Śākyaśrībhadra


ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་
kha che paN chen shAkya shrI

Śākyaśrībhadra
Śākyaśrībhadra

Dates
Birth:   1127
Death:   1225
Place of birth:   Kashmir
About
Teachers
Paṇḍitamati
Students
Sa skya paN+Di ta · Khro phu lo tsA ba byams pa'i dpal
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1518
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/sakyasribhadra/2810
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ (kha che paN chen shAkya shrI)

Page #s for bio of this person: 699 to 700

Folio #s for bio of this person: 180a6 to 180b2

།མ་བྱོན་སངས་རྒྱས་རབ་གསལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཁ་ཆེ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གདམས་པ་བཞི་ཞེས་ཐུགས་གཙིས་སུ་མཛད་པའི་ནང་ན། ཡང་དག་མེ་གཅིག་ཐོད་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་རས་ཐུབ་པ་སློབ་དཔོན་པདྨ་དངོས་ལས་གསན་ཅིང་ཟིན་བྲིས་སུ་མཛད་དེ་ལོ་ཙཱ་བ་རབ་མཆོག་དཔལ་དང་ལོ་པཎ་བསྡེབས་ནས་བསྒྱུར་པའི་གཞུང་ཉུང་ངུ་ངོ་མཚར་ཅན་བར་སྐབས་ཀྱི་་་་་་བར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕྱིས་འདིར་མི་སྣང་མོད། རྗེ་བླ་མས་མནལ་ལམ་དུ་དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བ་ལས་གསན་པའི་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་སོ།

ma byon sangs rgyas rab gsal gyi rnam 'phrul kha che paN+Di ta chen po shAkya shrI zhes 'jig rten na yongs su grags pa de nyid la khyad chos kyi gdams pa bzhi zhes thugs gtsis su mdzad pa'i nang na/_yang dag me gcig thod gcig la brten pa'i ras thub pa slob dpon pad+ma dngos las gsan cing zin bris su mdzad de lo tsA ba rab mchog dpal dang lo paN bsdebs nas bsgyur pa'i gzhung nyung ngu ngo mtshar can bar skabs kyi bar smin grol gyi rgyun bzhugs pa phyis 'dir mi snang mod/_rje bla mas mnal lam du dpyal lo tsA ba las gsan pa'i byin rlabs nye brgyud kho bos kyang nos so


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. པཎྜི་ཏ་མ་ཏི་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ (Vol. 49, Text 75)