ཆ་ལག་ཞི་བྱེད་དཀར་མོ་བདུད་རྩི་ཅོང་ཞིའི་བཅུད་ལེན་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod byang gter cong zhi'i bcud len
Location Volume 30, Text 32, Pages 701-718
Cycle Kun tu bzang po dgongs pa zang thal
Parent Cycle Byang gter
Authored by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Colophon
  • First colophon page 709: ཞེས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ལྷ་བྲག་མཛོད་ལྔའི་ཟབ་གཏེར་སྙིང་པོ་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་ཆ་ལག་བཅུད་ལེན་བདུད་རྩིའི་ཕྲེང་བ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ་
  • Second colophon page 718: བདུད་རྩི་ཅོང་ཞིའི་བཅུད་ལེན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་དང་དམིགས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ལེའུ་ཚན་ནོ། །མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ་