Difference between revisions of "Terdzo-HI-004"

(XML import Fill pdflink fields in text pages)
Line 1: Line 1:
 
{{UnderConstruction
 
{{UnderConstruction
 
}}
 
}}
{{RTZ Metadata
+
 
|classification=Tibetan Publications
 
|subclass=Tibetan Texts
 
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
 
|totalvolumes=70
 
|compilertib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
 
|compiler='jam mgon kong sprul
 
|tibgenre=Revelations - gter ma
 
|terma=Yes
 
|language=Tibetan
 
|pagestatus=Temporary stub only
 
|volumenumber=59
 
|textnuminvol=4
 
|pdflink=File:Terdzo-HI-004.pdf
 
}}
 
 
{{Header
 
{{Header
 
}}
 
}}
Line 32: Line 17:
 
==Other Information==
 
==Other Information==
 
{{Footer
 
{{Footer
 +
}}
 +
{{RTZ Metadata
 +
|classification=Tibetan Publications
 +
|subclass=Tibetan Texts
 +
|pagename=Terdzo-HI-004
 +
|fulltitletib=རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་ལོ་རྒྱུས
 +
|fulltitle=rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i lo rgyus
 +
|citation=[[dung mtsho ras pa]]. rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i lo rgyus. In Rin chen gter mdzod chen mo pod nga dgu pa (The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 59) by 'jam mgon kong sprul, 153-245. New Delhi: Shechen Publications, 2007-2016.
 +
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 +
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
 +
|author=dung mtsho ras pa
 +
|sourcerevealer=dung mtsho ras pa
 +
|compiler='jam mgon kong sprul
 +
|authortib=དུང་མཚོ་རས་པ
 +
|sourcerevealertib=དུང་མཚོ་རས་པ
 +
|compilertib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
 +
|tiblittype=Buddhist
 +
|tibgenre=History Texts - lo rgyus, Revelations - gter ma, Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs, Tantras - rgyud, Empowerment Rituals - dbang cho ga, Lineage Supplications - brgyud 'debs, Activity Manual - las byang, Root Treasure - gter gzhung
 +
|terma=Yes
 +
|rtzcategory=Atiyoga
 +
|cycle=rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
 +
|cycletib=རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ
 +
|language=Tibetan
 +
|volumenumber=59
 +
|volnumtib=༥༩
 +
|volyigtib=ཧི
 +
|totalvolumes=70
 +
|textnuminvol=4
 +
|pagenumbers=153-245
 +
|totalpages=93
 +
|beginfolioline=1a1
 +
|endfolioline=47a6
 +
|totalfolios=47
 +
|multivolumework=Yes
 +
|rectonotes=gter gzhung
 +
|versonotes=gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
 +
|colophontib=འདི་ནང་གསོལ་འདེབས། ལོ་རྒྱུས། རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ། ཞི་ཁྲོ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས། བུམ་དབང་ཆེན་མོ། དབང་གོང་མ་གསང་དབང་ཆེན་མོ། དེའི་དོན་བཤད་བརྡ་དོན་གསལ་བ། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ། སྙན་བརྒྱུད་ཤོག་དྲིལ་སྐོར་གསུམ། སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་སོ། །ཆོས་ཚན་བཅུ་གཅིག་ཡོད་དོ། །ྀཨཚཿ སྙན་བརྒྱུད་ཤོག་དྲིལ་སྐོར་གསུམ་ནི། སྙིང་པོ་གུད་དུ་སྦས་པའི་ཆོས། དཀར་ཆག་ཐེམས་ལ་མ་བཀོད་གསུངས། །ྀཨཚཿ མངྒ་ལཾ།།
 +
|colophonwylie='di nang gsol 'debs/_lo rgyus/_rgyud kyi snying po/_zhi khro don gyi phrin las/_bum dbang chen mo/_dbang gong ma gsang dbang chen mo/_de'i don bshad brda don gsal ba/_khrid kyi sngon 'gro/_snyan brgyud shog dril skor gsum/_snyan brgyud yid bzhin nor bu/_rtags tshad kyi yi ge rnams so/_/chos tshan bcu gcig yod do/_/\u0f80atshaH_snyan brgyud shog dril skor gsum ni/_snying po gud du sbas pa'i chos/_dkar chag thems la ma bkod gsungs/_mang+ga laM//
 +
|schwiegercolophon=Everding, Karl-Heinz 2011, pgs 222-224
 +
|pdflink=File:Terdzo-HI-004.pdf
 +
|pagestatus=Phase I Complete
 +
|pagecreationdate=6/20/2016
 
}}
 
}}

Revision as of 01:50, 22 June 2016

This page is under construction. Check back later for updated content.
Terdzo-HI-004.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་

rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i lo rgyus

by  དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་ (Dungtso Repa "The Later")
revealed by  དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་ (Dungtso Repa "The Later")
in cycle  རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་ (Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa)
Volume 59 (ཧི) / Pages 153-245 / Folios 1a1 to 47a6

[edit]

༄༅༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཞུགས༔ བརྡ་ཐིམ༔ རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ སརྦ་དྷརྨ༔ བོད་སྐད་དུ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ༔ ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ལ༔ རྒྱུད་ལས༔ གསང་ཆེན་ངེས་པའི་བཀའ་འདི་ལ༔ ལོ་རྒྱུས་དོན་གྱིས་མ་བཤད་ན༔ ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་པས༔ དེ་ལ་ཐོག་མར་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་ཨོ་རྒྱན་བདག་བསམ་གཏན་ལ་གནས་ཙ་ན༔ ནམ་སྲོད་ལ་བབས་པའི་དུས་སུ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བྱོན་ནས་ཨོ་རྒྱན་བདག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ༔ རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་གནས་པར་འདོད་ན་འདི་ལ་ལྟོས་ཤིག་གསུངས་ནས་གསེར་གྱི་གྭའུ་སེན་གང་བ་གཅིག་རང་བབས་སུ་གཏད་དོ༔ དེ་ཕྱེ་བས་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་སྐོར་མ་ལུས་པ་སྣང་ངོ༔ ནམ་གུང་ལ་བབས་པའི་དུས་སུ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ནས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པར་འདོད་ན་འདི་ལ་ལྟོས་ཤིག་གསུངས་ནས་ཤེལ་གྱི་གྭའུ་མཛུབ་གང་བ་གཅིག་རང་བབས་སུ་གཏད་དོ༔ དེ་ཕྱེ་བས་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་སྐོར་མ་ལུས་པ་སྣང་ངོ༔ ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔ ནམ་ཐོ་རངས་ལ་བབས་པའི་ཚེ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བྱོན་ནས་དངུལ་གྱི་གྭའུ་འོད་ཁ་དོག་ལྔས་དཀྲིས་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གཞི་ལ་གནས་པར་འདོད་ན་འདི་ལ་ལྟོས་ཤིག་གསུངས་པས༔ དེ་ཕྱེ་བས་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐོར་མ་ལུས་པ་སྣང་ངོ༔ ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔ ནམ་ལང་ཁར་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ནས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་ལ་གནས་པར་འདོད་ན་འདི་ལ་ལྟོས་ཤིག་གསུངས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གྭའུ་རང་བབས་སུ་གཏད་ཅིང༔ དེ་ཕྱེ་བས་དོན་རང་གསལ་གྱི་སྐོར་མ་ལུས་པ་སྣང་ངོ༔ དེ་དག་ལས་ད་ལྟ་སྟོན་པའི་ཆོས་འདི་རྣམས་རྩ་བའི་གནད་ཚིག་དམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུང་བ་ཡིན༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་བའི་མཛོད་ཕུགས༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་མཛོད་ཀྱི་ནོར་བུ༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཁྲག༔ ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲ་དང་སྐད་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་མ་ཡིན་པ༔ ཆོས་འདི་རྒྱ་གར་བས་ཐོབ་ན་རྒྱ་གར་བ་འཚེངས༔ རྒྱ་ནག་པས་ཐོབ་ན་རྒྱ་ནག་པ་འཚེངས༔ བོད་ཀྱིས་ཐོབ་ན་བོད་འཚེངས༔ སུས་ཐོབ་འཚེངས་པའི་ནོར་བུ་ཡིན་ཏེ༔ ཆོས་འདི་ལས་ངན་འདག་པའི་ཁྲུས་ཆུ༔ སྡིག་སྒྲིབ་གཞར་བའི་སྤུ་གྲི༔ ཐར་ལམ་ཁྲིད་པའི་ལམ་མཁན༔ བར་དོ་བགྲོད་པའི་སྐྱེལ་མ༔ ཞིང་ཁམས་བལྟ་བའི་མེ་ལོང༔ ཆོས་འདི་ལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བཅུ་སྟེ༔ ཆོས་གཞན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ལ་སྨོན་ལམ་བཏབ་དགོས་པ་ཡིན༔ འདི་ལ་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ ཆོས་གཞན་དབང་བསྐུར་ནས་ལྷ་ཡིད་སྨོན་བྱས་ནས་སྒོམ་པ་ཡིན༔ འདི་ལ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ ཆོས་གཞན་གོམས་འདྲིས་ལ་རེ་བ་ཡིན༔ འདི་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ ཆོས་གཞན་ལ་ལྷ་ཡིད་ཀྱིས་སྒོམ་པ་ཡིན༔ འདི་ལ་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ ཆོས་གཞན་རང་ལུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་ཟེར་ནས་ཡིད་སྨོན་བྱེད༔ འདིར་རང་ལུས་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ ཆོས་གཞན་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡིན་ཟེར་ཀྱང་ངོ་མི་ཤེས༔ འདིར་ཡེ་ཤེས་ལྔར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ ཆོས་གཞན་བར་དོ་ཡོད་ཟེར་ཡང་ཁ་བཤད་ཙམ་ལས་སྟོན་མི་ནུས༔ འདིར་བར་དོ་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་དུ་གཏན་ལ་འབེབ་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ ཆོས་གཞན་ལོ་དང་ཟླ་བར་བསྒོམ་དགོས༔ འདི་ཞག་བདུན་ལ་ངོ་འཕྲོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ ཆོས་གཞན་ལ་ཉིན་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད༔ འདི་ལ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་འོད་གསལ་འཁོར་ཡུག་ཏུ་འཆར་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ ཆོས་གཞན་རང་ལུས་ཤ་ཁྲག་ཏུ་རིག༔ འདིར་འོད་ལུས་སུ་མཐོང་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ དེ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ༔ ཆོས་འདི་ཕས་ཐོབ་ན་བུ་ལ་སྙིང་གཏམ་བཤད་པར་རིགས་སོ༔ བུས་ཐོབ་ན་ཕ་མ་ལ་སྙིང་གཏམ་བཤད་པར་རིགས་སོ༔ སྣོད་དུ་རུང་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད་པར་རིགས་སོ༔ དེ་བས་ན་ཆོས་འདི་ནི་སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱི་འཆང་རྒྱུ་ཡིན་ནོ༔ སྐལ་མེད་ཚོ་ལོག་ལྟ་ཕྱི་ཤོལ་གྱི་དབང་དུ་འགྱུར་རོ༔ མ་ཧཱ་གྷུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས༔ ཐེག་པའི་མཐར་ཐུག་འདི་ནི་ཟབ་དྲགས་པས་སུ་ལ་ཡང་མ་བསྟན་ཏེ༔ བསྐལ་པ་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་ལ་སེམས་ཅན་ཚེ་ལ་ལོང་མེད་ཅིང་ལེ་ལོ་དང་བཏང་སྙོམས་ལ་ལུས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དགོངས་སོ༔ བོད་དུ་བྱོན་ནས་ལོ་གསུམ་རྗེས་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་ཡུམ་ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གནང་ངོ༔ མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་སྦས་སོ༔ སྤྱིར་དུ་ན༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་འདི་ལ་རྒྱུད་བཅོ་ལྔ་ཡོད་དེ༔ ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་དང༔ འཇམ་དཔལ་ཡང་ཏིག་གི་རྒྱུད་དང༔ ལྟ་བ་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་དང༔ དགོངས་པ་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་རྒྱུད་དང༔ སྲོག་གི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་དང༔ སྣང་བྱེད་པུ་ཏྲའི་རྒྱུད་དང༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྲོག་གི་ཐིགས་པ་དང༔ འབྲས་བུ་ཡེ་གྲོལ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་དང༔ སྲོག་གི་མཁྱེན་པ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང༔ རིག་པ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་དང༔ རིག་པ་རང་བྱུང་སྲོག་གི་བདལ་བ་སྲོག་གི་མཁྱེན་པ་དང༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྲོག་ལེན་དང༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྲོག་གི་ཡང་སྙིང་དང༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་དང༔ ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་དགོངས་པའོ༔ དེ་རྣམས་ནི་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་སྐོར་གྱི་འགྱུར་བྱང་ཡིན་ནོ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྤྱི་ཏིའི་སྐོར་ལ་ནི༔ འཇམ་དཔལ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་དང༔ ནམ་མཁའ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་དང༔ སྤྱི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་ཏེ་རྒྱུད་མང་ངོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་གདམས་པ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཚུལ་ནི༔ ཉེ་བརྒྱུད་རིང་བརྒྱུད་གཉིས་ལས༔ ཉེ་བརྒྱུད་ནི༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ༔ རྡོ་རྗེ་འཆང༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ༔ དཔལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས༔ ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ༔ འགྲོ་མགོན་དུང་མཚོ་རས་པ༔ སངས་རྒྱས་དྲང་སྲོང༔ བདེ་ཆེན་རས་པ༔ རང་རིག་ཟང་ཐལ༔ རྣམ་གྲོལ་བཟང་པོ༔ རྒྱ་ལ་རས་པ༔ རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར༔ སངས་རྒྱས་བརྩོན་འགྲུས༔ རྒྱལ་མཚན་ཡེ་ཤེས༔ སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན༔ དགེ་འདུན་རིན་ཆེན༔ སཾ་གྷ་ལཀྵ༔ ཁ་རག་པ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ༔ ཡོངས་འཛིན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ངག་དབང་གྲགས་པ༔ ལྡོང་སྟོན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ༔ གོང་ར་ལོ་ཆེན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གཞན་ཕན་རྡོ་རྗེ༔ དེས་བདག་ལའོ༔ རིང་བརྒྱུད་ནི༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ༔ རྡོ་རྗེ་འཆང༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ༔ འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན༔ ཤྲཱི་སིཾ་ཧ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ༔ བི་མ་ལ་མི་ཏྲ༔ བཻ་རོ་ཙ་ན༔ གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ༔ བླ་མ་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ༔ ཧ་རི་རྡོ་རྗེ༔ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ༔ སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ༔ རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་པོ༔ སངས་རྒྱས་བརྩོན་འགྲུས་ནས་གོང་ལྟར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ ཞེས་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་འགྲོ་མགོན་དུང་ཚོ་རས་པས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲང་པའོ།། །།༄༅༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཞུགས༔ ྈྈྈྈྈ རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ གྷུ་ཧྱ་ཏན་ཏྲ་སིདྡྷི༔ བོད་སྐད་དུ༔ གསང་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་གསུམ་གྱི་སྟོན་པ་འོད་མི་འགྱུར་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ྈྈྈྈྈྈྈྈ དེ་ཡང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་ཨོ་རྒྱན་བདག་བསམ་གཏན་ལ་གནས་ཙ་ན༔ ནམ་སྲོད་ལ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བྱོན་ནས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་གནས་པར་འདོད་ན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་ལ་ལྟོས་ཤིག་གསུངས་ནས་བཻ་ཌཱུརྻ་ཞུན་མས་བྲིས་པའི་གླེགས་བམ་གཅིག་རང་བབས་སུ་གཏད་དོ༔ བྱོན་ཚུལ་གྱི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ༔ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཡིས༔ ཀུན་བཟང་ཉིད་ལ་ཡང་ཞུས་པ༔ འདི་ཡི་སྒྲུབ་ལུགས་ཅི་ལྟ་བུ༔ མོས་པའི་བུ་ལ་གསུང་དུ་གསོལ༔ ཀུན་བཟང་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ༔ འདི་ལྟ་བུ་ཡི་སྒྲུབ་པ་འདི༔ དབེན་ཞིང་དྭངས་པའི་གནས་སུ་ནི༔ རི་བོ་གཏན་ལ་ཕེབ་པར་གྱིས༔ མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་བླ་མ་ཡིས༔ དབང་བཞིས་རྒྱུད་ནི་སྨིན་བྱས་ནས༔ ཆོས་དང་མཐུན་པའི་གྲོགས་དང་འགྲོགས༔ གནས་དང་མཐུན་པའི་དབེན་ས་བཙལ༔ བཅའ་གཞི་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཡིས༔ ཀུན་བཟང་ཉིད་ལ་ཡང་ཞུས་པ༔ འདི་ལྟ་བུ་ཡི་གདམས་པ་གང༔ སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཀུན་བཟང་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ༔ འདི་བསྒྲུབ་པ་ཡི་དམིགས་པ་ནི༔ དོན་གྱི་གནས་ལུགས་མཉམ་བཞག་ཅིང༔ གཉིས་པ་དམིགས་པའི་རིམ་པ་ནི༔ དང་པོ།་་་ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད༔ གཉིས་པ་གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་བློ་ལས་འདས༔ གསུམ་པ་གསུམ་རིག་གཙང་མ་དག་པ་སྟེ༔ བཞི་པ་སྤོགས་པ་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ ལྔ་པ་ཙིཏྟའི་དྲང་སྲོང་བལྟ་བར་བྱ༔ དྲུག་པ་ཕུབ་འདྲ་ཆ་ལང་བརྡབ་པའི་ཚུལ༔ བདུན་པ་དྲང་སྲོང་ཙོག་པུ་བྱ༔ འདི་རྣམས་རང་གནས་ས་ཟིན་ཡིན༔ ྈྈ ལྷ་གནས་རྒྱ་མཚོ་དུང་ཁང་གི༔ དཀྱིལ་ཡར་ཐད་དུ་མིག་གིས་བལྟ༔ ཞི་བ་རྣམས་ལ་ཙིཏྟ་ཡི༔ དྲང་སྲོང་ལ་ནི་བལྟ་བར་བྱ༔ དམིགས་པ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔ ྈྈྈྈྈ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཡིས༔ ཀུན་བཟང་ཉིད་ལ་ཡང་ཞུས་པ༔ དེ་ལྟར་དམིགས་པ་བསྒོམས་པའི་རྗེས༔ རྟགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཅི་ལྟ་བུ༔ མོས་པའི་བུ་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཀུན་བཟང་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ༔ རྟགས་ཀྱི་རིམ་པ་བསྟན་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་སྐབས་སུ་ནི༔ དུ་བའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང༔ སྨིག་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང༔ སེམས་ལ་སྣ་ཚོགས་འཚུབ་པ་ནི༔ ལས་རླུང་ཚང་འཚོལ་བ་ཡི་རྟགས༔ མེ་ལྕེའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང༔ སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུ་དང༔ སྤྲིན་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང༔ མེ་སྟག་འཕྲོ་བའི་རྣམ་པ་དག༔ རིག་པའི་གནས་ཚུལ་རྩད་བདར་རྣམས༔ ངེས་པར་མ་ཆོད་རྟགས་ཡིན་ནོ༔ སྐུ་ཡི་རྣམ་པ་གསལ་བ་ལ༔ བརྟགས་ན་ཡལ་ནས་འགྲོ་བ་ནི༔ རིག་པ་སྲང་དུ་མ་ཚུད་རྟགས༔ སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་གསལ་བ་ལ༔ རྒྱན་ཆ་གང་ཡང་མེད་པ་ནི༔ རྣམ་རྟོག་རང་ངོ་མ་ཟིན་རྟགས༔ ཞི་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བ་ལ༔ བརྟགས་ན་ཁྲོ་བོར་འགྱུར་བ་ནི༔ གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་མ་རིག་རྟགས༔ ྈྈ རི་མོའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ལ༔ ལུས་མེད་མགོ་བོ་བསྒྲིགས་འདྲ་ནི༔ སྣང་བ་བཅུད་དུ་མ་སྨིན་རྟགས༔ མིག་གཅིག་མིན་པ་ཅི་ཡང་མེད༔ རྣམ་རྟོག་རྩད་བདར་མ་ཆོད་རྟགས༔ ལུས་ཕྱེད་མ་བསྒྲིགས་རྣམ་པ་ནི༔ ཉམས་མྱོང་ཤན་མ་ཕྱེད་པའི་རྟགས༔ རྟགས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ༔ གྭ།༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨས་ཡང་ཞུས་པ༔ བཀའ་ཡི་ཟློག་སྒྱུར་ཅི་ལྟར་བགྱི༔ མོས་པའི་འཁོར་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཀུན་བཟང་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ༔ ཉོན་ཅིག་ཨོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་ཁྱོད༔ བཀའ་ཡི་ཟློག་སྒྱུར་འདི་ལྟར་གྱིས༔ གཞི་ལ་ཞི་བ་མེད་གྱུར་ཅིང༔ ཁྲོ་མེད་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་མེད༔ སྤོགས་ཆོག་ལས་མཐའ་འདི་ལྟར་གྱིས༔ རི་བོ་བརྟན་ཅིང་རྒྱ་མཚོ་གཏེམས༔ དེས་ཀྱང་གང་ཡང་མེད་པ་ན༔ ཕུབ་འདྲ་ཆ་ལང་བརྡབ་པའི་ཚུལ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིས༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འོང་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ལས་མཐའ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ༔ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཡིས༔ ཀུན་བཟང་ཉིད་ལ་ཡང་ཞུས་པ༔ གདམས་པའི་མཐར་ཐུག་ཡང་དག་འདི༔ གཏེར་ཁ་གང་དུ་བསྡམ་པའི་གནས༔ མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་གསུང་དུ་གསོལ༔ ཀུན་བཟང་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ༔ མཆོད་རྟེན་སྤུངས་པའི་རི་བོ་ལ༔ འགྲམ་དུ་རུས་སྦལ་ནག་པོའི་དབྱིབས༔ བྲག་རི་རུས་སྦལ་ཁ་སྦུབ་འདྲ༔ དེ་ཡི་ནང་དུ་གཏེར་དུ་སྡོམས༔ ལས་ཅན་བུ་ལ་སྨོན་ལམ་ཐོབས༔ ཞེས་རྒྱུད་གཏད་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ལ་སོགས་པའི་རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཏེ༔ དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ༔ གནད་ཀྱི་གདམས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདི༔ མ་འོངས་ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ གྷུ་ཧྱ༔ སྐུ་རྒྱ༔ གསུང་རྒྱ༔ ཐུགས་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ ཞེས་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་འགྲོ་མགོན་དུང་ཚོ་རས་པས་བྲག་རི་རུས་སྦལ་ཁ་སྦུབ་ནས་སྤྱན་དྲང་པ་ཡིན་ནོ། །དགེའོ།། །། ༄༅༔ ཞི་ཁྲོ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡང་ཏིའི་དབང་ངམ་ཚོགས་འཁོར་དུས༔ མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དམ༔ ཡང་ན་ཚོམ་བུ་དགུ་བྱས་ལ༔ དེ་ཡི་སྟེང་དུ་གཏོར་མ་བཤམ༔ ཞི་ཁྲོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྐྱེད༔ ཡང་དག་དོན་གྱི་བཀའ་བསྒོ་བ་དང་མཚམས་གཅད་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྷ་ཡང་སེམས་ལ་འདྲེ་ཡང་སེམས༔ རང་བཞིན་གཅིག་པའི་གཏོར་མ་ལོངས༔ དངོས་པོར་མ་གྲུབ་གདོད་ནས་དག༔ ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་བགེགས་མ་འདའ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་སྥོ་ཊ་ཡ་པྲ་ཏཱ་ཡ་ཨུ་ཙ་ཏཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་སྐུར་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཚམས་བཅད་དོ༔ འཁོར་བ་མྱང་འདས་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔ རང་རིག་རྟོགས་པས་མཚམས་བཅད་དོ༔ དུག་ལྔ་རང་སར་གྲོལ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔས་མཚམས་བཅད་དོ༔ རེ་དོགས་སྤང་བླང་བྲལ་བ་ཡི༔ ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རཾ་རཾ་རཾ་རཾ་རཾ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་མེ་ནི་དཀར་གསལ་འབར༔ རཏྣའི་མེ་ནི་སེར་གསལ་འབར༔ པདྨའི་མེ་ནི་དམར་གསལ་འབར༔ ཀརྨའི་མེ་ནི་ལྗང་གསལ་འབར༔ བུདྡྷའི་མེ་ནི་མཐིང་གསལ་འབར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ༔ གསང་བ་མེ་ཡི་མཚམས་ལས་བགེགས་མ་འདའ༔ རཾ་རཾ་རཾ་རཾ་རཾ༔ དེ་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཨརྒྷཾ༔ པཱ་དྱཾ༔ པུཥྤེ༔ དྷཱུ་པེ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ༔ གནྡྷེ༔ ནཻ་བིདྱཱ༔ ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛྭ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷ་ལ་བྷ་ཏེ་གྷུ་ཧྱ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡཾ་ཁཾ་སུཾ་ཀེཾ་རཾ་བྷྲཱུྃ་ཧཱུྃ༔ པཾ་པདྨ་མཎྜ་ལ༔ མ་སཱུརྱ་མཎྜ་ལ༔ ཨ་ཙནྡྲ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་ནམ་མཁའ་འགྱུ་བ་རླུང༔ ཆོས་ཉིད་སྟོང་སྒྲོན་རྒྱ་མཚོ་ས༔ དབྱིངས་ཆེན་རྣམ་དག་ཀེང་རུས་རི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་མེ་འོད་འབར༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ འཁོར་བའི་སྐྱོན་བྲལ་པདྨའི་སྟེང༔ དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ཉི་ཟླའི་གདན༔ དུག་ལྔ་རང་བྱུང་རང་གྲོལ་ལྷ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཞི་ཁྲོའི་སྐུ༔ མ་བསྐྱེད་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པ་འོ༔ སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ འགྱུར་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྐྱེ་མེད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྤྲུལ་པ་སྐུ་ཡི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཅན་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ མ་གཅིག་ཁྲོས་མ་གཤེགསྎ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་ནས༔ མ་དང་མཁའ་འགྲོ་གཤེགསྎ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གཤེགསྎ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་གཞལ་ཡས་ནས༔ འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་གཤེགསྎ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་ལྷ༔ རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་བཅས༔ ཁྲག་ཐུང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གསུང་གི་ལྷ༔ སྣང་མཐའ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་བཅས༔ ཁྲག་འཐུང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ༔ མི་བསྐྱོད་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་བཅས༔ ཁྲག་ཐུང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ལྷ༔ རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་བཅས༔ ཁྲག་འཐུང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་ལྷ༔ དོན་གྲུབ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་བཅས༔ ཁྲག་ཐུང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གཞལ་ཡས་འདིར༔ རོ་དང་ཉི་ཟླ་པདྨ་ལ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ མཐིང་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ མི་འཇིགས་སེངྒེའི་ཁྲི་སྟེང་ན༔ དྲི་མེད་ཉི་ཟླ་པདྨ་ལ༔ སྐུ་ཡི་ཞི་ཁྲོ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དམར་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ མཛེས་བྱེད་རྨ་བྱའི་ཁྲི་སྟེང་དུ༔ དྲི་མེདྎ གསུང་གི་ཞི་ཁྲོ་བཞུགསྎ དཀར་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལྎ སྟོབས་ཆེན་གླང་ཆེན་ཁྲི་སྟེང་དུ༔ དྲི་མེདྎ ཐུགས་ཀྱི་ཞི་ཁྲོ་བཞུགསྎ སེར་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལྎ མགྱོགས་བྱེད་རྟ་མཆོག་ཁྲི་སྟེང་དུ༔ དྲི་མེདྎ ཡོན་ཏན་ཞི་ཁྲོ་བཞུགསྎ ལྗང་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལྎ རྩོལ་བྱེད་ཤང་ཤང་ཁྲིྎ དྲི་མེདྎ འཕྲིན་ལས་ཞི་ཁྲོ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་ཆེན་བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ སྐུ་ནི་འཁྲིལ་ལྡེམ་སྒེག་བཞད་ལྡན༔ གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཕྱི་ནང་མེད༔ ཞི་ཁྲོ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱསྎ གསུང་ནི་འུར་ཆེམ་སིང་བག་ལྡན༔ གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་སྐྱེ་འགགས་བྲལ༔ ཞི་ཁྲོ་གསུང་གི་ལྷ་ལྎ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱསྎ ཐུགས་ནི་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཟླུམ༔ རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་མཐའ་དང་བྲལ༔ ཞི་ཁྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ལྎ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱསྎ ཡོན་ཏན་གཞལ་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོན་ཏན་ལྷ་ལྎ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ ཕྲིན་ལས་ཇི་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཅིང༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་སྣ་ཚོགས་སྟོན༔ ཞི་ཁྲོ་འཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱི་ཛ་ཧོ༔ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་སྣོད་བཅུད་སྣང་གྲགས་གཟུགས་ཕུང་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྣང་ཞིང་ཤེས་པར་མཆོད་པ་འབུལ༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཆོས་ཉིད་སྒྲ༔ ཞི་ཁྲོ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཐོས་ཤིང་གོ་བར་མཆོད་པ་འབུལ༔ འབྲུག་སྒྲ་ལྟ་བུར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དྲན་ཞིང་རིག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཞི་ཁྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རྟོགས་ཤིང་གོ་བར་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རེག་ཅིང་བདེ་བའི་ཚོར་བ་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ མྱོང་ཞིང་སྟོང་པར་མཆོདྎ བདུད་རྩི་ལྟ་བུར་བཞེསྎ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དྲག༔ ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་མཆོདྎ ནོར་བུ་ལྟ་བུར་བཞེསྎ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་ཚུལ་ཁྲིམས་སྤོས༔ ཡེ་ཤེས་མར་མེ་ཆོས་ཉིད་དྲི༔ བདེ་ཆེན་ཞལ་ཟས་རང་བྱུང་སྒྲ༔ ཞི་ཁྲོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད༔ ཧཱུྃ༔ དུག་ལྔ་རང་བྱུང་སུ་ར་སྨན༔ ཉོན་མོངས་ཚོགས་འཇོམས་རཀྟ་དང༔ ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་གཏོར་མ་རྣམས༔ ཞི་ཁྲོ་ལྷུན་གྲུབ་ལྷ་ལ་འབུལ༔ སྐྱེ་མེད་ཤེས་རབ་ཆོས་ཉིད་མཁའ༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་འགག་མེད་ཐབས༔ བདེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག་གཉིས་མེད་རོལ༔ ཞི་ཁྲོ་གསང་བའི་ལྷ་ལ་འབུལ༔ འཁོར་འདས་མ་ལུས་རང་གི་སེམས༔ ངོ་བོ་མ་གྲུབ་གདོད་ནས་དག༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ ཞི་ཁྲོ་རིག་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ༔ ཞེས་དང་ཐོད་རྔ་ལ་སོགས་པ་སྒྲོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་རཀྟ་བྷ་ལིཾ་ཏ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་པཱུ་ཙ་ཧོ༔ དེ་ནས་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་དངོས་ཉིད་ལ༔ ཞེ་སྡང་དབང་གིས་སྲོག་བཅད་དང༔ མ་བྱིན་ལེན་དང་གནོད་པ་བྱས༔ ཞི་ཁྲོ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ལ་བཤགས༔ སྒྲ་རྣམས་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ༔ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་དབང་གྱུར་པས༔ ངག་འཁྱལ་ཚིག་རྩུབ་ཕྲ་མ་བྱས༔ ཞི་ཁྲོ་གསུང་གི་ལྷ་ལ་བཤགས༔ དྲན་རྟོག་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་ལ༔ མ་རིག་གཏི་མུག་དབང་གྱུར་པས༔ གནོད་སེམས་བརྣབ་སེམས་ལོག་པར་བལྟས༔ ཞི་ཁྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་བཤགས༔ འདོད་ཡོན་རང་བྱུང་རང་ཤར་ལ༔ ང་རྒྱལ་དབང་གིས་འཐབ་ཅིང་རྩོད༔ དགའ་མགུ་ཉེས་ཚིག་བྱས་པ་རྣམས༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོན་ཏན་ལྷ་ལ་བཤགས༔ རེ་དོགས་སྤང་བླང་བྲལ་བ་ལ༔ ཕྲག་དོག་དབང་གིས་འཐབ་རྩོད་བྱས༔ མནར་མེད་དམྱལ་བའི་རྒྱུ་བསགས་པ༔ ཞི་ཁྲོ་འཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་བཤགས༔ དེ་ནས་བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་དང༔ ཁྲག་འཐུང་འབར་བ་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད༔ ཞི་དང་ཁྲོ་བོས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ ཞི་ཁྲོ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་སྒྲ༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་རོལ་པ་ཡིས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ ཞི་ཁྲོ་གསུང་གི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་མཁའ་ལ་གསལ༔ ཉག་གཅིག་ཟླུམ་པོ་མཐའ་དང་བྲལ༔ དངོས་སུ་སྣང་བས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ ཞི་ཁྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔ བཅུད་ཀྱི་བཅུད་མཆོག་བདུད་རྩི་རྒྱས༔ རྒྱས་ཤིང་སྨིན་པས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོན་ཏན་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྐྱེ་མེད་ཤེས་རབ་འགག་མེད་ཐབས༔ རང་རིག་རང་གསལ་འགྲོ་འདུལ་ཞིང༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཐུགས་རྗེས་སྒྲོལ༔ ཞི་ཁྲོ་འཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་རང་གྲོལ་ལྷ༔ ང་ནི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དངོས༔ རྣམ་ཤེས་གནས་དག་ཤར་ཕྱོགས་ན༔ ཐིག་ལེ་དཀར་གསལ་གཞལ་ཡས་སུ༔ བཛྲ་ཞི་ཁྲོ་འཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཞེ་སྡང་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ ཚོར་བ་གནས་དག་ལྷོ་ཕྱོགས་ན༔ ཐིག་ལེ་སེར་གསལ་གཞལ་ཡས་སུ༔ རཏྣ་ཞི་ཁྲོ་འཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ང་རྒྱལ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ འདུ་ཤེས་གནས་དག་ནུབ་ཕྱོགས་ན༔ ཐིག་ལེ་དམར་གསལ་གཞལ་ཡས་སུ༔ པདྨ་ཞི་ཁྲོ་འཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འདོད་ཆགས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ འདུ་བྱེད་གནས་དག་བྱང་ཕྱོགས་ན༔ ཐིག་ལེ་ལྗང་གསལ་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཀརྨ་ཞི་ཁྲོ་འཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཕྲག་དོག་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་དབུས་ཕྱོགས་ན༔ ཐིག་ལེ་མཐིང་གསལ་གཞལ་ཡས་སུ༔ སངས་རྒྱས་ཞི་ཁྲོ་འཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གཏི་མུག་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ ཙིཏྟ་སྙིང་གི་གཞལ་ཡས་སུ༔ བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཞི་བའི་སྐུ༔ མཉེན་ལྕུག་འཁྲིལ་ལྡེམ་འོད་ཟེར་འབར༔ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཀླད་པ་དུང་ཁང་གཞལ་ཡས་སུ༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཁྲོ་བོའི་སྐུ༔ སྒེག་པ་དཔའ་བ་འཇིགས་སུ་རུང༔ རང་སྣང་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྣོད་བཅུད་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཞི་བས་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་སྐྱོལ༔ ཁྲོ་བོས་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་སྒྲོལ༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་འཇམ་དཔལ་སྐུ༔ གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་པདྨ་གསུང༔ རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཡང་དག་ཐུགས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་ལྷ༔ སྣང་སྟོང་ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྟོང་ཉིད་མ་མོ་རྦོད་གཏོང་ལྷ༔ ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་གཏོར་མ་ལོངས༔ དགྲ་བགེགས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྒྲོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་ཤ་ཁྲག་ལུས༔ སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པས་ཚེ་དབང་དང༔ བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱའི་རིག་འཛིན་དང༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་དང༔ འཕྲིན་ལས་མ་མོའི་རིག་འཛིན་རྣམས༔ ཅིར་སྣང་ཆོས་སྐུའི་གཏོར་མ་ལོངས༔ འཁོར་བ་མྱ་ངན་འདས་པར་ཟློགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༔ ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་འཇིག་རྟེན་ལྷ༔ ཞེ་སྡང་ཁོང་ཁྲོ་དམོད་པའི་ལྷ༔ རང་ངོ་ཤེས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་དང༔ འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་རྫོགས་པ་ཡི༔ ཞི་ཁྲོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཅིར་སྣང་ཆོས་སྐུའི་གཏོར་མ་ལོངས༔ ཡེ་ནས་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ཡི༔ སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་གཏོར་མ་ལོངས༔ ཆགས་ཞེན་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ གཏི་མུག་འོད་གསལ་དུ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་སོད༔ ཞེ་སྡང་རང་གྲོལ་དུ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་སོད༔ འདོད་ཆགས་བདེ་ཆེན་དུ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་སོད༔ ཨ་འཐས་སྟོང་པར་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་སོད༔ མི་བདེན་པ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཟློག༔ འཁོར་བ་ལ་ཆགས་ཞེན་ཆེ་བ་ཟློག༔ ངན་སོང་གསུམ་ལ་ཉམ་ང་བ་ཟློག༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་རྨི་ལྟས་ངན་པ་ཟློག༔ ཡར་གྱི་བདུད་སངས་རྒྱས་ལ་རེ་བ་ཟློག༔ མར་གྱི་བདུད་འཁོར་བ་ལ་ལྷུང་དུ་དོགས་པ་ཟློག༔ ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་ཕྱ་ལ་ལ༔ འགག་མེད་དུ་ཡ་ལ་ལ༔ གཉིས་མེད་དུ་ཁྲོ་ལོ་ལོ་ཐོངས་ཤིག༔ དེ་ནས་ཚོགས་ལ་རོལ༔ ལྷག་མ་བྱ་བ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཟུགས་ཕུང་ཤ་ཁྲག་ལྷག་མ་འདི༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ངང་དུ་བཞེས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷག་མ་འདི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་དུ་བཞེས༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་ལྷག་མ་འདི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངང་དུ་བཞེས༔ སྐུ་གསུམ་འཛིན་མེད་ལྷག་མ་འདི༔ ཀ་ནས་དག་པའི་ངང་དུ་བཞེས༔ ཅེས་བརྗོད༔ དེ་ནས་གཏོར་སྣོད་ཁ་སྦུབས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དཀར་ཞིང་གསལ་ལ་དྭངས་པ་ཡིས༔ ཉོན་མོངས་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ༔ ཞི་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞི་བ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ སེར་ཞིང་གསལ་ལ་དྭངས་པ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་མ་ལུས་རྒྱས་མཛད་པ༔ རྒྱས་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྒྱས་པ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ དམར་ཞིང་གསལ་ལ་དྭངས་པ་ཡིས༔ སྐུ་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་མཛད་པ༔ དབང་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ ལྗང་ཞིང་གསལ་ལ་དྭངས་པ་ཡིས༔ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྒྲོལ་མཛད་པ༔ སྒྲོལ་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མཱ་ར་ཡ་ནན༔ དེ་ནས་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་འགུགས་བྱེད་མ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་གཡང་ཁུག༔ འགྱུར་བ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་འགུགས་བྱེད་མ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་གཡང་ཁུག༔ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་འགུགས་བྱེད་མ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་གཡང་ཁུག༔ སྐུ་ལྔ་དབང་སྡུད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་འགུགས་བྱེད་མ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་གཡང་ཁུག༔ ལས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་འགུགས་བྱེད་མ༔ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་གཡང་ཁུག༔ མངོན་སངས་རྒྱ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པས་འཆི་རྒྱུ་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བདེ་སྟོང་རྟོགས་པས་ན་རྒྱུ་མེད༔ ནད་མེད་བཅུད་འཚོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་སྐུ་མཐོང་བས་རྒས་རྒྱུ་མེད༔ རྒས་མེད་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཉག་གཅིག་རྟོགས་པས་རྨོངས་རྒྱུ་མེད༔ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རང་རིག་རྟོགས་པས་འཁྲུལ་རྒྱུ་མེད༔ འཁྲུལ་མེད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པས་གསལ་འགྲིབ་མེད༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ༈ དེ་ནས་རྒྱུན་དུ་ཛཔ྄་དགོངས་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང༔ ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཉིད་རོལ༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་དང་ཨཱཿདང་ཧཱུྃ་དང་གསུམ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བདེ་བ་ཆེ༔ ཛྙཱ་ན་དྷ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ ཨ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་འོ༔ ཞི་བ་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་སྙིང་པོ་འོ༔ ཨོཾ་ནི་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ རུ་ལུ་གནས་ལུགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ རུ་ལུ་སྣང་ལུགས་ཆོས་དབྱིངས་སྐུ༔ ཧཱུྃ་ནི་འགག་མེད་ཐིག་ལེ་ཉིད༔ བྷྱོ་ནི་སྐྱེ་མེད་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཧཱུྃ་ནི་སྐྱེ་འགག་གཉིས་སུ་མེད༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རིན་ཆེན་རྩལ༔ དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའི་སྙིང་པོ་འོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ ཞི་ཁྲོ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༔ ༄༅༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་ལས༔ བུམ་དབང་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ༔ ཀུན་བཟང་འོད་ལྔ་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ འདིར་ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་དབང་ཕྱི་ལྟར་སྤྲོས་ཏེ་བསྐུར་བ་ནི༔ བཀྲ་ཤིས་པའི་ས་གཏོར་མ་བྱིན་ལ་བླང་ཞིང༔ ཁྱེའུ་གཙང་མས་བརྐོ༔ བུ་མོ་གཙང་མས་ཁུར༔ བྷྲཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་རིན་པོ་ཆེའི་ས་གཞིར་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གནས་དང་མཐུན་པར་བཞེངས༔ དེའི་བྱང་ཤར་དུ་གཏོར་མ་གཅིག་བཤམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་ལ་བསྔོ་ཞིང༔ གཞན་དུ་བསྐྲད༔ ཁྲོ་བོའི་འགྱིང་འགྲོས་དང་རྔམ་འགྲོས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ཞིང༔ ཧ་ཧཱ་ཧི་ཧཱི་ཧེ་ཧཻ་ཧོ་ཧཽ་ཨཱ་རལླི་ཧོ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་དང༔ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མཚམས་གཅོད་རྒྱས་པར་བྱའོ༔ <!TCC Tibetan character 4,37 undefined in unicode!> དེ་ནས་ལྷ་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་ནི༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་གདབ༔ ལྷ་གྲངས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་བཀོད༔ སྐུ་རྟེན་ཙཀ་ལི༔ གསུང་རྟེན་ཡིག་འབྲུ༔ ཐུགས་རྟེན་ཕུར་པ་དང་བུམ་པ་སོགས༔ དབང་རྫས་རྣམས་ཚོམ་བུ་ལ་བཀོད༔ དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་བསྒོམ༔ ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམ༔ མཆོད་བསྟོད་བྱ༔ དབང་རྫས་རེ་ལ་བསྙེན་པ་བརྒྱ་རྩ་རེ་བྱ༔ <!TCC Tibetan character 4,37 undefined in unicode!> དེ་ནས་སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི༔ སློབ་མ་གྲལ་ལ་འཁོད་ལ༔ ཟན་རྡོག་རེ་བཀྲམ་པས་དྲིལ་ཞིང་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཟན་དྲིལ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་ཚར་གསུམ་འདོན༔ དེ་ནས་ཟངས་གཞོང་དུ་ཟན་རིལ་བསྡོམས་པ་ངར་གླུད་ཆེ་བ་གཅིག་གི་མཐར་བཤམས་ལ༔ ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ལས་བུམ་ཐོགས་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁྲུས་བྱས་པའི་དྲི་ཆུ་བླུགས༔ དེ་ནས་བགེགས་གཏོར་ཡང་བཤམས་ལ༔ ཞི་དྲག་ཕྱེད་མ་དང་སྡིག་པ་སྦྱོང་བ་ཏིལ་དང་ཡུངས་དཀར་གྱིས་གཡས་གཡོན་དུ་བསྐོར་ལ་ངར་གླུད་ལ་བསྟིམ༔ སྔགས་དྲུག་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བགེགས་གཏོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་བསྔོ་ཞིང༔ གིང་པ་འཆམ་ཞིང་སློབ་དཔོན་ཁྲོ་བོའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་བགེགས་བསྐྲད༔ དེ་ནི་སྒོའི་ཕྱི་རོལ་དུ་བྱ་བའི་ཆོ་གའོ༔ དེ་ནས་ནང་དུ་ཁྲོ་བོ་ཐུན་དང་ཕྱག་མཚན་ལ་སོགས་པ་སྟ་གོན་བྱས་ལ༔ སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྒོ་ཞུས་འབུལ་བ་ནི༔ ཀྱེ་ཀྱེ༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་འཇིགས་པའི་སྐུ༔ ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ལེགས་བཅིངས་པ༔ ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིད་དུ་འོང༔ ཕྱག་ན་དབྱུག་པ་འབར་བ་བསྣམས༔ བདག་ཅག་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཕྱིར༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཁང་དུ༔ བདག་གིས་འཇུག་པར་འཚལ་ལགས་པས༔ བཟང་པོའི་སྒོ་ནི་དབྱེ་བར་ཞུ༔ ལན་གསུམ་ལན་དུ༔ ཧཱུྃ༔ འདུས་པ་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ མུ་སྟེགས་ལྟ་བ་ལོག་པ་དང༔ ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བློ་དམན་དང༔ གཤེ་ཞིང་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དང༔ ལོག་པའི་མཐའ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས༔ འདིར་ནི་འཇུག་པར་མི་འཚལ་བས༔ གང་ཡིན་དེ་ནི་ཕྱིར་ལ་དེངས༔ ཁེ་དང་གྲགས་པས་འཇུག་པ་དང༔ ཕ་མ་རྒྱལ་པོས་མ་གནང་བའི༔ བརྐམ་ཆགས་ཅན་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ༔ སློབ་མས་ལན་དུ༔ མ་ཡིན་ལགས༔ ཞེས་ཞུ༔ དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཐེབ་ཀྱིས་འདི་སྐད་དུ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཇུག་པའི་སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན༔ གང་ཡིན་དེ་དག་ནང་དུ་བྱོན༔ ཚེ་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ གཏན་དུ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཇུག་པའི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་ནམ༔ ཞེས་དྲི༔ ལན་དུ༔ ལྡན་ལགས་སོ༔ ཞེས་ཞུ༔ དེ་ནས་བྷྲཱུྃ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་སྒོ་ཕྱེ་ལ༔ ཁྲོ་བོའི་འཆམས་དང་རོལ་མོ་སྒྲོག༔ གུ་གུལ་དང་ཤ་ཆེན་བསྲེག་ཅིང༔ སློབ་དཔོན་གྱིས༔ ན་མོ་དེང་གི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་ཕོ་བྲང་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་གནས་འདི་རུ༔ སྐལ་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འདིར་འདུས་ཤིང་འཚོགས་པ་མ་གཏོགས༔ བགེགས་དང་འབྱུང་པོའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཉན་པའི་སྐལ་པ་དང་མི་ལྡན་པས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་དབང་ཞིང༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདངས་ལེན་པ༔ མར་མེའི་འོད་འཕྲོག་པ༔ གཏོར་མའི་དྲི་སྣོམ་པ༔ དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ༔ མི་མིན་མི་རུ་བརྫུ་བ༔ ལྷ་མིན་ལྷ་རུ་བརྫུ་བ༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ༔ རྣལ་འབྱོར་པའི་བཞིན་སྡུད་པ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་གནས་སུ་དེངས་ཤིག༔ གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་བར་ངའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འདའ་ན་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རབ་ཏུ་ཁྲོས་ནས་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་བྱེད་དོ༔ དེ་བས་སོ་སོ་རང་རང་གི་གནས་སུ་དེངས་ཤིག༔ ཅེས་ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་བཟླས་ལ་ཡུངས་དཀར་དང་རྡོ་ཐུན་གྱིས་བྲབ་བོ༔ དེ་ནས་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཕྱི་རིམ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་ཆེན་པོའི་གུར་ཁང༔ དེའི་ནང་དུ་མཚོན་ཆའི་གུར་ཁང་ནི༔ ནང་དུ་འཁོར་ལོའི་གུར་ཁང༔ དེའི་ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང༔ དེའི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་གུར་ཁང༔ དེའི་ནང་དུ་པདྨ་དང༔ རྒྱ་གྲམ་རལ་གྲི་ཕུར་པ་རྣམས་ཀྱི་གུར་ཁང༔ དེའི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་སློབ་དཔོན་ཡོན་མཆོད་མི་ནོར་ཐམས་ཅད་ཚུད་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཙཀྲ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ རཏྣ་ཏྲཱཾ་བྷྲཱུྃ༔ པདྨ་ཧྲཱིཿབྷྲཱུྃ༔ ཀརྨ་ཧཱ་བྷྲཱུྃ༔ སརྦ་ཙཀྲ་ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་ནས་གྲལ་དུ་འཁོད་པར་ཞུ་བ་ནི༔ ལས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱག་བྱ་སྟེ༔ ཀྱེ་ཀྱེ༔ འདིར་འཚོགས་སྐལ་ལྡན་ཕོ་མོ་རྣམས༔ གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་དབང་ཁང་འདིར༔ བཞུགས་པའི་གནས་ནི་གང་ལགས་པ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པས་གནང་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུ༔ བླ་མས༔ ཀྱེ་ཀྱེ༔ རིགས་ཀྱི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག༔ གང་གིས་མི་ཤེས་དེ་ཡི་བདུད༔ བདུད་དང་ལོག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང༔ གང་གིས་ཤེས་ན་དེ་ཡི་ལྷ༔ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ མཐོ་དམན་བཟང་ངན་བླང་དོར་མེད༔ ཐབས་ཀྱི་གྲལ་དེ་གཡས་སུ་བཞུགས༔ ཤེས་རབ་གྲལ་དེ་གཡོན་དུ་བཞུགས༔ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ དེ་ནས་མེ་ཏོག་དགྲམ༔ མཎྜལ་ཕུལ༔ གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཉིས་མེད་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་བུ་སློབ་རྣམས༔ འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ནས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨིན་གྲོལ་ཕྱིར༔ ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ སྟ་གོན་གནང་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་ཞུའོ༔ བླ་མས༔ འདིར་འཚོགས་པའི་གྲལ་རྣམས་གཞི་དད་པ་དང་གྲོགས་བརྩོན་འགྲུས་སྤྲོ་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་དང་མཇལ་བ་དང་ཆོས་བྱེད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ སྐྱེ་དཀའ་བ་ལྷོ་རྒྱལ་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་སྐྱེས༔ ཐོབ་དཀའ་བ་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ༔ མཇལ་དཀའ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་དང་མཇལ་བ་འདི་སྔོན་རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ཤིང་རྒྱུད་སྦྱངས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན༔ ཅེས་སོགས་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ཐར་པའི་ཕན་ཡོན༔ ཀུན་གཞི༔ གྲོལ་གཞི༔ འཁྲུལ་གཞི་སོགས་བཤད་དོ༔ དེ་ནས་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་ཞིང་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ནི༔ ཧོ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔར་བཅས༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྡིག་པ་ཅི་བགྱིས་བཤགས༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བྱ༔ སྡིག་པ་བཤགས་པས་དག་པ་དང༔ དགེ་བ་བསགས་པས་འཕེལ་བའི་ཚུལ་བཤད་དོ༔ དེ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ སྐྱབས་ཡུལ་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དམིགས་ལ་རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདི་སྐད་དོ༔ ནམ་མཁའི་གནས་སུ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དང༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་ཀུན་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བྱ༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ བདག་ནི་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཞུགས་ནས༔ གསང་བ་ཟབ་མོའི་སྙིང་པོ་མངོན་བྱས་ཏེ༔ འགྲོ་རྣམས་ཀུན་བཟང་འོད་ལྔའི་སར་འགོད་བྱ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད༔ དེ་ནས་སྡོམ་པ་གཟུང་བ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ སྟོང་ཉིད་ལྟ་བའི་དོན་རྟགས་གཟུང༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་ཆོས་དང་བྱམས༔ སྦྱིན་པ་དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་གཏང༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ཆགས་པའི་སྐྱོན་བྲལ་ཡོན་ཏན་རྫོགས༔ དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ལྟ་སྒོམ་བརྟེན༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ཚོགས་དང་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་དང༔ འབྲས་བུ་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་བརྟེན༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ བསླབ་པ་གསུམ་ལ་ནན་ཏན་བྱ༔ བྱང་ཆུབ་དམ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྡོམ་པ་གཟུང༔ དེ་ནས་ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལས་བུམ་ཐོགས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་གཅོད་བྱེད་པ༔ དག་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འདི་ཐུངས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི༔ ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་པ་པཾ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ༼དེ་ནས་མེ་ཏོག་བཅང་བ་ནི༔ ལག་པ་ཐབས་ཤེས་ཕྱི་སྡོམ་གུང་མོ་བརྐྱངས་པའི་བར་དུ་གཟུང་དུ་གཞུག་ལ༔ སློབ་དཔོན་གྱིས༔ ཨུ་དུམྦ་ར་མནྡཱ་ར༔ ཡོངས་འདུ་དང་ནི་མ་ལི་ཀ༔ ཀ་ནི་ཀ་ཡི་ཕྲེང་བ་འདི༔ ལེགས་པར་མནོས་ཏེ་བུ་ཁྱོད་ཟུངས༔ ཞེས་གཏད་དོ༔ དེ་ནས་སྤྱན་དར་གཏད་པ་ནི༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཀྵུར་བྷནྡྷ་ཝཱ་ར་མ་ཎ་ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ༔ དར་ཡུག་དམར་པོ་རེས་གདོང་གཡོགས་བཅིང་པར་སྒོམས༔༽ དེ་ནས་གོ་བགོ་བ་ནི༔ སྤྱི་བོར་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ་ལས་སྐུ་རྡོ་རྗེར་སྒོམས་ཤིག༔ མགྲིན་པར་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བ་ལ་ཨཱཿདམར་པོ་ལས་གསུང་རྡོ་རྗེར་སྒོམས་ཤིག༔ ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་ལས་ཐུགས་རྡོ་རྗེར་སྒོམས་ཤིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག༔ དེ་ནས་ཡང་རྡོ་རྗེས་ཆུ་གཏོར་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་ཞུ་ལུབ་ཏུ་གྱུར་པར་སྒོམས་ཤིག༔ དེ་ནས་སོ་ཤིང་གཏད་དེ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བཞད་པ་དགྱེས་པ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་སོ་ཤིང་འདི་བླངས་པས༔ བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་ཤ་ཟོས་པའི༔ ལས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྭོ་ཤད་ཏྲཱཾ༔ ཞེས་གཏད་ལ་སོ་ཤིང་གི་ཡོན་ཏན་བཤད༔ ལག་པ་ཆོས་འབྱུང་གི་ཕྱག་རྒྱས་བཟུང་ལ༔ བཅུ་གཉིས་ཚད་ལྡན་སོ་ཤིང་འདི༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་དོར་བྱེད་ཀྱིས༔ ལས་དང་སྐལ་པ་གང་ཡོད་པའི༔ དངོས་གྲུབ་པྲ་ལྟས་མཐོང་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱ་སོད་གྷཱ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དོར་རོ༔ དབུས་སུ་མཆོག་འགྲུབ༔ ཤར་དུ་ཞི་བ༔ ལྷོར་རྒྱས་པ༔ ནུབ་ཏུ་དབང༔ བྱང་དུ་དྲག་པོ༔ མཚམས་རྣམས་སུ་ཕྲན་ཚེགས་འགྲུབ༔ ལན་གསུམ་བསྐྱར་ཡང་མ་ཟུག་ནའམ༔ སོ་ཤིང་གས་ཆག་བྱུང་ན་རིམ་གྲོ་བྱ༔ དེ་ནས་སྲུང་སྐུད་གདགས་པ་ནི༔ སྔགས་མདུད་བྱས་པའི་སྲུང་སྐུད་འདི༔ དཔའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་དཔུང་པ་གཡས་སུ་བཏགས༔ དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་དཔུང་པ་གཡོན་དུ་བཅིང༔ དངོས་གྲུབ་དབང་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྲུང་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྲུང་སྐུད་བཏགས་ཤིང་རྡོ་རྗེ་དང་དྲི་ཆུས་རྒྱ་གྲམ་རེ་བྱའོ༔ དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཀུ་ཤ་བཀྲམ་པ་ནི༔ ལག་པ་བསྣོལ་མར་ཐོགས་ལ༔ ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་བུ་ཁྱོད་ལ༔ དག་བྱེད་ཀུ་ཤའི་སྔས་སྟན་འདི༔ དོ་ནུབ་ནམ་གྱི་གུང་ཐུན་ལ༔ བདེ་བར་གཉིད་ནི་ལོག་པའི་ཚེ༔ རྨི་ལམ་བཟང་ངན་གང་བྱུང་ནི༔ ནངས་པར་བླ་མའི་དྲུང་དུ་སྨྲོས༔ ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཏཱིག་ན་དྷཱི༔ ཀུ་ཤ་ཆེ་བ་གདན་དང༔ ཆུང་བ་སྔས་གྱིས་ལ་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མགོ་བསྟན་ཏེ་ཉོལ༔ རྨི་ལམ་ངན་ན་སྐོང་བཤགས་རིམ་གྲོ་ལ་འབུངས༔ <!TCC Tibetan character 4,37 undefined in unicode!> ད་ནི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་གར་སྟབས་སུ་འཛིན་པ་ཚོན་གང་བ་བསྒོམ་དུ་བཅུག་ལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལ་རེག་པ་སློབ་མའི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དེང་ཁྱོད་ཞུགས་ཀྱིས༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ནི་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ལ༔ གལ་ཏེ་ཚུལ་འདི་སྨྲས་པ་ན༔ དེ་མ་ཐག་ཏུ་དྲལ་ཏེ་གཤེགས༔ ཞེས་མནའ་ཆུ་བླུད༔ དེ་ནས་དམ་བསྒྲག་པ་ནི༔ དེང་ནས་གཟུང་སྟེ་བུ་ཁྱོད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ང་ཡིན་གྱིས༔ ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་བརྙས་མི་བྱ༔ ང་ལ་བརྙས་པར་གྱུར་པ་ན༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརྙས་པ་ཡིན༔ ཆོས་འབྲེལ་ཙམ་ཞིག་ཞུས་པ་ལ༔ བླ་མ་དག་ཏུ་མ་གཟུང་ན༔ ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་བ་བརྒྱ་བླངས་ནས༔ སྨེ་ཤ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔ དེ་བས་དམ་ཚིག་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ ཞེས་དམ་ཚིག་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡོན༔ མ་བསྲུང་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་བསྲུང་བྱ་རྣམས་རྒྱས་པར་བཤད༔ དེ་ནས་ཕྲེང་བ་གཏད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ང་ཡིན་གྱིས༔ ང་ཡིས་ཅི་ལྟར་བསྒོས་པ་བཞིན༔ ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་སོ༔ གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན༔ ཚེ་འདིར་ཚེ་ཐུང་ནད་མང་ཞིང༔ ཕྱི་མ་རྡོ་རྗེའི་དམྱལ་བར་འགྲོ༔ ཞེས་དམ་བསྒག་གོ༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ནི༔ གུ་གུལ་ལ་སོགས་པའི་སྤོས་བསྲེག༔ གསུར་ཆེན་བསྲེག༔ སློབ་མ་རྣམས་ལངས་ལ་ལག་པ་ཆོས་འབྱུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཅིང༔ རླུང་ཁ་སྦྱོར་གཟུང༔ གནས་ཁང་ཡང་ཐ་མལ་པ་མ་ཡིན་པར༔ འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ་བསམ༔ རང་ཡང་དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་དུ་བསམ༔ སྣང་བ་ལ་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་ཧ་རེ་བཞག༔ ངག་ཏུ་སྒྲ་དྲག་པོས་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཧྲིང་ཧྲིང་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་བསྒྲག༔ དེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་དམིགས་པ་འབོགས་པ་ནི༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་མཐིང་ནག་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས་ནས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ༔ སྐུ་ལ་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ དབུ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྩེ་ནས་རྟ་སྐད་འཚེར་བ༔ ཞབས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའི་ཀླུ་རྣམས་བརྫིས་པ༔ ཡུམ་ཕག་མོ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་དང་སྦྱོར་བ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱ་ཁྱུ་ཐང་ལ་ལྷགས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དྲག་ཏུ་བསྐོར་བ་བྱེད་ཅིང༔ གཞན་ཡང་ཞིང་ཁམས་སུམ་བརྩེགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཚོན་གྱི་ལམ་ལ་ཤར་ཤར་བྱོན་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསྒོམ་དུ་གཞུག་ལ་རོལ་མོ་སྒྲོག་གོ༔ དེ་ནས་བྱིན་རླབས་ལུས་ལ་ཕེབས་ན་ལུས་འདར་བ་དང་འཁྲབ་པ་འབྱུང་ངོ༔ ངག་ལ་བབས་ན་སཾསྐྲྀཏའི་སྐད་དང་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་སྐད་སྣ་ཚོགས་འབྱུང༔ སེམས་ལ་བབས་ན་བག་དྲོ་བ་དང༔ ཉམས་དགའ་ཡལ་བ་དང༔ མི་རྟོག་པའི་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་པ་འབྱུང་ངོ༔ དེ་ནས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས༔ སློབ་མ་རྣམས་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ཞིང༔ བུ་ཁྱོད་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འདི་ཟུངས་ལ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་དྲངས་ནས་ནི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པར་བྱའོ༔ ཞེས་སྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱ༔ ཕྱག་འཚལ་ལ་མེ་ཏོག་དོར་བ་ནི༔ ཧོ༔ རིག་པའི་དོན་ཚོལ་མེ་ཏོག་ཕྲེང༔ སྔོན་ཚེ་གོང་ནས་བསྒྲུབས་པ་ཡི༔ འཁོར་བ་ལས་སྐྱོབ་ཡི་དམ་ལྷ༔ གང་ཡིན་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག༔ པྲ་ཏཱི་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ དེ་ནས་གང་དུ་བབས་པའི་ལྷ་ངོ་སྤྲད༔ སྤྱན་དབྱེ་བར་ཞུ་བ་ནི༔ བདག་ནི་ཐོག་མ་མེད་དུས་ནས༔ མ་རིག་མི་ཤེས་རྨོངས་པར་ཚུད༔ བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་གསེར་ཐུར་གྱིས༔ མ་རིག་མིག་ཕྱེས་ལྷ་ཞལ་སྟོན༔ ཅེས་ཞུ༔ བླ་མས༔ ཨེ་མ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དེང་ཁྱོད་ཀྱི༔ མིག་འབྱེད་པར་ནི་བརྩོན་པར་མཛད༔ ཕྱེ་བས་ཐམས་ཅད་མཐོང་འགྱུར་ཏེ༔ རྡོ་རྗེའི་མིག་ནི་བླ་ན་མེད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧཱ་ར་པ་ཊ་ལ་ཧྲཱི༔ མ་རིག་པ་དག་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁ་དོག་དྲིས་ལ༔ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྔོན་པོ་ཁྲ་བོ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་དང་ཕྲན་ཚེགས་འགྲུབ་པར་ལུང་བསྟན༔ དེ་ནས་མེ་ཏོག་ཤར་དུ་བབས་ན་བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ༔ རྡོ་རྗེ་བཞད་པ༔ རྡོ་རྗེ་གར་དབང༔ མོ་ཡིན་ན༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ༔ རྡོ་རྗེ་གར་མ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་སོགས་བཏགས༔ ལྷོར་བབས་ན༔ རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ༔ རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ༔ རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ༔ མོ་ལ༔ རིན་ཆེན་སྒེག་མོ༔ རིན་ཆེན་སྤྱན་མ༔ རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ་ཞེས་སོགས་བཏགས༔ ནུབ་ཏུ་བབས་ན༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ པདྨ་ལས་གྲུབ་རྩལ༔ མོ་ལ༔ པདྨ་གར་མ༔ པདྨ་སྒྲོལ་མ༔ གོས་དཀར་མོ༔ པདྨ་སྒེག་མོ༔ བྱང་དུ་བབས་ན༔ ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ལས་རབ་རྡོ་རྗེ༔ དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེ༔ མོ་ལ༔ དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ༔ ཀརྨ་སྒྲོལ་མ༔ དབུས་སུ་བབས་ན༔ བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བུདྡྷ་རྡོ་རྗེ༔ མོ་ལ༔ དབྱིངས་ཕྱུག་མ༔ བུདྡྷ་སྒྲོལ་མ༔ དེ་སོགས་བཏགས་སོ༔ དེ་ནས་ཕྱག་ཤིང་ཐོགས་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བརྡ་དོན་དང་ངོ་སྤྲོད་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁ་དོག་ལ་ལེགས་པར་ལྟོས་ཤིག༔ ཤར་དཀར་པོ་་་འདི་ཉིད་ལས། ཤར་སྔོ། ལྷོ་སེར་དབུས་དཀར་བ་འདོད།མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས༔ ལྷོ་སེར་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས༔ ནུབ་དམར་པོ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས༔ བྱང་ལྗང་གུ་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས༔ དབུས་དཀར་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས༔ ཡེ་ཤེས་དེ་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔའི་པཉྩ་རེ་ཁཱའི་རྩིགས་པ་རིམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ༔ རྣམ་རྟོག་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲོལ་བའི་བརྡར་ནང་ཐོད་པ་ཚར་གསུམ་ལས་བརྩིགས་པ༔ ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའི་རྟགས་སུ་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་པ༔ ཚད་མེད་བཞིས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པའི་རྟགས་སུ་སྒོ་བཞི་དང་ལྡན་པ༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་བརྡར་འདོད་ཡོན་གྱི་སྣམ་བུ་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོས་མཚན་པ༔ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་བརྡར་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་ཕ་གུས་བརྒྱན་པ༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བརྡར་དྲྭ་བ་དང་དྲྭ་བ་ཕྱེད་པ༔ ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྟགས་སུ་ད་རུ་ཀ་དང་ལྡན་པ༔ བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བའི་རྟགས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་མདའ་ཡབ་དང་ལྡན་པ༔ ཉོན་མོངས་པ་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་གྲོལ་བའི་རྟགས་སུ་ཞིང་གི་ཀ་བ་དང་མཆོག་ཆེན་གྱི་གྲལ་གྲབ་དང་ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་ཐོག་བྱས་པ༔ མ་རིག་པ་བསལ་བའི་རྟགས་སུ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཀ་ཞུ་བྱས་པ༔ དགྲ་བགེགས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་རྟགས་སུ་འབྱུང་པོ་ཕོ་མོ་ལ་སྒོའི་རེ་བཞི་བྱས་པ༔ ཐུགས་རྗེས་འཁོར་བའི་ཆོས་སྤངས་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱོགས་བཞིར་རྟ་བབས་ཆོས་འཁོར་དང་བཅས་པ༔ སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་ཆོས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་པའི་རྟགས་སུ་རྩེ་མོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་སྤྲས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ལ་གསལ་འགྲིབ་མེད་པའི་རྟགས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་གསལ་བ༔ རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དག་པའི་རྟགས་སུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ དངོས་གྲུབ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་རྟགས་སུ་རྡོ་རྗེ་དང་མདའི་རྭ་བས་བསྐོར་བ༔ གཉིས་འཛིན་གྱི་རེ་དོགས་དུག་ལྔ་བསྲེགས་པའི་རྟགས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རིས་བསྐོར་བ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་འབར་བའོ༔ དེ་ནས་ལྷ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི༔ དབུས་སུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་པ་མི་བསྐྱོད་པ་ཡབ་ཡུམ༔ ཤར་གྱི་པད་འདབ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ༔ ལྷོའི་པདྨ་ལ་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡབ་ཡུམ༔ ནུབ་ཀྱི་པདྨ་ལ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་པ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ཡུམ༔ བྱང་གི་པདྨ་ལ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་པ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་པད་འདབ་བརྒྱད་ལ༔ རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་གནས་སུ་དག་པའི་སེམས་དཔའ་བརྒྱད༔ དེའི་ཕྱི་རིམ་པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་སེམས་མ་བརྒྱད༔ ཁྱམས་ལ་དུག་ལྔ་དང་སེར་སྣ་གནས་སུ་དག་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ སྒོ་བཞིར་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་དེ༔ དེ་ལྟར་ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཁྲོ་བོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་ཤར་ཏེ༔ དབུས་སུ་ཞེ་སྡང་རྣམ་པར་དག་པ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ༔ ཤར་དུ་གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པ་བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ༔ ལྷོར་ང་རྒྱལ་རྣམ་པར་དག་པ་རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ༔ ནུབ་ཏུ་འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ༔ བྱང་དུ་ཕྲག་དོག་རྣམ་པར་དག་པ་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཀོའུ་རཱི་མ་སོགས་གནས་ཀྱི་མ་མོ་བརྒྱད༔ སིཾ་ཧ་ལ་སོགས་ཡུལ་གྱི་ཕྲ་མེན་བརྒྱད༔ རྟ་གདོང་ལ་སོགས་སྒོ་མ་བཞི༔ དབང་ཕྱུག་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་འབར་བ་ཁྲག་འཐུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ལྟོས་ཤིག༔ དེ་ནི་སྐུ་གསུམ་དང་སྦྱར་ན་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་མཚོན་ལ༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཡིན་ཞིང༔ དེ་ལྟ་བུ་ནང་ལུས་ལའང་ཚང་བ་ལགས་ཏེ༔ རང་ལུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ ཞེས་གསུངས༔ དེ་ཡང་འབྱུང་བ་ལྔ་ནི་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས༔ སྒལ་ཚིགས་རི་རབ༔ ཤ་ནི་རྩིག་པ༔ ལྕེ་ནི་འདོད་ཡོན་གྱི་སྣམ་བུ༔ སྣ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་གུ༔ སོ་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད༔ མཆུ་ད་རུ་ཀ༔ རྣ་བ་མདའ་ཡབ༔ འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེའི་རྟ་བབས༔ མིག་གཉིས་ཉི་ཟླའི་སྐར་ཁུང༔ རྐང་མཐིལ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ༔ པགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ར་བ༔ བ་སྤུ་མདའི་ར་བ༔ སེན་མོ་དམར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རི༔ མགོ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག༔ ཡན་ལག་གི་རྐང་བརྒྱད་ནི་ཀ་གདུང༔ མཆོག་ཕྲན་ནི་དྲལ་གྲབ༔ ནང་ཁྲོལ་ནི་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དོ༔ ལྷ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི༔ གསང་སྔགས་སྤྱི་ལྟར་ན༔ ཕུང་པོ་ལྔ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ཡུམ་ལྔ༔ རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཡུལ་བརྒྱད་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་བརྒྱད༔ ཚིགས་ཆེན་བཅུ་ཁྲོ་བོ་བཅུ༔ ཡང་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་ན༔ སྙིང་ནང་ན་ཞི་བ་བཞི་ཅུ་རྩ་གཉིས༔ དུང་ཁང་ནང་ན་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་བཞུགས་པ་ཡིན༔ གསང་བ་ལྟར་ན་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ལྷ་སེམས་ལ་ཚང་སྟེ༔ རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ༔ ཞེས་དང༔ རང་སེམས་བླ་མ་ལྷ་རུ་གནས༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡིན་ཏེ༔ རང་རིག་ངོ་བོ་མ་བཅོས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཞེས་གསུང་ཞིང༔ འདི་དག་གི་དོན་ཞིབ་པར་ངོ་སྤྲད་དོ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་ནི་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་ལ་བསྐུར་བར་བྱའོ༔ མེ་ཏོག་དོར་བ་རང་རང་གི་མགོ་ལ་བཅིངས་ལ༔ ཨོཾ་པྲ་ཏི་གྲྀཧྞ་ཨི་མམ་སཏྭ་མ་ཧཱ་བ་ལ༔ དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཁྱོད༔ མོ་ལ༔ དཔའ་མོ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་མོ་ཁྱོད༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ལ་ལྟོས༔ ད་ནི་དད་པ་རབ་ཏུ་སྐྱེད༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་རློབ༔ ཁྱོད་ནི་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེ༔ སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ༔ དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པས་དམ་ཚིག་སྲུངས༔ གསང་སྔགས་འདི་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ ཞེས་བརྗོད་དོ༔ དེ་ནས་མཎྜལ་ཕུལ་ལ༔ དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་བདག་ལ་དགོངས༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ལ༔ ཕྱི་ཡི་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ནང་གི་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ གསང་བའི་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ལ༔ དེ་ནས་སློབ་མ་རིམ་གྱིས་རིགས་ལྔའི་ལྷ་གོ་རིམ་ལྟར་བསྐྱེད་དེ༔ ཐོག་མར་མི་བསྐྱོད་པར་སྐྱེད་ལ༔ བུམ་པའི་དབང་ནི༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བུམ་པ་འདི་བྱོན་པ་ཙམ་གྱིས་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མི་བསྐྱོད་པ་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་བྱོན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་མར་ལ་དག༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡར་ལ་འཁྱིལ༔ དབང་རྟགས་སུ་མི་བསྐྱོད་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་སྒོམས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོ་རྣམ་དག་པ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཞེ་སྡང་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཡི༔ བུམ་པ་འདི་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་སློབ་མ་རིན་འབྱུང་དུ་སྐྱེད་ཅིང་དབུ་རྒྱན་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ དབུ་རྒྱན་འདི་སྤྱི་བོར་བྱོན་པ་ཙམ་གྱིས་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་བྱོན་ནས་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡིག་པ་མར་ལ་དག༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡར་ལ་འཁྱིལ༔ དབང་རྟགས་སུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་སྒོམ་མཛོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་དབུ་རྒྱན་དབང༔ རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ འབྲས་བུའི་ཆོས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ༔ དེ་ནས་སློབ་མ་འོད་དཔག་མེད་དུ་སྐྱེད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ རྡོ་རྗེ་འདི་སྤྱི་བོར་བྱོན་པ་ཙམ་གྱིས་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གསུང་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་བྱོན་ནས་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡིག་པ་མར་ལ་དག༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡར་ལ་འཁྱིལ༔ དབང་རྟགས་སུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་སྒོམ་མཛོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེའི་དབང༔ རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ དོན་གྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ དེ་ནས་སློབ་མ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པར་སྐྱེད་ཅིང་དྲིལ་བུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ དྲིལ་བུ་འདི་སྤྱི་བོར་བྱོན་པ་ཙམ་གྱིས་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕྲིན་ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་བྱོན་ནས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡིག་པ་མར་ལ་དག༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡར་ལ་འཁྱིལ༔ དབང་རྟགས་སུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་སྒོམ་མཛོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ འདུ་བྱེད་རྣམ་དག་རྒྱལ་བའི་དོན༔ རིགས་མཆོག་ཕྱག་མཚན་དབང་བསྐུར་བས༔ སྟོང་ཉིད་རང་གྲོལ་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དེ་ནས་སློབ་མ་རྣམ་སྣང་དུ་སྐྱེད་ཅིང་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འདི་སྤྱི་བོར་བྱོན་པ་ཙམ་གྱིས་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་བྱོན་ནས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡིག་པ་མར་ལ་དག༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡར་ལ་འཁྱིལ༔ དབང་རྟགས་སུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་སྒོམ་པར་མཛོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ གཟུགས་ཕུང་རྣམ་དག་རིགས་ཀྱི་དབང༔ རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་བསྐུར་པ་ལྟར༔ དེ་རིང་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྐུར༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཀཱ་ཡ་ན་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཏནྟྲ་ཨུ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེས་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་གནས་སུ་དག༔ ཕུང་པོ་ལྔ་གནས་གྱུར༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་ཤར༔ རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཐོབ༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་བསྒོམ་པ་དང༔ གཟུགས་སྣང་ཐམས་ཅད་ལྷར་སྒོམ་པ་ལ་དབང༔ མཐར་ཐུག་ཕུང་པོ་ལྔ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔར་གྲོལ་བའི་དབང་ཐོབ་པའོ༔ <!TCC Tibetan character 4,37 undefined in unicode!> དེ་ནས་ལྷ་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ ད་ལྟ་བའི་ལུས་འདི་ནི་རྫ་ཤིང་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དབང་རྟེན་དུ་མི་རུང་ལ༔ དེ་བས་ན་ཁྱེད་རང་རྣམས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རེར་བསྒོམས་པའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བུདྡྷ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་བྱོན་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག༔ འདིར་འོག་ནས་ཀུན་བཟང་ཡུམ་གྱི་ཚིག་དེ་ཡར་ལེན་པས་དབང་བསྐུར་བ་ཕྱག་ལེན་ནོ། །ཧཱུྃ༔ རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ སེམས་ཕྱིར་མཚན་ཉིད་མ་སྐྱེས་པས༔ རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་སྐུ་རུ་དབང་བསྐུར་བས༔ དངོས་གྲུབ་ལས་རྣམས་མངོན་བྱེད་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛི་ན་ཛིཀ྄༔ ལཱཾ་དྭེ་ཥ་རཱ་ཏི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ སེམས་ཕྱིར་མཚན་ཉིད་མ་སྐྱེས་པས༔ མི་བསྐྱོད་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཐུགས་སུ་དབང་བསྐུར་བས༔ དངོས་གྲུབ་ལས་རྣམས་མངོན་བྱེད་ཤོག༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་དྷྲྀཀ྄༔ མཱུཾ་དྷཱ་ཏྭཱི་ཤྭ་རཱི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཚོར་བ་ཆུ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ སེམས་ཕྱིར་མཚན་ཉིད་མ་སྐྱེས་པས༔ རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཡོན་ཏན་དབང་བསྐུར་བས༔ དངོས་གྲུབ་ལས་རྣམས་མངོན་བྱེད་ཤོག༔ སྭཱ་རཏྣ་དྷྲྀཀ྄༔ མཱཾ་མོ་ཧ་རཱ་ཏི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ འདུ་ཤེས་མེ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ སེམས་ཕྱིར་མཚན་ཉིད་མ་སྐྱེས་པས༔ སྣང་མཐའ་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་གསུང་དུ་དབང་བསྐུར་བས༔ དངོས་གྲུབ་ལས་རྣམས་མངོན་བྱེད་ཤོག༔ ཨཱཾ་ཨ་རོ་ལྀཀ྄༔ པཱཾ་རཱ་ག་རཱ་ཏི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ འདུ་བྱེད་རླུང་གི་ངོ་བོ་ཉིད༔ སེམས་ཕྱིར་མཚན་ཉིད་མ་སྐྱེས་པས༔ དོན་གྲུབ་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་བས༔ དངོས་གྲུབ་ལས་རྣམས་མངོན་བྱེད་ཤོག༔ ཧཱ་པྲཛྙཱ་དྷྲྀཀ྄༔ ཏཱཾ་བཛྲ་རཱ་ཏི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ མིག་གཟུགས་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ ས་སྙིང་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཤོག༔ ཀྵིཾ་ཧི་རཱ་ཛཱ་ཡ༔ ཧཱུྃ་ལཱ་སྱེ་ས་མ་ཡ་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རྣ་དབང་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ ཕྱག་རྡོར་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཤོག༔ ཛྲིཾ་ཀུ་རུ་པཱ་ཎི་ཧྲཱི༔ ཨ་ནཱིརྟི་རཱ་ག་ཡ་མི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ སྣ་དྲི་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ ནམ་སྙིང་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཤོག༔ ཏྲཱཾ་ཨ་གརྦྷ་ཡ༔ ཏྲཱཾ་མཱ་ལྱེ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ལྕེ་རོ་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ སྤྱན་གཟིགས་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཧ་ཧཱུྃ་པདྨ་པྲ་ད་མ༔ ཧྲཱིཿགིརྟི་རཱ་གོ་ཧཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ མིག་དབང་འདས་པ་མ་སྐྱེས་པས༔ བྱམས་པ་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཤོག༔ མཻ་དྷ་ར་ཎཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ་པུཥྤེ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རྣ་དབང་ད་ལྟ་མ་སྐྱེས་པས༔ སྒྲིབ་སེལ་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཤོག༔ ཐིཾལྷ་ནིསྶ་རཾ་བྷ་ཡ༔ ཛཿདྷཱུ་པེ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ལྕེ་དབང་མ་འོངས་མ་སྐྱེས་པས༔ ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཤོག༔ ཧཱུྃ་སྭ་རཱ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཾ་དཱི་པཾ་སུ་གི་རི༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ སྣ་དབང་མ་ངེས་མ་སྐྱེས་པས༔ འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཤོག༔ མཱུཾ་ཤྲཱི་ཨ་རཱ་གཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧོཿགནྡྷེ་ཙིཏྟ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ༼འདི་རིགས་ལྔའི་གོང་དུ་སྐྱེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ནོ།་་་ཧཱུྃ༔ ཡིད་ཆོས་རང་བཞིན་མ་སྐྱེས་པས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་མངའ་བདག་མཆོག༔ ཐོག་མའི་རྒྱལ་བས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཏིང་འཛིན་འགྱུར་མེད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙིཏྟ་ཨོཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཨ་ཨ་བཛྲཱི་བྷ་དྲ་ས་མནྟ་ཨཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔༽ ཧཱུྃ༔ ང་རྒྱལ་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ བརྒྱ་བྱིན་དབང་པོའི་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཐུབ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་བ་ལྷ་རྣམས་འདུལ་བྱེད་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྲེཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྲག་དོག་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ ཐགས་བཟང་རིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཐུབ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་བ་ལྷ་མིན་འདུལ་བྱེད་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཏྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཐུབ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་བ་མི་རྣམས་འདུལ་བྱེད་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་སྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ གཏི་མུག་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ སེངྒེ་རབ་བརྟན་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཐུབ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་བ་བྱོལ་སོང་འདུལ་བྱེད་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་བྲཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ སེར་སྣ་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ ཁ་འབར་མ་ཡི་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཐུབ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་བ་ཡི་དྭགས་འདུལ་བྱེད་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྵཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཞེ་སྡང་སེམས་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པས༔ གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཐུབ་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་བ་དམྱལ་བ་འདུལ་བྱེད་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རེག་ཤེས་རྟག་པ་མ་སྐྱེས་པས༔ གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ གདུལ་བྱ་མ་ལུས་མཐར་བྱེད་ཤོག༔ ཧཱུྃ་ཡ་མཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷ་ར་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཛྭ་ལི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རེག་དབང་ཆད་པ་མ་སྐྱེས་པས༔ སྟོབས་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ མ་ལུས་ལས་ཀུན་བྱེད་པར་ཤོག༔ ཧཱུྃ་པྲ་ཛྙཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཕཊ༔ ཨོཾ་རཏྣ་དྷ་ར་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཛྭ་ལི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རེག་ཡུལ་བདག་འཛིན་མ་སྐྱེས་པས༔ རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ གདུལ་བྱ་མ་ལུས་མཐར་བྱེད་ཤོག༔ ཧཱུྃ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཕཊ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷ་ར་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཛྭ་ལི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རེག་པ་མཚན་ཉིད་མ་སྐྱེས་པས༔ བདུད་རྩི་ཡབ་ཡུམ་རང་བཞིན་ལ༔ ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ གདུལ་བྱ་མ་ལུས་མཐར་བྱེད་ཤོག༔ ཧཱུྃ་བིགྷྣཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་དྷ་ར་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཛྭ་ལི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ་ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ <!TCC Tibetan character 4,37 undefined in unicode!> ཡང་རང་རང་རྣམས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞིག་ཏུ་བསྒོམས་ལ༔ དེའི་སྤྱི་བོར་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་བྱོན་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་སྐུ༔ ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་འཁོར་ལོ་འདི༔ ང་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྦྱིན༔ འཁོར་ལོ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བུདྡྷ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྡོ་རྗེ་འདི༔ ང་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྦྱིན༔ རྡོ་རྗེ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་རིན་ཆེན་སྐུ༔ ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རིན་ཆེན་འདི༔ ང་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྦྱིན༔ རིན་ཆེན་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་རཏྣ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རཏྣ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་པདྨའི་སྐུ༔ ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་པདྨ་འདི༔ ང་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྦྱིན༔ པདྨ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་པདྨ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ པདྨ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཀརྨའི་སྐུ༔ ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རལ་གྲི་འདི༔ ང་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྦྱིན༔ རལ་གྲི་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀརྨ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི་སཏྭཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་ཞིང་དབྱུག་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་ཞིང་དབྱུག་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀོའུ་རཱི་ཧ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲག་འཐུང་མདའ་གཞུའི་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཆགས་པས་ཐུགས་རྗེས་དོན་མཛད་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་མདའ་གཞུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙོའུ་རཱི་ཧ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཁམས་གསུམ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་པྲ་མོ་ཧ་ཧ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེའི་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ རྣམ་རྟོག་རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་ཏཱ་ལི་ཧ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཞགས་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ བདེ་ཆེན་དབྱིངས་སུ་དྲང་བའི་ཕྱིར༔ རྒྱུ་ཞགས་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཀྐ་སི་ཧ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་དུང་ཁྲག་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ སྣོད་བཅུད་མ་ལུས་གསལ་མཛད་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་གྷསྨ་རཱི་ཧ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་སྙིང་ཟའི་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ འགྲོ་བ་མ་ལུས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་ཟ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྨེ་ཤ་ནི་ཧ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་མགོ་ལུས་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ སེམས་ཅན་མ་ལུས་སྡོམ་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་མགོ་ལུས་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ལཱི་ཧ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་སེང་གདོང་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ རྩལ་གྱིས་ཐམས་ཅད་གནོན་པའི་ཕྱིར༔ སེང་གདོང་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་སི་ཧ་མུ་ཁ་ཧེ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་སྟག་གདོང་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ དཔའ་གཏུམ་དབྱིངས་སུ་ཟ་བའི་ཕྱིར༔ སྟག་གདོང་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྱཱ་གྷྲྀ་མུ་ཁ་ཧེ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་ཝ་གདོང་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ སྒྲིབ་མེད་ཐམས་ཅད་མཐོང་བྱའི་ཕྱིར༔ ཝ་གདོང་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྲྀ་ལ་མུ་ཁ་ཧེ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་སྤྱང་གདོང་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཟ་བའི་ཕྱིར༔ སྤྱང་གདོང་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤྭ་ན་མུ་ཁ་ཧེ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་བྱ་རྒོད་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ མགྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྙེག་པའི་ཕྱིར༔ བྱ་རྒོད་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་གྷྲྀཌ་མུ་ཁ་ཧེ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་ཀཾ་ཀའི་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་བསྡུ་བའི་ཕྱིར༔ ཀཾ་ཀའི་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཾ་ཀ་མུ་ཁ་ཧེ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་ཁྭ་ཏའི་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ རྣམ་རྟོག་རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་ཕྱིར༔ ཁྭ་ཏའི་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཁྭ་ཁ་མུ་ཁ་ཧེ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་ཧུ་ལུའི་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མ་གསལ་བའི་ཕྱིར༔ ཧུ་ལུའི་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧུ་ལུ་མུ་ཁ་ཧེ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་ལྕགས་ཀྱུའི་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཐུགས་རྗེས་ཐམས་ཅད་དྲང་བའི་ཕྱིར༔ ལྕགས་ཀྱུའི་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱརྱ་ཏེ་ཛ་ཏེ་ང་ཛ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་མཆེ་ཞགས་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཐུགས་རྗེས་ཐམས་ཅད་བཅིང་བའི་ཕྱིར༔ མཆེ་ཞགས་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མུ་ཁེ་ཧཱུྃ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་ལྕགས་སྒྲོག་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཐུགས་རྗེས་ཐམས་ཅད་སྡོམ་པའི་ཕྱིར༔ ལྕགས་སྒྲོག་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀ་བཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་དྲིལ་བུའི་དབང༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཐམས་ཅད་རྡུལ་དུ་རློག་པའི་ཕྱིར༔ དྲིལ་བུའི་དབང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷསྨིཾ་པཱ་ལ་ཡ་བ་ཏུ་ཧོ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ལས་ཀྱི་སྲིན་པོའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ མི་ཡི་སྲིན་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་ཐོད་ཁྲག་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ནུ་རཀྴ་སཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྷ་ཆེན་བྱི་ནའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ ཚངས་པ་དམར་སེར་གདོང་བཞིར་འབྱིན༔ ཕྱག་མཚན་པདྨ་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བྲཧྨ་ཎཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆུང་མ་སྟེ༔ ལྷ་ཆེན་དཀར་ལྗང་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རོའུ་ཏྲཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྷ་ཆེན་ཁྱབ་འཇུག་ཆུང་མ་སྟེ༔ འཇུག་སེལ་འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་མ༔ ཕྱག་མཚན་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཻཥྞ་བཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཞོན་ནུ་སྨུག་ནག་ཆུང་མ་སྟེ༔ གཞོན་ནུ་དམར་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་མདུང་ཐུང་འཕེན་པའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཀུ་མཱ་རཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བརྒྱ་བྱིན་ལྷ་ཡི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་དཀར་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་ནོར་བུ་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་དྷེ་བའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་སེར་མོ་སྤུ་གྲི་འཛིན༔ དུག་གསུམ་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སིཾ་ཀ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཟའ་ཆེན་ཉི་མའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ བདུད་རྩི་ཆེན་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་པདྨ་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨ་མྲྀཏཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཟའ་ཆེན་ཟླ་བའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ ཞི་བ་དཀར་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་པུཎྜ་རི་ཀའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སོའུ་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཟའ་ཆེན་སྤེན་པའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ བེ་ཅོན་ལྗང་ནག་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་བེ་ཅོན་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་དཎྜ་དཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྲིན་པོ་ཀཱ་ལའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ ཙ་ཀ་དམར་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་ཐོད་རློན་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རཀྴ་སཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ ཟ་བ་ལྗང་ནག་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་རྒྱུ་ཞགས་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བྷཀྴ་སཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དམར་མོ་རལ་གྲི་འཛིན༔ ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་གཅོད་པའི་ཕྱིར༔ ཕྱག་མཚན་ཀ་ཏར་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རཱ་ཏི་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ པ་ལ་པ་ཏྲའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ སྟོབས་ཆེན་དམར་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་གཤོལ་མདའ་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རུ་དྷི་ར་མཏྟཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དྲི་ཟ་ཆེན་མོའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་སེར་ནག་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་སྤུ་གྲི་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨེ་ཀ་ཙ་རི་ཎཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ལ་དེ་བའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ འདོད་པ་དམར་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་མདའ་གཞུ་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ནོ་ཧ་རཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བདེན་དང་བྲལ་བའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ ནོར་སྲུང་དཀར་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་གཏེར་གྱི་བུམ་པའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སི་ཏི་ཀཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རླུང་ལྷ་ཆེན་པོའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རླུང་ལྷ་སྔོན་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་བ་དན་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཱ་ཡ་བཱེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་དྷེ་ཝའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་ལྗང་ནག་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་རལ་གྲི་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མཱ་ར་ཎཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་ཆུང་མ་སྟེ༔ མེ་མོ་དམར་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་གསལ་ཤིང་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨགྣེ་ཡེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ས་བདག་ཆེན་པོའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་ནག་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་མཆེ་ཞགས་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཱ་རཱ་ཧཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དམར་མོ་ཞིང་ཆུང་ཟ༔ རྡོ་རྗེ་ཙ་མུན་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཙ་མུཎྚཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་ནག་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་ཐོད་རློན་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སུ་ཏ་ནཱཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བཱ་རུ་ཎ་ཡི་ཆུང་མ་སྟེ༔ ཆུ་ལྷའི་ལྷ་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་སྦྲུལ་ཞགས་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཱ་རུ་ཎཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བྱི་ན་ཡ་ཀའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་ནག་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་ལྕགས་ཀྱུ་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འདོད་པ་ཅན་གྱི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་སེར་མོ་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་ཞགས་པ་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙ་ཀ་ལཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བུམ་རྣ་ཆེན་པོའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་དམར་ནག་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་ལྕགས་སྒྲོག་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀུམྦྷ་ཀརྞཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གསུས་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཆུང་མ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་ལྗང་ནག་དབང་ཕྱུག་འབར༔ ཕྱག་མཚན་དྲིལ་བུ་འབར་བའི་དབང༔ དབང་མཆོག་དེས་ནི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ལམྦྷོ་དྷ་རཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འོ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ་ཁྲག་འཐུང་འབར་བ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་པས་རྟོག་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དབྱིངས་སུ་དག་ནས༔ ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ དགེའོ༔ ༄༅༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་ལས༔ དབང་གོང་མ་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་གུད་དུ་སྦས་པ་ཟབ་ཁྱད་ཀྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ༔ དེ་ནས་གསང་བ་མཆོག་གི་དབང་ཆེན་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ ཕྱག་དང་མཎྜལ་ཕུལ་ལ༔ རང་རྒྱུད་འཛིན་པ་བཟློག་པའི་ཕྱིར༔ ཁྱོད་རྣམས་སུ་ཡིན༔ ཅེས་དྲི༔ སློབ་མས༔ སྐལ་ལྡན་སེམས་ཀྱི་བུ་ཡིན་ལགས༔ ཞེས་ལན་གདབ༔ དེ་ནས་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་མ་མཐོང་བའི་སྔོན་དུ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ༔ སློབ་བུ་ལངས་ནས་སྤྱི་བོར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ༔ རིམ་པ་ལྟར་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ལ༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་འདི་སྐད་དོ༔ ཀྱེ་ཀྱེ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ འདི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་མངོན་པར་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ན་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ༔ སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཆོས་འཁོར་ལ་སྟོན་ཅིང༔ བསྟན་པ་དམ་པ་འོད་གསལ་བ་གསང་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སྟོན་ཏེ༔ མ་བྲིས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་དོ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་དང་ལྷ་ཚོགས་ཡོད་དོ༔ ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་ལྟོས་ཤིག༔ འཕུར་སྟངས་ཀྱིས་འཕུར་ཅིག༔ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་གནས་རྟེན་ཅིག༔ འགྱུར་བ་མེད་པའི་ས་ཟུངས་ཤིག༔ སེམས་འགྱུ་བའི་འཕེན་པས་སླར་མ་ལོག་ཅིག༔ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཨ་ཨ༔ ཡང་། ཀྱཻ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ འདི་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ན༔ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ༔ སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཆོས་འཁོར་ལ་སྟོན་ཅིང༔ བསྟན་པ་དམ་པ་ཞེས་སོགས་གོང་གིས་འགྲེའོ༔ ཀྱཻ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ འདི་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་མཛེས་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ན༔ སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ༔ སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཆོས་སོགས་འགྲེ༔ ཀྱཻ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ འདི་ནས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལས་རབ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡོད་དེ༔ སངས་རྒྱས་གདོན་མི་ཟ་བ་ངེས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ༔ སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཆོས་སོགས་འགྲེ༔ ཀྱཻ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ འདི་ནས་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ན༔ སངས་རྒྱས་འོད་མི་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ༔ སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཆོས་འཁོར་ལ་སྟོན་ཏེ༔ བསྟན་པ་དམ་པ་འོད་གསལ་བ་གསང་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སྟོན་ཏེ༔ མ་བྲིས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་དོ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་དང་ལྷ་ཚོགས་ཡོད་དོ༔ ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་ལྟོས་ཤིག༔ འཕུར་སྟངས་ཀྱིས་འཕུར་ཅིག༔ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་གནས་རྟེན་ཅིག༔ འགྱུར་བ་མེད་པའི་ས་ཟུངས་ཤིག༔ སེམས་འགྱུ་བའི་འཕེན་པས་སླར་མ་ལོག་ཅིག༔ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཨ་ཨ༔ དེ་ནས་གྲལ་ལ་འདུག་སྟེ༔ འདི་སྐད་དུ༔ དབང་བསྐུར་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས༔ དང་པོ་དབང་གིས་མ་སྨིན་ན༔ ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གྲོལ་མི་འགྱུར༔ ཞེས་དང༔ ཡང་ཏིག་གི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང༔ རང་རྒྱུད་དབང་གིས་མ་སྨིན་ན༔ རང་སེམས་མངོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ༔ ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བ་གལ་ཆེ་ཞིང༔ དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཆེ་ཡོན་བཤད་ནས༔ དབང་བསྐུར་བ་དངོས་ནི༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕོ་བྲང་དབུས་ཀྱི་བུམ་པ་སློབ་མའི་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཞག་སྟེ༔ ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཡིད་འོང་ལྷ་ཡི་གནས༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་བྱང་སེམས་ཆུ་ཡིས་གཏམས༔ ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟར་སྣང་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན༔ ནང་རྟགས་ཕྱིར་བསྟན་བྱང་སེམས་བུམ་པའི་དབང༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒྲིབ་པ་བྱང་གྱུར་ནས༔ རྩ་བ་གསུམ་དང་སྐལ་པ་མཉམ་པར་ཤོག༔ རྩ་སྔགས་ཤམ་བུར༔་་་དཔེ་འགར་གུ་རུ་དྷེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི།མཆན། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ དེ་ནས་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་བདུད་རྩིས་གང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་བཅུད་ཁར་བླུད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་མཚན་ལྡན་ཡེ་ཤེས་གཞལ་ཡས་ཆེ༔ གཉིས་མེད་བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབང༔ ནང་གི་དབང་མཆོག་འདི་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྩ་སྔགས་ལ༔ མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དེ་ནས་མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་གདལ་འདུས་མ་བྱས༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེ༔ གསང་མཆོག་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ངང་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ རྩ་སྔགས་ལ༔ བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཨཱ༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དེ་ནས་ཚིག་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ མཎྜལ་ཕུལ་ལ༔ ཧཱུྃ༔ རྩ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ ཚིག་དང་ཡི་གེས་མི་མཚོན་རང་གི་སེམས༔ ཡེ་ནས་མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རང་སེམས་མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དེ་ནས་སློབ་མ་ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་བཅས་ལ༔ རང་རང་གི་སྙིང་གར་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་ཅུང་ཟད་ཟུངས༔ དེ་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་རྩ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བརྒྱུད་དེ་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་ཐོན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་བརྩེགས་སུ་བསྒོམ༔ དེ་ཡང་ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱངས་ཀྱིས་གཏང༔ དེ་ལ་འགྲོ་ན་འགྲོ་ས་འདུག་གམ༔ ལོག་ན་ལོག་ས་འདུག་གམ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་འདུག༔ ལེགས་པར་རྩད་གཅོད་དུ་གཞུག་གོ༔ དེ་ནི་ལུས་སེམས་ཕྱེ་བའི་དབང་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ སེམས་ཅན་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ༔ འཕོ་བ་ཆེན་པོ་འདི་འབྱུང་གི༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཞིབ་པར་ངོ་སྤྲད་དོ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབང་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་ལ་སྐུར༔ ཅེས་གསུངས་པས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་བཟུང་ལ་བཞེངས་ཏེ༔ ཕྱག་གཡས་ཀྱིས་སྡིགས་མཛུབ་ནམ་མཁར་སྒྲེང༔ གཡོན་གྱིས་སྡིགས་མཛུབ་རང་རང་གི་མིག་ལ་བཙུགས་ཏེ༔ གཡས་ཀྱིས་ལན་གསུམ་ནམ་མཁར་གཡུགས་ཏེ༔ ནམ་མཁའ་འདི་རྒྱ་རེ་ཆེ༔ ནམ་མཁའ་འདི་རྒྱ་རེ་ཆེ༔ ནམ་མཁའ་འདི་རྒྱ་རེ་ཆེ༔ ཞེས་བྱའོ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་འདི་ལ་ལྟོས༔ གསལ་ལ་དྭངས་པ་མཐའ་དང་བྲལ༔ གང་ཡང་འཛིན་མེད་བདེ་བ་ཆེ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གནས༔ འདི་ཉིད་དོན་ལ་གནས་པར་གྱིས༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱི་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་དོན་ངོ་སྤྲད་དོ༔ དེ་ནི་བརྡ་ལམ་ཕྱེ་བའི་དབང་ཞེས་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་སྤྲོས་བཅས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་དང༔ སྤྲོས་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་དབང་དང༔ རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་བརྡའི་དབང་དང༔ ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་བརྡ་ལམ་ཕྱེ་བའི་དབང་རྣམས་བསྐུར་ཟིན་ནས༔ <!TCC Tibetan character 4,37 undefined in unicode!> དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་བརྡའི་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་ནི༔ མན་ཤེལ་ཐོགས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ༔ སྐུ་དབང་མན་ཤེལ་འོད་ཀྱིས་བསྐུར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངོ་སྤྲོད་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ རྔའམ་དྲིལ་བུ་གཏད་ལ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་གསུང༔ གསུང་དབང་འུར་ལྡིར་སྒྲ་ཡིས་བསྐུར༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངོ་སྤྲོད་བྱ༔ མར་མེ་གཏད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཐུགས༔ ཐུགས་དབང་ཞུན་མར་མར་མེས་བསྐུར༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངོ་སྤྲོད་བྱ༔ མེ་ལོང་ངོས་བསྟན་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལྷ༔ ཡོན་ཏན་དབང་ནི་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བས་བསྐུར༔ ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་ངོ་སྤྲོད་བྱ༔ རླུང་གཡབ་གཡབ་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ འཕྲིན་ལས་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡི༔ དྲག་པོའི་དབང་ནི་རླུང་གིས་བསྐུར༔ ཕྲིན་ལས་རྩལ་རྫོགས་ངོ་སྤྲོད་བྱ༔ <!TCC Tibetan character 4,37 undefined in unicode!> དེ་ནས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་ནི༔ མེ་ལོང་གཡའ་བྲལ་བསྟན་ལ༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་འདི་སྐད་གསུང༔ ཐོག་མར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་གནས་སུ༔ སྟོན་པ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་སྐུ༔ འཁོར་ནི་རྣམ་རྟོག་རང་བྱུང་ཉིད༔ རྣམ་རྟོག་བཀག་པས་མི་ཁེགས་ཀྱི༔ ཐིག་ལེའི་ངང་ལ་ལྷན་གྱིས་ཞོག༔ ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་གསལ༔ རང་གྲོལ་ཉིད་དུ་མངོན་སངས་རྒྱ༔ ཡང་ཏི་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་ཡིན༔ ལྟ་བ་རང་བྱུང་ཆེན་པོ་ལ༔ སྒོམ་པ་རང་གྲོལ་ཆེན་པོ་ཡིན༔ སྤྱོད་པ་ཚོགས་དྲུག་ལྷུག་པ་ལ༔ འབྲས་བུ་ཡུལ་སྣང་ཆེན་པོ་ཡིན༔ བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱི་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད༔ ཡང་མེ་ལོང་བསྟན་ལ༔ བུ་ཇི་ཙམ་རིག་པ་གསལ་ལ་མ་འགགས་པར་འཆར་བ་འདི་ལ་བཅོས་བསླད་མ་བྱེད་པར་ལུས་སེམས་ལྷོད་ཀྱིས་གློད་ལ་ཞོག༔ གསལ་ལ་ངོས་གཟུང་མེད་པ་ཡི༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག༔ དབང་དོན་ངོ་སྤྲོད༔ ཨེ་མ༔ བདེ་གཤེགས་ལྷུན་གྲུབ་གནས་མཆོག་ན༔ བདེ་ཆེན་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ནི༔ ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་ས་ལེར་གསལ༔ རྩ་བ་གསུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ གཞན་ནས་མ་བཙལ་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད༔ རང་བྱུང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་དོ༔ དེ་ནས་མེ་ལོང་གི་ཁར་ཤེལ་བཞག་ལ་ངོ་སྤྲད་དེ༔ རིག་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཤེལ་ལྟ་བུ༔ གསལ་ལ་མ་བསྒྲིབས་ཉི་མ་འདྲ༔ འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་ཤར་ཡང་ཤེལ་ལས་མ་གཡོས་ལྟར༔ རང་སེམས་ཆོས་སྐུའི་ངང་ལས་གཡོས་པ་མེད༔ རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་ལས༔ འགག་མེད་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུར་ཤར༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་གཅིག༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མེད༔ ཅེས་དང་རྒྱས་པར་ངོ་སྤྲད་དོ༔ <!TCC Tibetan character 4,37 undefined in unicode!> དེ་ལྟར་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡངས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ལས༔ ལོངས་སྐུ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས༔ སྤྲུལ་སྐུ་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང༔ རིག་འཛིན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་འདུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་ནས་བཀའ་སྡོད་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པས༔ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར༔ འཇའ་ལུས་འོད་སྐུ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨས་ཇི་ལྟར་གཟིགས་པའི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ངན་འགྲོའི་སྒོ་ཁེགས༔ དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ༔ དེ་བས་ན་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་མཛོད་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཕྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ངོ་ཤེས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ལ༔ སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་པ་དང༔ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ལ༔ བུམ་པའི་དབང་གིས་བདག་དོན་དང་གཞན་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དང༔ གསང་བའི་དབང་གིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྫས་དང་འབྲེལ་བ་དང༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བདེ་སྟོང་ལམ་དུ་བླང་བ་དང༔ ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེས་འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་དང༔ བརྡ་དོན་རྟགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་རྟོགས་པ་དང༔ བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་མཆོད་པས་བྱས་པ་ཤེས་ཤིང་དྲིན་དུ་གཟོ་བ༔ མཐར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་མཆོག་དབང་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་གུད་དུ་སྦས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་རྫོགས་སོ། །དེས་ནི་ཞི་ཁྲོ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གྷུ་ཧྱ༔ ཁ་ཐཾ༔ ༄༅༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་ལས་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་བཞུགས་སོ༔ རྫོགས་ཆེན་སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པར་བྱེད་པ་ལ་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་ལས༔ དང་པོ་ལ་གཉིས༔ ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ༔ དང་པོ་ནི༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད༔ ཡིག་བརྒྱ༔ མཎྜལ༔ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་གཞན་དང་མཚུངས་སོ༔ ཁྱད་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་ནི་གསུམ་སྟེ༔ ལུས་སྦྱང་བ༔ ངག་སྦྱང་བ༔ སེམས་སྦྱང་བའོ༔ དེ་ལ་ཡང་ཆོས་འདི་ཟབ་ཅིང་གཉན་པས་ན༔ ཁྲིད་གྲལ་དེར་ཚོགས་པའི་ཁྲིད་ཕྲུག་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་བསྟན་ཞིང་གསང་བ་ནི་བཀའ་རྒྱས་གདབ་པའོ༔ ཁྲིད་ཕྲུག་དེ་རྣམས་ཀྱང་དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱས་ལ༔ དང་པོ་ལུས་སྦྱང་བ་ནི༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་ལ༔ རྐང་མཐིལ་གཉིས་སྤྲད༔ ལག་པ་སྤྱི་བོར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ་རང་གི་ལུས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་གསུམ་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ མེ་ལྕེའི་རྩེ་ལས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་ནས་འབྲས་ཙམ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ་བས་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད༔ རྡོ་རྗེ་དེ་དག་སླར་འདུས་ནས་རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་ལ་ཐིམ་པར་བསྒོམ༔ དེ་ལ་མ་ཡེངས་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་ཐུན་གཅིག་བསྒོམ༔ དེ་བཞིན་དུ་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ༔ སེར་པོ༔ དམར་པོ༔ ལྗང་གུ་རྣམས་ཀྱང་གོང་ལྟར་ཐུན་རེ་རེ་བསྒོམ་ཞིང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་ཤེས་པར་བྱས་ལ་ཞག་གསུམ་གཟིར་དུ་གཞུག༔ དེ་ནི་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་སྦྱོང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ༔ གཉིས་པ་ངག་སྦྱང་བ་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་དང༔ རྩལ་སྦྱང་བ་དང༔ མཉེན་བཙལ་བ་དང༔ ལམ་དུ་གཞུག་པ་སྟེ་བཞི་ཡོད་པ་ལས༔ ཞག་རེ་རེ་བྱ་སྟེ༔ ཐོག་མར་རྒྱས་གདབ་པ་ནི༔ ངག་ཏུ་ཧཱུྃ་རིང་པོ་བརྗོད་པས་རང་གི་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་གཅིག་འཕྲོས༔ གཉིས་འཕྲོས༔ གྲངས་མེད་དུ་འཕྲོས་ནས་རང་གི་ཁང་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་གང༔ དེར་མ་ཤོང་ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང༔ དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུའི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང༔ ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་ཧཱུྃ་གིས་མེར་གང་བར་བསམ༔ ཧཱུྃ་རིང་པོ་ན་ར་ར་ཅི་ནུས་བགྲང༔ དེ་ནི་ཕྱི་སྣང་བ་ལ་རྒྱས་གདབ་པའོ༔ ལྟེ་བ༔ མགྲིན་པ༔ གསང་གནས༔ རྐང་མཐིལ༔ སྤྱི་གཙུག་མན་ཆད་ཀྱི་རྩ་ཆེན་རྩ་ཆུང་བ་སྤུའི་རྩེ་མོ་ཚུན་ཆད༔ ཧཱུྃ་གིས་མེ་རེ་རེ་གང་བར་བསམ་ཞིང་ཧཱུྃ་ཐུང་དུ་འབུད་ཅིང་འདོན༔ དེ་ནི་ཕུང་པོ་ལ་རྒྱས་གདབ་པའོ༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་སྣང་བ་ལ་རྒྱས་ཐེབས་པས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་འཆར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ནང་ཕུང་པོ་ལ་རྒྱས་ཐེབས་པས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཐིག་ལེར་འཆར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ གཉིས་པ་རྩལ་སྦྱང་བ་ནི༔ ངག་ཏུ་ཧཱུྃ་དྲག་པོ་བརྗོད་པས་རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཧཱུྃ་ནག་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་གཅིག་མདའ་འཕངས་པ་ལྟར་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་ཏལ་གྱིས་སོང་བས་རང་གི་ཉེ་སྐོར་དུ་ཡོད་པའི་ཤིང་དང༔ རྡོ་དང་བྲག་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་སྲ་ཞིང་འཐས་པ་ཐམས་ཅད་ཟང་ཐལ་དུ་གྱུར་པར་བསམ༔ དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོར་གྱུར་ཚད་ཐམས་ཅད་ཕར་ཐལ་ཚུར་ཐལ་དུ་ཕུག་ནས་སང་སིང་ཁྲལ་ཁྲོལ་དུ་བཏང་ནས་མཐར་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་བསམ༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་སྣང་བ་ལ་རྩལ་སྦྱང་བ་ལྟར་དུ་ནང་ཕུང་པོ་ལ་རྩལ་སྦྱང་སྟེ༔ ཕྱི་རོལ་གྱི་ཧཱུྃ་དེ་དག་ཚུར་བྱུང་སྟེ༔ རང་གི་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕར་ཐལ་ཚུར་ཐལ་དུ་བཏང་ནས་མཐར་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་བསམ༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་སྣང་བ་ལ་རྩལ་སྦྱངས་པས་དངོས་པོ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ཅིང་སྣང་བ་བདེན་མེད་དུ་འགྲོ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ནང་ཕུང་པོ་ལ་རྩལ་སྦྱངས་པས་ཕུང་པོ་གཅེས་འཛིན་ཐོངས་ནས་སྒྱུ་མར་གྲོལ་འགྲོ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ གསུམ་པ་མཉེན་བཙལ་བ་ནི༔ ངག་ཏུ་ཧཱུྃ་བརྗོད་པས་རང་ཉིད་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་གཅིག་ཏུ་བསམ༔ རང་གི་མདུན་དུ་ཧཱུྃ་དམར་པོ་གཅིག་བསམ༔ ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་དེ་ལས་ཧཱུྃ་ནག་པོའི་ཕྲེང་བ་འཕྲོས་པས་མདུན་གྱི་ཧཱུྃ་དམར་པོ་ལ་ཧྲི་ལི་ལི་འཁྲིལ་བར་བསམ༔ ཡང་ཕྱིར་གྲོལ་ནས་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་ལ་ཧྲི་ལི་ལི་འཁྲིལ་བར་བསམ༔ དེ་བཞིན་དུ་ཕར་དཀྲི་ཚུར་དཀྲི་ལན་མང་དུ་བྱ༔ མཐར་ཧཱུྃ་ནག་པོ་ལ་ཚུར་དཀྲིས་པར་བསམ༔ དེ་ཡང་རི་བོ་མཆོག་རབ་ཙམ་དུ་བསམ༔ ཡང་ཧཱུྃ་དམར་པོ་དེ་ལས་ཧཱུྃ་གི་ཕྲེང་བ་འཕྲོས་ནས་ཧཱུྃ་ནག་པོ་ལ་གཡོན་དུ་དཀྲིས༔ ཡང་ཕྱིར་གྲོལ་ནས་ཧཱུྃ་དམར་པོ་ལ་དཀྲིས༔ དེ་བཞིན་དུ་ཕར་དཀྲི་ཚུར་དཀྲི་ལན་མང་དུ་བྱས་ནས་མཐར་ཧཱུྃ་དམར་པོ་ལ་དཀྲིས་ཏེ་རི་བོ་མཆོག་རབ་ཙམ་དུ་བསམ༔ དེ་ནས་ཧཱུྃ་ནག་པོས་དམར་པོ་ལ་གཡས་སྐོར་དུ་ཀྱི་ལི་ལི་བསྐོར་བར་བསམ༔ ཧཱུྃ་དམར་པོས་ནག་པོ་ལ་ཀྱི་ལི་ལི་གཡོན་སྐོར་དུ་འཁོར་བར་བསམ༔ དེ་ནས་ཧཱུྃ་གཉིས་ཁ་སྦྱོར་ནས་གཡས་སུ་ཁྱམ་ཁྱམ༔ གཡོན་དུ་ཁྱམ་ཁྱམ༔ མདུན་དུ་ཁྱམ་ཁྱམ༔ རྒྱབ་ཏུ་ཁྱམ་ཁྱམ་འཁྲབ་པར་བསམ༔ མཐར་ཧཱུྃ་གཉིས་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཟླུམ་དུ་སོང་ནས་ཐིག་ལེ་དམར་ནག་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་གཉིས་ལ་ཡུན་དུ་ཤེས་པ་གཏད༔ ཐིག་ལེ་གཉིས་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་ཧྲི་ལི་ལི་འདྲིལ་བ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་དོ༔ ཐིག་ལེ་གཉིས་པོ་ཡང་ནམ་མཁའ་སྟོང་གསལ་དུ་ཐིམ་པའི་ངང་ལ་ཤེས་པ་ལྷན་གྱིས་བཞག༔ དེ་ལྟར་མཉེན་བཙལ་བས་སེམས་གར་གཏད་དུ་ཟིན་ཞིང་བློ་ལས་སུ་རུང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ བཞི་པ་ལམ་དུ་གཞུག་པ་ནི༔ རང་ཉིད་ཧཱུྃ་དཀར་པོ་ཁྲུ་གང་ཙམ་མདངས་འོད་ཟེར་དུ་འཕྲོ་བ་གཅིག་ཏུ་བསམ༔ ཧཱུྃ་དལ་གྱིས་བགྲང་ཞིང་ཧཱུྃ་དེ་ས་ལ་མ་རེག་པ་ཏལ་ཏལ་སོང་བས༔ རང་གར་འགྲོ་མྱོང་བའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་མཐའ་དབུས་ལ་ཀླུང་ཆུ་གྲུ་གྲོང་ཡུལ་གར་སླེབས་ཐམས་ཅད་ཉུལ་བར་བསམ༔ དེས་ནི་སྔར་གྱི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཆོད་འགྲོ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ དེ་ནས་བར་དོའི་གནས་དང༔ དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དང་ལྷའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཐར་ཆགས་སུ་ཉུལ་བར་བསམ༔ དེས་བར་དོ་དང་རིགས་དྲུག་གི་ལམ་དུ་མི་འཇུག་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ དེ་ལྟར་མ་དག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ་ཧཱུྃ་དེས་མཐོང་ཚད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འོད་ཕུང་དུ་ཡལ་བར་བསམ་པ་ནི་མན་ངག་གོ༔ དེ་ནས་ཧཱུྃ་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱངས་ཀྱིས་འཕུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཉུལ་ཏེ༔ ཤར་ཕྱོགས་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱོད་པ་གཙོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་བཙལ༔ མཆོད་པ་ཕུལ༔ ཆོས་ཞུས༔ གནང་བ་ཐོབ༔ ལུང་བསྟན་པར་བསམ༔ དེ་བཞིན་དུ་ལྷོ་དཔལ་ལྡན༔ ནུབ་བདེ་ཆེན༔ བྱང་ལས་རབ༔ དབུས་སྟུག་པོ་བཀོད༔ སྟེང་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་རྣམས་ན་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་ཕྱག་བཙལ༔ མཆོད་པ་ཕུལ༔ ཆོས་ཞུས༔ གནང་བ་ཐོབ༔ ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་བསམ༔ དེས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་སེམས་སྦྱང་བ་ནི༔ ཐོག་མར་སེམས་ཚོལ་བྱས་ལ༔ སེམས་ཀྱི་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་རྩད་གཅད༔ མ་རྙེད་པའི་ཚེ་ན༔ ཞི་གནས་བཙལ་ཏེ༔ ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པར་བྱས་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣལ་དུ་དབབ་ཚེ༔ ལུས་སོག་ཕོན་ཐག་པ་ཆད་པ་བཞིན་དུ་ལྷོད༔ ངག་པི་ཝཾ་གི་རྒྱུན་ཐག་ཆད་པ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་གཅད༔ སེམས་སྐྱེས་བུ་སྙིང་བཏོན་པ་བཞིན་དུ་དྲན་མེད་དུ་གཞག༔ སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པ་བསམ་མེད་སྒོམ་མེད་ཡེངས་མེད་དུ་ལྷན་ནེ་གཞག༔ དེས་ཞི་གནས་ཟིན་འོང༔ དེས་མ་ཟིན་ན་ཤིང་བུའམ་རྡེའུ་ཕྲ་མོ་ལ་ཤེས་པ་གཏད༔ རླུང་མིག་ཡིད་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་གཟིར༔ སྐབས་སུ་ལྷོད་ཅིང་དམིགས་རྟེན་དང་བྲལ༔ དེས་ཟིན་འོང༔ དེ་ལྟར་སྔོན་འགྲོ་བསྟན་ཟིན་ནས༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལྷག་མཐོང་བཙལ་བའི་ཕྱིར༔ མུན་ཁང་སྣང་བའི་སེང་ཁུང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་ནག་ཐོམ་མེ་བའི་ནང་དུ་ཚུགས་ཤིང་ཡ་ཡོ་མེད་པར་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པས༔ དབང་པོ་མདུང་ཚུགས་སུ་དྲིལ་ཏེ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་གྱི་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ལ་བསྒོམས་པས༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་སུ་འཆར་ཏེ༔ དང་པོ་ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་གི་དུས་སུ་ས་རླུང་ཟིན་རྟགས་ལྔ༔ གཉིས་པ་གསུམ་རིག་གཙང་མའི་དུས་སུ་ཆུ་རླུང་ཟིན་རྟགས་ལྔ༔ གསུམ་པ་གཉིས་སྣང་རྟོག་པའི་བློ་ལས་འདས་པའི་དུས་སུ་མེ་རླུང་ཟིན་རྟགས་ལྔ༔ བཞི་པ་སྤོགས་པ་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུའི་དུས་སུ་རླུང་གི་རླུང་ཟིན་རྟགས་ལྔ༔ ལྔ་པ་སྐྱེ་མཆེད་ཟློག་པའི་དུས་སུ་ནམ་མཁའི་རླུང་ཟིན་རྟགས་ལྔ༔ དྲུག་པ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ཟིན་རྟགས་ལྔ་འཆར་བས༔ འདི་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་ངོ་ཤེས་དགོས༔ དེ་ལ་འདུག་པ་ལུས་ཀྱི་གནད༔ བཅིང་བ་རྩའི་གནད༔ གཟུང་བ་རླུང་གི་གནད༔ དམིགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གནད༔ སྒོམ་ཉམས་དབྱིངས་རིག་བསྲེ་བའི་གནད༔ འབྲས་བུ་བློ་ཟད་ཆོས་ཟད་ཀྱི་གནད་དང་དྲུག་གོ༔ འདི་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པ་གལ་ཆེའོ༔ དེ་ལྟར་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་གིས་རྟགས་རྫོགས་པར་འོང༔ དེས་ཀྱང་མ་བྱུང་ན༔ ཕུབ་འདྲ་ཆ་ལང་བརྡབ་པའི་ཚུལ༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འོང་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་གེགས་སེལ་ངོ་སྤྲོད་སོགས་གུད་ན་གསལ་ལོ༔ རྫོགས་ཆེན་སྙན་བརྒྱུད་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ༄༅༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་ལས༔ སྙན་བརྒྱུད་གསང་བ་ཤོག་དྲིལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་དང་པོ་བཞུགས་སོ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ གདོད་ནས་མ་བཅོས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔའི་ཀློང༔ སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་དེ་ལ་འདུད༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་གོམ་གཅིག་བགྲོད༔ འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མུན་པར་འོད་གསལ་འཆར་བའི་གནད༔ མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའི་གནད༔ གདམས་ངག་རྒྱལ་པོའི་གནད་ཁྲིགས་བྲི༔ སྔགས་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས་སྐྱེས་བུ་དེ༔ དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱས་ནས་སུ༔ སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྣམས་རྫོགས་ནས་ནི༔ ཐོག་མར་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་བཙལ༔ མུན་ཁང་ལེགས་པའི་ནང་དུ་ནི༔ ནང་ཚངས་ཅན་གྱི་གདན་སྟེང་དུ༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ནས་ནི༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་བསྐྱེད༔ སྤྱི་བོར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ༔ མིག་རྩེ་སྣ་རྩེ་སེམས་རྩེ་གསུམ༔ གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལུས་ནི་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་བྱ༔ མིག་ནི་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཞེས༔ སོར་ནི་ཉི་ཤུའི་ཐད་ཙམ་དུ༔ སྨིན་མཚམས་དག་ཏུ་བལྟ་བར་བྱ༔ ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད༔ དེ་དོན་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བྱ༔ ཡིད་ནི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྣ་རྩེ་གཏད༔ ཡང་ཡེངས་མེད་པར་མ་ཡེངས་གཞག༔ དེས་སེམས་ཟིན་པ་དང་རྟགས་རྣམས་འཆར་ཞིང་ཉམས་སྣང་འབྱུང་སྟེ༔ རྒྱུད་ལས་ཀྱང༔ ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེ༔ འོད་ཆེན་རྣམ་པར་སྣང་བར་བྱེད༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ༔ འགྲོ་བའི་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་བ༔ སྔགས་མཆོག་སྔགས་བདག་རིག་སྔགས་རྒྱལ༔ གསང་སྔགས་རྒྱལ་པོ་དོན་ཆེན་བྱེད༔ ཞེས་གསུངས༔ དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ལས༔ འདི་སྒྲུབ་པོ་ཡི་དམིགས་པ་ནི༔ དང་པོ་ཁྲེགས་ཆོད་གནས་ལུགས་ཀྱི༔ སྟེང་དུ་མཉམ་བཞག་གཉུག་ཡུན་བསྲིང༔ ཞེས་གསུངས༔ གཉིས་པ་དམིགས་པའི་རིམ་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད༔ ཅེས་པས༔ རང་གི་ཀླད་པ་དུང་ཁང་གཞལ་ཡས་ཁང་འདི་ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ནང་གསལ་བ༔ ནང་ནས་བལྟས་ན་ཕྱི་གསལ་བ༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པ་འོད་ལྔའི་ཁང་པ་ཞིག་ཏུ་བསམ༔ སྨིན་མཚམས་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོའི་སྤྱན་འདྲ་བ་ཟླུམ་པོ་མཐིང་ག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་གཅིག་དུང་ཁང་གི་ནང་དུ་ཧྲིག་གེར་གཟིགས་པར་བསམ༔ གཉིས་པ༔ གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་བློ་ལས་འདས༔ ཞེས་པས༔ རང་གི་མིག་གཉིས་ཁྲོ་བོའི་སྤྱན་ཟླུམ་ཁྱི་ལེ་བ་གཉིས་སུ་བསམ༔ དེའི་ཐད་ཀའི་ལྟག་པའི་མདུད་སྒོ་གཉིས་སུ་ཡང༔ གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱ་སྐར་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུ་བུག་པ་གཉིས་ཟང་ཐལ་དུ་ཡོད་པར་བསམ༔ གསུམ་པ༔ གསུམ་རིག་གཙང་མ་དག་པ་སྟེ༔ ཞེས་པས༔ སྨིན་མཚམས་ཀྱི་དཔྲལ་བའི་མིག་གཅིག་དེའི་ཐད་སོ་ལྟག་པར་བུག་པ་གཅིག་ཟང་ཐལ་དུ་ཡོད་པར་བསམ༔ བཞི་པ༔ སྤོགས་པ་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ ཞེས་པས༔ རང་གི་དཔྲལ་བའི་སྤྱན་གསུམ་པོ་ཡང་ཕྱིར་ལྡོག་ནས་ནང་དུ་གཟིགས་པར་བསམ༔ ལྟག་པའི་བུག་པ་གསུམ་ཡང་ཚུར་ནང་དུང་ཁང་དུ་དམིགས་པས་གཟིར༔ ཕན་ཚུན་དྲུག་པོ་གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་དུ་འཕྲད་པར་བསམ༔ སྐབས་སུ་དུང་ཁང་གི་དབུས་སུ་ཁྲུག་ཁྲུག་ཐུག་པས་འཇའ་དང་འོད༔ སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་གི་ལུས་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་མེ་རེ་རེ་གང་བར་བསམ༔ ལྔ་པ༔ ཙིཏྟའི་དྲང་སྲོང་བལྟ་བར་བྱ༔ ཞེས་པས༔ རང་གི་སྙིང་མཆོང་གུར་སྨུག་པོ་ཤེལ་གྱི་ཁ་བད་ཅན་སྒོ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་མིག་གཅིག་ཡར་ལ་གཟིགས་པར་བསམ༔ དེ་ཡང་དཔྲལ་བ་དང་ལྟག་ཁུང་གི་མིག་གསུམ་གསུམ་དང་དྲུག་པོ་མར་ལྡོག་ནས་ཙིཏྟའི་རྩེ་མོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ལ་གཟིགས་པར་བསམ༔ སྙིང་དབུས་ཀྱི་མིག་ཀྱང་དུང་ཁང་གི་དྲུག་པོ་ལ་བལྟ་བའོ༔ དྲུག་པ༔ ཕུབ་འདྲ་ཆ་ལང་བརྡབ་པའི་ཚུལ༔ ཞེས་པས༔ རང་གི་ཐོད་པ་དེ་དུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཁ་སྦུབས་པ་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དཀར་པོ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་མར་གཟིགས༔ ཙིཏྟའི་སྤྱན་ཡར་གཟིགས༔ སྐབས་སུ་སྟེང་འོག་གི་དམིགས་པ་རྣམས་བརྗེ་རེས་བྱའོ༔ བདུན་པ༔ བདུན་པ་དྲང་སྲོང་ཙོག་པུ་སྟེ༔ ཞེས་པས༔ སྤྱན་ལྡོག་ལ་དར་ཅིག་དམིགས་མེད་དུ་གཞག་གོ༔ དེ་ཡང་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་ལ་བཅོས་བསླད་མེད་པར་ཡེངས་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མེད་པ་ཀ་དག་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བཞག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ༄༔ ཤོག་དྲིལ་བར་པ་བཞུགས་སོ༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་མོས་གུས་གནད་དུ་བསྣུན་པ་སྤྱི་དང་མཚུངས༔ བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུ་གྲུ་བཞི་པ་འདོམ་གང་ངམ་གང་ཡང་རུང་བར་འདག་སྦྱར་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ༔ དྲག་སྔགས་ཀྱིས་མཚམས་གཅད༔ གུ་གུལ་གྱིས་བདུག༔ ནང་དུ་ཞུགས་ལ་བཞུགས་སྟངས༔ རི་བོ་བརྟན་ཅིང་རྒྱ་མཚོ་གཏེམས༔ དམིགས་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་གི་དུས་སུ༔ དཔྲལ་བའི་བུག་པའི་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་དམར་ལ་དྭངས་པ་སྲན་རྡོག་ཙམ་གཅིག་ལ་དམིག་པ་གཏད་དོ༔ གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་བློ་ལས་འདས་པའི་དུས་སུ༔ ཙིཏྟ་ཤའི་སྒྲོན་མ་འོད་ཕུང་གི་ནང་དུ་ཞི་བ་བཞི་ཅུ་རྩ་གཉིས་གསལ་གདབ་ཅིང་དམིགས་པ་གཏད་པས༔ སྙིང་ནས་མིག་ཏུ་རྩ་དར་དཀར་གྱི་སྐུད་པ་ལྟ་བུ་འབྲེལ་ནས་ཡོད་པས༔ ཙིཏྟའི་དྲང་སྲོང་རྩའི་ལམ་ལ་ཡར་ཤར་ནས༔ མིག་ལས་ཐོན་ནས་རང་གི་རང་ལ་གསལ་བ་ཡིན་ནོ༔ གསུམ་རིག་གཙང་མ་དག་པའི་དུས་སུ༔ ཀླད་པ་དུང་ཁང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཤེས་པ་གཏད༔ སྤོགས་པ་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུའི་དུས་སུ༔ ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཚགས་མིག་ལྟ་བུ་ལ༔ རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཏིལ་གྱི་གང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟ་བུར་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ༔ སྐབས་སུ་རྒྱ་མཚོ་ཨར་ལ་གཏད༔ ཙིཏྟའི་དྲང་སྲོང་བལྟ་བར་བྱ༔ སྐབས་སུ་གནད་བཞི་མ་བྲལ་བར༔ ཟླུམ་པོ་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་གང༔ ཕུབ་འདྲ་ཆ་ལང་བརྡབ་པའི་ཚུལ༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འོང་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ དང་པོ་ནི༔ སྤྱན་ཁྲ་ཧྲིག་གེ་བ་གཅིག་མིག་དང་རྒྱབ་སྤྲོད་བྱས་ནས་ཕར་ཀླད་པར་བལྟ་བར་བསྒོམ༔ གཉིས་པ་ནི༔ རྣ་ལྟག་གཡས་ནས་སྤྱན་ཁྲ་ཧྲིག་གེ་བ་གཅིག་ཕར་ནང་ལ་བལྟས་པའོ༔ གསུམ་པ་ནི༔ རྣ་ལྟག་གཡོན་ནས་སྤྱན་ཁྲ་ཧྲིག་གེ་བ་གཅིག་ནང་དུ་བལྟས་པའོ༔ བཞི་པ་ནི༔ རང་གི་ལྟག་པ་ནས་སྤྱན་གཅིག་ཚུར་ལ་བལྟས་པའོ༔ ལྔ་པ་ནི༔ སྤྱི་བོ་ནས་སྤྱན་ཁྲ་ཧྲིག་གེ་བ་གཅིག་མར་ལ་བལྟས་པའོ༔ དྲུག་པ་ནི༔ སྙིང་ནང་རྟོག་པ་བློ་ལས་འདས༔ སྙིང་ནང་ནས་འོད་ཟེར་གཅིག་ཡར་སྤྱི་བོར་ཟུག༔ འོད་ཟེར་དེ་དཔྲལ་བ་ནས་ཕར་ལྟག་པར་ཟུག༔ རྣ་ལྟག་གཡས་གཡོན་དུ་འོད་ཟེར་རེ་རེ་ཟུག༔ འོད་ཟེར་བ་ཐག་བརྒྱངས་པ་འདྲ་བས་བསྐོར་བ་རིས་སུ་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་ཡར་བལྟ་མར་བལྟ་བྱས་ནས་ཡོད་པའོ༔ བདུན་པ་ཕུབ་འདྲ་ཆ་ལང་བརྡབ་པའི་ཚུལ༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འོང་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེམ་ཚོམ་མེད༔ ཅེས་པ་ལུས་ཕྱི་ནང་སྤྱན་གྱིས་གང་བ་དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཕུབ་འདྲ་བ་ཆ་ལང་རྡེབ་པའི་ཚུལ་དུ་མང་པོ་འཕྲོས༔ ཡར་འཕྲོས་མར་འཕྲོས༔ ཕར་འཕྲོས་ཚུར་འཕྲོས་པར་བསྒོམས་པས༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་སུ་འཆར་བར་ངེས་སོ༔ སྤོགས་པ་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་དེའང༔ ལུས་ཕྱི་ནང་སྤྱི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་རྣ་བའི་རྩེ་མོ་ཚུན་ཆད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཁྲ་ཟིམ་ཟིམ་པ་འོད་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་ལུས་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་དུ་ཡར་བལྟ་མར་བལྟ་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་ལ༔ འོད་ཟེར་བ་ཐག་གི་རྒྱ་བྲེས་པ་ལྟ་བུ༔ ལུས་ཐམས་ཅད་དྲ་བའམ་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུར་སྤྱན་གྱིས་གང་བར་བསྒོམ་མོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ༔ གྷུ་ཧྱ༔ ༄༔ ཤོག་དྲིལ་ཐ་མ་བཞུགས༔ སྔོན་འགྲོ་རྣམས་སྤྱི་དང་མཚུངས༔ ཡང་ལྷ་གནས་ཀླད་པ་དུང་ཁང་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་དུ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་དོ༔ སྙིང་མཆོང་གུར་སྨུག་པོ་དར་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་མཐིང་ག་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་དོ༔ དུང་ཁང་འཁོར་ལོའི་ཐིག་ལེ་ལ་བལྟ་ཞིང༔ ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་དོ༔ སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུར་ཡང་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དོ༔ ལྟག་པའི་མདུད་སྒོ་ལ་ཡང་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་དོ༔ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལ་ཡང་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དོ༔ ཡང་རང་གི་སྙིང་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བ་ལ་ཐིག་ལེ་མཐིང་ག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དོ༔ སྙིང་མཆོང་གུར་སྨུག་པོའི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་པ༔ ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ༔ སྐུ་ཕྱི་ནང་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ལམ་མེ་འབར་བ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་དོ༔ དེ་ལྟར་སྤྱན་དང་ཐིག་ལེ་འོད་ཟེར་རྣམས་བརྗེ་རེས་བྱ་ཞིང་བསྒོམ༔ བླ་མས་ཀྱང་དམིགས་སྐོར་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་བསྟན་ཅིང་སློབ་བུས་ཉམས་རྟགས་ཐོན་ནས་སྣ་རེ་བསྣན་པ་ནི་མན་ངག་གོ༔ ཤོག་དྲིལ་གསུམ་པོ་འདི་ནི་འགྲོ་དོན་ནུས་པའི་སློབ་བུ་མ་གཏོགས་ཁྲིད་ཕྲུག་གཞན་མ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གསང༔ ཤོག་དྲིལ་གསུམ་པོ་འདི་ནི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ཡང་སྙིང་གསེར་ཞུན་མ་ལྟ་བུ་སྲོག་ཐིག་དྭངས་མ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་གསང་ལ་སྤྱོད་ཅིག༔ འདི་ནི་བཀའ་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་དམ་པ་གལ་ཆེའོ༔ དཔལ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཏི་ལ་གཏད་དོ༔ ཐུབ་པར་སྲུངས་ཤིག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྐུ་རྒྱ༔ གསུང་རྒྱ༔ ཐུགས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ བཀའ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱའོ༔ རྒྱ་དགུའི་བཏབ་བོ་སྱ་མྱ་ཡྱ། ཁ་ཐཾ༔ ཞག་བདུན་གྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་ཟབ་ཆོས་འདི་ལ། སྙན་བརྒྱུད་ཞལ་གྱི་ཤོག་དྲིལ་གཅིག་གིས་ཆོག་མོད་ཀྱང་། མི་འདྲ་བའི་ཆ་གསུམ་འབྱུང་བ་འདི། གང་ཟག་དབང་བརྟུལ་འགའ་ཞིག་ལ་རྟགས་མ་ཤར་ན་སྤོགས་ཆོག་དང་བོགས་འདོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡང་ཡིན། ཕལ་ཆེ་བ་འདི་ནི་འདི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཟབ་མོ་དམ་མེད་སྣོད་མི་ལྡན་པ་ལ་ཤོར་ན་མི་རུང་བས། མན་ངག་གབ་དཀྲུགས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་པས། བླ་མ་ལ་མ་བསྟེན་པར་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤོག་དྲིལ་ཁོ་ནས་དོན་སྟོན་པ་མེད་དོ། ཁྲིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྲུང་མ་ལ་གཏོར་ཚོགས་གཏང་ངོ་། །ཞེས་དུང་མཚོ་རས་པས་གསུངས་སོ། །ཟབ་ྀཨཚ༔ ༄༅༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་ལས༔ སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གནད་ལ་གཉིས་ཏེ༔ མཚན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ཨར་ལ་གཏད་པ་དང༔ ཉིན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་ཏུ་གསང་བའོ༔ དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ༔ ཨར་ལ་གཏད་པ་ནི༔ མུན་ཁང་གཉིས་རིམ་གསུམ་རིམ་སྣང་བའི་སེང་ཁུང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ༔ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་པའི་རྗེས་ལ་དྲང་སྲོང་ཙོག་པུའི་འདུག་སྟངས་ཀྱི་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་ལག་པ་གཉིས་གྱེན་དུ་བསླངས་པའི་མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་མིག་མཐའ་ནས་ཅུང་ཟད་བཙིར་བའམ༔ མིག་གི་འབྲས་བུའི་སྟེང་ནས་ཡ་ལྤགས་གཅར་གྱིས་མནན་པའོ༔ དང་པོ་ཡེ་ཤེས་དམར་ལྗང་སྔོ་དཀར་སེར་བའོ༔ ཐིག་ལེ་དང་འོད་དང་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཝལ་ཝལ་བ་དང༔ འོད་སྐྱ་ཙེམ་ཙེམ་པ་དང༔ དཀར་ཕྲོམ་ཕྲོམ་པ་དང༔ ལྗོན་ཤིང་ལྟ་བུ་དང༔ སྤྲིན་ལྟ་བུ་དང༔ མིག་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ལམ་ལམ་བྱུང་དུས༔ ལག་པ་ཕྱེ་ནས་བལྟས་པས་འོད་སྣང་དཀར་པོ་སེར་པོ་དམར་པོ་ལྗང་གུ་དང༔ ཟ་འོག་རིས་དང༔ སྐྱ་ཕྲོམ་ཕྲོམ་པ་དང༔ དྲ་མིག་རིས་དང༔ འཇའ་ཚོན་དང༔ རྨ་བྱའི་མདོངས་ལྟ་བུར་འཆར་རོ༔ སྣང་བ་དེ་དག་མ་ཡལ་བར་དུ་བལྟ་ཞིང་བསྒོམ༔ ཡལ་བ་དང་ཡང་དབུགས་ཐུང་ངུ་གཅིག་བཟུང་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་མནན་ནས་ཤར་བ་ལ་བལྟ་ཞིང་བསྒོམ༔ དེ་ལྟར་རྩོལ་བས་ཡང་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ཞག་ལྔའམ་བདུན་ནས་མཐེབ་མཛུབ་ཀྱི་རྩོལ་བ་མི་དགོས་པ་ནི་ཨར་གཏད་འབྱོངས་པའི་ཚད་དོ༔ གཉིས་པ་རྒྱ་མཚོ་དྭངས་སུ་གཞུག་པ་ནི༔ རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་བཅས་ལ༔ ལྟ་སྟངས་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་ལ་ཞག་བདུན༔ ཕྲེད་དུ་བལྟ་བ་ལ་ཞག་བདུན༔ གྱེན་དུ་བལྟ་བ་ལ་ཞག་བདུན་བྱས་པས་སྔོན་མའི་འོད་སྣང་དེ་དག་གསལ་ཞིང་རྒྱ་ཆེར་འཆར་ལ༔ ཐིག་ལེའི་ནང་དུ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་གཟུགས་དང༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་དང༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་གཟུགས་སྣང་མང་པོ་འཆར་རོ༔ འཇའ་ཚོན་དང་འོད་ཟེར་འབར་བ་དང༔ ལྷའི་སྐུ་ཆེ་ཆུང་མ་ངེས་པ་ཐོལ་སྐྱེས་སུ་འཆར་བ་འབྱུང༔ དེ་ནས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་ཆེས་ཕྲ་བ་འགུལ་འཕྲིག་ཅན་དེ་དལ་དུ་སོང་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ངང་གིས་འཆར༔ དེ་ལ་ལུས་མི་འགུལ་བས་རྩ་མི་འགུལ༔ རྩ་མི་འགུལ་བས་རླུང་མི་འགུལ༔ རླུང་མི་འགུལ་བས་སེམས་མི་འགུལ་བས་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་འགགས་ནས་སྐྱེ་མེད་བློ་འདས་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་གནས་པ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བའོ༔ དེ་ལྟར་ཞག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བསྒོམས་ནས་ཕྱིས་ནས་ཉིན་མཚན་མ་འདྲེས་ཀྱི་བར་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ༔ ྀཨཚ༔ སྤྱི་དོན་གཉིས་པ་ཉིན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་ཏུ་གསང་བ་ནི༔ དྲང་སྲོང་དང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གང་རུང་ལས་ལུས་མི་འགུལ་བར་རླུང་དལ་བས་རིག་པ་མིག་ལ་མ་ཡེངས་པར་གཏད༔ མིག་ཅུང་ཟད་ཟིམ་པར་བྱས་ལ་ཉི་མའི་ངོས་ནས་ཁྲུ་གསུམ་གྱི་སར་གཏད་དེ་དྲིལ་ལ་བལྟས་པས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་སྔོན་བས་གསལ་ཞིང་དྭངས་པ་མི་གཡོ་བ་ཟ་འོག་གི་གུར་ཁྱིམ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཐིག་ལེ་ཐིག་ཕྲན་དང་བཅས་པ་འཆར་རོ༔ དེ་ཇེེ་རིང་ཇེ་མཆེད་ལ་འགྲོ་ཞིང་ཕྱོགས་གང་བདེར་ཁྲིད་ལ་བལྟ༔ ཉི་མའི་རྐྱེན་གྱིས་སྣང་བ་ལས་ཆེས་ལྷག་པ་འཆར་རོ༔ དེ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྣང་བ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ནས་གྲོལ༔ འབྲིང་བར་དོར་སྣང་བ་ལ་གྲོལ༔ ཐ་མ་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ནི་མངོན་སུམ་སྙིང་ཐིག་གི་གནད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཡང་ནམ་མཁའ་གསུམ་ཕྲུགས་ལྟར་ན༔ ཙིཏྟའི་ནང་སྟོང་མཐའ་ཡས་ནམ་མཁའ༔ དེའི་དཀྱིལ་ན་འོད་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པ་རྒྱན་ནམ་མཁའ༔ ཟེར་སྣ་ཚོགས་སུ་འཕྲོ་བ་བུ་ག་ནམ་མཁའ་འོ༔ དེ་ཡང་རིམ་བཞིན་སྐུ་གསུམ་མོ༔ དེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་བྱའོ༔ དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྒྲོན་མ་དྲུག་སྟེ༔ ཙིཏྟ་ཤའི་སྒྲོན་མ༔ དཀར་འཇམ་རྩའི་སྒྲོན་མ༔ རྒྱང་ཞགས་ཆུའི་སྒྲོན་མ༔ དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲོན་མ༔ ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ༔ ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མའོ༔ ཙིཏྟ་ཤའི་སྒྲོན་མ་ནི་ཡེ་ཤེས་བཞུགས་པའི་གནས་ཡིན་ལ༔ ཕྱི་རུ་མི་གསལ་ནང་དུ་གསལ་བ་འོད་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་བུམ་ནང་གི་མར་མེ་ལྟ་བུར་བཞུགས༔ དཀར་འཇམ་རྩའི་སྒྲོན་མ་འགྲིམ་པའི་ལམ་ཡིན༔ རྒྱང་ཞགས་ཆུའི་སྒྲོན་མ་ཐོན་པའི་སྒོ་ཡིན༔ དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲོན་མ་སྣང་བའི་ཡུལ་ཡིན༔ ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་འཆར་བའི་དོན་ཡིན༔ ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན༔ དེ་ཡང་རྐྱེན་ཉི་མ་དང་མུན་པས་མཚམས་སྦྱར་བས་འཆར་ལ༔ ལས་དང་སྐལ་པར་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་སྙིང་སྟོབས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་སངས་རྒྱ་བར་གདོན་མི་ཟའོ༔ སྣང་བ་བཞི་པོ་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྟགས་དང་སྦྱར་ན༔ སྒོམ་ཁང་དུ་ཞུགས་ནས་དབང་པོའི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཞག་གསུམ་མམ་དྲུག་གམ་དགུ་ཚུན་ནས་དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་མངོན་སུམ་གྱིས་སྣང་བ་ཡིན་ལ༔ དེ་ལ་གོམས་པས་འོད་ཁྱིམ་ཐིག་ལེ་ཐིག་ཕྲན་དག་མ་དག་གི་སྣང་བ་ཞིང་ཁམས་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བ་ནི་ཉམས་གོང་འཕེལ༔ འོད་སྣང་དང་སྐུ་བརྟན་ཞིང་མི་གཡོ་བ་ནི་རིག་པ་ཚད་ཕེབས༔ སྔར་མ་བཤད་པའི་འཆར་སྒོ་འོང་རྒྱུ་མེད་ལ༔ ནང་དུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་རང་དང་འོད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པ་ནི་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་སྟེ༔ གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་བཙན་ས་ཟིན་པའོ༔ དེ་ཡང་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ལས༔ ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པའི་ཆ༔ སྟོང་གསལ་འདུས་མ་བྱས་པའི་སྐུ༔ ཞལ་ཕྱག་རྫོགས་པ་བུམ་སྐུའི་ཚུལ༔ ལྷུན་གྲུབ་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་གནས༔ ཐུགས་རྗེའི་ཁ་དོག་སོ་སོར་གསལ༔ ཞེས་སོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་དུས་སུ༔ ལུས་ཉམས་འདར་བ་དང༔ འཕྲིག་པ་དང༔ ཞིག་པ་སྙམ་བྱེད་པ་དང༔ ན་བ་དང་ཁོལ་བ་དང་བེམ་པ་དང་སྦྲིད་པ་དང་ཀླད་ཡུ་འཁོར་བ་དང༔ ལུས་གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་མཆེད་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ནི༔ ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་གཡོ་ཞིང་འཁྲུགས་པ་དང་བྱེར་སྡུད་བྱེད་པའོ༔ སེམས་ལ་ཟུག་རྔུ་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༔ འཚིག་པ་ཟ་བ་དང༔ མཚམས་ཁང་ནས་བུད་འདོད་པ་དང༔ སེམས་མི་གནས་ཤིང་སྒྲུབ་པ་གཡེལ་དུ་སོང་ན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ༔ གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ༔ བླ་མ་རང་སེམས་སངས་རྒྱས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་ངང་དུ་གཞག་པ་གནད་དོ༔ ཅུང་ཟད་གསེང་ཞིང་བསྐུ་བྱུག་བྱ༔ བདེ་བ་བཙལ༔ སོར་ཆུད་པ་དང་སྔར་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ༔ སྤྱིར་ལུས་ཉམས་མ་ངེས་པ་སྣ་ཚོགས་ནི་འབྱུང་བ་གཡོ་འཁྲུགས་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ༔ ལ་ལ་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང༔ ལ་ལ་ནི་ནང་གི་གདོན་ཕྲ་མོས་མ་བཟོད་ནས་བསླངས་པ་ཡིན་ཏེ༔ དེ་ཡང་སྐྱོན་ཆེར་མེད་དོ༔ ལུས་ཉམས་སྐྱོན་ཅན་ནི༔ སྤྱི་བོ་ཚ་ཁོལ་ཁོལ་བྱེད་ཅིང་ན་བ་དང༔ འཚེག་པ་དང་འཕར་བ་དང༔ སྤྱི་བོའི་མཐོངས་བྱེ་སྙམ་པ་བྱུང་ན་དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་འཕོ་བ་སྲིད་པས་རླུང་རིག་སྨིན་མཚམས་སུ་ཕབ་ཅིང་འཕྲོ་ཤུགས་ཀྱིས་བཅད་ལ་རྒྱ་མཚོའི་ཨར་གཏད་དང༔ ཉིན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བལྟའོ༔ ཡང་གསང་གནས་སྦྲིད་པ་དང་ཟ་བ་དང་ཚ་ཁྱུག་ཁྱུག་པ་བྱུང་ན་ཁམས་འཛག་པས་འོག་སྒོ་འཐེན་ཞིང་འདྲེན་དང་འཕྲུལ་འཁོར་བྱའོ༔ ཡང་སྙིང་གར་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་དང༔ སྙིང་ཚ་ཆོད་ཆོད་པ་བྱུང་ན་ཡིད་གཅུ་ཞིང་སྨྱོ་བའི་ཉེན་ཡོད་པས་སྐབས་སུ་ཅུང་ཟད་གཞག༔ ཡང་གཞུངས་པ་གཟེར་བ་དང༔ རོ་སྟོད་བརྒྱངས་པ་དང༔ རླུང་གྱེན་ལ་འཕྱོ་ན་དམིགས་པ་ཅུང་ཟད་གློད་ལ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་སེལ་བར་བྱའོ༔ མདོར་ན་ཧ་ཅང་དྲགས་པར་ཡང་མི་བྱ༔ ལྷོད་པར་ཡང་མི་བྱ༔ ཐང་ལྷོད་རན་པའི་ངང་ནས་གཟིར་ཞིང་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱའོ༔ སཱ་མ་ཡ༔ ལར་ནི་འཆར་ཚུལ་མ་ངེས་པ་ཅིར་ཡང་འཆར་ཏེ༔ མུན་ཁང་དུ་སྐྱོ་བར་གྱུར་པ་དང༔ དུ་བ་འཁྲིགས་པ་དང༔ སྨིག་སྒྱུ་དང༔ སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་རམ་མེ་སྟག་འཕྲོ་བ་དང༔ མར་མེ་ལྟ་བུ་གཡས་ཟུར་གཡོན་ཟུར་དུ་ལྷག་ལྷག་མཐོང་བ་དང༔ རླུང་འཚུབས་ལྟ་བུ་དང༔ སྤྲིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང༔ རས་ཡུག་སྔོན་པོ་བརྐྱངས་པ་ལྟ་བུ་དང༔ སྦྲང་གཤོག་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དང༔ ཟླ་བ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དང༔ ཉ་མིག་ལྟ་བུ་དང༔ སྒྲ་གཅན་གྱི་གསུས་པ་ལྟར་མིག་གིས་གང་བ་དང༔ རི་མོའི་རྣམ་པ་རིང་ཐུང་མ་ངེས་པ༔ ཁྲོ་བོའི་གསུས་པ་དང༔ སླང་ངའི་རྒྱབ་ལྟ་བུ་དང༔ གློག་ལྟ་བུ་སྐྱ་ཀེམ་ཀེམ་པ་དང༔ སོག་མདའ་འཕངས་པ་ལྟ་བུ་དང༔ སྐུ་དང་མཆོད་རྟེན་དང༔ ཟ་འོག་དང་འཇའ་ཚོན་ལ་སོགས་པ་དཀར་པོ་སེར་པོ་དམར་པོ་ལྗང་གུ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་འཆར་རོ༔ འཆར་སྒོ་མ་ངེས་པ་སྣ་ཚོགས་འོང་དུས་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་སྙིང་འདར་ཡེད་ཡེད་པ་འབྱུང་ངོ༔ ཉམས་སྣང་འཆར་སྒོ་ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡང་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་གང་ལའང་ཆགས་ཞེན་མེད་པར་བྱའོ༔ མདོར་ན་ཉམས་ཀྱི་འཆར་སྒོ་ཅི་བྱུང་ཡང་ཀ་དག་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་གཡོ་བ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ནི་སྒོམ་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་ལ་འཛིན་མེད་དུ་བལྟ་ཞིང་གཡོ་མེད་དུ་གནས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་གཏན་ས་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ༔ སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས་ལས༔ ཀྱེ་ཧོ་ཡེ་ཤེས་དྲི་མེད་ལུས་ཀྱི་གཟུགས༔ སྣང་བ་བབས་ཀྱང་མུན་པ་ཆེ༔ ཀུན་ཏུ་མུན་པ་སྣང་བར་འགྱུར༔ སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་འོད་པོ་ཆེ༔ འཁོར་ལོའི་བག་ཆགས་སྦྱང་དཀའ་བ༔ ཡང་དག་ངེས་དོན་འདི་མཐོང་ན༔ སྐྱེ་བ་མེད་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་པས་ཚེ་འདིར་མུན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འདུན་ས་སྤང་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་པར་བྱའོ༔ དེ་ལ་གེགས་སེལ་བ་ནི༔ ཁམས་ལོག་ཟས་མི་འཇུ་གཉིད་མི་ཁུག་པ་ལ་ཁ་ཟས་གསར་བ་དང་བཅུད་ཅན་བརྟེན་ལ་ཁམས་གསོ༔ སེམས་མི་གནས་ན་གྲིམ་ལྷོད་འཇོག་པའི་ཐབས་བརྟེན༔ སེམས་ཉམས་འཚིག་པ་ཟ་བ་དང༔ ལུས་ཉམས་དྲོད་ཆེ་ཞིང་རྔུལ་བ་ལ་ལུས་ཁོང་ལྷོད༔ རྔུལ་འབྱིན་པ་ན་རྩམ་པ་བྱུག་གོ༔ ཉམས་སྐྱོན་ཅན་བཅོས༔ སྐྱོན་མེད་ངོ་སྤྲོད༔ མདོན་ན་སློབ་དཔོན་དང་པོ་སྒོམ་འདེབས་པ་ལ་མཁས་པ་ཞིང་པ་སོ་ནམ་མཁན་ལྟ་བུ༔ བར་དུ་ཉམས་སྐྱོང་བ་ལ་མཁས་པ་འཚོ་རྫི་ལྟ་བུ༔ མཐར་སྐྱོན་ཡོན་ཏན་དུ་སྒྱུར་བ་ལ་མཁས་པ་ཚོས་མཁན་མ་ལྟ་བུ༔ ཐུན་མོང་གེགས་སེལ་བ་ལ་མཁས་པ་དེད་དཔོན་ནོར་བུ་ལེན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཏེ༔ སློབ་མ་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སློབ་དཔོན་མྱོང་བ་ཅན་གྱིས་གེགས་སེལ་བ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ༔ དེ་ལ་ཕྱི་ལུས་ཀྱི་གེགས༔ ནང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གེགས༔ གསང་བ་ཉམས་ཀྱི་གེགས་སེལ་བའོ༔ དེ་ཡང་ཤེས་ཆུང་འདོད་པ་ཅན་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་སྒོམ་ལ་ཞུགས་པས༔ གནས་ལུགས་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ནི་མ་རྟོགས༔ ཐོད་རྒལ་གྱི་ཚིག་སྙན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་བརྩོན་འགྲུས་ཆེར་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒྲིམས་པས༔ ལུས་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་ནས་ཀོབ་ཀོབ་པོར་སོང་བ་དང༔ རེངས་པ་དང༔ མི་བདེ་བ༔ རྒྱུད་འཁྲུགས་པ་དང༔ ནད་ལྡང་བ་ལ་སོགས་འབྱུང་སྟེ༔ དེ་ལ་དང་པོ་ནས་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ངོ་འཕྲོད་པར་གདབ་ལ་གཏན་ལ་དབབ༔ ལུས་ཅུང་ཞིག་ལྷོད༔ ཉི་མར་བསྲོ་ཞིང་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུག༔ བསྐུ་མཉེ་བྱ༔ ཞག་གསུམ་བཞིའི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷོད་པའི་ངང་ནས་ཁྲེགས་ཆོད་ལ་གནས་པར་བྱའོ༔ ཁམས་དང་མཐུན་པའི་བདེ་བ་བཙལ་ལོ༔ སྤུན་པོ་བློ་མང་བཟེ་རེ་ཅན་སྒོམ་ལ་ཞུགས་པས་ལུས་གནད་ཅུང་ཟད་མ་འཆུན་པར་བརྟེན་ནས་བློ་མང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཙབ་ཙུབ་མང་པོ་ལངས་ཏེ་ལུས་ཟ་ཟི༔ ན་བ༔ འཕྲིག་པ༔ ཚ་བ༔ ཁོལ་བ༔ ཁམས་མི་བདེ་བ་བྱུང་ནས་སྒོམ་སྙིང་མི་འདོད་པ་དང༔ ཕྱི་རོལ་འབུད་འདོད་པ་དང༔ རླུང་ཤས་ཆེ་ཞིང་བློ་སྤུན་པས་སེམས་གནས་སུ་མི་བཏུབ་པ་དེ་ལ་སྒོམ་ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་མང་བ་བསླབ་ཅིང་གཉུག་བསྲིང༔ ཞེ་གཅད་དང་སྙིང་རུས་བྱའོ༔ ཉོར་པོ་ཤེད་མེད་ལེ་ལོ་ཅན་སྒོམ་ལ་ཞུགས་པས༔ ལུས་མྱ་བ་དང་ཉོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གཉིད་པ་དང༔ བྱིང་བ་དང༔ འཐིབ་པ་དང༔ ལུས་གནད་འཕྱུག་པ་ལ་སོགས་འབྱུང༔ དེ་ལ་གོས་སྲབ་པར་བྱ༔ རླུང་རོ་དབྱུང་ལ་རླུང་ཁུག་པར་གཟུང༔ ལྟ་སྟངས་དང་ཤེས་པ་སྟོད༔ རིག་པ་ཧུར་ཕྱུངས་ལ་སྒྲིམ་དུ་གཞུག༔ གླེན་པ་ཨུ་ཚུགས་སྙིང་རུས་ཅན་སྒོམ་ལ་ཞུགས་པས༔ ལུས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡང་མི་རྟོགས༔ སེམས་ཀྱི་མྱོང་བ་ཡང་ངོས་མི་ཟིན་ཏེ༔ ངལ་བ་དོན་མེད་དུ་འབྱུང་བས་སློབ་དཔོན་གྱིས་རིག་པའི་མདས་བསྣུན་ཏེ་སྐྱོན་བཅོས་ཤིང་ངོ་སྤྲོད་པ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ༔ ལས་དང་སྐལ་བ་དམན་པ་དང་ནད་བུ་ཅན་སྒོམ་ལ་ཞུགས་པས་སྐྱོན་མང་དུ་འབྱུང༔ སེམས་ལ་ཟུག་རྔུ་ལངས་པས་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བའི་གེགས་བྱེད༔ དེ་ལ་སྐབས་སུ་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་ཅུང་ཟད་བྱ༔ ཟེར་གཉིས་གྱི་དུས་སུ་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་ལ་བལྟ་ཞིང་སོར་ཆུད་ནས་མུན་པ་ལ་ཁད་ཀྱིས་བསླབ་པར་བྱའོ༔ གཞན་ཡང་ལུས་གྲང་རྔུལ་བྱུང་ནས་འདར་ན་ཕྱེ་འཕུར་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་བསྐུ་མཉེ་བྱ་གོས་དྲོད་ཅན་བརྟེན༔ ལུས་ཟ་ཕུང་ནང་དུ་བསྐྱུར་པ་ལྟར་ཚ་ཟིང་ཟིང་བྱུང་ན་ཆང་ལོ་ལོན་བྲེ་གང་དང་མར་ཁུ་ཆུ་ཆོད་ཕུལ་གང་བསྲེས་པ་གདུས་ལ་ཕུལ་དོ་ཙམ་དུ་སོང་བ་དང་ཕྱེ་ཅུང་ཟད་བཏབ་ལ༔ སྐ་སླ་ཞོ་ཙམ་བྱས་ལ་དྲོད་མ་ཡལ་བ་ལ་གཏང༔ གོས་དྲོད་ཅན་བརྟེན༔ ལུས་ལ་ཟ་འཕྲུག་བྱུང་ན་ཉི་མ་ལ་བདུག་ཅིང་ཆང་གི་སྦང་མ་དང༔ ཚྭ་མར་དང་ལྕི་བ་སེར་ཁའི་ཐལ་བ་བྱུག༔ མེ་ལ་བསྲོ་ཞིང་དྲག་ཏུ་འཕུར༔ རྗེས་ལ་རྩམ་པས་ཕྱིའོ༔ ལུས་ཀྱི་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ན་ཞིང་མི་བཟོད་པར་བསྐྲངས་ན་ཉི་མ་འདེ༔ སྣུམ་བྱུག༔ ཆང་གི་ཉིང་ཁུ་དང་ཏིལ་མར་བསྲེས་ལ་ཅུང་ཟད་བསྐོལ༔ སྤང་སྤོས་དང་གོ་སྙོད་ཅུང་ཟད་བཏབ་ལ་འཕུར༔ རྗེས་ལ་ཕྱེ་བཏབ་ལ་ཕྱིའོ༔ མགོ་ན་བ་དང་སྐྱུགས་པ་རྣམས་ཅུང་ཟད་གསེང་བས་ཕན༔ དེས་མ་ཕན་ན་སྤྱི་བོའི་ཐོད་སྲུབས་རྣམས་སུ་སྣུམ་དུགས་བྱའོ༔ མིག་ཚ་བ་སོགས་མ་བདེ་ན༔ ལག་པའི་མཐིལ་གཉིས་འཕུར་བའི་དྲོད་སྦྱར༔ མ་ཕན་ན་འབྱུང་བའི་མིག་སྨན་གྱིས་བཅོས༔ མདོར་ན་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་འདུས་པའི་མི་རིགས་དང༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ལ་གེགས་བསལ་ལོ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གེགས་སེལ་སྤྱི་ལྟར་ཤེས་སོ༔ གསང་བ་ཉམས་ཀྱི་གེགས་སེལ་བ་ནི༔ བློ་ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་བསམ་པ་ཤར་ན༔ ཐག་ཆོད་འགྱུར་མེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་བརྟེན་ཏེ༔ ལེགས་རུང་ཉེས་རུང་ཆོས་དེ་ལ་བློ་བཀལ་ལ་ཉམས་སུ་བླང་ངོ༔ ཡང་རིགས་དྲུག་གི་རྩ་མདུད་གྲོལ་ནས་བར་དོ་དང་རིགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་འཆར་ཞིང༔ སྔངས་སྐྲག་འཇིགས་སྣང་ཤར་ན་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་ཤེས་པར་བྱ༔ རང་སྣང་སྟོང་པའི་ཡོ་ལང་དངོས་མེད་ཀྱི་སྟོང་གཟུགས་བདག་མེད་པར་སྒོམས༔ ཝལ་འགྱུ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་འབྱམས་ནས་མ་ཚོར་བར་འཁྲུལ་པ་ཁ་འབྱམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཡེངས་ན༔ མུན་ཁང་ལ་སྐར་ཁུང་འཆོས་པའམ་རླུང་འབུད༔ མགོ་སྤྲུགས༔ རིག་པ་ངར་འདོན༔ དབང་པོ་ཧུར་ཕྱུངས༔ ཤེས་པ་གཟེངས་བསྟོད་ལ་ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་མང་བར་བསྒོམ༔ ཧ་ཅང་རྒོད་ཅིང་འཕྲོ་ན་ཤེས་པ་དམད༔ དེས་ཀྱང་འཕྲོ་ན་ཤེས་རིག་བུམ་སྐུ་ཅན་བསྒོམ་པར་བྱའོ༔ མདོར་ན་ཉམས་ལེན་སྲང་ལ་མི་འགྲོ་ཞིང་ལམ་གྱི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་སློབ་དཔོན་མྱོང་བ་ཅན་གྱིས་ཅི་ལྟར་རིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གེགས་སེལ་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་མུན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མུན་པ་འོད་གསལ་དུ་རྫོགས་པར་བྱེད༔ ཉམས་སྟོང་གསལ་དུ་རྫོགས་པར་བྱེད༔ སྣང་བ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྫོགས་པར་བྱེད༔ དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད༔ འཁོར་བ་མྱང་འདས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད༔ ཞི་ཁྲོ་མངོན་སུམ་དུ་རྫོགས་པར་བྱེད༔ མདོར་ན་སྐྱེས་བུ་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་གྱིས་བསྒོམས་པས་སངས་རྒྱ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གཏད་དོ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨེ་མ༔ གདམས་ངག་མཐོང་གྲོལ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་ཞེས༔ ཟུར་ཙམ་ཐོས་པས་བསྐལ་པའི་སྒྲིབ་པ་འདག༔ ཉམས་སུ་བླངས་ན་འོད་ཕུང་མངོན་འཚང་རྒྱ༔ གོ་བ་ཙམ་ཡང་བདེ་ཆེན་ས་ལ་བགྲོད༔ ཨོ་རྒྱན་ཐུགས་སྲོག་སྙིང་གི་ཏི་ཀ་འདི༔ རིག་འཛིན་སྙིང་པོ་བླ་མེད་གནད་ཀྱི་དོན༔ ཟག་མེད་ཕུང་པོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་སངས་རྒྱ༔ འདི་འདྲའི་ཟབ་ཏིག་བདག་འདྲ་པདྨའི་ལུགས༔ འདི་ཉིད་མཐོང་བའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཡིན་ལ༔ རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ངེས་པའི་སྐལ་པ་ཅན༔ སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་རྣམས་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ ༄༅༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་ལས༔ རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་གསང་བ་བཞུགས༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ན༔ བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ་སློབ་བུ་མོས་གུས་ཅན་བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་ལྟ་བ་གཅིག་གིས་གཏུགས་ལ་ཞི་ཁྲོའི་དབང་ཁྲིད་རྣམས་ལོ་གཅིག་གམ་གསུམ་ལ་རྫོགས་པར་བྱ༔ ཡོ་བྱད་དང་གྲོགས་ཆོས་མཐུན་བཙལ༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་མོས་གུས་གནད་དུ་བསྣུན༔ སྒོམ་པའི་དུས་ཞག་གཅིག་གཉིས་ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་གི་དུས་སུ་ས་རླུང་ཟིན་རྟགས་དུ་བའམ་རི་དང་ཁང་ཁྱིམ་སེར་པོ་རབ་རིབ་འཆར༔ ཆུ་རླུང་ཟིན་རྟགས་སྨིག་རྒྱུའམ་ཆུ་དར་དཀར་པོ་འཆར༔ མེ་རླུང་ལ་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུའམ་མེ་འབར་བ་དང་དམར་ལྷབ་ལྷབ་པ་འཆར༔ རླུང་གི་རླུང་ཟིན་རྟགས་མར་མེ་ལྟ་བུའམ༔ རླུང་ལྗང་གུའམ་གསལ་ལམ་ལམ་པ་འཆར༔ ནམ་མཁའི་རླུང་ལ་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའམ༔ མཐིང་ག་ཕྱམ་ཕྱམ་པ་འཆར་རོ༔ གཞན་ཡང་འོད་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་དང༔ རིན་ཆེན་འབར་བ་ལྟ་བུ་དང༔ ཉི་མ་ལྟ་བུ་དང༔ ཟླ་བ་ལྟ་བུ་སྐྱ་ཆིལ་ལེ་བ་དང༔ སྒྲ་གཅན་གྱི་གསུས་པ་ལྟ་བུ་མིག་ཆེ་ཆུང་གིས་གང་བ་དང༔ མ་ངེས་པ་གློག་ལྟ་བུའང་འཆར་རོ༔ དེ་ལྟར་བཅུ་པོས་ཀྱང་རླུང་ལྔ་ཟིན་པའི་རྟགས་ཤར་བ་ཡིན་ལ༔ དེས་སེམས་རྟོག་རགས་རིམ་འགག་ནུས་ཤིང༔ རྟགས་དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་རང་སྣང་དུ་དྲན་པས་གཟུང་བ་ནི་གནད་དོ༔ དེ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་སྲིད་པ་བར་དོ་ཚུན་ཆད་ལ་གྲོལ་བ་ནི་ངེས་པའོ༔ དེ་ནས་གསུམ་རིག་གཙང་མའི་དུས་སུ་ཙིཏྟའི་དྲང་སྲོང་ངོ་ཤེས༔ སྤོགས་པའི་དུས་སུ་ནང་གི་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ཤར་བའི་རྟགས་ལྷ་ཁང་ཀ་བ་མང་པོའམ༔ ཤིང་སྣ་ཚོགས་པའམ༔ རི་གླིང་དང༔ དུར་ཁྲོད་དང༔ རང་གི་ལུས་རི་རབ་ཙམ་ལ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་ཡོད་པ་དང༔ དེ་ནས་དུག་ལྔ་བཅུད་དུ་སྨིན་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱིའི་སྣང་བ་ལ་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་ཀྱི་གནས་སུ་སྣང་བ་དང༔ དུད་འགྲོའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་མགོ་བརྙན་དང༔ དུད་འགྲོའི་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སྣང་ངོ༔ གཞན་ཡང་ལྷ་དང་མིའི་གནས་ཐམས་ཅད་སྐབས་རེ་གསལ༔ ཡང་འགྱུར་ཞིང་འགྲོ༔ ཡང་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ལྷ་སྐུ་རྒྱན་མེད་གར་བྱེད་པ་དང༔ རང་ལ་ཚུར་རྡེག་པ་དང༔ འོད་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་དང༔ ཁྲོ་བོ་སྐུ་ཆེ་ལ་ཡན་ལག་རགས་པ༔ མིག་ཟླ་བ་དང་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་ལ༔ མཆེ་བ་གངས་རི་ལྟར་གསལ་བ་འཆར་རོ༔ དེ་དག་མ་བསྒོམ་ཡང་སྐབས་རེ་གསལ་ལོ༔ དེ་ནས་གོམས་པས་རང་ལུས་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་གསལ་བ་དང༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་འཆར་ཞིང༔ སྔོན་ལ་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ༔ དེ་ནས་ལོངས་སྐུ༔ དེ་ནས་ཆོས་སྐུ་འཆར་ཚུལ་གསུངས་ཀྱང་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་སྔོན་ལ་གང་འཆར་ངེས་པ་མེད་དོ༔ དེས་བར་དོར་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་ནས་གྲོལ་ཏེ༔ སངས་རྒྱས་པར་གདོན་མི་ཟའོ༔ དེ་ནི་རྟགས་ངེས་པའོ༔ དེ་ནས་ཚད་ཀྱི་ངེས་པ་ནི༔ སྨིག་སྒྱུ་གཡོ་བའི་དུས་ན་དབང་པོ་རབ་རིབ་སློང་བའོ༔ སྤྲིན་དང་ཁུ་རླངས་ཀྱང་རབ་རིབ་དང་པོའོ༔ དུ་བ་ལྟ་བུའི་དུས་ན་དབང་པོ་གཏན་ལ་ཕེབས་པའོ༔ དེ་ནི་སྒྲིབ་བྱེད་སངས་པའི་ཚད་དོ༔ མེ་ཁྱེར་སྣང་བའི་དུས་ན་ཉམས་སྣང་མཐོང་བ་ནི་དང་པོ་སྟེ༔ དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་བའི་དང་པོ་ནམ་ལང་བ་ལྟ་བུའོ༔ མེ་སྟག་འཕྲོ་བ་དང་འགུལ་བ་དང་འཕྲིག་པ་རྣམས་ནི་གཏན་ལ་ཕེབས་པའོ༔ མར་མེ་ལྟར་སྣང་བ་ནས་གཟུང་སྟེ་རིམ་གྱིས་སྣང་བ་མཆེད་པར་འགྱུར་རོ༔ ཟླ་བ་ལྟར་སྐྱ་འོད་འོད་ནི༔ ཉམས་སྣང་ཕྲ་མོ་ཟད་པའོ༔ དེ་ནས་ཕྲ་རགས་ཀྱི་རྟོག་པ་རྣམས་ངང་གིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ༔ ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་སྣང་ཞིང་འོད་ཟེར་སྟོང་གཟུགས་སྣང་བ་ནི་འཁོར་འདས་རྒྱབ་གྱེས་པའི་ཚད་ཡིན་ཏེ༔ ལྷུན་གྲུབ་སྟོང་པ་འཛིན་མེད་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་འགགས་ཏེ་ཉིན་མཚན་མི་ཕྱེད་པ་འབྱུང་ངོ༔ དེའི་དུས་ན་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་གྲོལ༔ གདིང་ཐོབ་ནས་མུན་པའམ་བརྟེན་ཀྱང་ཆོག་པའོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚེ་སྐབས་སུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཉུལ་ཞིང་དྲི་བ་ལེགས་པར་བྱ༔ སྐྱོན་སེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་ངོ་སྤྲོད་པར་བྱའོ༔ འདི་ནི་མདོ་ཙམ་སྟེ་རྒྱས་པར་འདི་ཡི་ཡོན་ཏན་དང་གྲུབ་མཐའི་ཕུགས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྤྱི་ལྟར་བཤད་ཤེས་པར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ ༈ ཡང་ན་མུན་ཁང་གསུམ་རིམ་རྣ་བུག་བལ་གྱིས་དམ་དུ་བསུབ་ཁར་འདམ་སྤྱིན་ཞལ་བ་བྱ་སྟེ་སྒྲ་ལ་གཏད༔ ཞག་བདུན་བར་དུ་རང་སྒྲ་འུར༔ དེ་ནས་ཙི་ལི་ཙི་ལི་ཟེར༔ དེ་ནས་སྒྲ་རྒྱུན་ཆད་པ་དང་རྩའི་ཡི་གེ་རྣམས་ནི་ཁ་ནས་འཆར༔ མངོན་ཤེས་ལུང་བསྟན་སྣ་ཚོགས་འཆར༔ འདི་ལ་ཞག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཉན༔ སྣང་ཉམས་ཤེས་ཉམས་གཉིས་ཀ་མཆེད༔ དང་ཀ་འགག་དུས་ཞག་ལྔ་ལ་རུས་ཐང་རྐང་ཐང་དུམ་རེ་གཏང༔ དེ་དུས་གེགས་བྱུང་ན་ལུས་སེམས་འཁྲུགས་དེ་ལ་ཁྲེགས་ཆོད་ངང་ལ་གཞག༔ རྣ་བའི་སྒྲའི་མངོན་ཤེས་ཀྱི་ལེའུའོ༔ ྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈ ཆུའི་སྒྲ་དོན་གཉིས་ཏེ༔ སྔོན་འགྲོ་རྡོ་རྗེའི་ལྟ་སྟངས་ལ་ཉི་མ་གཅིག༔ དངོས་གཞི་སྟོན་སེར་ཆར་པ་ཆད་ལ་ཉེ་དུས་སུ་ལུང་སྟོང་གཟར་ཟུག་ཆུ་དྲག་པོ་འབབ་པའི་སར་ལུས་གནད་ཙོག་པུར་ལོང་བུ་གཉིས་བཤིབས་ལ་རིག་པའི་གནད་ཆུའི་རྦ་དྲག་པོའི་སྒྲ་ལ་གཏད༔ མཚན་མོ་ཤིན་ཏུ་ཐག་རིང་ནས་ཤེས་པ་རྣ་བ་རུ་གཅུག་སྟེ་མ་ཡེངས་པར་བྱ༔ ཉིན་པར་ཆུའི་དཀྱིལ་དུ་གླང་པོ་ཆེའི་མིག་བལྟ་ཞིང་ཤེས་པ་གཏད་པ་མན་ངག་ཡིན་ནོ༔ དེའི་ཚེ་བྱིང་ན་ཆུའི་རྩར་འདུག་ལ་ཤེས་པ་གཏད༔ རྒོད་ན་ཆུ་སྒྲ་མེད་པའི་སར་མགོ་བཏུམས་ལ་གཏད་དོ༔ དེ་ལྟར་ཟླ་བ་གཅིག་བསྒོམ་ན་མཁའ་འགྲོ་མས་ཆོས་སྨྲ་བའི་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་ཐོས་པ་འོང་ངོ༔ གཉིས་ནས་རང་གསལ་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་སྐྱེ༔ གསུམ་ནས་ཆོས་ལས་གྲོལ་བའི་ཉམས་དབང་པོ་རབ་ལ་ཡོང༔ འབྲིང་ལ་དགུ༔ ཐ་མ་ཡང་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མི་ཡོང་མི་སྲིད་དོ༔ ྈྈྈ ྈྈྈ ྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈ གཏད་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ ༈ འདི་ནང་གསོལ་འདེབས། ལོ་རྒྱུས། རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ། ཞི་ཁྲོ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས། བུམ་དབང་ཆེན་མོ། དབང་གོང་མ་གསང་དབང་ཆེན་མོ། དེའི་དོན་བཤད་བརྡ་དོན་གསལ་བ། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ། སྙན་བརྒྱུད་ཤོག་དྲིལ་སྐོར་གསུམ། སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་སོ། །ཆོས་ཚན་བཅུ་གཅིག་ཡོད་དོ། །ྀཨཚཿ སྙན་བརྒྱུད་ཤོག་དྲིལ་སྐོར་གསུམ་ནི། སྙིང་པོ་གུད་དུ་སྦས་པའི་ཆོས། དཀར་ཆག་ཐེམས་ལ་མ་བཀོད་གསུངས། །ྀཨཚཿ མངྒ་ལཾ།། །།

TSAGLI image gallery goes here

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).Property "author" has been marked for restricted use.