'jam dpal khrag 'thung

1 Text(s) Associated with this Deity

ཡང་ཟློག་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཕས་རྒོལ་ཕྱིར་ཟློག་
Front left margin rgyun khyer
Back left margin gter mdzod drag las yang zlog smin gter
Location Volume 53, Text 41, Pages 713-715
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyugRat+na gling pa
Colophon གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དང་། །རཏྣའི་གཏེར་བྱོན་ཡང་ཟློག་གི །སྙིང་པོའི་བཅུད་བསྡུས་མན་ངག་གི །ངག་འདོན་བསྡུས་ཏེ་ཉུང་ངུར་སྤེལ།་་་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས།།