Ba mkhal ma


1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

བ་མཁལ་གཏེར་མའི་གཞུང་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod thugs chen rgyal rgyam ba mkhal ma
Location Volume 21, Text 43, Pages 799-829
Cycle Dpal karma pa bka' babs thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha lnga
Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon
  • First colophon page 813: འདི་ནི་ཉང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་ཏེ་ཇོ་སྲས་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལ་གདམས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ
  • Second colophon page 820: རྗེ་མངའ་བདག་གི་སྤྲུལ་པ་ཉང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པ་ལགས་སོ
  • Third colophon page 829: ཞེས་པའི་ལས་ཕྲན་གྱི་ཡི་གེ་འདི་དག་རྒྱལ་བ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གི་གསུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ