Atīśa


ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་
jo bo rje a ti sha

Atīśa Dīpaṃkara Śrījñāna
Atisha

Line Drawing by Robert Beer Courtesy of The Robert Beer Online Galleries
Other names
 • དཔལ་མར་མེད་མཛད་དཔལ་ཡེ་ཤེས་
 • སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་
 • རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་
 • རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་
 • དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་
 • པཎྜིཏ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་
 • མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་
 • dpal mar med mdzad dpal ye shes
 • slob dpon chen po dpal mar me mdzad ye shes
 • rgya gar gyi mkhan po dpal ldan mar me
 • rgya gar gyi mkhan po dpal ldan mar me mdzad bzang po ye shes snying po
 • dI paM ka ra shrI dz+nyA na
 • paN+Dita dI paM ka ra
 • mgon po a ti sha
Alternate names
 • Atiśa
 • Atiśa Dīpaṃkara
 • Dīpaṃkara Śrījñāna
 • Śrī Dīpaṃkarajñānapada
 • Dīpaṃkararakṣita
Dates
Birth:   982
Death:   1055?
About
Teachers
Nāropa
Students
rin chen bzang po · lha btsun byang chub 'od · 'brom ston pa · mgos khug pa lhas btsas · rngok lo tsA ba legs pa'i shes rab
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P3379
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Atisa-Dipamkara/5717
Himalayan Art Resources Link or Other Art Resource
https://www.himalayanart.org/items/973
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཇོ་བོ་རྗེ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ (jo bo rje dI paM ka ra)

Page #s for bio of this person: 517 to 518

Folio #s for bio of this person: 89a3 to 89b4

།སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་གུ་རུ་པདྨ་དབྱེར་མེད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ས་གསུམ་དུ་གྲགས་པས་ཁྱབ་པའི་དཔལ་ལྡན་ཇོ་བོ་རྗེ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ནི་འཕགས་བོད་གཉིས་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མངའ་བདག་བོད་ཁམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་ཆེ་བ་སྟེ། རྣམ་ཐར་གྲགས་ཆེ་བས་འདིར་མ་བཀོད་ཅིང་། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་ལུང་གིས་བསྐུལ་ཞིང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལྟར་གངས་ཅན་དུ་ཕྱགས་ཕེབས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ག་དར་མཛད་ཅིང་ཉམས་པ་རྨང་ནས་གསོས། ལྷ་སར་རང་བཞིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཕལ་པའི་སྣང་ངོར་སྨྱོན་མར་བརྫུ་བ་ཞིག་གིས་ལུང་བསྟན་ཏེ་ཀ་བ་བུམ་པ་ཅན་ནས་འདོམ་ཕྱེད་གཞལ་བའི་ས་ནས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཀའ་ཆེམས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཆེན་པོ། བཙུན་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དར་དཀར་གསལ་བ། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟླ་བའི་འདོད་འཇོ་བཅས་དཀར་ཆག་ཤོག་དྲིལ་གསུམ་བཞེས། གཏེར་སྲུང་གཉན་པས་དེ་ཉིན་རང་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་སོགས་མི་བཞིས་ཞལ་བཤུས། དོ་ནུབ་སླར་སྦ་དགོས་པས་ལྷག་མ་བག་ཙམ་ལུས་པར་བཤད། ཇོ་བོས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ལ་གཏད། དེས་བྱ་ཡུལ་པ། དེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ལྷ་སའི་དཀོར་གཉེར་ལ་གནང་། མཐིང་ཤོག་ལ་གསེར་གྱིས་བྲིས་པའི་བུ་ཡིག་གདུང་རྟེན་དང་མ་ཕྱི་གློ་འབུར་གྱི་རྟ་མགྲིན་ལྡེར་སྐུ་ལ་བཅུག་སྐད། གཞན་ཡང་ཇོ་བོ་འདིས་འཕགས་ཡུལ་ནས་ཀྱང་བྷེ་ཏ་པདྨ་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་ནས་གཙུག་ཏོར་སྡེ་ལྔའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུག་པའི་ཆོ་ག་སོགས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའང་གྲགས་སོ།

sangs rgyas snang ba mtha' yas dang gu ru pad+ma dbyer med pa'i rnam 'phrul sa gsum du grags pas khyab pa'i dpal ldan jo bo rje dI paM ka ra ni 'phags bod gnyis na yongs su grags pa'i mkhas grub chen po/_byang chub sems kyi mnga' bdag bod khams la bka' drin lhag par che ba ste/_rnam thar grags che bas 'dir ma bkod cing /_rje btsun sgrol mas lung gis bskul zhing bod kyi rgyal pos spyan drangs pa ltar gangs can du phyags phebs/_sangs rgyas kyi bstan pa'i ga dar mdzad cing nyams pa rmang nas gsos/_lha sar rang bzhin gyi rnal 'byor ma phal pa'i snang ngor smyon mar brdzu ba zhig gis lung bstan te ka ba bum pa can nas 'dom phyed gzhal ba'i sa nas chos rgyal srong btsan sgam po'i bka' chems kyi yi ge chen po/_btsun mo rnams kyis bkod pa'i lo rgyus dar dkar gsal ba/_blon po rnams kyis byas pa'i lo rgyus zla ba'i 'dod 'jo bcas dkar chag shog dril gsum bzhes/_gter srung gnyan pas de nyin rang du rnal 'byor pa sogs mi bzhis zhal bshus/_do nub slar sba dgos pas lhag ma bag tsam lus par bshad/_jo bos rnal 'byor pa chen po la gtad/_des bya yul pa/_des thugs rje chen po'i che ba'i yon tan zhig lha sa'i dkor gnyer la gnang /_mthing shog la gser gyis bris pa'i bu yig gdung rten dang ma phyi glo 'bur gyi rta mgrin lder sku la bcug skad/_gzhan yang jo bo 'dis 'phags yul nas kyang b+he ta pad+ma can gyi lha khang nas gtsug tor sde lnga'i rgyal mtshan 'dzug pa'i cho ga sogs gter nas bzhes pa'ang grags so

Buddha Nature Project

Expand to see this person's philosophical positions on Buddha-nature.

Is Buddha-nature considered definitive or provisional?
Position:
Notes:
All beings have Buddha-nature
Position: Qualified Yes
If "Qualified", explain: He uses it as a support for his position on a single vehicle and describe it is a disposition which is a causal potential for buddhahood.
Notes: "The term “innate sila” means that all sentient beings have a single [or universal] spiritual disposition (gotra), Buddha-nature, or the spiritual disposition of the Mahäyäna." Kano, K., Buddha-Nature and Emptiness, p. 100.
Which Wheel Turning
Position:
Notes:
Yogācāra vs Madhyamaka
Position: Madhyamaka
Notes: Actually Great Madhyamaka. See Kano, K., Buddha-Nature and Emptiness, p. 101.
Zhentong vs Rangtong
Position:
Notes:
Promotes how many vehicles?
Position: 1
Notes: "In his auto-commentary on the Bodhipathapradipa, Atisa explains the term so sor tharpa’i sdom pa and associates the Buddha-nature doctrine with that of the Great Madhyamaka (dbu ma chen po), which teaches that there is nobody who is not a recipient of the Mahäyäna (i.e. ekayäna)." Kano, K., Buddha-Nature and Emptiness, p. 101.
Analytic vs Meditative Tradition
Position:
Notes:
What is Buddha-nature?
Position: Tathagatagarbha as the Disposition
Notes: "Atisa explains “the innate sila" abiding in every being as a cause that brings one attainment (i.e. nirvana), but as being covered with defilements in the state of ordinary beings. He takes it as synonymous with Buddha-nature or the mahäyanagotra." Kano, K., Buddha-Nature and Emptiness, p. 101.
Svātantrika (རང་རྒྱུད་) vs Prāsaṅgika (ཐལ་འགྱུར་པ་)
Position:
Notes:
Causal nature of the vajrapāda
Position:

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་མཎྜལ་བཞི་པའི་ངག་འདོན་ (Vol. 36, Text 34)
 2. གག་ལྷོག་གཉན་རིམས་སོགས་སྲུང་བའི་གདམས་པ་ (Vol. 45, Text 12)