Zur mkhar mnyam nyid rdo rje

Revision as of 16:53, 25 July 2017 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{RTZ Metadata |classification=Classical Authors }} {{Header}} {{Footer}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


List of Cycles Associated with this Person

  1. Dag snang sman bla longs sku gtso 'khor lnga (3 of 3 Texts)
  2. Dug srung gser gzungs snyan brgyud (1 of 1 Texts)
  3. Gshin rje king kang nag po (1 of 7 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་ལས་རིམ་མདོར་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྙེ་མ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་འབྱུང་ (Vol. 18, Text 33)
  2. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་ཀྱི་དབང་ཆོག་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་འཇོམས་ (Vol. 18, Text 38)
  3. སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཁ་འཕངས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ (Vol. 29, Text 12)
  4. ཞང་བློན་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོས་ (Vol. 29, Text 13)
  5. སྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་ (Vol. 29, Text 14)
  6. ཁོང་ལྷོག་ནག་པོའི་སྲུང་བ་རྟོག་མེད་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ (Vol. 45, Text 13)
  7. དུག་ནད་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་གསེར་གཟུངས་སྙན་བརྒྱུད་མའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་ (Vol. 45, Text 24)