Difference between revisions of "RTZ Outline"

((by SublimeText.Mediawiker))
((by SublimeText.Mediawiker))
Line 7: Line 7:
  
 
</div>
 
</div>
 
<div class="section-page-heading">Texts List</div>
 
<ol type="1" style="margin-left: 3.5em;">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གང་ལས་བྱུང་བ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''gang las byung ba brgyud pa'i rim pa'i rnam thar lo rgyus'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 1|Volume 1]] &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::1]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བྱུང་ཁུངས་དེ་ལྡན་གྱི་གདམས་པའི་དཀར་ཆག་</span> &nbsp;·&nbsp; ''byung khungs de ldan gyi gdams pa'i dkar chag'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 2|Volume 2]] &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::2]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དེ་ལས་བྱུང་བའི་གདམས་སྐོར་དངོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''de las byung ba'i gdams skor dngos kyi rnam grangs''<br>
 
</li>
 
<ol type="a">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rtsa ba'i sa bcad dang po bskyed pa ma hA yo ga'i skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="A">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རྒྱ་ཆེ་བ་རྩ་བར་གྱུར་པ་རྒྱུད་སྡེའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rgya che ba rtsa bar gyur pa rgyud sde'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 3|Volume 3]] text 1 to [[RTZ Volume 4|Volume 4]] text 16 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::3]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::4]] [[textnuminvol::<16]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྒྲུབ་སྡེའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''sgrub sde'i skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rtsa ba sgrub thabs''<br>
 
</li>
 
<ol type="I">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་གསུམ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rtsa gsum spyi sgrub kyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 4|Volume 4]] text 17 - [[RTZ Volume 5|Volume 5]] text 31 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::4]] [[textnuminvol::>17]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::5]] [[textnuminvol::<31]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rtsa ba sgrub thabs''<br>
 
</li>
 
<ol type="1">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བྱིན་རླབས་རྩ་བ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''byin rlabs rtsa ba bla ma sgrub pa'i skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="a">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''phyi gsol 'debs kyi sgrub pa'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 5|Volume 5]] text 32-54 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::5]] [[textnuminvol::>32]] [[textnuminvol::<54]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ནང་ཞི་སྒྲུབ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''nang zhi sgrub''<br>
 
</li>
 
<ol type="A">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བླ་མ་ཆོས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bla ma chos skur sgrub pa'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 6|Volume 6]] text 1-19 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::6]] [[textnuminvol::<19]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བླ་མ་ལོངས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bla ma longs skur sgrub pa'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 6|Volume 6]] text 20-29 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::6]] [[textnuminvol::>20]] [[textnuminvol::<29]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bla ma sprul skur sgrub pa'i skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བླ་སྒྲུབ་པ་དངོས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bla sgrub pa dngos'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 6|Volume 6]] text 30 - [[RTZ Volume 11|Volume 11]] text 31 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::6]] [[textnuminvol::>30]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::7||8||9||10]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::11]] [[textnuminvol::<31]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཞར་བྱུང་གཏེར་བྱོན་བླ་སྒྲུབ་སྣ་ཚོགས་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''zhar byung gter byon bla sgrub sna tshogs skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 11|Volume 11]] texts 32-66 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::11]] [[textnuminvol::>32]] [[textnuminvol::<66]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གསང་བ་བླ་མ་དྲག་པོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''gsang ba bla ma drag po sgrub pa'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 11|Volume 11]] text 67 to [[RTZ Volume 14|Volume 14]] text 11 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::11]] [[textnuminvol::>67]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::12||13]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::14]] [[textnuminvol::<11]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''dngos grub kyi rtsa ba yi dam zhi khro sgrub pa'i skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="a">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཡི་དམ་སྤྱིར་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''yi dam spyir sgrub pa bka' brgyad spyi dril gyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 14|Volume 14]] text 12 to [[RTZ Volume 16|Volume 16]] text 37 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::14]] [[textnuminvol::>12]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::15]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::16]] [[textnuminvol::<37]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཡི་དམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''yi dam bye brag tu sgrub pa'i skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="A">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྐུ་ཡི་རིགས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''sku yi rigs mchog 'jam dpal gyi sgrub pa''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; '''jam dpal zhi ba'i sgrub pa'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 16|Volume 16]] text 38 to [[RTZ Volume 17|Volume 17]] text 3 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::16]] [[textnuminvol::>38]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::17]] [[textnuminvol::<3]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཁྲོ་བོ་འཇམ་དཔལ་དྲག་པོ་གཤིན་རྗེ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''khro bo 'jam dpal drag po gshin rje rol pa'i sgrub kyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 17|Volume 17]] text 4 to [[RTZ Volume 18|Volume 18]] text 45 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::17]] [[textnuminvol::>4]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::18]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">འཇམ་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པ་ཁྱབ་བདག་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; '''jam dpal shin tu khros pa khyab bdag nA ga rak+sha'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 19|Volume 19]] text 1-10 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::19]] [[textnuminvol::<10]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">པདྨ་གསུང་གི་སྒྲུབ་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''pad+ma gsung gi sgrub pa''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">པདྨ་གསུང་ཞི་སྒྲུབ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''pad+ma gsung zhi sgrub''<br>
 
</li>
 
<ol type="I">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rigs bdag tshe dpag med'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 19|Volume 19]] text 11 to [[RTZ Volume 21|Volume 21]] text 4 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::19]] [[textnuminvol::>11]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::20]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::21]] [[textnuminvol::<4]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">འོད་དཔག་མེད་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; '''od dpag med pa'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 21|Volume 21]] texts 5-29 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::19]] [[textnuminvol::>5]] [[textnuminvol::<29]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཞི་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''zhi ba thugs rje chen po'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 21|Volume 21]] text 30 to [[RTZ Volume 25|Volume 25]] text 17 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::21]] [[textnuminvol::>30]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::22||23||24]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::25]] [[textnuminvol::<17]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དྲག་པོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''drag po rta mgrin gyi skor ''<br>
 
</li>
 
<ol type="I">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">པདྨ་རིགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''pad+ma rigs kyi rta mgrin dmar po'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 25|Volume 25]] text 18 to [[RTZ Volume 26|Volume 26]] text 38 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::25]] [[textnuminvol::>18]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::26]] [[textnuminvol::<38]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཤིན་ཏུ་དྲག་པོར་ཁྲོས་པ་ལས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''shin tu drag por khros pa las kyi rta mgrin nag po'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 26|Volume 26]] texts 39-51 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::26]] [[textnuminvol::>39]] [[textnuminvol::<51]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཐུགས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''thugs kyi rigs mchog yang dag gi sgrub pa''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཤི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''shi ba rdo rje sems dpa''' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 27|Volume 27]] texts 1-13 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::27]] [[textnuminvol::<13]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཁྲོ་བོ་རྡོར་སེམས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''khro bo rdor sems yang dag he ru ka'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 27|Volume 27]] text 14 to [[RTZ Volume 28|Volume 28]] text 13 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::27]] [[textnuminvol::>14]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::28]] [[textnuminvol::<13]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཐུགས་རིགས་ཕྱག་རྡོར་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''de dang rjes 'brel thugs rigs phyag rdor skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 28|Volume 28]] texts 14-39 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::28]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<39]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''yon tan bdud rtsi sman gyi skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དངོས་སྨན་སྒྲུབ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''dngos sman sgrub'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 29|Volume 29]] text 1 to [[RTZ Volume 30|Volume 30]] text 33 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::29]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::30]] [[textnuminvol::<33]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རླུང་གི་བཅུད་ལེན་ཛཱ་བཱིར་གདམས་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rlung gi bcud len dzA bIr gdams skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 31|Volume 31]] texts 1-5 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::31]] [[textnuminvol::<5]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''phur pa phrin las kyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 31|Volume 31]] text 6 to [[RTZ Volume 32|Volume 32]] text 41 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::31]] [[textnuminvol::>6]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::32]] [[textnuminvol::<41]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''ma mo rbod gtong gi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 32|Volume 32]] text 42 to [[RTZ Volume 33|Volume 33]] text 23 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::32]] [[textnuminvol::>42]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::33]] [[textnuminvol::<23]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; '''jig rten mchod bstod kyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 33|Volume 33]] texts 24-36 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::33]] [[textnuminvol::>24]] [[textnuminvol::<36]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''dmod pa drag sngags kyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 33|Volume 33]] text 37 to [[RTZ Volume 34|Volume 34]] text 22 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::33]] [[textnuminvol::>37]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::34]] [[textnuminvol::<22]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཕྲིན་ལས་རྩ་བ་མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་ </span> &nbsp;·&nbsp; ''phrin las rtsa ba mkha' 'gro sgrub pa'i skor '' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 34|Volume 34]] text 23 to [[RTZ Volume 36|Volume 36]] text 54 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::34]] [[textnuminvol::>23]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::36]] [[textnuminvol::<54]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཆོས་སྐྱོང་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''chos skyong skor ''<br>
 
</li>
 
<ol type="a">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">མགོན་པོའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''mgon po'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 37|Volume 37]] text 1 to [[RTZ Volume 38|Volume 38]] text 19 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::37]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::38]] [[textnuminvol::<19]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ལྷ་མོའི་སྐོར་སོགས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''lha mo'i skor sogs'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 38|Volume 38]] text 20 to [[RTZ Volume 39|Volume 39]] text 44 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::38]] [[textnuminvol::>20]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::39]] [[textnuminvol::<44]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
''There are various Bon treasures that are not mentioned within the outline, but are included here at the end of the main sadhana section.'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 39|Volume 39]] text 45 to [[RTZ Volume 40|Volume 40]] text 10 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::39]] [[textnuminvol::>45]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::40]] [[textnuminvol::<10]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bsnyen sgrub kyi yan lag''<br>
 
</li>
 
<ol type="I">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་སྐོར་ </span> &nbsp;·&nbsp; ''bsnyen sgrub spyi'i yan lag skor ''<br>
 
</li>
 
<ol type="1">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དབང་གི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''dbang gi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 40|Volume 40]] texts 11-18 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::40]] [[textnuminvol::>11]] [[textnuminvol::<18]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱི་གཅེས་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bsnyen sgrub spyi gces skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 40|Volume 40]] text 19 to [[RTZ Volume 41|Volume 41]] text 15 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::40]] [[textnuminvol::>19]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::<15]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གཏོར་མའི་ཆོ་ག་</span> &nbsp;·&nbsp; ''gtor ma'i cho ga'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 41|Volume 41]] texts 16-35 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::>16]] [[textnuminvol::<35]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཚོགས་མཆོད་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''tshogs mchod skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 41|Volume 41]] texts 36-50 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::>36]] [[textnuminvol::<50]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རྟེན་གསུམ་རབ་གནས་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rten gsum rab gnas skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 41|Volume 41]] texts 51-58 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::>51]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གཤིན་དོན་གནས་ལུང་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''gshin don gnas lung skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 1-17 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::<17]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྲེག་བླུག་གི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''sreg blug gi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 18-23 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>18]] [[textnuminvol::<23]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་ལས་བྱེ་བྲག་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bsnyen sgrub spyi'i yan lag las bye brag pa'i skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="1">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''mchog gi phrin las'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 24-37 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>24]] [[textnuminvol::<37]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཕྲིན་ལས་ཐུན་མོང་</span> &nbsp;·&nbsp; ''phrin las thun mong ''<br>
 
</li>
 
<ol type="a">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྤྱིའི་ལས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''spyi'i las ''<br>
 
</li>
 
<ol type="A">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">འཁོར་ལོ་ཟ་ཡིག་སྔགས་འབུམ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; '''khor lo za yig sngags 'bum rten 'brel gyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 38-57 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>38]] [[textnuminvol::<57]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བཟང་ངན་ལེགས་ཉེས་བརྟག་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bzang ngan legs nyes brtag pa'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 58-68 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>58]] [[textnuminvol::<68]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''phan gnod kyi las sna tshogs pa'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 43|Volume 43]] texts 1-9 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::<9]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབ་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''gnas chen byin 'beb skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 43|Volume 43]] texts 10-17 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::>10]] [[textnuminvol::<17]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བསང་གསུར་གྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bsang gsur gyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 43|Volume 43]] texts 18-38 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::>18]] [[textnuminvol::<38]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">མདོས་གླུད་ཀྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''mdos glud kyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 43|Volume 43]] text 39 to [[RTZ Volume 44|Volume 44]] text 34 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::>39]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::<34]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ལས་བྱེ་བྲག་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''las bye brag sgrub pa'i skor ''<br>
 
</li>
 
<ol type="A">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྲུང་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''srung ba'i skor ''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ནད་གདོན་བར་ཆད་སྤྱིར་སྲུང་བ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''nad gdon bar chad spyir srung ba'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 44|Volume 44]] texts 35-67 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>35]] [[textnuminvol::<67]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་སྲུང་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; '''byung bzhi'i 'jigs pa srung ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 44|Volume 44]] texts 68-71 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>68]] [[textnuminvol::<71]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཡུལ་འཁོར་སྲུང་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''yul 'khor srung ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 44|Volume 44]] texts 72-82 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>72]] [[textnuminvol::<82]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སེར་བ་སྲུང་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''ser ba srung ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 44|Volume 44]] text 83 to [[RTZ Volume 45|Volume 45]] text 5 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>83]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::<5]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སད་སྲུང་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''sad srung ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 6-8 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>6]] [[textnuminvol::<8]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">མི་ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་སྲུང་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''mi phyugs kyi nad srung ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 9-21 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>9]] [[textnuminvol::<21]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བྱེ་བྲག་དུག་སྲུང་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bye brag dug srung ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 22-24 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>22]] [[textnuminvol::<24]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དགྲ་རྐུན་སྲུང་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''dgra rkun srung ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 25-30 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>25]] [[textnuminvol::<30]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">མཚོན་སྲུང་གི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''mtshon srung gi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 31-34 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>31]] [[textnuminvol::<34]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བདེན་ཚིག་བཀའ་བསྒོའི་སྲུང་བ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bden tshig bka' bsgo'i srung ba'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 35-37 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>35]] [[textnuminvol::<37]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དམོད་ཚིག་སྤྲིང་ཡིག་གིས་སྲུང་བ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''dmod tshig spring yig gis srung ba'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 38-39 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>38]] [[textnuminvol::<39]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཞི་བའི་ལས་ཀྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''zhi ba'i las kyi skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བགེགས་དང་བར་ཆད་ནད་གདོན་སྤྱིར་ཞི་བ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bgegs dang bar chad nad gdon spyir zhi ba'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 40-63 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>40]] [[textnuminvol::<63]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ནད་ཞི་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''nad zhi ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 45|Volume 45]] text 64 to [[RTZ Volume 46|Volume 46]] text 20 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>64]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::46]] [[textnuminvol::<20]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གདོན་ཞི་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''gdon zhi ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 46|Volume 46]] text 21 to [[RTZ Volume 47|Volume 47]] text 13 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::46]] [[textnuminvol::>21]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::47]] [[textnuminvol::<13]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་སོགས་ཞི་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''grib dang mi gtsang ba sogs zhi ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 47|Volume 47]] texts 14-40 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::47]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<40]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཞི་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''byad phur rbod gtong zhi ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 47|Volume 47]] texts 41-60 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::47]] [[textnuminvol::>41]] [[textnuminvol::<60]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཞི་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''snod bcud kyi nyes pa zhi ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 48|Volume 48]] texts 1-18 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::48]] [[textnuminvol::<18]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''sdig sgrib zhi ba'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 48|Volume 48]] texts 19-45 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::48]] [[textnuminvol::>19]] [[textnuminvol::<45]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་སྐོར་ </span> &nbsp;·&nbsp; ''rgyas pa'i las kyi skor ''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཚེ་རྒྱས་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''tshe rgyas pa'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 48|Volume 48]] texts 46 to [[RTZ Volume 49|Volume 49]] text 54 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::48]] [[textnuminvol::>46]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::49]] [[textnuminvol::<54]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཤེས་རབ་རྒྱས་བྱེད་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''shes rab rgyas byed skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 49|Volume 49]] text 55-79 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::49]] [[textnuminvol::>55]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བསོད་ནམས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྙན་གྲགས་རྒྱས་བྱེད་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bsod nams dang longs spyod snyan grags rgyas byed skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 50|Volume 50]] text 1 to [[RTZ Volume 51|Volume 51]] text 41 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::50]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::51]] [[textnuminvol::<41]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ལོ་ཏོག་འབྲས་བུ་རྒྱས་བྱེད་</span> &nbsp;·&nbsp; ''lo tog 'bras bu rgyas byed'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 51|Volume 51]] texts 42-66 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::51]] [[textnuminvol::>42]] [[textnuminvol::<66]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rigs rgyud rgyas par byed pa'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 51|Volume 51]] texts 67-72 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::51]] [[textnuminvol::>67]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bstan pa rgyas byed kyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 52|Volume 52]] texts 1-28 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::52]] [[textnuminvol::<28]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དབང་གི་ལས་ཀྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''dbang gi las kyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 52|Volume 52]] text 29 to [[RTZ Volume 53|Volume 53]] text 10 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::52]] [[textnuminvol::>29]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::<10]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''mngon spyod las kyi skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">མངོན་སྤྱོད་སྤྱི་</span> &nbsp;·&nbsp; ''mngon spyod spyi'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 53|Volume 53]] texts 11-21 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::>11]] [[textnuminvol::<21]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">མངོན་སྤྱོད་བྱེ་བྲག་</span> &nbsp;·&nbsp; ''mngon spyod bye brag''<br>
 
</li>
 
<ol type="I">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྲུང་བ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''srung ba'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 53|Volume 53]] texts 22-28 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::>22]] [[textnuminvol::<28]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཟློག་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''zlog pa'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 53|Volume 53]] texts 29 to [[RTZ Volume 54|Volume 54]] text 13 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::>29]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::<13]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གསད་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''gsad pa'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 54|Volume 54]] texts 14-16 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<16]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">མཐའ་སྡུད་འབྱུང་བཞིར་གཏད་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''mtha' sdud 'byung bzhir gtad pa ''<br>
 
</li>
 
<ol type="1">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྲུང་བའི་མཐའ་སྡུད་ས་ལ་གནན་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''srung ba'i mtha' sdud sa la gnan pa'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 54|Volume 54]] texts 17-35 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::>17]] [[textnuminvol::<35]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཆུ་ལ་གཏད་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''chu la gtad pa'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 54|Volume 54]] text 36 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::36]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གསད་པའི་མཐའ་སྡུད་མེར་སྲེག་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''gsad pa'i mtha' sdud mer sreg pa'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 54|Volume 54]] text 37 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::37]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཟློག་པའི་མཐའ་སྡུད་རླུང་ལ་བསྐུར་བ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''zlog pa'i mtha' sdud rlung la bskur ba'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 54|Volume 54]] texts 38-39 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::>38]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rtsa ba'i sa bcad gnyis pa lung a nu yo ga'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 55|Volume 55]] texts 1-27 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::55]] [[textnuminvol::<27]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་མན་ངག་སྡེའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rtsa ba'i sa bcad gsum pa rdzogs chen a ti yo ga man ngag sde'i skor''<br>
 
</li>
 
<ol type="A">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཕྱི་སེམས་སྡེའི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''phyi sems sde'i skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 55|Volume 55]] texts 28-33 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::55]] [[textnuminvol::>28]] [[textnuminvol::<33]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ནང་ཀློང་སྡེའི་སྐོར་ {{#info:འདིར་སེམས་སྡེའི་ཕྱི་སྐོར་བླ་མའི་ལས་བྱང་དང་སྡེ་གསུམ་གནད་དྲིལ་ལྡེབ་བྱང་ཙམ་བཅས་སྔོན་ཡོད་སོར་བཞག་བྱས། གཞན་དུ་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་ཡིག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། མཆོག་གླིང་ཟབ་གཏེར་ཕྱི་སྐོར་སེམས་སྡེ་དང་། ནང་སྐོར་ཀློང་སྡེའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་བྱང་དང་། དབང་ཆོག །ཟབ་ཁྲིད་བཅས་སོ་སོའི་ ས་ཁོངས་འདིར་བཞུགས་དགོས་པར་གསུངས་ཀྱང་། འོག་ཏུ་ཞལ་སྐོང་སྐབས་སྡེ་གསུམ་དཀྱུས་གཅིག་དབང་ཟིན་ཡན་ལག་དང་བཅས་འབྱུང་བས་འཐུས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།|note}}</span> &nbsp;·&nbsp; ''nang klong sde'i skor {{#info:There aren’t any klong sde texts included within this section of Terdzod, but there is a note stating that they should be inserted here in the future. Nevertheless, it appears that the only works of this genre that have thus far been included are part of mchog gling's rdzogs chen sde gsum revelation, which can be found in Volume 62|note}}''<br>
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གསང་བ་མན་ངག་སྡེའི་ཆོས་སྐོར་དངོས་ </span> &nbsp;·&nbsp; ''gsang ba man ngag sde'i chos skor dngos ''<br>
 
</li>
 
<ol type="i">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཨ་ཏི་ཡོ་ག་</span> &nbsp;·&nbsp; ''a ti yo ga''<br>
 
</li>
 
<ol type="I">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བི་མའི་བཀའ་སྲོལ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bi ma'i bka' srol'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 55|Volume 55]] text 34 to [[RTZ Volume 56|Volume 56]] text 12 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::55]] [[textnuminvol::>34]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::56]] [[textnuminvol::<12]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''pad+ma'i bka' srol'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 56|Volume 56]] text 13 to [[RTZ Volume 58|Volume 58]] text 2 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::56]] [[textnuminvol::>13]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::57]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::<2]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">བཻ་རོའི་བཀའ་སྲོལ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''bai ro'i bka' srol'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 3-10 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>3]] [[textnuminvol::<10]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་ཆིག་དྲིལ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''slob dpon rnam gsum gyi dgongs pa chig dril'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 11-19 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>11]] [[textnuminvol::<19]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་</span> &nbsp;·&nbsp; ''dga' rab rdo rje'i snying thig'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 20-27 {{#info:Not sure if this is an extra section of the outline or if it is part of the previous section|note}} &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>20]] [[textnuminvol::<27]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྤྱི་ཏི་ཡོ་ག་</span> &nbsp;·&nbsp; ''spyi ti yo ga'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 28-29 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>28]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཡང་ཏི་ཡོ་ག་</span> &nbsp;·&nbsp; ''yang ti yo ga'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 59|Volume 59]] texts 1-13 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::59]] [[textnuminvol::<13]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rigs gsum snying thig'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 59|Volume 59]] texts 14-31 {{#info:Again, I’m not sure if this an extra section, though this has clearly been inserted at this point.|note}} &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::59]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<31]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཡོ་ག་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་སྐོར་</span> &nbsp;·&nbsp; ''yo ga gsum sgril gyi skor'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 59|Volume 59]] text 32 to [[RTZ Volume 60|Volume 60]] text 11 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::59]] [[textnuminvol::>32]] OR [[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::60]] [[textnuminvol::<11]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">Concluding Materials</span>
 
</li>
 
<ol type="a">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཚིག་པ་སོགས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''smon lam dang bkra shis tshig pa sogs'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 60|Volume 60]] texts 12-20 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::60]] [[textnuminvol::>12]] [[textnuminvol::<20]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''ched du brjod pa'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 60|Volume 60]] text 21 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::60]] [[textnuminvol::21]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">Supplementary Volumes</span>
 
</li>
 
<ol type="a">
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་འབུམ་བཟང་</span> &nbsp;·&nbsp; ''sgrub thabs 'dod 'jo'i 'bum bzang'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 61|Volume 61]] &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::61]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''dam chos rdzogs pa chen po sde gsum'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 62|Volume 62]] &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::62]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rtsa gsum 'od gsal snying tig'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 63|Volume 63]] texts 1-13 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::63]] [[textnuminvol::<13]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''pad+ma gsang ba'i thig le'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 63|Volume 63]] texts 14-35 &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::63]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<35]]}}
 
</li>
 
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''lam rim ye shes snying po'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 64|Volume 64]] &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::64]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རྣམ་ཐར་སྣ་ཚོགས་</span> &nbsp;·&nbsp; '''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po mchog gyur gling pa dang 'jam mgon kong sprul rnam thar sna tshogs'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 65|Volume 65]] &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::65]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་པར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཚོ་</span> &nbsp;·&nbsp; ''rin chen gter mdzod chen mo'i par sna tshogs kyi dkar chag tsho'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 66|Volume 66]] &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::66]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">སྔགས་གསོ་ཆོག་ཁྲིགས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''sngags gso chog khrigs'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 67|Volume 67]] &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::67]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">གཏེར་མཛོད་སྨིན་གྲོལ་ཟུར་རྒྱན་</span> &nbsp;·&nbsp; ''gter mdzod smin grol zur rgyan'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 68|Volume 68]] to [[RTZ Volume 71|Volume 71]] &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::68||69||70||71]]}}
 
</li>
 
<li class="collapsible-text-list">
 
<span style="font-family: sans-serif;">དཔེའུ་རིས་</span> &nbsp;·&nbsp; ''dpe'u ris'' &nbsp;·&nbsp; [[RTZ Volume 72|Volume 72]] &nbsp;·&nbsp;
 
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::72]]}}
 
</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 06:08, 11 December 2018

Contents and Structure of the Rinchen Terdzö Chenmo
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་

While it is outwardly a collection of revelations, the material included within the Rinchen Terdzö Chenmo is primarily associated with formal liturgical practice and ritual performance. It is not, nor was it apparently intended to be, an all encompassing vehicle for the preservation of the treasure tradition as a whole. Therefore, the overarching structure of the Terdzö is based around the function of these various methods organized in terms of the standard Nyingma tradition’s triumvirate of Mahayoga, Anuyoga, and Atiyoga. Whether aimed at liberation or more mundane ends, the Terdzö is essentially a massive collection of activity manuals replete with all of the necessary auxiliary and instruction literature needed for their proper implementation. Nevertheless, though the Terdzö is not a complete collection of the treasure tradition, it does represent a strikingly accurate cross section of the history of this tradition. Thus, the Terdzö embodies the vitality of the treasure tradition and the ongoing processes of revelation and renewal that this represents.


Like most substantial Tibetan collections that were put together with the primary purpose of preserving large amounts of literature in one place, the Rinchen Terdzö is generally structured in keeping with a well-established doxography. In this case, the main body of the collection is divided along the lines of the three inner tantras of the Nyingma tradition, namely Mahayoga, Anuyoga, and Atiyoga. However, aside from the inherent hierarchy associated with those headings, the Terdzö is essentially a collection of stand-alone practices and thus it is structured around the functionality of these practice materials. In fact, given the predominance of liturgical literature and activity manuals (phrin las kyi byang bu or, simply, las byang), one could argue that it is a Mahayoga collection with sections for Maha-Anu and Maha-Ati practices.

Therein lies one of the key features of the Terdzö: while it is outwardly a collection of revelations, whether they were brought forth through the processes of treasure concealment and rediscovery or through more direct visionary encounters, the contents of the Terdzö are primarily associated with formal liturgical practice and ritual performance. It is not, nor was it apparently intended to be, an all encompassing vehicle for the preservation of the treasure tradition as a whole, but rather a collection of revealed methods. Therefore, the overarching structure of the Terdzö is based around the function of these various methods, beginning with the means to accomplish various enlightened attributes, to the propitiation of protective forces, and the performance of activities ranging from enlightened to mundane, in terms of Mahayoga, and on up until the completion stage practices of Anuyoga, and the advanced stages of ritualized practices that are fully embraced by the view of Atiyoga. Furthermore, each of these practices are accompanied by the means to transmit them, i.e. their corresponding empowerment rites (dbang chog), and their associated instructions on how to put them into practice, often in the form of guidance manuals (khrid yig), as well as supplemental liturgical materials, such as lineage supplications (brgyud 'debs) and so on, the overwhelming majority of which were penned by Jamgön Kongtrul himself.


To understand this structure, it is helpful to consider the origins and development of the Terdzö. While much has been said of the role of Jamyang Khyentse Wangpo and Chogyur Lingpa in the creation of the Terdzö, it is perhaps its relation to the work of Minling Terchen that is most pertinent in this regard. The Döjo Bumzang is often referred to as the “seed” of the Terdzö and while the latter certainly grew into a much more extensive and inclusive collection, it is framed within much of the same structure as this previous work. The Döjo Bumzang is a compilation of treasure practices, primarily sadhanas, from prominent revealers put together by Minling Terchen and his brother, Dharmaśrī, which is organized according to their relation to specific deities and/or the purpose of undertaking their practice. Furthermore, like Kongtrul in his stead, Minling Terchen wrote most of the works in the Döjo Bumzang, fashioning the revealed material into liturgical arrangements for practice and creating updated empowerment rites for their transmission. The Terdzö, thus, mirrors this framework and style, while greatly expanding upon it in both the amount of content and the categories into which it is structured. Though, it also should be noted that Minling Terchen was one of the first Nyingma masters to begin collecting the tantras associated with the early translation period into the preservationist compilation that we know as the Nyingma Gyubum (rnying ma rgyud ‘bum). And this facet of Minling Terchen’s scholarly activities seems to have had a profound influence on Kongtrul’s development of the Terdzö, which in many ways draws inspiration from both of these collections. The Terdzö emulates the Döjo Bumzang in content and function, while incorporating the grander purpose and scope of the Nyingma Gyubum.


One of the features that sets the Terdzö apart from these earlier works is that much of the material contained in this collection was freshly revealed either shortly before or during the course of its development. This brings us back to the role of Jamyang Khyentse Wangpo and Chogyur Lingpa, who together contributed roughly a hundred treasure cycles and, along with Kongtrul, make up for about half the overall works in the Terdzö. So, though the preservation of major treasure practices, in general, and those deemed to be rare and endangered, in particular, was certainly one of the primary goals of the collection, it undoubtedly became a vessel for the ongoing revelations of Kongtrul and his close associates. In fact, some of the treasure cycles found in the supplementary volumes were not included until later because they had been revealed so recently that the seals of secrecy had not yet expired during Kongtrul’s lifetime. This adds yet another layer of significance through which we might better understand the Terdzö, in the sense that it embodies the vitality of the treasure tradition and the ongoing processes of revelation and renewal that this represents.


The Terdzö is first and foremost concerned with the transmission and application of the revealed practices contained within its volumes. For a collection of this size it is remarkably streamlined to this end. Not only does it ensure the survival of all the revelations contained within it, but also that anybody with the requisite education and training who receives the full transmission of the Terdzö will have all the tools at hand to engage in the individual practices. This functionality underlines the Terdzö’s place within the greater framework of Kongtrul’s Five Great Treasuries (mdzod lnga chen mo) in that it is primarily a vessel for practice materials that support the ritual performance of various types of Tantric activities. Whether aimed at liberation or more mundane ends, the Terdzö is essentially a massive collection of activity manuals replete with all of the necessary auxiliary and instruction literature needed for their proper implementation. The range of these provides the structure of the Terdzö making it a remarkably inclusive manual of these types of ritual activities, rather than simply being a compilation of all things treasure. This distinction is highlighted by a comparison with the Damngak Dzö, which also touches upon a diverse series of practice lineages and is equally concerned with transmission, but is less focused on liturgical performance than it is on instructional material. And while these types of practices are detailed in some of the other of the Five Treasuries, those works are much more lineage or source specific.


On a final note, while the Terdzö is not a complete collection of the treasure tradition, it does actually represent a strikingly accurate cross section of the history of this tradition in general. The Terdzö touches upon most of the major treasure movements up until the time of Kongtrul and the works included therein outline their spread through subsequent generations of masters who upheld these revelations. So, not only do we see many of the major cycles of the most prominent and influential revealers, we also see the nurturing of these treasures through further compositions and transmission. For instance, the Terdzö features the considerable contributions of Minling Terchen’s personal treasures, as well as his extensive literary treatments of the treasures of early figures like Nyangral Nyima Oser and Guru Chöwang. Another notable example is Karma Chakme, who was a major conduit of Mingyur Dorje’s Namchö cycle as well as a prolific commentator and recorder of instructions on all manner of ritual performance. Furthermore, when looking at major cycles such as Rigdzin Godem’s Jangter, one can easily observe how these were furthered by the successive generations of masters at Dorje Drak Monastery and their associates. Likewise, when looking at the relationships between contributors to the Terdzö, certain periods of prolific revelation activities come to light. For instance, the activities of Jatsön Nyingpo and his immediate students mark a major watershed in the history of the treasure revelation, after which we see treasures spreading widely without requisite support of localized institutions. Therefore, the collection itself provides an historical overview of the development and spread of the treasure tradition up until the time of Kongtrul and beyond, as the Shechen Edition also features the contributions and additions of more contemporary masters culminating with Dilgo Khyentse Rinpoche, along with the extensive editorial contributions of Dagpo Tulku, who spent an astounding thirteen years meticulously poring over each word, text, and volume as he painstakingly prepared the present Edition for publication.

Morten Ostensen, Digital Curator, Tsadra Foundation, 2017


Texts List


Outline loading, please wait.
Compiling and filtering 3,108 texts.
This may take a couple of minutes.

</div> </div>