Dudjom Rinpoche


བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje

Jñāna
Dudjom Jikdral Yeshe Dorje

Dudjom rinpoche.jpg
 
21 years old
 
Dudjom with crown.jpg
 
with Chatral Sangye Dorje
 
Kalimpong 1962
Tertön name
gter chen 'gro 'dul gling pa  གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་
Other names
 • བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་
 • འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
 • bdud 'joms rin po che
 • 'jigs bral ye shes rdo rje
Alternate names
 • Dudjom Rinpoche
Dates
Birth:   1904
Death:   January 17, 1987
Place of birth:   gter kong (pad+ma bkod)
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Wood
Animal:   Dragon
Rab Jyung:   15
About
Affiliations
Father of Norbu, Thinley and gzhan phan zla ba.

Religious Affiliations
Nyingma

Is emanation of
Khyeuchung Lotsāwa · Dudul Dorje · Dudjom Lingpa
Teachers
Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas · 'gyur med nges don dbang po · o rgyan rnam grol rgya mtsho · 'jam dpal bde ba'i nyi ma · gling bla ma chos 'byor rgya mtsho
Students
Chatral Rinpoche · Norbu, Thinley · gzhan phan zla ba
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P736
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Dudjom-Jikdrel-Yeshe-Dorje/TBRC_P736
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

 1. བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ་ (Vol. 15, Text 29)
 2. བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཛཔ྄་བསྐུལ་ (Vol. 15, Text 30)
 3. ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆེན་པེ་ཧ་རའི་ཕྲིན་ལས་དམ་ལྡན་རེ་སྐོང་ (Vol. 39, Text 19)
 4. སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔའི་གསོལ་ཕྲིན་དབང་གི་གད་རྒྱངས་ (Vol. 39, Text 20)
 5. བརྒྱ་བཞིའི་ཆོ་ག་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་བཅའ་གཤོམ་འདོན་འགྲིགས་ཟིན་བྲིས་ (Vol. 43, Text 41)
 6. རྟེན་གྱི་གཟུངས་གཞུག་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ (Vol. 52, Text 28)
 7. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་ཆ་ལག་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ (Vol. 62, Text 82)
 8. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་ཆ་ལག་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བཅུད་ལེན་ (Vol. 62, Text 83)
 9. མཆོག་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་བླ་མའི་དགོངས་རྒྱན་ (Vol. 62, Text 101)
 10. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། ཚེ་འདས་གནས་འདྲེན་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ (Vol. 63, Text 27)
 11. བརྒྱུད་གསུམ་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་འདོད་འཇོ་ (Vol. 67, Text 1)
 12. རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན་ (Vol. 67, Text 2)
 13. སྨན་མཆོད་ཅུང་ཟད་ (Vol. 67, Text 3)
 14. རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་སྐོང་བསྡུས་ (Vol. 67, Text 4)
 15. ཚོགས་བསྡུས་ (Vol. 67, Text 5)
 16. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་དབང་བྱིན་ཆར་འབེབ་ (Vol. 67, Text 6)
 17. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་སྐོང་ཆོག་ལས་བྱང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ལམ་བཟང་ (Vol. 67, Text 7)
 18. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་སྐོང་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ (Vol. 67, Text 12)
 19. བླ་སྒྲུབ་ནོར་རྒྱམ་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 67, Text 21)
 20. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་པདྨའི་ལྗོན་ཤིང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིག་འཛིན་དགོངས་རྒྱན་ (Vol. 67, Text 22)
 21. པད་གླིང་མགོན་པོ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གསོལ་ (Vol. 67, Text 24)
 22. གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་རྒྱན་ (Vol. 67, Text 28)
 23. ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་སྡེ་བདུན་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས་ (Vol. 67, Text 33)
 24. ཞི་ཁྲོ་སྔགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ལུང་མདོར་བསྡུས་ (Vol. 67, Text 34)