Kun dga' grol mchog


ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་
kun dga' grol mchog

Kunga Drolchok

Dates
Birth:   1507
Death:   1566
Place of birth:   glo smon thang
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Fire
Animal:   Rabbit
Rab Jyung:   9
About

Religious Affiliations
Jonang

Has following emanations
Tāranātha
Teachers
lo chen rat+na bha dra
Students
Byang bdag bkra shis stobs rgyal · 'gyur med bde chen
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2387
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Jetsun-Kunga-Drolchok/4085
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ (Vol. 60, Text 1)
  2. ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ནོར་བུ་མཐོང་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ (Vol. 60, Text 4)