Terdzo-PA-012Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PA-012.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་སྨན་མཆོད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་

lnga pa'i dag snang rgya can yang gsang karma drag po'i sman mchod kyi lhan thabs

by  ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Ngawang Lobzang Gyatso)
revealed by  ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Ngawang Lobzang Gyatso)
in cycle  དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོ་ (Dag snang rgya can yang gsang karma drag po)
Volume 13 (པ) / Pages 201 / Folios 1a1 to 1a6

Tibetan Text

ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་སྨན་མཆོད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ནི། ཕྲིན་ལས་ཁྲག་འཐུང་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ །པྲ་ཆེན་ཧསྟི་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ། །བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཕྲིན་ལས་ཡོངས་གྲུབ་རྩལ་དང་ངག་གི་དབང་། །རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ཞབས། །པདྨས་རྗེས་བཟུང་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ལ། །བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་འདུལ་གཏེར་བདག་གླིང་། །ངག་དབང་ཀླུ་སྒྲུབ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཞབས། །བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ། །འཇིགས་མེད་གོ་ཆ་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་དང་། །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཀརྨ་གུ་རུ་ཡང་གསང་དྲག་པོ་སྐུར། །རྣམ་རོལ་ལུས་དང་སྲུང་བ་གོ་ཆའི་ལྷ། །མ་ཧཱ་དེ་ཝ་གནས་ཆོས་སྲུང་མ་ལ། །བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པའང་ཟ་ཧོར་གྱི་བནྡྷེས་སྦྱར་བ་ལ་ཞལ་བསྐངས་པའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).