Gter kha zung 'dus gtum mo

2 Text(s) in this Cycle

གཏུམ་མོའི་མེ་དབང་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་
Front left margin me dbang
Back left margin gter mdzod bdud klong zab lam gtum mo
Location Volume 55, Text 12, Pages 339-358
Cycle Gter kha zung 'dus gtum mo
Authored by kun bzang nges don dbang po
Revealed by bdud 'dul rdo rjeklong gsal snying po
Colophon དེ་ལྟར་གཏེར་ཆེན་ཟུང་གིས་རང་སྐལ་དུ་བཞེས་པའི་ཟབ་ཆོས་ལ་རང་བཟོའི་གཟུ་ལུམ་རས་ཆོད་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། དད་པ་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་བསམ་པས་དགོས་པའི་ཆ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་ཁ་བསྐངས་ཏེ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་སྦྱོར་བ་པོ་ནི་ཀཿཐོག་པའི་བྲན་དུ་སྐྱེས་པ་ངེས་དོན་དབང་པོས་མདོ་ཁམས་རྡོ་རྗེའི་གདན་དུ་སུག་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་ཛ་ཡནྟུ།།
གཏེར་ཁ་གཉིས་འདུས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁྲིད་ཟིན་མདོར་བསྡུས་ཟབ་དོན་ཀུན་འདུས་
Front left margin khrid yig
Back left margin gter mdzod bdud klong zab lam gtum mo
Location Volume 55, Text 13, Pages 359-387
Cycle Gter kha zung 'dus gtum mo
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Bdud 'dul rdo rjeKlong gsal snying po
Colophon ཟབ་མོའི་ཁྲིད་ཚུལ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་འདི་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་གྱི་མཛོད་དུ་རྒྱུད་སྲོལ་སྤེལ་བའི་དད་བློས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་སྐབས་སུ། བརྒྱུད་པ་གོང་མའི་གསུང་རྒྱུན་སྙིང་པོར་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐུན་གྱི་ཚུལ་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ