KA la sid+d+hi


ཀཱ་ལ་སིདྡྷི་
kA la sid+d+hi

Kālasiddhi
Kalasiddhi

Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   India
About
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གོས་དཀར་མོ་བལ་འབངས་ཀཱ་ལ་སི་དྡྷི་ (gos dkar mo bal 'bangs kA la si d+d+hi)

Page #s for bio of this person: 401 to 401

Folio #s for bio of this person: 31a2 to 31a5

།གོས་དཀར་མོ་བལ་འབངས་ཀཱ་ལ་སིདྡྷི་ནི། རྒྱ་གར་རྔ་ཐུབ་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྲོང་ཁྱེར་བལ་བོང་འགྱུར་དུ་ཐག་མཁན་བཟའ་མི་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མོར་སྐུ་བལྟམས། ཡུམ་འཕྲལ་དུ་གྲོངས་པ་ལ་བརྟེན། མའི་པུར་དང་ལྷན་ཅིག་དུར་ཁྲོད་དུ་བསྐྱལ། ལྷ་ལྕམ་མནྡྷཱ་ར་བས་སྟག་མོར་སྤྲུལ་ནས་གསོས། ནར་སོན་པ་ན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་དེ་ཉིད་གདུལ་བྱར་མཁྱེན་ཏེ་དགེ་སློང་སོཽ་ཁྱ་དེ་བ་སྟེ་ཕན་བདེའི་ལྷ་ཞེས་པར་སྤྲུལ་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་སྨིན་པར་མཛད། ནགས་ཚལ་དྲྭ་བ་ཅན་དུ་ཡབ་ཡུམ་ལྷན་ཅིག་ཐབས་ལམ་ཟབ་མོའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱད་པའི་སྐབས་ཞིང་པ་རྔ་ཐུབ་ཅན་གྱི་ཁྱེའུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས། མཁའ་འགྲོ་འདི་ཉིད་བལ་ཡུལ་ཚུན་ཆད་དུ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མ་མཐོང་ཞིང་། མཐར་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་གྲུབ་པར་ངེས་སོ།

gos dkar mo bal 'bangs kA la sid+d+hi ni/_rgya gar rnga thub can gyi yul grong khyer bal bong 'gyur du thag mkhan bza' mi gnyis kyi sras mor sku bltams/_yum 'phral du grongs pa la brten/_ma'i pur dang lhan cig dur khrod du bskyal/_lha lcam man+d+hA ra bas stag mor sprul nas gsos/_nar son pa na slob dpon chen pos de nyid gdul byar mkhyen te dge slong so+au khya de ba ste phan bde'i lha zhes par sprul nas rjes su bzung zhing smin par mdzad/_nags tshal drwa ba can du yab yum lhan cig thabs lam zab mo'i brtul zhugs spyad pa'i skabs zhing pa rnga thub can gyi khye'u rjes su bzung ba grub pa'i slob dpon chen po hU~M ka ra zhes 'jig rten na nyi zla ltar grags/_mkha' 'gro 'di nyid bal yul tshun chad du byon pa'i lo rgyus ma mthong zhing /_mthar zung 'jug gi sku grub par nges so