Terdzo-ZHI-049Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-ZHI-049.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཀླུ་ལ་བདེ་བ་སྦྱིན་པའི་གཟུངས་

klu la bde ba sbyin pa'i gzungs

by  ཀརྨ་ཆགས་མེད་ (Karma Chakme)
Volume 51 (ཞི) / Pages 595-596 / Folios 1a1 to 1b3

First Text in Volume

Tibetan Text

ཀླུ་ལ་བདེ་བ་སྦྱིན་པའི་གཟུངས་ནི། ཏདྱ་ཐཱ། དྷཱ་ར་ཎི་དྷཱ་ར་ཎི། ཨུདྡྷཱ་ར་ཎི། སཾ་པྲ་ཏིཥྛི་ཏེ། བི་ཛ་ཡ་བརྞ། སཏྱ་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ས་ར་ཧ། ཛྙཱ་ན་བ་ཏི། ཨུད་པ་ད་ནི། བི་ནཱ་མ་ནི། ཨ་བྷི་ཥེ་ཙ་ནི། ཨ་བྷི་བྱ་ཧཱ་ར། ཤུ་བྷཱ་བ་ཏི། ཨ་ཛི་མ་ཏུ། ཨེ་ཧི་ཀུམ་བ་ལ་ན། བཱ་ཧ་ཧ་ར། ཀླེ་ཤཱ་ན། དྷུ་ན་པཱ་པཾ་ཤོ་དྷཱ་ཡ་མརྒཱ་ན། ནི་རཱ་ཧི་ཀ་དྷརྨཱ་ཏཱ་ཤུདྡྷ། ལོ་ཀ་བི་ཏི་མ་རི་རཱ་ཛ་ས། དུ་ཁཿཤ་མ་ན་སརྦ་བུདྡྷ་ཨ་བ་ལོ་ཀ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་བྷེ་སྭཱ་ཧཱ། གཟུངས་འདུས་ཝཾ་ལས་བཤུས་སོ།། །། ࿊ ཆར་འབེབ་སྔགས་ནི། ཨོཾ་ནཱ་ག་རཱ་ཙ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛ༔ ཕྲོམ་ཕྲོམ༔ ཕོབ་ཕོབ༔ ནཱ་ག་རཱ་ཙ་ཆར་ཕོབ་ཕོབ༔ ནཱ་ག་རཱ་ཙ་རྦད་རྦད་ཆར་ལ་རྦད༔ ནཱ་ག་རཱ་ཙ་རྦུད་རྦུད་ཆར་ལ་རྦུད༔ ནཱ་ག་རཱ་ཙ་སྐུལ་སྐུལ་ཆར་ལ་སྐུལ༔ བྷ་རི་ཤ་ཡ་པ་ཏ་ཡ་མྱུར་དུ་ཕོབ༔ ནཱ་ག་རཱ་ཙ་ཕྲོམ་ཕྲོམ༔ ཧྲིལ་ཧྲིལ་ཤར་ཤར་ཕོབ་ཕོབ༔ ཨོཾ་ནཱ་ག་ཏ་ལི་ནན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ࿊ སྤྲིན་སྡུད་སྔགས་ནི། ཨ་ཏྲ་ག་རེ་ཕེཾ་ག་རེ༔ ཨུ་ཏྲ་ག་རེ་ཙནྡྷ་ལི༔ ཀླེ་ཧུ་བྷ་ལ༔ དྷེ་ཧུ་སིདྡྷི༔ ཨ་ཏྲ་སིདྡྷི༔ མ་ཧཱ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ࿊ ཞི་དྲག་ཕྱེད་མའི་དྲག་སྔགས་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ག་རུ་ཊཿཧཱུྃ༔ རཱ་ཧུ་ལ་ནཱ་ག་རཱ་ཙ་ཕུཿས་མ་ཡ་ཛཿཛ༔ ནཱ་ག་གྲུ་ནཱ་ག་གྲུ་དྲག་པོར་ཕོབ༔ མགོ་ལ་ཐུན་ཁྲག་ཕོབ༔ གྲོལ་ཐུན་ཕོབ༔ གྲོལ་ཐུན་ཁྲག་ཕོབ༔ པྲ་ཏ་ཡ་པྲ་ཏ་ཡ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ བྷ་རི་ཤ་ཡ༔ བྷ་རི་ཤ་ཡ༔ འུ་ཤི་ཤ་ཡ༔ འུ་ཤི་ཤ་ཡ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ནཱ་ག་ནཱ་ག་དུག་ཁྲག་ཕོབ༔ ནཱ་ག་ནཱ་ག་ཆར་ཕོབ༔ ནཱ་ག་ཁྲག་ཐུན་དྲག་པོ་ཕོབ༔ ནཱ་ག་སྤུ་སྤུ༔ ནཱ་ག་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ནཱ་ག་ཕུཿས་མ་ཡ་དམ་ཛཿཛཿ ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཆར་མྱུར་དུ་ཕོབ་ཅིག༔ ࿊ དྲག་འབེབ་ཀྱི་དྲག་སྔགས་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ནཱ་ག་རཱ་ཙ་ས་མ་ཡ་ཕུཿཛཿཛ༔ ཕྲོཾ་ཕྲོཾ༔ ཕོབ་ཕོབ༔ བྷ་རི་ཤ་ཡ་བྷ་རི་ཤ་ཡ༔ པ་ཏ་ཡ་པ་ཏ་ཡ༔ ནཱ་ག་རཱ་ཙ་ཕྲོམ་ཕྲོམ༔ ཏྲི་ཙ་ཏྲི་ཙ་ཕོབ་ཕོབ༔ ཏྲི་ཙ་ཏྲི་ཙ་རྦད་རྦད༔ ནཱ་ག་རཱ་ཙ་རྦད་རྦད༔ ནཱ་ག་རཱ་ཙ་རྦུད་རྦུད༔ ནཱ་ག་རཱ་ཙ་སྐུལ་སྐུལ༔


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).