Difference between revisions of "Terdzo-PHA-014"

(XML import Fill pdflink fields in text pages)
Line 1: Line 1:
 
{{UnderConstruction
 
{{UnderConstruction
 
}}
 
}}
{{RTZ Metadata
+
 
|classification=Tibetan Publications
 
|subclass=Tibetan Texts
 
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
 
|totalvolumes=70
 
|compilertib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
 
|compiler='jam mgon kong sprul
 
|tibgenre=Revelations - gter ma
 
|terma=Yes
 
|language=Tibetan
 
|pagestatus=Temporary stub only
 
|volumenumber=14
 
|textnuminvol=14
 
|pdflink=File:Terdzo-PHA-014.pdf
 
}}
 
 
{{Header
 
{{Header
 
}}
 
}}
Line 32: Line 17:
 
==Other Information==
 
==Other Information==
 
{{Footer
 
{{Footer
 +
}}
 +
{{RTZ Metadata
 +
|classification=Tibetan Publications
 +
|subclass=Tibetan Texts
 +
|pagename=Terdzo-PHA-014
 +
|fulltitletib=བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་བསིལ་ཟེར
 +
|fulltitle=bka' brgyad bde gshegs 'dus pa las/_zhi ba rdo rje dbyings kyi dbang bskur ba'i las rim gsal bar bkod pa kun phan bdud rtsi'i bsil zer
 +
|citation=[[‘jam mgon kong sprul]] bka' brgyad bde gshegs 'dus pa las/_zhi ba rdo rje dbyings kyi dbang bskur ba'i las rim gsal bar bkod pa kun phan bdud rtsi'i bsil zer. In Rin chen gter mdzod chen mo pod bcu bzhi pa (The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 14) by 'jam mgon kong sprul, 461-518. New Delhi: Shechen Publications, 2007-2016.
 +
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 +
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
 +
|author='jam mgon kong sprul;
 +
|sourcerevealer=Nyang ral nyi ma 'od zer;
 +
|compiler='jam mgon kong sprul
 +
|authortib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
 +
|sourcerevealertib=ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར
 +
|compilertib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
 +
|tiblittype=Buddhist
 +
|tibgenre=Revelations - gter ma, Empowerment Rituals - dbang cho ga
 +
|terma=Yes
 +
|rtzcategory=Mahayoga
 +
|deity=bka' brgyad;
 +
|cycle=bka' brgyad bde gshegs 'dus pa
 +
|cycletib=བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
 +
|language=Tibetan
 +
|volumenumber=14
 +
|volnumtib=༡༤
 +
|volyigtib=ཕ
 +
|totalvolumes=70
 +
|textnuminvol=14
 +
|pagenumbers=461-518
 +
|totalpages=58
 +
|beginfolioline=1a1
 +
|endfolioline=29b4
 +
|totalfolios=29
 +
|multivolumework=Yes
 +
|rectonotes=dbang chog
 +
|versonotes=gter mdzod bka' brgyad bder 'dus zhi ba
 +
|colophontib=ཅེས་པའང་རིགས་དཀྱིལ་ཁྱབ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་༧རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། ཛ་ཀ་དང་དགེ་མང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་བཅས་ལྷན་རྒྱས་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་མ་ཆེད་དུ་གནང་བ་ལྟར། གཏེར་གཞུང་སོར་བཞག་ལ་གཞུང་པོད་གཤིན་ཆོག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གསང་བ་སྤྱི་དང་མཐུན་པའི་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་དང་མཚམས་སྦྱོར་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་ཏེ། རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཟབ་ལུང་གཉིས་པ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
 +
|colophonwylie=ces pa'ang rigs dkyil khyab bdag thams cad mkhyen pa 7rdo rje gzi brjid kyi zhal snga nas dang /_dza ka dang dge mang mchog sprul rin po che rnam pa gnyis bcas lhan rgyas pa'i gsung gis bskul ma ched du gnang ba ltar/_gter gzhung sor bzhag la gzhung pod gshin chog las 'byung ba ltar gsang ba spyi dang mthun pa'i lag len rnam gsal dang mtshams sbyor phran bus brgyan te/_rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis zab lung gnyis pa rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bkod pa dge legs 'phel
 +
|pdflink=File:Terdzo-PHA-014.pdf
 +
|pagestatus=Phase I Complete
 +
|pagecreationdate=2015/10/22
 
}}
 
}}

Revision as of 03:03, 22 October 2015

This page is under construction. Check back later for updated content.
Terdzo-PHA-014.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་བསིལ་ཟེར་

bka' brgyad bde gshegs 'dus pa las/_zhi ba rdo rje dbyings kyi dbang bskur ba'i las rim gsal bar bkod pa kun phan bdud rtsi'i bsil zer

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul)
revealed by  ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ (Nyangral Nyima Özer)
in cycle  བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (Bka' brgyad bde gshegs 'dus pa)
Volume 14 (ཕ) / Pages 461-518 / Folios 1a1 to 29b4

[edit]

༄༅། །བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་བསིལ་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་ཤཱནྟ་བཛྲ་དྷཱ་ཏ་བེ། གདོད་ནས་རབ་ཞི་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས། །འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་རིགས་བརྒྱར་ཤར། །འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཆེན་རོལ་རྩེད་ཀྱིས། །སྲིད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གཞི་ཐོག་གཅོད་པར་མཛོད། །རིམ་པ་དབང་གི་ལས་རྩ་བ། །རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབྱེད་གཞུང་གི་དོན། །རྣམ་གསལ་རིག་འཛིན་གཞོན་ནུ་ཡི། །མགྲིན་པ་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་བསྟར། །བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་ཞི་བའི་ཆོས་སྐོར་རིམ་པ་དབང་གི་ལས་རྩ་བ་ལས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ནི་སྒྲུབ་ཆེན་རྡུལ་ཚོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལག་ལེན་དཀའ་བས། འདིར་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བསྐུར་དཀྱུས་འགྲེ་ཙམ་བཀོད་པ་ལ། སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པར་ས་ཆོག་མི་དགོས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལག་ལེན་དངོས་བསྟན་པ་ལ་ལྔ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར། སྟ་གོན། སྒྲུབ་མཆོད། དབང་བསྐུར་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཡར་ངོའི་ཚེས་སོགས་དུས་ཚོད་གཟའ་སྐར་བཟང་པོ་ལ་དབེན་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་ཁང་གཙང་མ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། བདེ་གཤེགས་རིགས་བརྒྱའམ་རིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་བཀྲམ། སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་སྟེང་དུ་བདག་བསྐྱེད་མཆོད་པ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། སྔོན་འགྲོ་དཀར་གཏོར། བསང་ཆུ། བསང་རྫས། སྤོས་ཆབ་རྣམས་དང་། སྟ་གོན་ཆས་མཎྜལ་ཆེ་ལེགས། ཙནྡན་གུར་གུམ་ག་པུར་སྦྱར་བའི་ཆུ། རྣམ་བུམ་དང་ལས་བུམ། ཀུ་ཤ །སོ་ཤིང་། དཔུང་སྐུད་སོགས་ཉེ་བར་བསྡོག །ཐོག་མར་ཞི་བ་རིགས་བརྒྱའི་ཕྲིན་ལས་ལྟར་སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་གཏང་བ་ནས་སྲུང་འཁོར་བར་ཚང་བ་དང་། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལྷ། བུམ་པ། སློབ་མ་སྟ་གོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མཎྜལ་ལེགས་པར་ཕྱིས་ལ་རིགས་བརྒྱ་སོ་སོའི་སྙིང་པོ་བཟླ་བཞིན་དུ་དྲིའི་ཐིག་ལེ་དབུས་སུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ། ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་གཙོ་འཁོར་དགུ་རེ། དེ་རྒྱབ་ཤར་ནུབ་གཉིས་ལ་གཉིས་རེ། ལྷོ་བྱང་ལ་རེ་རེ། དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་བཞིར་རེ་རེ་བཀོད་པ་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཉྫི་ལ་བཀོད། རྩ་བ་ལས། ཡན་ལག་བདུན་བྱ་ལྷ་རྣམས་བསྒོམ༔ ཞེས་དང་། འགྲེལ་པ་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སྒོམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། མཎྜལ་འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་བདེ་གཤེགས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་རིགས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ། ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་ལ་རིགས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་རེས་བསྐོར་བ། དེ་རྒྱབ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ་དྲུག །སྒོ་བཞིར་སྒོ་སྐྱོང་ལྷ་མོ་བཞི་སྟེ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་རྣམས་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསལ་བར་གྱུར། ཕྲིན་ལས་མདུན་བསྐྱེད་སྐབས་ལྟར། མ་ལུས་སེམས་ཅན་སོགས་སྔགས་བཅས་བརྗོད་པས་སྤྱན་དྲངས། ཧཱུྃ༔ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་སོགས་ཀྱིས་བཞུགས་སུ་གསོལ། སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་སོགས། ཀ་རོ་ད་ཡཱ་མི༔འི་བར་གྱིས་ཕྱག་བྱ། རྗེས་ཆོག་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི། ཧཱུྃ༔ གཟུགས་མཛེས་དབྱིབས་ལེགས་སོགས་དང་། དུང་མདོག་དཀར་མོ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས༔ སོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་བྱ། སྙན་གསན་དབབ་ཅིང་མཁྱེན་པར་གསོལ་བ་ནི་རྡོར་དྲིལ་དང་སྤོས་ཐོགས་ལ། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ རིགས་ལྔ་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས་ནས་ཀྱང༔ སློབ་མ་རྣམས་ལ་བརྩེ་བ་དང༔ ཁྱེད་རྣམས་ལ་ནི་མཆོད་པའི་ཕྱིར༔ སང་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བར་འཚལ༔ བཅོམ་ལྡན་བདག་ནི་གུས་པས་ལགས༔ དེ་བས་བདག་ལ་གནང་མཛད་རིགས༔ སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་བརྩེ་ལྡན་དང༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགྲ་བཅོམ་དང༔ གང་ཡང་གསང་བའི་སྔགས་རྣམས་དང༔ གང་ཡང་ལྷ་ཡི་སྤྱན་མངའ་བ༔ འབྱུང་པོ་མཐུ་ཆེན་ཇི་སྙེད་པ༔ སེམས་ཅན་བསྟན་ལ་དགའ་བ་རྣམས༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ སྔགས་འཆང་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ སང་ཉིན་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་ནི༔ བདེར་གཤེགས་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ༔ ཡོ་བྱད་ཅི་འབྱོར་པས་འབྲི་ན༔ ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ། སླར་ཡང་ལྷ་དང་སློབ་མ་རྣམས་སྟ་གོན་ལ་གནས་པར་བསྐུལ་བ་ནི། རྡོ་དྲིལ་ཐོགས་ལ། འབྲས་བུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས༔ དམ་ཚིག་རྫོགས་པར་མཛད་འཚལ་གྱིས༔ སང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདིར༔ ཚུལ་བཞིན་དུ་ནི་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་རྣམས་ཀྱང༔ གཙོ་བོ་དམ་ཚིག་ཆེར་དགོངས་ཏེ༔ སང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདིར༔ ཚུལ་བཞིན་དུ་ནི་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྔགས་མཁན་དམ་ཚིག་རྫོགས་པ་དང༔ རྫས་དང་ཆོ་ག་མ་ཉམས་པར༔ ཚུལ་བཞིན་དུ་ནི་བསགས་ལགས་ཀྱིས༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་གནས་པར་མཛོད༔ སྡེར་བཅས་ལྷ་ཀླུ་མཐུ་ཆེན་རྣམས༔ སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ ཕྱོགས་མཚམས་སུ་ནི་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་གནས་པར་མཛོད༔ རྒྱུད་དྲུག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ སང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདིར༔ སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གཏོང་ལགས་ཀྱིས༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་གནས་པར་མཛོད༔ ཡོན་བདག་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དེ༔ བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་འདོད་པའི་ཕྱིར༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་གནས་པར་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་པས་ལྷ་རྣམས་དགྱེས་བཞིན་དུ་གནང་བ་བསྩལ་ནས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར༔ ཅེས་མོས། གཉིས་པ་ནི། རྩ་བ་ལས་བུམ་པ་ལ་སྟ་གོན་མ་བཤད་ཀྱང་དེའི་ལས་རིམ་ཡོད་པས་སྤྱིའི་འགྲོས་ལྟར་སྐབས་འདིར་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕྱིར། བུམ་པ་གཉིས་དང་ནང་རྫས་སོགས་ཆས་རྣམས་མདུན་དུ་བཀོད། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ལས་ཀྱི་ལྷ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བཟླ། སྔགས་དེ་བརྗོད་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་གནས་ལྔར་གཏུགས། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵཱ་ཧཾ། གོ་ཆའི་རྒྱས་བསྲུང་། བུམ་པ་ལ་གུ་གུལ་བདུག །ཡུངས་དཀར་འཐོར། སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་བརྗོད་པས་བགེགས་བསྐྲད། དྲི་ཆབ་འཐོར་ལ། སྭ་བྷཱ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་སྦྱང་། ཨོཾ་ཤུ་པ་ཀ་ར་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་བུམ་པ་མཐུ་བྱིན་བསྐྱེད། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་བུམ་པ་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གསལ་བར་གྱུར། རིགས་བརྒྱའི་སྙིང་པོ་རྣམས་ལན་གསུམ་མི་ལྕོགས་ན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལན་གསུམ་བཟླ། ཨོཾ་ཙ་ཏུར་མ་ཧཱ་མུ་ཏྲ་ཀ་ལཀྵ་སི་ཏ་ན་སུ་མེ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་བུམ་པ་བྱིན་བརླབས། རིགས་ལྔས་ཁ་བརྒྱན། ཨོཾ་ཀ་ལཀྵ་སརྦ་གུ་ཎ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་བུམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པར་བསམ། དེ་ནས་ཆུ་གཙང་བླུགས་ལ། ཁཾ་ཛྙཱ་ན་རསྨི་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་ས་ར་ཤ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ རིན་པོ་ཆེ་ལྔ་ལ། ཨོཾ་པཉྩ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྙིང་པོ་ལྔ་ལ། ཨོཾ་པཉྩ་གརྦྷ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྨན་ལྔ་ལ། ཨོཾ་པཉྩ་ཏྲི་བི་ཤ་ད་ར་ས་ཧཱུྃ༔ འབྲུ་ལྔ་ལ། ཨོཾ་པཉྩ་བྱ་ཙ་ལ་སོ་མ་ལ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྤོས་ལྔ་ལ། ཨོཾ་པཉྩ་དྷཱུཔ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མས་ཀྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏཱ་ཧཾ༔ སྲུང་བའི་ཡུངས་ཀར་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཤེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཀྵོ་བྷྱཿཏྭེ་ཤ་ར་ཏི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་སཾ་བྷ་ཝ་རཏྣ་མཱ་མ་ཀཱི་ཨཱ་ཡུ་ཤེ་ཏྲཱཾ༔ ཨ་མི་དེ་ཝ་པ་ཎ་ཌ་ར་བཱ་སི་ནི་ཨཱ་ཡུ་ཤེ་ཧྲཱི༔ ས་མ་ཡ་དྷཱ་ར་ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་རཱ་ཙ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་པའི་ཐུམ་པོ་མགྲིན་པར་གདགས། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ འོ་མ་བླུགས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཀལྤ་བྲྀག་ཤ་ཧཱུྃ༔ ཁ་རྒྱན་གཟུག །ཨོཾ་པཉྩ་ལི་ཀ་ཧཱུྃ༔ མགུལ་ཆིངས་བཅིངས། ཨོཾ་ཨུ་པ་རི་པཱུ་ར་ཀ་པ་ར་མི་ཏ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ གཟུངས་ཐག་གདགས། སྔགས་དེ་རྣམས་ལན་བདུན་རེ་བཟླ་བར་གསུངས། དེ་ནས་སྟེགས་བུར་པད་གདན་ལ་བཀོད་དེ། ཏིཥྛ་བཛྲ་སིདྡྷི་པདྨ་བཛྲ་སཏྭཾ༔ ཞེས་བརྗོད། ཕྲིན་ལས་ལྟར་བུམ་བསྐྱེད་མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པ་འོད་ཞུའི་བར་ཚང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི། སློབ་མ་རྣམས་སྒོ་དྲུང་དུ་འདུས་ལ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་བརྗོད་ཅིང་ཁྲུས་བྱ། གྲལ་དུ་འཁོད། འགྲེལ་པ་ལས་ཕྱི་ནང་གི་ཁྲུས་བྱ་བ་དང་སྡིག་པ་སྦྱོང་བར་གསུངས་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་ཅིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། ཞབས་སེམས་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཟླས་ཤིང་། མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བྱས་པས་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་བཀྲུས་ནས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ནད་གདོན་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མོས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་གསུང་བར་ཞུ། ཞེས་པས་ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་གམ་བདུན་ཙམ་བརྗོད་མཐར། མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་སྟེ། །སོགས་བཤགས་ཚིག་བརྗོད་དུ་གཞུག །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་དང་ལོ་རྒྱུས་ཅི་རིགས་པ་བརྗོད། ཁྱད་པར། དེའང་སྔ་འགྱུར་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་བཀའ་སྲོལ་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་གྲགས་པའི་ཕྱི་མ་ལའང་སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་སྡེ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་སྤྱི་བཀའ་དང་། སོ་སོར་སྒྲུབ་པའི་སྒོས་བཀའ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པར་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་བཀའ་བབས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གཅིག་དྲིལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་རྣམས་བོད་ཡུལ་གྱི་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སོགས་བཀའ་བབས་སྙིང་གི་བུ་དགུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལས་ཅན་རྗེ་འབངས་སོ་སོའི་དབང་སྐལ་དུ་བསྩལ་པ་རྣམས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་རིམ་པ་དུ་མར་ཕྱེས་ཏེ། མ་འོངས་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་མཐའ་དབུས་ཀྱི་གཏེར་གནས་མང་པོར་རྒྱས་བཏབ་པ་ལས་རྩ་བར་གྱུར་པ། དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སོགས་ལ་ཐོག་མར་གནང་བ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ལྷོ་བྲག་མཁོ་མཐིང་ལྷ་ཁང་གི་རྟེན་གཙོ་རྣམ་སྣང་གི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཐོག་མ་མངའ་བདག་སྐུ་སྤྲུལ་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སྲས་སློབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ལས་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ། ད་ལྟའི་བར་དུ་སྨིན་གྲོལ་དང་ཕྲིན་ལས་ཕྱག་ལེན་དར་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྐོར་འདི་ཉིད་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་ཆོས་སྡེ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་གའི་ཆིངས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་མཐུན་པ་ལ་སྒོམ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་བླ་མེད་དང་མཐུན་པར་བཀྲལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི་བ་ལ་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་སློབ་མ་སྟ་གོན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དགའ་ཆེན་ཁྱོད་བདག་སྟོན་པ་སྟེ༔ སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ནི་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་བསྟན་པ༔ མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་མཆོག་ཏུ༔ མགོན་པོས་བདག་ནི་འཇུག་པར་མཛོད༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གྱི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོ་བདག་ལ་སྡོམ་པ་སྩོལ༔ ཐུབ་པ་ཉི་མ་ལས་བྱུང་བའི༔ སངས་རྒྱས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡི༔ སློབ་དཔོན་དཔང་དུ་གནས་པ་ལ༔ སངས་རྒྱས་རོལ་མོ་ལས་བྱུང་བའི༔ མི་ལྡོག་འཁོར་ལོའི་འབྱོར་པ་ལྡན༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་མཆོག༔ གསང་བ་ཆེན་པོར་ཞུགས་པར་བགྱིད༔ གསང་བའི་ཡུལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་དུ༔ མགོན་པོས་བདག་ནི་གཞུག་པར་མཛོད༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སློབ་དཔོན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ་གནང་བ་ཞུ་བ་ནི། སྤོས་ཐོགས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། རིག་པ་འཛིན་པ་འདི་ཉིད་ནི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་ཡོངས་འཛིན་ཅིང༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་གསང་བ་ཡི༔ འཁོར་ལོ་འདི་ལ་འཇུག་པར་འཚལ༔ ཞེས་གསོལ་བས་ཡི་དམ་ལྷས་གནང་བ་ཐོབ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ལགས་པས་འདི་ལ་སྙན་གཏོད་པར་ཞུ། ཚུར་ཤོག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ༔ ཁྱོད་ནི་ཚུལ་ཆེན་སྣོད་ཡིན་གྱིས༔ གསང་སྤྱོད་ཚུལ་ཅན་ཆོས་བཀའ་དབང༔ ཁྱོད་ལ་ཡང་དག་བསྟན་པར་བྱ༔ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་འདས་དང༔ དེ་བཞིན་གང་དག་མ་འབྱོན་དང༔ ད་ལྟར་བྱོན་པའི་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བཞུགས་པ་དག༔ དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་གསང་སྔགས་ཀྱི༔ ཆོས་བཀའ་བཟང་པོ་འདི་མཁྱེན་པས༔ དཔའ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ༔ ཐམས་ཅད་མཚོན་པའི་མཚན་མ་བརྙེས༔ གསང་སྔགས་སྦྱོར་བ་མཉམ་མེད་པས༔ སྐྱོབ་པ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཡིས༔ བདུད་སྡེ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པའི༔ དཔུང་ཆེན་དག་ཀྱང་དེ་ཡིས་བཅོམ༔ དེ་བས་ཀུན་མཁྱེན་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བུ་ཡི་བློ་གྲོས་འདི་གྱིས་ཤིག༔ ཐོག་མར་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བཤགས་ཤིང་འཁོར་འདས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་མཆིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སྨོན་པ་དང་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྤྱོད་པའི་ཡུལ་ལ་སློབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དབང་མེད་བདག་གིས་མི་དགེ་བགྱིས་པ་དང་། རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཡང་ན་བགྱིད་བསྩལ་གང་། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ནི། །སྤྱན་སྔར་ད་ལྟ་མ་ལུས་སོ་སོར་བཤགས། །བདེ་གཤེགས་སྲས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་ཟབ་པ་དང་། །རྒྱ་ཆེན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་ཡི་དོན། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་དང་དེ་ལས་གཞན་ལ་ཡང་། །རྟག་ཏུ་བདག་ནི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །ཐུགས་རྗེས་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིང་། །བློ་གྲོས་སྡིག་བྲལ་གཏི་མུག་ཚོགས་ཀུན་བཅོམ། །མ་ལུས་རིགས་ཀྱི་པདྨའི་ནང་བཞུགས་པའི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བློ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་སྟེ། །དམན་པས་འཇིགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ། །སྲིད་པའི་འབྱོར་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་མཆོག །གསུང་མཆོག་ཆོས་ལ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་སྦྲུལ་གྱི་དུག་བཅོམ་ཞིང་། །བློ་གྲོས་རྣམ་དག་ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པ་ཡི། །བརྟུལ་ཞུགས་དབང་པོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་མཆི་ཞིང་། །སྲིད་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལའང་བདག་ཕྱག་འཚལ། །རྒྱུ་ཡི་རྗེས་ལ་བདག་པོའི་ཡུལ་བདག་ཉིད། །འབྲས་བུའི་རྟགས་ཀྱིས་དགྲ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་པའི། །སྙིང་རྗེའི་རྩ་བ་ཟུག་ཅིང་ཡང་དག་རྟོགས། །མཉམ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་འམ། །ཡང་ན་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པར་བྱ་ཕྱིར་རམ། །རང་གི་སེམས་ནི་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་རྩྭ་སོགས་བཞིན་དུ་བཏང་། །དེ་བཞིན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་པ་བརྩོན་འགྲུས་དང་། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་བླ་ན་མེད་པ་ནི། །བདག་དང་གཞན་རྣམས་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་བསྒོམ་པར་བགྱི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྔགས་ལ་མཁས་པ་ཡི། །ཆོས་རྒྱལ་རྟག་ཏུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི། །འགྲོ་བ་འདི་ཡིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཁྱད་འཕགས་གནས་ལ་བདག་ནི་གནས་པར་བགྱི། །ལན་གསུམ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པས་མཚན་པ་གསལ་ཐོབ་ལ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨུཏྤཱ་ད་ཡཱ་མི། ལན་གསུམ། རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་རེག་ལ། སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །སུ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡ་སཏྭམ་ཧོཿསིདྡྷི་བཛྲ་ཡ་ཐཱ་སུ་ཁཾ། དེ་ནས་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། སྙིང་ག་མགྲིན་པ་དཔྲལ་བ་དང་། །སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུ་ཕྲག་པ་གཉིས། །མགོ་བོ་གཙུག་ཕུད་དཔུང་པ་གཉིས། །སྣ་དང་སྐེད་པ་པུས་མོ་བོལ། །ལོང་བུ་གཉིས་དང་མིག་གཉིས་དང་། །གསང་བའི་གནས་རྩེ་ཉེར་གཉིས་སོ། །ཞེས་པ་རྣམས་སུ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་རེག་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་ལན་ཉེར་གཉིས་བརྗོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ། མགྲིན་པར་པདྨ་དམར་པོ་ཨཱཿས་མཚན་པ། སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གསལ་ཐོབ། དྲིའི་ཐིག་ལེ་བྱས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་གནས་སོ་སོར་མཆོད་ཅིང་མངའ་དབུལ་བར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ནས་ ཤབྡའི་བར་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོར་བཅས་པས་མཆོད། ཀུ་ཤ་སྦྱིན་ལ། དབང་གི་ལས་རིམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དགེ་དང་མི་དགེའི་མཚན་མ་རྨི་ལམ་བརྟགས་པའི་སླད་དུ། གཙང་ཞིང་དགེ་བའི་རྩ་མཆོག་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་རྐང་པ་གཡས་གཡོན་དུ་གདགས་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས༔ ཀུ་ཤ་དམ་ཚིག་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ ལེགས་ཉེས་པྲ་ལྟས་ལྟ་བའི་ཕྱིར༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཏཱིཀྵྞ་ཧྲི༔ སོ་ཤིང་གཏད་ལ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སོ་ཤིང་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་བཞད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་འདི་ཉིད་ཐལ་མོའི་བར་དུ་བཟུང་ནས་སོ་བྲུ་བའི་ཚུལ་བྱས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་སྐྱུགས། དངོས་གྲུབ་གང་ཐོབ་ཀྱི་ལྟས་བསྟན་དུ་གསོལ་སྙམ་པས་སོ་ཤིང་གི་རྭ་བར་ལྟོས་མེད་དུ་དོར་ཅིག །བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས༔ ཚེམས་ཤིང་དམ་ཚིག་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་ཕྱིར༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ས་ཏྲ༔ ལྷའི་བརྟག་པ་གཞུང་དུ་མ་གསུངས་ཀྱང་སྤྲོ་ན་སྤྱི་འགྲོ་ལྟར་བརྡ་སྤྲད། སྲུང་སྐུད་སྦྱིན་ལ། སྲུང་སྐུད་རྡོ་རྗེའི་མདུད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་འདི་ཉིད་སྐྱེས་པའི་དཔུང་པ་གཡོན་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གཡས་སུ་བཏགས་པས་སྒོ་གསུམ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་བའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །སྲུང་བ་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཉེས་པ་ཀུན་ལས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར༔ སྲུང་སྐུད་དམ་ཚིག་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵཱ་ཧཾ༔ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སླད་དུ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་བཤད་པ་ནི་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་པར་གདའ། འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་དག །ཨུ་དུམྦཱ་རའི་མེ་ཏོག་བཞིན། །བརྒྱ་ལམ་ན་ནི་རེས་འགའ་ཞིག །འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ནི་མི་འབྱུང་ངོ་། །གསང་སྔགས་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་འབྱུང་བ། །དེ་བས་ཀྱང་ནི་དཀོན་པ་སྟེ། །གང་གིས་སེམས་ཅན་མཉམ་མེད་དོན། །བླ་མེད་བྱེད་པར་ནུས་པ་ཡིན། །བསྐལ་བ་བྱེ་བ་དུ་མ་རུ། །སྔོན་དུ་སྡིག་པ་བྱས་པ་གང་། །དཀྱིལ་འཁོར་འདི་འདྲ་མཐོང་མ་ཐག །དེ་དག་ཟད་པར་འགྱུར་ཡིན་ན། །གྲགས་པ་མཐའ་ཡས་སྔགས་སྤྱོད་པའི། །ཚུལ་ལ་གནས་ན་སྨོས་ཅི་དགོས། །སྐྱོབས་པའི་གསང་སྔགས་བཟླས་ན་ནི། །གོ་འཕང་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར། །གང་དག་སྤྱོད་པ་མཆོག་འདི་ལ། །བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་མི་གཡོ་ན། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡི། །ངན་འགྲོ་དེ་ཡིས་གཅོད་པར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །རྙེད་པ་མཉམ་མེད་དེ་རིང་རྙེད། །གང་ཕྱིར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་པའི། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཀུན་གྱི་ནི། །བསྟན་པ་འདི་ལ་ཁྱེད་རྣམས་ཀུན། །ཡོངས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྐྱེ་བཞིན་པར། །དེ་ཕྱིར་ཁྱེད་རྣམས་ཐེག་ཆེན་དུ། །ད་ལྟར་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཆེར་འབྱུང་བའི། །ལམ་མཆོག་འདི་ནི་དཔལ་དང་ལྡན། ཁྱེད་རྣམས་དེར་ནི་དོང་བས་ན། །རང་བྱུང་སྐལ་པ་ཆེན་པོ་པ། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་བརྗོད། དེ་དག་གིས་སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་གྲུབ་པ་ལགས་པས་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བར་ཞུ། ཅེས་དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་གྲོལ། གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚད་ལྡན་བཀྲམ་པའི་དབུས་སུ་མཉྫའི་སྟེང་སྔར་སྟ་གོན་བྱས་པའི་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་བཀོད། དེའི་ཚིགས་བཅད་ནི། རིན་ཆེན་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བསྒོམས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་འདིས༔ སྐྱབས་གསོལ་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ན་མ་བྷི་བྷི་ཏྲ་ཨ་མོ་ཀ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ པུཥྤ་མནྟྲ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་བཀོད། གཟུངས་ཐག་གདགས་ལ། ཐུགས་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ བདེ་གཤེགས་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སངས་རྒྱས་ཐུགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ དེ་རིང་འདི་རུ་འབྲེལ་བར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀ་པཱ་ཤ་པྲ་ཀི་ས་ན་བཛྲ་དུནྟ་པ་ཙི་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད། དབང་རྫས་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་དང་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་སོ་སོ་བ། མེ་ལོང་། རྐང་འོག་འཁོར་ལོ། དུང་། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། དབུ་རྒྱན། མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། དར་གྱི་ཅོད་པན། རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ། གསེར་འཁོར། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རྣམས་ཅི་བདེར་བཀོད། ལས་བུམ་དང་དུང་ཞལ་བྱང་ཤར་དུ་བཞག །ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་གཡས་སྐོར་དུ་བཤམ། འཛོམ་ན་ཕྱོགས་བཞི་དང་མདུན་བཅས་ཆ་ལྔ་ཙམ་བྱུང་ན་ལེགས། ཕྱོགས་བཞིར་རལ་གྲི་དང་ཕུར་པ། མཚམས་བཞིར་མདའ་དར་མེ་ལོང་ལྡན་པ་བཞི་གཟུགས་ལ་ཚོན་སྐུད་ཀྱི་དྲྭ་བ་བྲེ། གཞན་ཡང་ཁྲུས་ཆས་མེ་ལོང་། སྐུ་ཕྱི། ན་བཟའ་། མཆོད་པའི་མཎྜལ། མིག་དར། མེ་ཏོག །ཆ་གསུམ་གཏོར་མས་མཚོན་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སྟ་གོན་དང་ཞག་གིས་བར་བཅད་ན་ཐོག་མར་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་བྱ། བུམ་པ་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱང་གྲུབ་ན་ངེས་པར་དགོས། དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་ཚང་བ་དང་ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་གཏང་། བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ། མཐར་དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསྐངས་ཤིང་ཡེ་དྷར་གྱིས་བརྟན་པར་བྱས་ནས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད་དོ། །བཞི་པ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སྔར་སྟ་གོན་བྱས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་། གྲལ་དུ་འཁོད་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད། གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་རྣམས་འདུས་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལས་བྱོན་པ་འདྲ་མིན་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ཟབ་གཏེར་སྙིང་དང་སྙིང་ཁྲག་དྭངས་མའི་ཚུལ་དུ་བྱོན་པ་བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་ལས། ཐོག་མའི་ཤིང་རྟ་དང་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བར་གྱུར་པ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཞི་བའི་ཆོས་སྐོར་ལས་རིམ་པ་དབང་གི་ལས་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྨིན་བྱེད་སྒྲུབ་པ་ལ་སྟ་གོན་གྱི་བྱ་བ་སྔོན་དུ་གྲུབ། དབང་བསྐུར་བ་ལའང་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་དང་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་འཚལ། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་གཞུག །མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་མཐུན་བྱས་ལ་གདོང་གཡོགས་ཤིང་མེ་ཏོག་སྦྱིན། ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཡི་དམ་གསལ་བའི་ལམ་སྟོན་པ༔ གྲུབ་པ་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ མཐོང་བ་དང་ནི་རེག་པ་དང༔ དྲན་པས་སྡིག་པ་འཇིག་བྱེད་ཅིང༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་བདག་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཚུར་ཤོག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ༔ ཁྱོད་ནི་ཚུལ་ཆེན་སྣོད་ཡིན་གྱིས༔ གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོ་ག་དག༔ ཁྱོད་ལ་ཡི་དམ་བསྟན་པར་བྱ༔ དེ་ལ་དང་པོ་རྣམ་སྣང་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་བའི་མོས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བླ་མེད་གོ་འཕང་མཆོག་སྙེམས་པའི༔ བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང༔ རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་པ་མི་མངའ་བས༔ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་པ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ༔ ཡོན་བདག་གུས་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨུད་པ་ཏ་ཡཱ་མི༔ ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཐོག་མར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ལ་རང་རང་གི་ལུས་འབུལ་ཅིང་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་བསྐྱེད་པའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་ཏེ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་སོ་འཚལ༔ སྐྱེས་བུ་མགོན་པོ་དཔལ་ཞིང་རྣམས༔ བདག་ཅག་རྣམས་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ༔ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ མགོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེས་བྱས་ཏེ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད༔ དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས༔ གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྤངས༔ ཆོས་རྣམས་བདག་མེད་མཉམ་པ་ཉིད༔ རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པའི༔ སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ མ་སྐྱེད་པ་ནི་བདག་གིས་བསྐྱེད༔ མ་བསྒྲལ་བ་ནི་བདག་གིས་བསྒྲལ༔ མ་གྲོལ་བ་ནི་བདག་གིས་དགྲོལ༔ དབུགས་མ་ཕྱུང་བ་དབུགས་དབྱུང་སྟེ༔ མྱ་ངན་འདས་ལ་སེམས་ཅན་དགོད༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་མཁྱེན་པར་གསོལ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ དེང་སླན་ཆད་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལགས་སོ༔ མཁྱེན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ སེམས་ཅན་མ་ལུས་བདག་གིས་མགྲོན་དུ་གཉེར༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤྱད་པར་བགྱི༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལགས་ཀྱིས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་བཟུང་དུ་གསོལ༔ ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༔ དགོན་པ་ཤིང་དྲུང་ལྟ་བུར་ནི༔ བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ནད་དོ་ཅོག་གི་གསོས་སུ་གྱུར༔ མཐོང་བ་དང་ནི་ཐོས་པ་དང༔ དྲན་པ་དང་ནི་རེག་པས་ཀྱང༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་བདེ་གྱུར་ཅིག༔ ངན་སོང་རྣམས་ནི་སྟོངས་པར་ཤོག༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་བཞུགས་པ༔ ཀུན་གྱི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ལན་གཅིག །ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བའི་འདུན་པ་བརྟན་པོས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྒྱ་སྙིང་གར་བཅིངས་ལ་སྔགས་དང་ཚིག་བཅད་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་དྷི་ཏི་པ་ཏ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་ཚེ་རབས་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་འབུལ་བའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་བ་ཞུ། སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེར་དགོངས་ནས་ཀྱང༔ འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་གཙོ་ཆེན་གྱིས༔ སྨན་པར་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨ་ས་མེ་ཏྲི་ས་མེ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་འདི་བོར་བས༔ སྔོན་ཚེ་ཡེ་ཤེས་བསྙེན་པའི་ལྷ༔ བདག་གི་སྐལ་པ་གང་ལགས་པ༔ དེ་རིང་བདག་ལ་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་པྲ་ཏཱི་ཙ་ཧོཿས་མ་ཡ་སཏྭམ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འདོར་གཞུག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་དབུ་ལ་ཕོག་པ་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པར་མོས་ཤིག །རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ༔ གང་ལ་བབ་པ་རིགས་ཀྱི་ལྷ༔ གཙོ་བའི་རིགས་དེ་སྒྲུབ་ན་ནི༔ དངོས་གྲུབ་ཐོབ་སྟེ་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོཾ་པྲ་ཏི་གྲྀཧྞ་ཧོ༔ ཞེས་མེ་ཏོག་སླར་མགོར་བཞག །མིག་དབྱེ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཤིན་ཏུ་མ་རིག་མུན་པ་ཡིས༔ བདག་ནི་ལྡོངས་པར་གྱུར་ལགས་ན༔ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ བདག་གི་མིག་ནི་དབྱེ་བར་མཛོད༔ མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་དང་མིག་དར་ལྷན་ཅིག་བསལ་བར་མོས་ཤིག །ཐུར་མས་གདོང་གཡོགས་བསལ་ལ། སྔོན་གྱི་མིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཐོགས་ནས་ནི༔ མིག་གི་ལིང་ཐོག་བསལ་བ་བཞིན༔ དེ་རིང་ཕན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱི༔ མ་རིག་པ་ཡི་མུན་པ་རྣམས༔ རྒྱལ་བ་ང་ཡིས་བསལ་བར་བྱའོ༔ ཙཀྵུཿཔྲ་ཝེ་ཤ་ཕཊ༔ ཐུར་མའམ་རྡོ་རྗེས་མཚོན་ལ། སྒྲིབ་བྲལ་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཐོབ་པས་བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་མོས་ཤིག །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ལྟོས༔ ད་ནི་དད་པ་རབ་ཏུ་སྐྱེད༔ ཁྱོད་ནི་སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་སྐྱེ༔ བྱང་ཆུབ་གདུང་གི་རིགས་སུ་འཁྲུངས༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ས་ད་ཀ་ར་ཡ༔ དམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། དེང་ཁྱོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི༔ རིགས་མཆོག་ཏུ་ནི་གཞུག་པར་བགྱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་མཐོང་བ་ནི༔ ཀུན་ལ་སྨྲ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ༔ འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དམྱལ་བའི་ཆུ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་བསྲེག་པར་བྱེད༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིས་ཆུ་འདིས་འགྲུབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨི་དན་ཏེ་ན་ར་ཀན༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རིམ་པར་འཇུག་པའི་དང་པོ་ཤར་གྱི་སྒོ་དྲུང་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ་སྒོ་དབྱེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཤར་ཕྱོགས་མངོན་པར་དགའ་བའི་འཇིག་རྟེན་དུ༔ རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ༔ ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བདག་གིས་དད་པས་འཇུག་པར་བགྱིའོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་བོད་གྷཱ་ཊ་ཡ༔ ས་མ་ཡ་པྲ་ཝེ་ཤ༔ ཤི་ཀྲཾ་སྨ་ར་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཕྱག་རྒྱ་བཀྲོལ་བ་སོགས་ཕྱི་མ་རྣམས་ལའང་འགྲེ །བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིགས་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་མོས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་དང་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ ཕྱག་འཚལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལའོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཙ་སཏྭ་ན་མཿཨཱད་མ་ནཾ་ནིར་ཡཱ་ཏ་ཡཱ་མི༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་སཏྭ་ཏི་ཏ་སྭ་མཱཾ༔ ཡེ་ཤེས་འབེབ་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཁྱོད་ནི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་གྲགས༔ རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་དེ༔ དེ་རིང་བདག་ལ་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་ཞལ་གྱིས་གཟིགས་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ༔ སླར་ལན་བསྩལ་བར་མོས་ཤིག །ང་ནི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་གྲགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བླ་མེད་འདི༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤཱ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་དྲིལ་བུ་བསིལ་ལ། རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་མཚན་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཾ༔ ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ༔ བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ༔ བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔ ལས་བུམ་གྱིས་ཁྲུས་བྱེད་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་པོ་སྲིད་དང་གཏི་མུག་རྣམ་སྦྱངས་པའི༔ མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་རྫོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པ༔ དགེ་མཉམ་བསམ་སེམས་ལྡན་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ༔ བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ལེགས་གྱུར་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་ཤོག༔ དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་རིགས་མཆོག་དམ་པ་འདིར༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡང༔ རབ་ཏུ་བཟུང་ངོ་རྟག་ཏུ་བཟླ༔ སློབ་དཔོན་ཡང་ནི་གཟུང་བར་བགྱིའོ༔ དེ་ལྟར་ཕོགས་པའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་རྗེས་ཟློས། མགོན་པོ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི༔ གསང་འཛིན་ཅི་ནས་བདག་གྱུར་པས༔ ངེས་པར་འབྱུང་གི་བར་དུ་ནི༔ བདག་གིས་བསམ་པ་བརྟན་པོར་བཟུང༔ ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བསལ་བ་དང༔ མི་ཤེས་མ་ལུས་སྤང་བའི་ཕྱིར༔ བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ཇི་བཞིན་དུ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཤད་པར་འཚལ༔ སྨོན་ལམ་འདེབས་སུ་གཞུག་པ་ནི། འདི་ནི་ཤར་ཕྱོགས་བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལགས་ཏེ༔ རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན༔ ཤར་ཕྱོགས་ལ་ཡང་པཱུརྦྦཱ་ཞེས་བགྱི༔ བྱམས་པ་ལ་ཡང་པཱུརྦྦཱ་ཞེས་བགྱི༔ དེ་བས་ན་ཤར་ཕྱོགས་བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོར་ཕྱིན་པའི་ཚེ༔ སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང༔ ཤར་ཕྱོགས་བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔ མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པར་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས༔ ཤར་ཕྱོགས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་དམ་ཚིག་དབང་གིས་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མཆིས་པ་དང༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མ་མཆིས་པས་མཆོད་པར་བགྱིའོ༔ བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞིན་བགྱིས་ནས༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཞུགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲིབ་པ་རྣམ་གཉིས་བྱང༔ ཚོགས་རྣམ་པ་གཉིས་རྫོགས་ཏེ༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དང༔ སངས་རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་དྲུང་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ་སྒོ་དབྱེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ རིན་ཆེན་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ༔ ཡོན་ཏན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བདག་གིས་དད་པས་འཇུག་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་རཏྣ་བྷ་བོད་གྷཱ་ཊ་ཡ་ས་མ་ཡ༔ པྲ་བེ་ཤ་ཤཱི་ཀྲཾ་སྨ་ར་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདེ་གཤེགས་རིན་ཆེན་རིགས་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་མོས་པས་ཐལ་མོ་སྙིང་གར་བཀན་ཏེ་དཔྲལ་བར་སྦྱོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དོན༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའ་ནོར་བུ་ཆེ༔ ནམ་མཁའ་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་མཆོག༔ ཕྱག་འཚལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཙ་ཨ་བྷོ་ཤ་ཀཱ་ཡ་ཨཱཏྨ་ནཾ་ནི་ར་ཡཱ་ཏ་ཡ་མི༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རད་ན་སཏྭ་ཏི་ཏ་སྭ་མཱཾ༔ ཡེ་ཤེས་འབེབ་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཁྱེད་ནི་དམ་ཚིག་རིན་ཆེན་ཏེ༔ རིན་ཆེན་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་གྲགས༔ རིན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་དེ༔ དེ་རིང་བདག་ལ་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱིས་ཞལ་གྱིས་གཟིགས། ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ་སླར་ལན་བསྩལ་བར་མོས་ཤིག །ང་ནི་དམ་ཚིག་རིན་ཆེན་ཏེ༔ རིན་ཆེན་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་གྲགས༔ རིན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་དེ༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་མཚན་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་རད་ན་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ སོགས་ཚང་བ་བརྗོད། ཁྲུས་བྱས་ལ། ཨོཾ་རཏྣ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་བྱས་ཤིང༔ ཡང་དག་འབྱོར་པའི་བདེན་པ་སྦྱིན་མཛད་མི་བསླུ་བ༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ༔ བཀྲ་ཤིས་དེས་ནི་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་འབྱུང་གྱུར་ཤོག༔ དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི། རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡི༔ སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞི་རྟག་ཏུ་སྦྱིན༔ ཉིན་རེ་བཞིན་ནི་ལན་དྲུག་ཏུ༔ དམ་ཚིག་གི་ནི་འབྲས་བུར་འགྱུར༔ དེ་ལྟར་ཕོགས་པའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་རྗེས་ཟློས། མགོན་པོ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི༔ གསང་འཛིན་ཅི་ནས་བདག་འགྱུར་ཕྱིར༔ ངེས་པར་འབྱུང་གི་བར་དུ་ནི༔ བདག་གིས་བསམ་པ་བརྟན་པོར་བཟུང༔ ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བསལ་བ་དང༔ མི་ཤེས་མ་ལུས་སྤང་བའི་ཕྱིར༔ བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ཇི་བཞིན་དུ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཤད་པར་འཚལ༔ སྨོན་ལམ་འདེབས་གཞུག་པ་ནི། འདི་ནི་ལྷོ་ཕྱོགས་སྙིང་རྗེའི་སྒོ་ལགས་ཏེ༔ རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་དཀྵིཎཱ་ཞེས་བྱ༔ སྦྱིན་པའི་གནས་ལ་ཡང་དཀྵིཎཱ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ དེ་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོར་ཕྱིན་པའི་ཚེ༔ སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང༔ ལྷོ་ཕྱོགས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོར་ཞུགས་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པར་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ལྷོ་ཕྱོགས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ལ་སོགས་པ༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་དམ་ཚིག་དབང་གིས་གཤེགས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མཆིས་པ་དང༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མ་མཆིས་པས་མཆོད་པར་བགྱིའོ༔ བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞིན་བགྱིས་ནས༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཞུགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་བྱང༔ ཚོགས་རྣམ་པ་གཉིས་རྫོགས་ཏེ༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང༔ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དུས་གསུམ་གྱི་སྦྱིན་གནས་ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་དྲུང་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ་སྒོ་དབྱེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ལྡན་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ༔ གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ བདག་གིས་དད་པས་འཇུག་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་པདྨ་བྷ་བོད་གྷཱ་ཊ་ཡ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ །ཤཱི་ཀྲི་སྨ་ར་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདེ་གཤེགས་པདྨའི་རིགས་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་མོས་པས་ཐལ་མོ་མཚོག་མར་སྦྱོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་རབ་དེ་ཉིད་དོན༔ རྡོ་རྗེ་པདྨ་རབ་དགའ་བྱེད༔ གཟི་དབང་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་རབ་སྟེ༔ ཕྱག་འཚལ་རྡོ་རྗེ་ཅན་ཁྱོད་ལའོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཙ་པྲ་བརྟ་ན་ཡ་ཨཱཏྨ་ནཾ་ནིར་ཡཱ་ཏ་ཡཱ་མི༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་པྲ་ཝརྟ་ན་ཡ་སྭ་མཱཾ༔ ཡེ་ཤེས་འབེབ་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཁྱོད་ནི་དམ་ཚིག་པདྨ་སྟེ༔ པདྨའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་གྲགས༔ པདྨའི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་དེ༔ དེ་རིང་བདག་ལ་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཞལ་གྱིས་གཟིགས། ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ་སླར་ལན་བསྩལ་བར་མོས་ཤིག །ང་ནི་དམ་ཚིག་པདྨ་སྟེ༔ པདྨའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་གྲགས༔ པདྨའི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་འདི༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷརྨ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་མཚན་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་པདྨ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ སོགས་ཚང་བ་བརྗོད། ཁྲུས་བྱས་ལ། ཨོཾ་པདྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ བསམ་གཏན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་གནས༔ ཡེ་ཤེས་པདྨའི་སྟེང་བཞུགས་དཔག་མེད་ཚེ་ལྡན་ཅིང༔ ཚེ་གྲངས་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ༔ བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་ཞི་བྱེད་བདེ་བར་གྱུར་པར་ཤོག༔ དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་བཟུང་བ་ནི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ༔ པདྨ་ཆེན་པོའི་རིགས་གཙང་ལས༔ བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ དེ་ལྟར་ཕོགས་པའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། མགོན་པོ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི༔ གསང་འཛིན་ཅི་ནས་བདག་འགྱུར་ཕྱིར༔ ངེས་པར་འབྱུང་གི་བར་དུ་འདི༔ བདག་གིས་བསམ་པ་བརྟན་པོར་བཟུང༔ ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བསལ་བ་དང༔ མི་ཤེས་མ་ལུས་སྤང་བའི་ཕྱིར༔ བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ཇི་བཞིན་དུ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཤད་པར་འཚལ༔ སྨོན་ལམ་འདེབས་སུ་གཞུག་པ་ནི། འདི་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་དགའ་བ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལགས་ཏེ༔ རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་པཤྩི་མཱ་པས་ཙི་མ་ཞེས་བགྱི༔ དགའ་བ་ལ་ཡང་པཤྩི་མཱ་ཞེས་བྱ༔ དེ་བས་ན་ནུབ་ཕྱོགས་དགའ་བ་ཆེན་པོའི་སྒོར་ཕྱིན་པའི་ཚེ༔ སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང༔ ནུབ་ཕྱོགས་དགའ་བ་ཆེན་པོའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔ མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པར་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས༔ ནུབ་ཕྱོགས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་དམ་ཚིག་དབང་གིས་གཤེགས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མཆིས་པ་དང༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མ་མཆིས་པས་མཆོད་པར་བགྱིའོ༔ བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞིན་བགྱིས་ནས༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཞུགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་བྱང༔ ཚོགས་ཆེན་པོ་གཉིས་རྫོགས་ནས༔ སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ནས༔ སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་དྲུང་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ་སྒོ་དབྱེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཕྱོགས་རྣམ་དག་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ ལས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང༔ ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ བདག་གིས་དད་པས་འཇུག་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་ཀརྨ་བྷ་བོཏ་གྷཱ་ཊ་ཡ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ༔ ཤཱི་ཀྲཾ་སྨ་ར་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདེ་གཤེགས་ལས་ཀྱི་རིགས་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་མོས་པས་ཐལ་མོ་མཚོག་མར་སྦྱོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་ལས་རབ་ཀུན་གྱི་བཀའ༔ ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཀུན་ལས་གྲོལ༔ རྡོ་རྗེ་ངེས་པར་རྒྱ་ཆེ་བ༔ ཕྱག་འཚལ་རྡོ་རྗེ་ཐམས་ཅད་ལའོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཙ་ཀརྨ་ནི་ཨཱད་མ་ནཾ་ནིར་ཡཱ་ཏ་ཡཱ་མཱི༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་སྭ་མཱཾ༔ ཡེ་ཤེས་འབེབ་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཁྱེད་ནི་ལས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྟེ༔ ལས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་གྲགས༔ ལས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་དེ༔ དེ་རིང་བདག་ལ་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་ཞལ་གྱིས་གཟིགས། ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ་སླར་ལན་བསྩལ་བར་མོས་ཤིག །ང་ནི་ལས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྟེ༔ ལས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་གྲགས༔ ལས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་འདི༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་མཚན་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཀརྨ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ སོགས་ཚང་བ་བརྗོད། ཁྲུས་བྱས་ལ། ཨོཾ་ཀརྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་ལ་ཐུགས་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱངས་མཛད་ཅིང༔ འགྲོ་བ་མཐའ་དག་འཆིང་བས་བཅིངས་ལས་དགྲོལ་གྱུར་པ༔ ཐུབ་མཆོག་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ༔ བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་ཞི་བྱེད་ལེགས་གྱུར་ཤོག༔ དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི། ལས་ཀྱི་རིགས་ཆེན་བཙུན་པ་ཡི༔ སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་བཟུང༔ བསྙེན་བཀུར་མཆོད་པའི་ལས་རྣམས་ཀྱིས༔ དམ་པ་བགྱིད་ཅིང་རབ་ཏུ་མཆོད༔ དེ་ལྟར་ཕོགས་པའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། མགོན་པོ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི༔ གསང་འཛིན་ཅི་ནས་བདག་འགྱུར་ཕྱིར༔ ངེས་པར་འབྱུང་གི་བར་དུ་འདི༔ བདག་གིས་བསམ་པ་བརྟན་པོར་བཟུང༔ ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བསལ་བ་དང༔ མི་ཤེས་མ་ལུས་སྤང་བའི་ཕྱིར༔ བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ཇི་བཞིན་དུ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཤད་པར་འཚལ༔ སྨོན་ལམ་འདེབས་སུ་གཞུག་པ་ནི། འདི་ནི་བྱང་ཕྱོགས་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལགས་ཏེ༔ རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་ཨུཏྟརཱ་ཞེས་བྱ༔ བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཨུཏྟརཱ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ དེ་བས་ན་བྱང་ཕྱོགས་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོའི་སྒོར་ཕྱིན་པའི་ཚེ༔ སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང༔ བྱང་ཕྱོགས་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔ མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པར་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཕྱོགས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་ཏེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར་དམ་ཚིག་དབང་གིས་གཤེགས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མཆིས་པ་དང༔ མཆོད་པ་བླ་ན་མ་མཆིས་པས་མཆོད་པར་བགྱིའོ༔ བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞིན་དུ་བཞེངས་སུ་གསོལ་ནས༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཞུགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས༔ མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་བྱང༔ ཚོགས་རྣམ་པ་གཉིས་རྫོགས་ཏེ༔ བྱ་བ་ནན་ཏན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ནས༔ སངས་རྒྱས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་སླར་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་གྱི་སྒོ་དྲུང་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ་དབུས་སུ་འཇུག་པའི་སླད་དུ་སྒོ་དབྱེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་གིས་དད་པས་འཇུག་པར་བགྱི༔ ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ནས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ མཐའ་ལས་འདས་པ་གནས་པར་བགྱིའོ༔ ཨོཾ་བུད་དྷ་བྷ་བོད་གྷཱ་ཊ་ཡ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ༔ ཤཱི་ཀྲཾ་སྨ་ར་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདེ་གཤེགས་འཁོར་ལོའི་རིགས་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་མོས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ནི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་མཆོག༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཁོར་ལོ་ནི༔ དཀྱིལ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མཛེས༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཙ་སཏྭ་ན་མ༔ ཨཱཏྨ་ནཾ་ནིར་ཡཱ་ཏ་ཡཱ་མི༔ ཡེ་ཤེས་འབེབ་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཁྱོད་ནི་འཁོར་ལོའི་དམ་ཚིག་སྟེ༔ འཁོར་ལོའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་གྲགས༔ འཁོར་ལོ་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་དེ༔ དེ་རིང་བདག་ལ་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་ཞལ་གྱིས་གཟིགས། ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ་སླར་ལན་བསྩལ་བར་མོས་ཤིག །ང་ནི་འཁོར་ལོའི་དམ་ཚིག་སྟེ༔ འཁོར་ལོའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་གྲགས༔ འཁོར་ལོ་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་འདི༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ འཁོར་ལོའི་རིགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་མཚན་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་བུདྡྷ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ སོགས་ཚང་བ་བརྗོད། ཁྲུས་བྱས་ལ། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་མཚོ་ཆེན་ལྡན༔ ཟླ་བ་ཉ་འདྲའི་སྐུ་མངའ་སྲིད་པའི་མཐའ་འབྱིན་པའི༔ དགོངས་པ་མཐའ་དག་རྫོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ༔ བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་ཞི་བྱེད་ལེགས་གྱུར་ཤོག༔ དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ༔ བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ༔ རབ་ཏུ་བཟུང་ངོ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་རབ་ཏུ་སྐྱེད༔ དེ་ལྟར་ཕོགས་པའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། མགོན་པོ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི༔ གསང་འཛིན་ཅི་ནས་བདག་འགྱུར་ཕྱིར༔ ངེས་པར་འབྱུང་གི་བར་དུ་ནི༔ བདག་གི་བསམ་པ་བརྟན་པོར་བཟུང༔ ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བསལ་བ་དང༔ མི་ཤེས་མ་ལུས་སྤང་བའི་ཕྱིར༔ བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ཇི་བཞིན་དུ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཤད་པར་འཚལ༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་འདེགས་པའི་ཚུལ་བྱས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་བེ་ག་ཀྲ་མ་ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བཏེགས་པ་ལ་སློབ་དཔོན་ཉིད་འཇུག་པར་གྱུར། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་བཤད༔ འདི་ནི་དམ་ཚིག་ཡིན་པར་བཤད༔ སངས་རྒྱས་བཀའ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་ནི་འཇུག་པར་འཚལ་ལགས་ན༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས༔ བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བཅུག་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་གིས་ཡོན་བདག་འཇུག་པར་བགྱི༔ ཕྱོགས་ལ་བལྟས་ལ་སྒྲིམ་པའི་ཕྱིར༔ མཐའ་ལས་འདས་པ་འདེགས་པར་བྱ༔ ཀྱེ་མ་བཅོམ་ལྡན་སྣང་མཛད་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་མཛད་པ་ཡ་མཚན་ཆེ༔ སེམས་ཅན་ངན་འགྲོར་ལྷུང་བ་རྣམས༔ སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གློག་བཞིན་མྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཾ་གུ་ཤ་ཛ༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོའི་མདུན་དྲུང་དུ་འཁོད་པར་མོས་ཤིག །དེ་དག་གིས་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་གྲུབ་པ་ལགས། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། དེ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དངོས་ལ་ཕྱི་བུམ་པའི་དབང་། ནང་རྫས་ཀྱི་དབང་། གསང་བ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་འབྱུང་བའི་དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་གི་གཞི་བསྒྲུབ་པ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿརྣམས་གསལ་བར་བཀོད་ལ༔ བཛྲ་སན་ཏྲ་ཐ་ཕཊ༔ ཞེས་བརྗོད་པས༔ ཡིག་འབྲུ་ལྕགས་ཀྱི་ཚྭ་ཚྭ་ལྟར་རམ༔ སྐར་མདའ་ལྟར་རྣོ་ཞིང་མྱུར་བ་མང་པོ་འཕྲོས་པས༔ སློབ་མའི་ལུས་ལ་ཕོག་པས༔ རྒྱུ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་མི་གཙང་བ་ལས་བྱུང་བ༔ ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང༔ སྒྲིབ་པ་ལ་སོགས་པ་བྱ་སྒྲོ་མེས་བསྲེགས་པ་བཞིན་བསམ༔ བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཞེས་བརྗོད་པས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་པར་གྱུར༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡེ་ནས་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་ཡིག་འབྲུ་ཉུངས་འབྲུ་ཙམ་པ་མང་པོ་བྱུང་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཨ་ཨཱ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ལ་སྤོས་དང་རོལ་མོ་བྱ། དེ་ནས་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ནི། ཧཱུྃ༔ འདའ་དཀའ་དེ་བཞིན་མི་ཤིགས་པ༔ རྒྱལ་པོ་ཕྱག་རྒྱ་མཆོག་གི་རྟགས༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཚན་མའི་སྐུ༔ དེ་བས་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱའོ༔ ནམ་མཁའ་འདྲ་ཞིང་རྡུལ་བྲལ་གཟུགས་བཟང་འཆང༔ ཤེས་རབ་སྲས་པོ་སྐུ་དང་མཚན་མི་མངའ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ མཚུངས་མེད་ཕྱག་ནི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཞོག༔ ཅེས་བརྗོད་པས། ཡིག་འབྲུ་ལྔ་ལས་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་རིགས་ལྔ་སོ་སོའི་ཕྱག་མཚན་དུ་གྱུར་པར་བསམ། རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱ་མགོ་བོའི་གནས་ལྔར་བཞག་ལ། ཨོཾ་བུདྡྷ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཛྲ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ པདྨ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཀརྨ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ བཀའ་འདུལ་བར་སྣང་སྟེ༔ དམ་ཚིག་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ༔ ཉམས་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་གཟུངས་ཐག་དང་བཅས་པ་མགོ་བོའི་གནས་ལྔར་བཞག་ལ། བུདྡྷ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ པདྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཀརྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས༔ དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བྱང་སྟེ༔ ཆོས་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་ལ་དུས་གསུམ་དུ་མངའ་བརྙེས་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ སླར་ཡང་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ བུམ་པས་དབང་བསྐུར་རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཤིང༔ མཛེས་པས་དབང་བྱེད་རྫོགས་པས་ཀ་ལ་ཤ༔ སྤྱི་བོར་བཞག་པས་པདྨ་རཱ་གའི་མདོག༔ དག་ཅིང་དྲི་མེད་རས་ཀྱིས་མགུལ་དཀྲིས་ཤིང༔ འབྲས་བུ་ཆགས་པའི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་ཏེ༔ གཟུངས་ཐག་རྣམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡི༔ ཁ་དོག་ལེགས་གྱུར་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ལྡན༔ འབྲུ་ལྔ་སྤོས་ལྔ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ལྔ༔ སྨན་ལྔར་ལྡན་པའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤུ་པ་ཀ་རི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་མགུལ་རྒྱན་ལ་སོགས་ཏེ༔ མཛེས་པའི་དར་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ འབྲུ་རྣམ་པ་ལྔ་དང༔ སྤོས་རྣམ་པ་ལྔ་དང༔ སྙིང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་དང༔ སྨན་རྣམ་པ་ལྔ་དང༔ རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་སོགས་ཏེ༔ ཡིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐུར་བས༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་བྱེད་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བཅུ་དག་ལ་དབང་བྱེད་ཏེ༔ ལོག་འདྲེན་བདུད་བཞིའི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ༔ རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀ་ལ་ཤ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་སརྦ་གུ་ཎ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་བྷྲཱུྃ་ལས་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྒོམས་པའི་ནང་དུ༔ ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞིན་དུ་བསྒོམས༔ ཚུལ་བཞིན་སྤྱན་དྲངས་མཆོད་པ་ཕུལ༔ བཟླས་བརྗོད་དག་པར་བྱས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བས༔ རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ བུམ་ཆུ་སྤྱི་བོར་བླུགས་ཤིང་ཁར་བླུད་ལ། ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་ཆུ་རྒྱུན་དག་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གསོ་ཐམས་ཅད་བདུད་འཇོམས་པས༔ རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ལྟར༔ ལས་དང་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་པ་ནེ་ཀ་རུ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧཱུྃ༔ བུམ་པའི་ནང་གི་ཆུ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བྱས་ཏེ༔ ལུས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ འབྲུ་མཆོག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱུ་ནི་ཆུང་ངུ་ལས༔ དགེ་བའི་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་དང༔ མ་འདྲེས་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པཉྩ་སཏྭཾ་པ་སི་ཏི་ཧཱུྃ༔ བུམ་པའི་ནང་ན་འབྲུ་རྣམ་པ་ལྔ་གནས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མུ་གེའི་བསྐལ་པ་ལས་ཐར་ནས༔ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཚད་མེད་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ སྨན་མཆོག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ འཇིག་རྟེན་ནད་སེལ་སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟར༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རྣམས་ཕྱིར་བསལ་ཏེ༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་ལས་རྒྱལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་མྲྀཏ་པཉྩ་ད་རསྨི་མ་ཧཱ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ བུམ་པའི་ནང་ན་སྨན་རྣམ་པ་ལྔ་གནས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དེང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་འདུ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ལས་གྱུར་པའི༔ ཕྱི་ནང་གི་ནད་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་ནས༔ འགྲོ་བ་གཞན་ལ་ནད་སེལ་བའི་ཐབས་སྟོན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ སྤོས་མཆོག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཀྱིས་ཚད་པའི་གདུང་སེལ་ལྟར༔ ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་ཟག་མེད་ཕུང་པོ་ལྔས༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་གདུང་བ་སེལ་བར་ཤོག༔ ཧཱུྃ་རཱུ་པ་པཉྩ་ཨ་ཝ་དེ་ཤ་མ་ཧཱ་ས་ཏི་པ་ཏི་ཏེ་ཧཱུྃ༔ བུམ་པའི་ནང་ན་སྤོས་རྣམ་པ་ལྔ་གནས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དེང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ནས༔ སེམས་ཅན་གྱི་ཉོན་མོངས་པའི་གདུང་བ་སེལ་བའི་གདུགས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ལྟར༔ འགྲོ་བའི་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དོན་རྟོགས་ནས༔ ཡོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་མཆོག་དང་ལྡན་གྱུར་ཏེ༔ སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་དབང་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པཉྩ་རཏྣ་སིདྡྷི་ས་ར་ཧཱུྃ༔ བུམ་པའི་ནང་ན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་ལྔ་གནས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དེང་གི་སློབ་མ་ཡིས་སེམས་ཅན་གྱི་དགོས་འདོད་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་མཆོག༔ སྙིང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྒྱུ་ཡི་སྙིང་པོ་འབྲས་བུ་ཀུན་བསྐྱེད་ལྟར༔ དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱུ་ཡི་སྙིང་པོ་ལྟར༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པཉྩ་གརྦྷ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྙིང་པོ་རྣམ་པ་ལྔས་དབང་བསྐུར་བས༔ སློབ་མ་རྣམས་ལ་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང༔ དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་ལྡན་ཏེ༔ བླ་ན་མེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཁ་རྒྱན་འབྲས་བུ་ཆགས་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔག་བསམ་ཤིང་གིས་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ལྟར༔ དྲན་པ་ཉེར་བཞག་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས༔ སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དབང་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀལྤ་བྲྀཀྵ་སུ་མི་པ་ཏ་གུ་ཎ་ཧཱུྃ༔ བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དང༔ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ནས༔ མཚན་གྱི་མེ་ཏོག་ལ་དཔེ་བྱད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཆགས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ མགུལ་ཆིངས་ཅོད་པན་ལྔ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཐེབས་གཙོ་བོར་དབང་བསྐུར་ལྟར༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་རྣམས་རྫོགས་གྱུར་ཏེ༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔའི་དབང་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ད་ན་སྨི་ད་ས་ཀ་ཤི་ཀ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མགུལ་ཆིངས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས་ཤིར་ཤ་ལྷའི་ན་བཟའ་པཉྩ་ལི་ཀ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༔ ཐུགས་རྗེ་གདུགས་དང་འདྲ་བས་སེམས་ཅན་གྱི་གདུང་བ་ཚད་པ་དང་འདྲ་བ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང༔ བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ གཟུངས་ཐག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་གཟུངས་དང་ཚིག་གི་གཟུངས་ལ་སོགས༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ མངོན་དུ་མི་འབྲལ་གཟུངས་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨུ་པཱ་ཡཱ་པཱ་རི་པཱུ་ར་ཀ་པ་ར་མི་ཏ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ གཟུངས་ཐག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དེང་གི་སློབ་མ་ལ་གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་མི་བཏང་ཞིང༔ ཡོངས་སུ་འབྲེལ་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་དབང་བསྐུར་རོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྲུབ་ནས། མཐའ་རྟེན་དུ་རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་བདུན་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་མཆོག་བརྒྱད་པོ་རྣམས་མདུན་དུ་བདར་ནས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །འཁོར་ལོ་སོགས་རིམ་པར་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ༔ འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་བཅད་པས༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་འགྱུར༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་བསྐོར་བ་ཡི༔ མི་ཁོམ་རྒྱུན་བཅད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་སྟོན༔ རྡོ་རྗེ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ ཐེག་ཆེན་ཆོས་དང་མཐུན་པར་བསྐོར་བར་ཤོག༔ འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེས་དབང་བསྐུར་བས༔ ས་བཅུའི་དབང་ཐོབ་སྟེ་ཐེག་པ་མཐའ་དག་སྟོན་ཅིང༔ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཆེན་གྱི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ རཏྣ་ཙཀྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཧཱུྃ༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུས་སེམས་ཅན་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར༔ ཤེས་རབ་གཟུགས་འཛིན་བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བསྡུ་བ་རྣམ་བཞི་ཚད་མེད་བཞི་པོ་ཡིས༔ འགྲོ་བ་མཐའ་ཡས་མ་ལུས་དོན་བྱེད་ཅིང༔ ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་གཏེར་རྣམས་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བདག་དང་གཞན་གྱི་དོན་བདེན་པ་ལས་གྲུབ་པ་ལ༔ ཡིད་བཞིན་འབྱོར་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་གཏེར༔ འཁོར་བའི་མུན་སེལ་བདེ་བའི་སྙིང་པོ་འབྱུང༔ དགོས་པའི་མཆོག་སྦྱིན་ནོར་བདུན་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་ཏེ༔ གང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་དང་ལྡན་ནས༔ ལྷག་མཐོང་གི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ གང་ལ་ཅིས་འདུལ་དཔག་བསམ་ཤིང་ལྟ་བུས༔ འགྲོ་ལ་སྙིང་བརྩེར་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་སྟོན༔ དབང་ཕྱུག་བཙུན་པའི་ཁྱིམ་བདག་རིན་པོ་ཆེ༔ འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་ཐབས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཁྱིམ་བདག་རིན་པོ་ཆེས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ༔ འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ བདག་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༔ དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་སྤྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ བརྩོན་འགྲུས་གོ་བགོས་གནོད་པའི་དཔུང་འཇོམས་ཤིང༔ འཇིགས་པའི་སྐྱབས་བྱེད་འགྲོ་ལ་མི་འཇིགས་སྦྱིན༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་པའི་ཚོགས་འདི་ཡི༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་དཔུང་གིས་བསྲུང་བར་ཤོག༔ དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ འཇིགས་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་བའི་རི་བོ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་འཇོམས་པའི་སྤྱོད་པས་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་བའི་ཆུ་བོ་འཇིགས་པ་བཞི་ལས་སྒྲོལ༔ བརྩོན་འགྲུས་མྱུར་བ་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིས་སྤྱོད༔ ཅང་ཤེས་སྤྲིན་གྱི་ཤུགས་འཆང་རིན་པོ་ཆེ༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཡིད་བཞིན་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་དང་ལྡན་ཏེ༔ ཞོན་པ་དང་ལྡན་ནས་ཐམས་ཅད་དགའ་མགུ་ཡི་རངས་ཏེ༔ འགྲོ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཐེག་པ་དོན་དམ་བླ་མེད་སྟོན་པའི་མཆོག༔ ཡན་ལག་བདུན་མཛེས་ཨུ་དུམ་བ་རའི་མདོག༔ འདུལ་བའི་སྟོབས་ཆེན་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ༔ ཁྱུ་མཆོག་རླབས་ཆེན་སྟོབས་ལྔ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྟོབས་བཅུ་དང་ལྡན་ཏེ་བདུད་བཞིའི་དཔུང་ཚར་བཅད་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ར་བའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་རིམ་པར་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡི༔ བགེགས་རྣམས་འཇོམ་པའི་སྒྲུབ་རྫས་དང་པོ་འདིས༔ བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་འཇིགས་ཤིང༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཉིད་དེང་འདིར་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ ཡུངས་དཀར་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུར་གཏོགས་པའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་རྒྱུན་ཆད་པའི་དོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡི༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རྩྭ་མཆོག་དཱུར་བ་དང༔ གང་གིས་མཐོང་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་ལྟར༔ ནད་དང་གནོད་པ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་ཤོག༔ རྩ་དཱུར་བས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང༔ ཉོན་མོངས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་རྫས་འདིས༔ རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་མ་རྨོངས་པའི་དོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཇི་ལྟར་རྒྱུ་དང་ས་བོན་ཆུང་ངུ་ལས༔ འབྲས་བུ་ཆེ་སྨིན་ཤིང་ཏོག་བིལ་བ་ལྟར༔ དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱུ་མཆོག་ཆུང་ངུ་ལས༔ འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེན་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ བིལ་བས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྟོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་ལ་སོགས་པ༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྫོགས་ཤིང༔ རྒྱལ་བའི་དོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དང་ནི་རིན་ཆེན་ཆུ་སྐྱེས་དང༔ དེ་བཞིན་ལས་ཀྱི་སེམས་དཔས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ རིན་ཆེན་གཟུགས་ལྡན་རྫས་མཆོག་ལི་ཁྲི་འདིས༔ ལྷ་མིའི་ཡོན་ཏན་དབང་དུ་སྡུད་པར་ཤོག༔ ལི་ཁྲིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གཏོང་བའི་རྫས་འདི༔ སྙིང་རྗེའི་སྒོ་ནས་མ་ཆགས་པར་མཛད་པའི་ཐབས་ཀྱིས༔ གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་དོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཇི་ལྟར་གྷི་ཝཾ་ཁྱུ་མཆོག་དམ་པ་ཡི༔ སྲོག་གི་དབང་པོ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལྟར༔ དཀར་པོའི་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་འཛིན་པ་ཡི༔ ཤེས་བཅུ་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ སྨན་གྷི་ཝཾ་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ བཻ་ཌཱུརྻའི་འོད་དང་ལྡན་པས༔ བདུད་བཞི་ལས་གྲོལ་བའི་རྫས་འདིས༔ ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ལས་གྲོལ་ཅིང༔ ཐར་པའི་དོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཞོ་ནི་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་སྟེ༔ སྙིང་པོ་རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྟོགས་ནས༔ ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་དབྱིངས་སུ་གྱུར་པ་སྟེ༔ བསམ་གཏན་ཏིང་འཛིན་བཅུད་ཀྱིས་འཚོ་བར་ཤོག༔ ཞོས་དབང་བསྐུར་བས༔ དབང་པོའི་བཅུད་དང༔ གཟི་མདངས་སུ་གྱུར་པའི་དོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་བརྙན་འདྲ་བ་ལ༔ ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་ཡང་དག་རྟོགས་གྱུར་ནས༔ མ་རིག་བག་ཆགས་མ་ལུས་ཀུན་བྱང་སྟེ༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ མེ་ལོང་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བག་ཆགས་བག་ལ་ཉལ་བ་ཡང་སྐད་ཅིག་ལ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བཅོམ་ནས༔ ཀུན་གཞི་གནས་གྱུར་ནས་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་སྟེ༔ མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ དུང་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་སྒྲོག་པའི་ཕྱིར༔ ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བདག་ཉིད་མཆོག་གྱུར་ཏེ༔ ཚིག་ཀུན་མ་ནོར་ཡོངས་ལ་སྟོན་པའི་ཕྱིར༔ ཆོས་སྒྲ་ཆེན་པོ་སྒྲོག་པའི་མཐུ་ལྡན་ཤོག༔ འབུད་དུང་གཡས་སུ་འཁྱིལ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པའི་རྫས་འདིས༔ ཚངས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་དོན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་བུམ་བསྐོར་བྱ་ཞིང་། ན་མོ༔ བུམ་པའི་སྨོན་ལམ་དུ་གསོལ་བ་ནི༔ བུམ་པ་ནེམ་ཏ་ཀ་ལ་ཤ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ བུམ་པ་ཟླུམ་པོར་འདུག་པ་ནི༔ སྤྲོས་པ་དང་མཚན་མ་དང་བྲལ་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་རང་བཞིན་ནོ༔ ཁ་ཁྱེར་ཉིས་བརྩེགས་སུ་བྱུང་བ་ནི༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་བྱུང༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བྱུང་སྟེ༔ སྐུ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་བུམ་པ་འདིས༔ དེང་གི་སློབ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ དབང་བསྐུར་ཅིང་ཁྲུས་ཆབ་གསོལ་བས༔ སྐུ་གསུམ་གྱི་དོན་རྟོགས་ཤིང་ཐོབ་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ བུམ་པའི་ནང་ན་ཆུ་གནས་པ་ནི༔ མ་ཧཱ་གུརྦ་ཀ་བི་ཤ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་ལགས༔ དེང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ་རྣམས༔ ཆུ་བོའི་རྒྱུན་དང་འདྲ་བར་ཚེ་དང་དབང་ཐང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གྱུར་ཅིག༔ བུམ་པའི་ནང་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལྔ་གནས་པ་ནི༔ རཏྣ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་མཐའ་དག་གི་རེ་འདོད་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་དང་འདྲ་བར༔ དེང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ བུམ་པའི་ནང་ན་འབྲུ་རྣམ་པ་ལྔ་གནས་པ་ནི༔ པན་ཙ་སྟམ་པ་ལ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ༔ ཟས་ཀྱིས་ཕོངས་ཤིང་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་ལ༔ ཟས་དང་འབྲུའི་བཅུད་ཕྱུང་སྟེ༔ ཟས་ནོར་གྱི་མཛོད་མི་ཟད་པའི་གཏེར་དུ་གྱུར་ཅིག༔ བུམ་པའི་ནང་ན་སྙིང་པོ་ལྔ་གནས་པ་ནི༔ ཙིཏྟ་ཨུ་པ་ཏ་ཡཱ་མི་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ དོན་དང་ནོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ནི༔ གསེར་ལ་སོགས་པ་ལགས་པས་ཟས་ནོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས༔ དེང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག༔ བུམ་པའི་ནང་ན་སྨན་ལྔ་གནས་པ་ནི༔ པན་ཙ་ཏྲི་བཱི་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྻ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏེ༔ དེང་གི་སློབ་མའི་ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་དང༔ བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་བཅུའི་གཉེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས༔ ཉོན་མོངས་པའི་ནད་རྣམས་དང་རྟོག་པའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་གྱུར་ཅིག༔ བུམ་པའི་ན་བཟའ་མགུལ་རྒྱན་ནི༔ པན་ཙ་ལི་ཀ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ སློབ་མའི་ལུས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་འཛེམ་དང་ཆོག་ཤེས་པའི་གོས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ གཟུངས་ཐག་ནི༔ ཨུ་པཱ་ཡ་པ་ར་མི་ཏ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ ཐུགས་རྗེའི་གཟུངས་ཀྱི་ཐག་པ་ལགས་པས༔ དེང་གི་སློབ་མ་དང་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་མཐའ་དག༔ འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཁམས་གསུམ་གྱི་བཙོན་ར་ནས་བཏོན་ཏེ༔ ཐུགས་རྗེའི་གཟུངས་ཀྱིས་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག༔ བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་ནི༔ ཙ་ཏུར་མ་ཧཱ་མེ་ཏྲི་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལྗོན་པ་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ༔ སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱན༔ འབྲས་བུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཟས༔ ནང་བླངས་ན་ནང་སྐྱེ༔ ནུབ་བླངས་ན་ནུབ་སྐྱེ་བ་དང་འདྲ་བར༔ སློབ་མ་དང་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱང༔ ཚེ་དང་དབང་ཐང་དཔལ་དང་གཟི་བྱིན་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག༔ དར་སྣ་བཞི་ནི༔ རཱ་ཛ་ཧཱ་ཞེས་བགྱི་སྟེ༔ དེང་གི་སློབ་མ་དང༔ ཡོན་བདག་ལ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིས་དབང་བསྐུར་བས༔ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ཀར་དབང་ཆེ་བར་གྱུར་ཅིག༔ རལ་གྲི་བཞི་ནི༔ མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཞེས་བགྱི་སྟེ༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཞིས་གཟུང་འཛིན་ལོག་རྟོག་གི་བགེགས་རྣམས་འཇོམས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཕུར་པ་བཞི་ནི༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཡ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ ཁྲོ་བོ་མཐར་བྱེད་ཆེན་པོ་བཞིས༔ དེང་གི་སློབ་མ་དང་ཡོན་བདག་གི་བདུད་དང་བགེགས་རྣམས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཚོན་སྐུད་རྣམ་པ་ལྔ་ནི༔ ཛྙཱ་ན་པན་ཙ་སིདྡྷི་ཞེས་བགྱི་སྟེ༔ རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་ལགས་ཏེ༔ དེང་གི་སློབ་མ་དང་ཡོན་བདག་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས་གྲོལ་ཞིང་ཐར་བར་གྱུར་ཅིག༔ མདའ་བཞི་ནི་སེམས་དཔའ་བཞི༔ མེ་ལོང་བཞི་ནི་སེམས་མ་བཞི་ལགས་ཏེ༔ རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དམ་ཚད་མེད་པ་བཞིས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་ཅིང༔ མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཐུགས་རྗེས་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བས༔ ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད་རྒྱུན་ཆད་ནས༔ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས༔ དུས་ཀྱི་འཁྲུགས་པ་ཞི༔ མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ་ཉམས་ནས༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད། འདི་སྐབས་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྨོན་ལམ་བརྗོད། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་བུམ་པ་རེ་རེ་ཐོགས་ནས་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་ལ་གཅིག་གིས་གཡས་སྐོར་དང་གཅིག་གིས་གཡོན་སྐོར་བྱས་པས་གཉིས་གཉིས་གར་འཛོམས་སར་བཟང་བར་བཤད་དོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་པས་རྡོ་རྗེ་སློབ་མའི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནང་རྫས་ཀྱི་དབང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐུར་བ་ལགས་པས་སོ་སོའི་ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པའི་དབང་དོན་གྱི་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །དང་པོ་མེ་ལོང་ཕྱིས་ལ་བསྟན་ཏེ༔ ཆོས་ཀུན་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་སྟེ༔ རྟེན་འབྲེལ་མཐུ་ལས་སྣང་བའི་ཕྱིར༔ བརྗོད་མེད་རང་བཞིན་དག་པ་ཡི༔ དོན་དམ་གཉིས་མེད་རྟོགས་པར་འགྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨཱ་དར་ཤ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མེ་ལོང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་གྱུར་ཏེ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་རྐང་པའི་འོག་ཏུ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ་བཞག་ལ་འདི་སྐད་དོ༔ འོག་ཏུ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་དག༔ བརྗོད་པའི་དོན་དུ་བྷྲཱུྃ་བཀོད་པས༔ གཞན་དོན་འདི་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར༔ རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་བྷྲཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་བཅད་དེ༔ ལོག་རྟོག་གི་ཉོན་མོངས་རྒྱུན་བཅད་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་དུང་ལན་གསུམ་འབུད་དུ་བཅུག་ལ་འདི་སྐད་དོ༔ ཆོས་དུང་རྒྱས་པར་བུས་པ་ནི༔ འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་སྐལ་ལྡན་ལ༔ རྣམ་གསལ་ཆོས་སྡིག་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ སྐྱོབ་པའི་མགོན་པོས་ཚངས་སྐད་སྒྲོག༔ ཨོཾ་པུ་ར་མ་ཀུ་ཏ་ཨ་ཝ་ཙ་སཾ༔ དུང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པ༔ ཚངས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ དགོངས་པ་སོམ་ཉི་མེད་པ་ལ༔ རྒྱ་གྲམ་གཙུག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༔ དེ་ལ་བསྲུང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་ཏིཥྛ་མུཾ་ཏྲུཾ་བཾ་ཏྲུཾ༔ ཞེས་བརྗོད། རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ལས་ཀྱི་རྒྱ་གྲམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ནས་ཅི་ནས་ཀྱང་མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་པའི་སྐུར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་དབུ་རྒྱན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ༔ དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ དབུ་རྒྱན་དག་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ དབུ་རྒྱན་འཆིང་བའི་རྒྱན་བཅིངས་པས༔ དེ་ཡིས་ལུས་ཀུན་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔ དེས་ན་དབུ་རྒྱན་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ པདྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དབུ་རྒྱན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་སྟེ༔ ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའི་བྱིན་རླབས་ཅན༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ༔ དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ བུམ་པ་དག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ༔ བྱང་གྱུར་དག་ཅིང་མིང་ཡང་མེད༔ དེ་ཡི་བསོད་ནམས་དབང་གི་འབྲས་བུ་ཡིས༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀུན་རྫོགས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ པདྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཀརྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་པོའི་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་སྟེ༔ སྐྱེ་ཤི་ལས་རྒྱལ་བའི་དབང་ཐོབ་ནས༔ འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ༔ བསྐལ་པར་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་གཡུང་དྲུང་དུ་གནས་ཤིང༔ དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི༔ སྐུ་ཚེའི་ཚད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་མཉམ་པར་འགྱུར་རོ༔ ཕྲེང་བའི་དབང་བསྐུར་བ༔ དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུངས་དང་ཏིང་འཛིན་རིན་ཆེན་ཕྲེང༔ ཡེ་ཤེས་ལྷུན་པོ་ཚོགས་ཆེན་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ལྷ་མིར་བཅས་པའི་མཆོད་བསྟོད་དམ་པ་སྟེ༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཞིང་རབ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ་ཏྲཱཾ༔ ཕྲེང་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དང༔ གསུང་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དང༔ ཐུགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དང༔ རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད༔ རྡོ་རྗེ་བཀོད་པ་མི་འཛད་པའི་མཛོད༔ རྣམ་པར་འགྱིང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ༔ གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་སྒོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ དར་གྱི་ཅོད་པན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ༔ དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ དར་གྱི་ཅོད་པན་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་ཐོགས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་རླུང་གིས་རབ་བསྐྱོད་དེ༔ ཅི་ལའང་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་པ་ཏཾ་ག་ཨ་བ་ལཾ་བ་ནི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ དར་གྱི་ཅོད་པན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་ཀྱི་ཅོད་པན་ཆགས་པ་མེད་ཅིང༔ མཆོག་དམ་པ་དྲི་མ་མེད་པས་བཅིངས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྗེས་སུ་སྒྲོག་པའི་རྒྱན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ༔ དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འདའ་དཀའ་དེ་བཞིན་མི་ཤིགས་པ༔ རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་རྒྱ་མཆོག་གི་རྟགས༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཚན་མའི་གཟུགས༔ དེས་ན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ བུདྡྷ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཛྲ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ པདྨ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཀརྨ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁོར་ལོ་དང༔ རྡོ་རྗེ་དང༔ རིན་པོ་ཆེ་དང༔ པདྨ་དང༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང༔ མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པའི་ཐབས་མཁས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ མིང་གི་དབང་བསྐུར་བ༔ དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ རྡོ་རྗེ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁམས་གསུམ་སྲིད་པ་དུས་གསུམ་དང༔ མཆོག་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་སུ༔ རྡོ་རྗེ་གྲགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ནཱམ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཛྲ་ནམ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་ནཱམ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ པདྨ་ནཱམ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཀརྨ་ནཱམ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ རྡོ་རྗེ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སུ༔ རྡོ་རྗེ་མིང་གི་གྲགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ལས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ལས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཞི་དང་རྒྱས་པ་དབང་དང་ནི༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་ལས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ནཱམ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ལས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟར་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བས༔ སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཐ་དད་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པའི་དོན་དུ༔ རིས་ཐ་དད་པ་ཇི་ལྟར་མོས་པ་ལྟར་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ འཁོར་ལོའི་དབང་བསྐུར་བ༔ དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ འཁོར་ལོ་དག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྲིད་པ་གསུམ་ལས་འདོན་པ་དང༔ གདན་ཁྲི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡི༔ འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཙཀྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་བྷྲཱུྃ༔ འཁོར་ལོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས༔ སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་སྐལ་པ་ཇི་ལྟར་སྨིན་པར་མཛད་ནས༔ ལུང་ངེས་པར་སྟོན་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ གསང་བའི་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ མ་རིག་པ་ནི་བཤིག་པ་དང༔ ངག་གི་ཚོགས་མཆོག་ཡོད་པ་དང་། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའི་ཕྱིར༔ གསང་སྔགས་ངག་གིས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་དྷཱ་ར་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱོཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱ་ར་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རཏྣ་དྷཱ་ར་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ར་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་ཀརྨ་དྷཱ་ར་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་ནས༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་དོན་མ་ནོར་བར་སྟོན་པ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་གི་དབང་བསྐུར་པས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ལ་མངའ་དབང་བརྙེས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། གསུམ་པ་གསང་བའི་ཐ་ཚིག་ལས་མི་འདའ་བར་དབང་བསྐུར་བ་ནི། རྡོ་རྗེ་མགོར་བཞག་ལ། དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ གསང་བ་ངག་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ འདའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ལ༔ ཤེས་པར་བྱ་བ་གསང་བ་ཉིད༔ གསང་བས་གྲུབ་ཕྱིར་བསྔགས་པས་ན༔ དེས་ན་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བུདྡྷ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཛྲ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ པདྨ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཀརྨ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པས༔ ཆོས་ཉིད་འབྱེད་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་དྲིལ་བུ་གཏད་ལ། དེ་རིང་ཕན་ཆོད་བུ་ཁྱོད་ལ༔ དྲིལ་བུ་འདི་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡི༔ གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་བསྒྲག་པ་ཡི༔ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་ཨུ་པཱ་ཡ་སརྦ་ཡོ་ག་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངང་དུ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་དག་གིས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་པས་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང་དུ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཆོས་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པའི་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད། དེ་དག་གིས་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཞི་བ་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་རྫོགས་པར་གྲུབ་པ་ལགས་པས་དབང་གི་སྲོག་རྩ་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྲུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་གསུམ། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བསྔོ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཏང་ངོ་། །ལྔ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། རིགས་བརྒྱའི་ཕྲིན་ལས་ལྟར། མཆོད་བསྟོད། ཡན་ལག་བདུན་པ། སྨོན་ལམ། བཟོད་གསོལ། ཤིས་བརྗོད། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ལྡང་། བསྔོ་བ་བཅས་ཚང་བར་བྱའོ། །སྒོ་གསུམ་དྲི་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གསུམ་ཤར། ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་རྣམ་སྣང་ཆོས་སྐུའི་ཞལ། །འབད་མེད་མཐོང་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །དོན་དམ་དབང་ཆེན་ཀུན་ལ་སྦྱིན་ནུས་ཤོག །ཅེས་པའང་རིགས་དཀྱིལ་ཁྱབ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་༧རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། ཛ་ཀ་དང་དགེ་མང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་བཅས་ལྷན་རྒྱས་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་མ་ཆེད་དུ་གནང་བ་ལྟར། གཏེར་གཞུང་སོར་བཞག་ལ་གཞུང་པོད་གཤིན་ཆོག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གསང་བ་སྤྱི་དང་མཐུན་པའི་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་དང་མཚམས་སྦྱོར་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་ཏེ། རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཟབ་ལུང་གཉིས་པ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

TSAGLI image gallery goes here

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).Property "author" has been marked for restricted use.