Shud bu dpal gyi seng ge


ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་
shud bu dpal gyi seng ge

Shubu Palgyi Senge

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Other names
  • ཤུད་ཕུ་དཔལ་གྱི་སེངྒེ་
  • ཁྲི་འབྲིང་ཁོང་བཙན་
  • shud phu dpal gyi seng+ge
  • khri 'bring khong btsan
Dates
Birth:   8th Century
Death:   9th Century
Place of birth:   lho brag
About

Religious Affiliations
Nyingma

Has following emanations
Drapa Ngönshe · Mingyur Dorje
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P4236
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Pelgyi-Sengge/6653
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ (shud bu dpal gyi seng ge)

Page #s for bio of this person: 390 to 391

Folio #s for bio of this person: 25b1 to 26a3

ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ནི། གདུང་རུས་ཆོས་རྒྱལ་དང་གཅིག་ཀྱང་བོན་དང་སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་གསུམ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ལ་བོན་གྱིས་ཤུད་བུར་མཚན་གསོལ་བས་དེ་ལྟར་གྲགས་ཀྱང་ཟེར། སྔོན་རྒྱལ་པོའི་ནང་བློན་ཡིན། ཤུད་བུ་ཁྲི་འབྲིང་ཁང་བཙན་ཡང་ཟེར། སློབ་དཔོན་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་ཡང་མཛད། གུ་རུ་པདྨའི་དྲུང་དུ་ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་སྦྱངས་ཏེ། མ་གཤིན་ཕུར་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་དང་རྙིང་མའི་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་བསྒྱུར། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གཏོགས་ཤིང། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དང་མ་མོའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ། གྲུབ་རྟགས་ཕུར་པ་ངམ་ཤོད་ཀྱི་ཆུ་ལ་བཏབ་པས། ཆུ་ཡན་མན་དུ་ཆད་པ་དང་། བྲག་ལ་བཏབ་པས་བྲག་རལ་བ་ལ་སོགས་བྱུང་། མཆིམས་ཕུར་ཆུ་བོ་གྱེན་ལ་ཟློག་པའི་རྗེས་ཀྱང་ཡོད། ཡང་ཁོང་རང་གི་གསུང་ལས། མི་རྒྱུད་ལྷ་ལས་ཆད་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། །ཞང་པོ་རྨུ་ནས་ཆད་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། དབུ་རྩེ་རིགས་གསུམ་གྱི་ཤར་ལོགས་བཞེངས་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། །མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་བཞེངས་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མར་ཁུ་ཝ་ལས་དྲངས་པས་རྗེ་ལས་ལྷག་པར་བྱུང་། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། བསམ་ཡས་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ལྟད་མོའི་སྐབས་སུ་མར་ཁུ་ཝ་ལས་དྲངས་པ་ཡིན་པར་གྲགས། སྒྲུབ་གནས་ནི་སྤང་ཆུང་པདྨའི་གླིང་སོགས་ཡིན་པར་སྣང་། འདིའི་གདུང་རབས་ཞིབ་པར་ལྷོ་བྲག་ཤུད་བུ་པ་གསང་བདག་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། སྤྱིར་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་པའི་དགེ་བཤེས་མང་དུ་བྱུང་བར་སྣང་། སྔ་མ་རྣམས་མ་གཤིན་ལས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་སྔགས་འཆང་ནུས་པ་ཅན་ཤ་སྟག་བྱོན། སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་གཏེར་སྟོན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཡོངས་གྲགས་དང་གཞན་ཡང་ཅི་རིགས་བྱོན་པར་མངོན།

shud bu dpal gyi seng ge ni/_gdung rus chos rgyal dang gcig kyang bon dang sgrung dang lde'u gsum la mkhas pa zhig la bon gyis shud bur mtshan gsol bas de ltar grags kyang zer/_sngon rgyal po'i nang blon yin/_shud bu khri 'bring khang btsan yang zer/_slob dpon spyan 'dren pa'i pho nya yang mdzad/_gu ru pad+ma'i drung du lo tsA mkhas par sbyangs te/_ma gshin phur gsum gyi gdams pa dang rnying ma'i chos bka' mang du bsgyur/_bod kyi mkhas pa chen po brgyad kyi nang tshan du gtogs shing/_rdo rje phur pa dang ma mo'i sgo nas grub pa thob/_grub rtags phur pa ngam shod kyi chu la btab pas/_chu yan man du chad pa dang /_brag la btab pas brag ral ba la sogs byung /_mchims phur chu bo gyen la zlog pa'i rjes kyang yod/_yang khong rang gi gsung las/_mi rgyud lha las chad pas rje dang tri ler mnyam/_/zhang po rmu nas chad pas rje dang tri ler mnyam/_dbu rtse rigs gsum gyi shar logs bzhengs pas rje dang tri ler mnyam/_/mchod rten dkar po bzhengs pas rje dang tri ler mnyam/_/zhes gsungs shing /_mar khu wa las drangs pas rje las lhag par byung /_/zhes zer te/_bsam yas grub pa'i dga' ston gyi ltad mo'i skabs su mar khu wa las drangs pa yin par grags/_sgrub gnas ni spang chung pad+ma'i gling sogs yin par snang /_'di'i gdung rabs zhib par lho brag shud bu pa gsang bdag las kyi rdo rje'i rnam thar du gsal/_spyir bstan pa la bya ba byas pa'i dge bshes mang du byung bar snang /_snga ma rnams ma gshin las grub pa brnyes pa'i sngags 'chang nus pa can sha stag byon/_sprul pa'i rnam rol gter ston mi 'gyur rdo rje yongs grags dang gzhan yang ci rigs byon par mngon