'gyur med 'phrin las chos sgron


འགྱུར་མེད་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་
'gyur med 'phrin las chos sgron

Gyurme Trinle Chödrön

Other names
  • སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་
  • smin gling rje btsun 'phrin las chos sgron
Dates
Birth:   18/19th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
'gyur med 'phrin las rnam rgyal · 'gyur med pad+ma dbang rgyal
Students
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po · A 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2701
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་ཀུན་བཟང་མྱུར་ལམ་ (Vol. 3, Text 16)
  2. ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡིད་བཞིན་ཆར་འབེབ་ (Vol. 34, Text 28)
  3. རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་བསྙེན་ཡིག་རིམ་གཉིས་མཆོག་སྩོལ་ (Vol. 34, Text 37)
  4. ལས་འབྲེལ་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ (Vol. 46, Text 26)