Ma hA gu ru tshe dbang rtsal

1 Text(s) Associated with this Deity

དག་སྣང་གསང་བའི་སྐོར་ལས། རིགས་འདུས་ཚེ་སྒྲུབ་པདྨའི་རྒྱ་ཅན་
Front left margin tshe yi phrin dbang
Back left margin gter mdzod rgyas las rdor brag rig 'dzin bdun pa'i dag snang
Location Volume 49, Text 12, Pages 133-138
Cycle Dag snang gsang ba'i skor
Authored by kun bzang 'gyur med lhun grub
Revealed by kun bzang 'gyur med lhun grub
Colophon ཞེས་གསུངས་ནས་གུ་རུ་མཚོ་རྒྱལ་དང༔ དེ་ཉིད་རང་ལ་ཐིམ་པའི་མོད་ཉམས་སད་འཕྲལ་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔ རྡ་ཐིམ༔