Rta mgrin snying po don 'dus

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle

  ཟབ་བདུན་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ཟབ་པ་ལས། སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡི་གེ་པདྨའི་ཟིལ་ཐིགས་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod lung lugs rta mgrin mchog gling
  Location Volume 55, Text 23, Pages 569-581
  Cycle Rta mgrin snying po don 'dus
  Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་སྲས་ཡུམ་ཟུང་གི་དགོངས་བཞེད་སྒྲུབ་པའི་སླད་དུ། ཟབ་ཆོས་འདི་དག་གི་ལུང་ཐོབ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།