La gsum rgyal ba byang chub


ལ་གསུམ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་
la gsum rgyal ba byang chub

Lasum Gyalwa Jangchub

Dates
Birth:   8th Century
About

Religious Affiliations
Nyingma

Teachers
Pad+ma 'byung gnas · Ye shes mtsho rgyal
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P00EGS1017608
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Lasum-Gyelwa-Jangchub/84
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལ་གསུམ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་ (la gsum rgyal ba byang chub)

Page #s for bio of this person: 395 to 396

Folio #s for bio of this person: 28a5 to 28b1

།ལ་གསུམ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་ནི། སད་མི་མི་བདུན་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ཏེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས། ལོ་ཙཱ་མཁྱེན་པས་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་ལན་མང་དུ་བྱོན་ཞིང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་བསྒྱུར། ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ་ལས། ཐོས་པ་ཆེ་རབ་ལ་གསུམ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ་རབ་ཀྱི་མི་དགུའི་གྲངས་སུའང་བགྲང་བར་སྣང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལས་དབང་དང་གདམས་པ་ཞུས་པས། རྟེན་མེད་ཀྱི་མཁའ་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་ནུས་པའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའོ།

la gsum rgyal ba byang chub ni/_sad mi mi bdun du grags pa'i nang tshan te mkhan chen zhi ba 'tsho las rab tu byung zhing bsnyen par rdzogs/_lo tsA mkhyen pas rgya gar du yang lan mang du byon zhing mdo sngags kyi chos kyang bsgyur/_thos pa rgya mtsho lta bu'i pha rol tu son pa'i mkhas pa chen po ste/_lo rgyus chen mo las/_thos pa che rab la gsum byang chub rgyal/_/zhes zer te rab kyi mi dgu'i grangs su'ang bgrang bar snang /_slob dpon chen po las dbang dang gdams pa zhus pas/_rten med kyi mkha' la skyil krung gis bzhugs pa sogs rdzu 'phrul ston nus pa'i grub pa'i dbang phyug chen po'o