Terdzo-WA-053

From Rinchen Terdzö
Revision as of 12:08, 15 January 2019 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་མཚམས་སྦྱོར་

mchog gling zab bdun tshe dkar mtshams sbyor

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་ (Zab bdun tshe dkar)
parent cycle  ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ (Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa)
Volume 20 (ཝ) / Pages 727-728 / Folios 1a1 to 1b5

[edit]

ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་པ་རི་མི་ཏ་ཡཻ། གཏེར་གསར་ཚེ་དཀར་ལས་བྱང་གི་སྐྱབས་འགྲོའི་གོང་དུ། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར། ན་མོ༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་སོགས། ༈ སྔོན་གཏོར་གྱི་གོང་དུ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་གཟི་བྱིན་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སོ་སོའི་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། བཅུད་འདོད་ཡོན་གྱི་དངོས་པོ་དབང་པོ་ལྔའི་ཡུལ་དུ་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་ཚིམ་པར་བྱེད་ནུས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། རྒྱ་བཅས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གསུམ། ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ གཅིག །སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསོགས་ནས། ཁཾ་གྲྀཧྞེ་དཾ་བ་ལྱཱ་དི་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱིས་བཀའ་བསྒོ། ༈ མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་སྐབས་སུ། རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསང། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་པདྨོ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་ཚད་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ། མཆོག་གི་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་སྟེ་མངོན་པར་འཕགས་པའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་རྣམས་དང་། གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་སྟེ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ། རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་བདུན། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད། རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག །དུག་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི། སྐྱེ་ཤིའི་རྩ་བ་བཅད་པའི་དམར་ཆེན་གྱི་རཀྟ། འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བའི་རྨད་བྱུང་གི་གཏོར་ཆེན། དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་རོལ་མོ། ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་འཆི་མེད་ཀྱི་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནུས་མཐུ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ༈ ཚོགས་ལྷག་སྐབས། པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སོགས། རྗེས་ཆོག་སྐབས་གཤེགས་གསོལ་མི་བྱ་བར། འདིར་ནི་རྟེན་དང་སོགས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ཞེས་པའང་གུ་ཎས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).