Gtum po seng sgrog


1 Text(s) in this Cycle

དབང་སྐུར་གྱི་ཆོ་ག་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་ལས། གཏེར་གསར་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་དབང་དང་བྱབ་ཁྲུས་གདོན་འགྲོལ་གྱི་རིམ་པ་
Front left margin dbang khrus
Back left margin gter mdzod zhi las chos gling gtum po
Location Volume 47, Text 10, Pages 153-168
Cycle Gtum po seng sgrog
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Chos rje gling pa
Colophon ཞེས་པ་འདིའང་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དུ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པས་མཛད་པ་ལས་ཁོང་དུ་ཕྱུང་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་