Bkra shis khye'u 'dren


བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་
bkra shis khye'u 'dren

Tashi Khyeudren

Other names
  • དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་
  • བཀྲ་ཤིས་ཁྱི་འདྲེན་
  • dam tshig sgrol ma bkra shis khye'u 'dren
  • bkra shis khyi 'dren
Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   Bhutan
About
Teachers
Pad+ma 'byung gnas · Ye shes mtsho rgyal
Links
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་ (dam tshig sgrol ma mon mo bkra shis khye'u 'dren)

Page #s for bio of this person: 401 to 402

Folio #s for bio of this person: 31a5 to 31b3

།དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་ནི། མོན་ཚ་འོག་ཏུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་ཆོས་ཀྱི་རིགས་སད་པ་དང་མནལ་ལམ་དུ་མཁའ་འགྲོའི་བརྡས་བསྐུལ་ནས་ལྷོ་བྲག་ཕྱོགས་སུ་བྱོན། ཐོག་མར་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་སྨིན་པར་མཛད། སླར་ལ་ཡག་མོན་མཁར་སྟེང་དུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ། ཟབ་མོའི་གདམས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ནས་གསུངས་པས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟུངས་མར་བཞེས། སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་སྐུ་ལུས་འདོད་རྒུར་བསྒྱུར་བས་སྟག་མོའི་ཚུལ་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཆིབས་ཀྱི་རྣམ་པར་མཛད། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཁམས་ཀྱི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་སླར་ཡང་དམ་ལ་བཞག །ཟབ་གཏེར་མཐའ་ཡས་པ་སྦ་བར་མཛད་པ་སོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པས་མ་གཅིག་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྗེས་ནས་བོད་ཁམས་འདིར་མཁའ་འགྲོ་འདི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་ཁུམས། མཐར་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་གཤེགས་ཏེ་ད་ལྟའང་བཞུགས་སོ།

dam tshig sgrol ma mon mo bkra shis khye'u 'dren ni/_mon tsha 'og tu 'khrungs/_chung ngu nas chos kyi rigs sad pa dang mnal lam du mkha' 'gro'i brdas bskul nas lho brag phyogs su byon/_thog mar ye shes mtsho rgyal gyis rjes su bzung zhing smin par mdzad/_slar la yag mon mkhar steng du o rgyan rin po che mjal/_zab mo'i gdams pa snying por dril nas gsungs pas dngos grub brnyes/_phrin las kyi gzungs mar bzhes/_spa gro stag tshang du slob dpon chen po rdo rje gro lod kyi skur bzhengs pa'i skabs sku lus 'dod rgur bsgyur bas stag mo'i tshul du sprul nas chibs kyi rnam par mdzad/_yab yum gnyis kyis bod khams kyi dregs pa can thams cad slar yang dam la bzhag_/zab gter mtha' yas pa sba bar mdzad pa sogs kyi bdag po'i rkyen du gyur pas ma gcig mtsho rgyal gyi rjes nas bod khams 'dir mkha' 'gro 'di bka' drin che bar khums/_mthar sku lus ma spangs par zangs mdog dpal gyi ri bor gshegs te da lta'ang bzhugs so