'gong po

2 Text(s) Associated with this Deity[edit]

འགོང་པོ་ཨར་ལ་གཏད་པའི་མན་ངག་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod drag las ar gtad byang gter
Location Volume 54, Text 32, Pages 415-424
Cycle Thugs sgrub rdo rje drag po rtsal
Parent Cycle Byang gter
Authored by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Colophon
  • First colophon page 418: ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་ནས་རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་བཏོན་པའོ། །ས་མ་ཡ། རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། ཤུ་བྷཾ།།
  • Second colophon page 421: བྲག་རི་དུག་སྦྲུལ་སྤུངས་འདྲའི་རྐེད་ནས་རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་བཏོན་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
འགོང་པོ་ཨར་ལ་གཏད་པའི་མན་ངག་གི་ལག་ལེན་རྣམ་པར་གསལ་བ་འཆུག་མེད་དུས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་
Front left margin lag len
Back left margin gter mdzod drag las ar gtad byang gter
Location Volume 54, Text 33, Pages 425-454
Cycle Thugs sgrub rdo rje drag po rtsal
Parent Cycle Byang gter
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Colophon ཅེས་པའང་རྩ་བའི་གཞུང་དང་རྡོར་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྩ་བར་བཟུང་། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་ལེགས་ཆས་བརྒྱན་ཏེ་སུས་ཀྱང་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བར་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ