Zam srag pa rdor legs bstan 'dzin


ཟམ་སྲག་པ་རྡོར་ལེགས་བསྟན་འཛིན་
zam srag pa rdor legs bstan 'dzin

Zamsakpa Dorlek Tendzin

Other names
  • ཟམ་བྲག་རྡོར་ལེགས་བསྟན་འཛིན་
  • zam brag rdor legs bstan 'dzin
About
Teachers
Rin chen rnam rgyal
Links
Wiki Pages
Notes

zam srag might be a misspelling of zam brag


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. འཇོམས་བྱེད་འཆར་ཀ་ནག་པོའི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་ (Vol. 18, Text 17)