Terdzo-PHI-051Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PHI-051.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཡིག་སྣ་ངན་པ་ཀུན་ཐུབ་དང་ཐོད་ངན་ཀུན་ཐུབ་

yig sna ngan pa kun thub dang thod ngan kun thub

by  གནུབས་སྟོན་ཀུན་དགའ་གྲགས་ (Nuptön Kunga Drak)
revealed by  གནུབས་སྟོན་ཀུན་དགའ་གྲགས་ (Nuptön Kunga Drak)
Volume 44 (ཕི) / Pages 525-526 / Folios 1a1 to 1b6

Tibetan Text

སློབ་དཔོན་པདྨས་མཛད་པའི། ཡིག་སྣ་ངན་པ་ཡོད་པ་ཀུན། རང་ལ་ངན་པ་སྲུང་བ་འདི་ཟླ་གསང་དྲི་མེད་ཟེར། འཁོར་ལོ་རེའུ་མིག་དགུ་པ་བྲི། དབུས་སུ་ཧྲི་རེ་མིག་ རེར་ཏྲཾ། མུ་ཁྱུད་ལ་བྷ་ཏ་སི་ཡི་སྔགས་བྲི། སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་སོར་བརྒྱད་པའི་མགུལ་དུ་གདགས་ཏེ། མཆོད་ཁང་སྒོ་ཡི་ཐེམ་འོག་མནན། ཡང་དེ་འདྲ་བ་གཅིག་བྲིས་ལ་སཱཙྪའི་ནང་དུ་གཞུག །དེའི་ ཟླ་ལ་ཏེ་སྨན་གཅིག །སྐྱ་བ་གཅིག་ཀྱང་གདག །མཆོད་ཁང་གི་གདུང་གསེབ་གཞུག །བྷ་ཏ་སི་ཡི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ་ཡང་བཟླས་ལ་གདག་པར་བྱའོ། །ཕུར་པ་ལ་སྔགས་འདི་བྲི། ཨོཾ་པྲ་ཏི་པུ་ནི། སུ་ཤ་ར་ན། བ་ར་བི་ཡེ་ཙེ་མུ་ནེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་འབྲུ་བཅུ་བདུན་པའི་སྔགས་འདི་ཕུར་པའི་སྔགས་སོ། །ཨོཾ་རྒིར་ཤ་ས་ཡ། པར་ཤ་ནེ་ར་ཡེ་ཏྲི་ན་ཏྲེ་ན། ཨ་ནེ་ཨ་ནེ། ཤ་མ་ར་ཤ་མ་ར། ས་ར་ས་ར། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། བྷ་ཏ་སི་བྷ་ཀུ་ཏ་མ་མ་བྷྱོ་བྷྱོ། ཧུ་ཡ་དུན་བྷྱོ། ཞེས་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་པའི་སྔགས་འདི་མུ་ཁྱུད་ལ་བྲི། སྔགས་ལ་ཆད་ལྷག་བྱུང་ན། ཕན་བས་ཀྱང་གནོད་པ་དེས་ཆེའོ།། དེ་བས་སྔགས་ལ་གཟབ་བོ། །རབ་གནས་སྔགས་ཀྱང་དེ་ཉིད་ཡིན། མཚོ་རྒྱལ་ལ་གནང་བའོ།། །། ༄༅། །པདྨས་མཛད་པའི་མན་ངག་ཐོད་པ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ལ། ཐོད་ངན་ཀུན་ཐུབ་འདི་བསྟན་ནོ། །འདི་ལ་རྫས་དང་སྔགས་གཉིས་རྫས་ཕག་ཐོད་ནང་དུ་འཁོར་ལོ་འདི་དངུལ་དུམ་པད་བཞུགས། འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་གཉིས་ལ་བྲི། རྩིབས་བརྒྱད་ལ་སྔགས་འདི་རྣམས་བྲི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་ཧསྨི་དྷི། ན་ས་ཁ་ན་མཱ་ར་ཡ། ས་མུན་ཏ་ཧུར་ཧུར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། མུ་ཁྱུད་ ནང་མ་ལ། ཨོཾ་ས་ཤག་བ་གྷ་བ་ག་ཏི་ཧུ་ཡ་ཧུ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཡི་གེ་བཅུ་བཞི་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བྲིས། ཕྱི་མ་ལ་ཨོཾ་རྒྱུན་བྲེང་ཤག་རིམ་ས་མ་ཡ། ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཡིག་འབྲུ་བརྒྱ་དྲུག་ པ་བྲི། དེ་ལ་སྔགས་གོང་མ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བྲིས་ལ་ཐོད་པར་གཞུག །ཐོད་པ་ཕྱི་སྒོའི་ཡ་ཐེམ་སྟེང་དུ་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་ལ་བཞག །གཟའ་དར་བའི་དུས་སུ་བྱ། འཁོར་ལོ་དེ་འདྲ་བ་གཅིག་བྱས་ལ། རང་གི་མཆོད་ཁང་ངམ་ཀ་བ་ཕུག་མ་ལ་བླན་ལ་བཞག །དེ་ནས་ཐོད་པ་བཟང་པོ་དང་། །ངན་པ་གང་ཡང་བཅང་དུ་ཐུབ། བཟང་ན་བྱིན་རླབས་ཆེ། ངན་ན་གནོད་པ་མི་འོང་། ཐོད་པ་ཀུན་ཐུབ་ ཅེས་བྱ་བ་མངའ་བདག་ལ་གདམས་པ། གནུབས་སྟོན་ཀུན་དགའ་གྲགས་ཀྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).