Sog po dpal gyi ye shes


སོག་པོ་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་
sog po dpal gyi ye shes

Sokpo Palgyi Yeshe

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Other names
  • སོག་པོ་ལྷ་དཔལ་
  • sog po lha dpal
Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   yar brog
About

Religious Affiliations
Nyingma

Teachers
Pad+ma 'byung gnas · gnyags dz+nyA na ku mA ra · rma rin chen mchog
Students
Gnubs chen sangs rgyas ye shes
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2JM8
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Sokpo-Pelgyi-Yeshe/5281
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གྲུབ་ཆེན་སོག་པོ་ལྷ་དཔལ་ (grub chen sog po lha dpal)

Page #s for bio of this person: 387 to 388

Folio #s for bio of this person: 24a5 to 24b1

།གྲུབ་ཆེན་སོག་པོ་ལྷ་དཔལ་ནི། མགར་བའི་མིང་ལ་སྔོན་དུས་སོག་པོར་འབོད་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་རྒྱུད་དེ། རྟེན་ཁྱིམ་པ། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱང་གཉའ་བ་ནས་འཛིན་པར་ནུས་པ་ཞིག་སྟེ། དེའང་གཉགས་ལོ་ཆེན་པོས་ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་བཙལ་བས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་མཁྱེན་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་པ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། གཉགས་ཀྱི་སྐུ་དགྲ་ལན་གསུམ་དུ་བཏུལ་བས་ཐུགས་ཟིན་གྱི་སློབ་མ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།

grub chen sog po lha dpal ni/_mgar ba'i ming la sngon dus sog por 'bod pa de 'dra'i rigs rgyud de/_rten khyim pa/_brtul zhugs kyis gcan gzan gdug pa can rnams kyang gnya' ba nas 'dzin par nus pa zhig ste/_de'ang gnyags lo chen pos phur pa sgrub pa'i grogs btsal bas mtshan nyid dang ldan par mkhyen nas rjes su bzung pa ltar rdo rje phur pa las dngos grub brnyes/_gnyags kyi sku dgra lan gsum du btul bas thugs zin gyi slob ma mchog tu gyur pa yin no