Yang zab rtsa gsum snying po'i skor

Revision as of 16:48, 3 January 2018 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Notes about this cycle

This cycle was rediscovered by Jamyang Khyentse Wangpo.

2 Text(s) in this Cycle[edit]

ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod las gling pad+ma gtum po
Location Volume 12, Text 34, Pages 687-694
Cycle Yang zab rtsa gsum snying po'i skor
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ། །དཔེ་གཏེར་གཞུང་དངོས་དང་། སྨིན་གྲོལ་དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་དེ། ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གསན། དེས་བདག་རྗེས་སུ་བཟུང་བའོ།།
ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་དབང་ཆོག་དྲེགས་པ་ཀུན་འཇོམས་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod las gling pad+ma gtum po
Location Volume 12, Text 35, Pages 695-702
Cycle Yang zab rtsa gsum snying po'i skor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་པའང་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།