Difference between revisions of "Terdzo-NYA-004"

Line 37: Line 37:
 
|terma=Yes
 
|terma=Yes
 
|rtzcategory=Mahayoga
 
|rtzcategory=Mahayoga
|cycle=grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
+
|cycle=grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde; pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol
|cycletib=གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ
+
|cycletib=གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ༏་པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ
 
|language=Tibetan
 
|language=Tibetan
 
|volumenumber=8
 
|volumenumber=8
Line 53: Line 53:
 
|rectonotes=phrin rgyas
 
|rectonotes=phrin rgyas
 
|versonotes=gter mdzod phreng po sher ‘od grol thig
 
|versonotes=gter mdzod phreng po sher ‘od grol thig
 +
|archivistnotes=There seems to be some fluctuation of the title of this terma cycle throughout this series of bla sgrub texts.  For instance, on the title page grol thig mthong ba rang grol, while the colophon has this as grol thig dgongs pa rang grol.  In the following works it is often written as rtsa gsum mthong ba rang grol.  However, the way Kongtrul groups these it would seem that he sees this the rtsa gsum mthong ba rang grol as part of the grol thig dgongs pa rang grol cycle.
 
|colophontib=པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་མདུན་དབང་དོན་དེ་ཉིད་གསལ་བ་འདི། ཤོག་སེར་ལས་སྔ་སོར་ཕབ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། སླད་ནས་ཆོག་བསྒྲིག་ཁྱེར་བདེ་བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་དད་ལྡན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་པདྨཱ་ཀ་ར་དང་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པའི། ཀརྨ་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་བཟང་གིས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། མཁའ་འགྲོའི་ཟབ་ལམ་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལས་བྱང་གིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུ་མས་ཞབས་ཀྱི་པདྨོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡུལ་གྱི་བདེ་ལེགས་མཐའ་དག་གི་འདུན་ས་འཕྱིང་བར་སྟག་རྩེའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར། དུས་མཐའི་སྙོམ་ལས་པ་པྲ་ཛྙཱ་རསྨིའམ་མིང་གཞན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཨུ་པ་སི་ཀ་ཀུན་བཟང་འོད་ཟེར་ཉིད་དོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།
 
|colophontib=པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་མདུན་དབང་དོན་དེ་ཉིད་གསལ་བ་འདི། ཤོག་སེར་ལས་སྔ་སོར་ཕབ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། སླད་ནས་ཆོག་བསྒྲིག་ཁྱེར་བདེ་བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་དད་ལྡན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་པདྨཱ་ཀ་ར་དང་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པའི། ཀརྨ་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་བཟང་གིས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། མཁའ་འགྲོའི་ཟབ་ལམ་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལས་བྱང་གིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུ་མས་ཞབས་ཀྱི་པདྨོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡུལ་གྱི་བདེ་ལེགས་མཐའ་དག་གི་འདུན་ས་འཕྱིང་བར་སྟག་རྩེའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར། དུས་མཐའི་སྙོམ་ལས་པ་པྲ་ཛྙཱ་རསྨིའམ་མིང་གཞན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཨུ་པ་སི་ཀ་ཀུན་བཟང་འོད་ཟེར་ཉིད་དོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།
 
|colophonwylie=pad+ma'i zhal gdams grol thig dgongs pa rang grol las/_bla ma rig 'dzin kun 'dus kyi bdag mdun dbang don de nyid gsal ba 'di/_shog ser las snga sor phab grub pa zhig yin yang /_slad nas chog bsgrig khyer bde ba zhig dgos zhes dad ldan mang po zhig gis bskul ma mdzad pa dang /_khyad par rig 'dzin pad+mA ka ra dang gnyags dz+nyA na ku mA ra'i smon lam gyis nye bar bskyangs pa'i/_karma rgyal sras kun bzang gis nan gyis bskul ba ltar/_mkha' 'gro'i zab lam gsang ba rmad du byung ba'i las byang gis kha bskangs te/_sngon gyi rgyal blon byang chub sems dpa' du mas zhabs kyi pad+mos byin gyis brlabs pa'i yul gyi bde legs mtha' dag gi 'dun sa 'phying bar stag rtse'i pho brang chen por/_dus mtha'i snyom las pa pra dz+nyA rasmi'am ming gzhan sna tshogs rang grol zhes bya bas dag par phab pa'i yi ge pa ni u pa si ka kun bzang 'od zer nyid do/_/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//
 
|colophonwylie=pad+ma'i zhal gdams grol thig dgongs pa rang grol las/_bla ma rig 'dzin kun 'dus kyi bdag mdun dbang don de nyid gsal ba 'di/_shog ser las snga sor phab grub pa zhig yin yang /_slad nas chog bsgrig khyer bde ba zhig dgos zhes dad ldan mang po zhig gis bskul ma mdzad pa dang /_khyad par rig 'dzin pad+mA ka ra dang gnyags dz+nyA na ku mA ra'i smon lam gyis nye bar bskyangs pa'i/_karma rgyal sras kun bzang gis nan gyis bskul ba ltar/_mkha' 'gro'i zab lam gsang ba rmad du byung ba'i las byang gis kha bskangs te/_sngon gyi rgyal blon byang chub sems dpa' du mas zhabs kyi pad+mos byin gyis brlabs pa'i yul gyi bde legs mtha' dag gi 'dun sa 'phying bar stag rtse'i pho brang chen por/_dus mtha'i snyom las pa pra dz+nyA rasmi'am ming gzhan sna tshogs rang grol zhes bya bas dag par phab pa'i yi ge pa ni u pa si ka kun bzang 'od zer nyid do/_/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

Revision as of 03:05, 14 August 2015

This page is under construction. Check back later for updated content.
Terdzo-NYA-004.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་མདུན་དབང་དོན་དེ་ཉིད་གསལ་བ་

pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol las:_bla ma rig 'dzin kun 'dus kyi bdag mdun dbang don de nyid gsal ba

by  འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ (Trengpo Tertön Sherab Özer)
revealed by  འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ (Trengpo Tertön Sherab Özer)
in cycle  པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ (Pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol)
parent cycle  གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ (Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde)
Volume 8 (ཉ) / Pages 65-119 / Folios 1a1 to 28a3

[edit]

འུ་འུ་འུ༔ པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་མདུན་དབང་དོན་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ ྈ བདེ་གཤེགས་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད༔ བདེ་གཤེགས་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ནས༔ དལ་འབྱོར་ལས་འབྲས་མི་རྟག་ཉེས་དམིགས་བསྒོམ༔ ཕྱི་ནང་ལོངས་སྤྱོད་རྫས་དང་མཐུན་རྐྱེན་བསག༔ ཕུན་ཚོགས་ལྔ་པོས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང་ལ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ལྷ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གསལ་བསྒོམ་སྐྱབས་འགྲོ་དང༔ ཚད་མེད་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེས་ཕན་སེམས་བསྐྱེད༔ ཡན་ལག་བཅུ་ཡིས་ཚོགས་གསག་ཚད་མེད་བསྒོམ༔ ཚོགས་བསགས་སྐྱབས་གྱུར་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ༔ སྣོད་བཅུད་སྟོང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་གུར་ནང་དུ༔ རང་གི་མདུན་དུ་ཏྲཱཾཿལས་རབ་བསྐྱེད་པའི༔ པད་སྡོང་དཀར་དམར་འདབ་སྟོང་རྒྱས་པའི་དབུས༔ ཨ་ལས་ཟླ་བ་མ་ལས་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཉིད༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཀར་དམར་འཛུམ་མདངས་ལ༔ མཛེས་པའི་སྤྱན་གཉིས་གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་གཟིགས༔ ཤངས་ཀྱི་དབྱིབས་རྣོ་སྨིན་མ་འཁྱུག་ཅིང་གསལ༔ ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་རྒྱས་པདྨའི་མདངས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་མཁའ་ལ་གདེངས༔ གཡོན་པ་པད་ཕོར་བདུད་རྩིས་གང་བ་ནི༔ ལྟེ་བར་བསྣམས་ནས་གསང་བའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད༔ གྲུ་མོར་འཆང་བ་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ མེ་ལོང་དར་དཔྱང་སྟག་རས་གཟིག་རས་དང༔ ཌཱ་རུ་གཡེར་ཁ་སིལ་ཁྲོལ་ཚངས་སྐུད་ལྡན༔ མཛེས་པའི་པད་ཞྭ་འདབ་ལྡན་བརྒྱན་པ་ལ༔ ཟ་འོག་པདྨ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་སྤྲས༔ རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་དར་སྣའི་ཅོད་པན་ཅན༔ ཉི་ཟླའི་མཐོངས་གསལ་མེ་ལོང་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན༔ དཀར་དམར་སྤེལ་བའི་ན་བཟའ་དྲི་མ་མེད༔ མཐིང་ནག་དར་གྱི་ཕོད་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཡི༔ གང་ཐོད་བྱི་ཐིར་ཁ་མཚམས་སྟག་རས་ཅན༔ ཆོས་གོས་དར་དམར་བེར་ཕྱམ་སྐུ་ལ་གསོལ༔ སྙན་ཆ་མགུལ་དོ་རིན་ཆེན་རུས་པས་མཛེས༔ འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ མཚན་དང་དཔེ་རྫོགས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས༔ བསམ་ཡས་ཏིང་འཛིན་ངང་དུ་མི་གཡོ་བ༔ དེ་ཡི་པང་དུ་ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཕྱག་གཉིས་གྲི་ཐོད་འཛིན༔ སྒེག་བཞད་འཛུམ་པས་ཡབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་འཁྲིལ༔ དབུ་སྐྲ་ཕྱེད་བཅིང་ཅུང་ཟད་ཐུར་དུ་གྲོལ༔ རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་ལྔ་འཆང༔ དགྱེས་ཤིང་མི་གཡོ་བརྟན་པར་བཞུགས་པར་གྱུར༔ པདྨའི་སྡོང་པོ་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་ལྡན༔ ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་འབར་བའི་པད་སྟེང་དུ༔ ཕྱི་ལྟར་བྱང་སེམས་ནང་ལྟར་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད༔ གསང་བ་སློབ་དཔོན་བཀའ་བབས་རྣམ་བརྒྱད་དང༔ ཡང་གསང་དུར་ཁྲོད་གནས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱད་ཉིད༔ གཞན་ཡང་སྲིད་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྤྱོད་ཚུལ་སྐྱེ་མཆེད་སྐུ་མདོག་མ་ངེས་ཤིང༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཐོགས༔ རུས་རྒྱན་དུར་ཁྲོད་ཆས་ལྡན་བརྐྱང་བསྐུམ་གར༔ ཟག་མེད་ཡར་མར་དགའ་བཞིའི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ གུ་རུའི་སྤྱི་གཙུག་འོད་ཁྱིམ་ཐིག་ལེའི་དབུས༔ རྒྱལ་བའི་མཆོག་གྱུར་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་་་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་པད་དཀར་གྱི་ཡུ་བ་འཛིན་པ་གཡོན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་པའོ་་་གཟིགས༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དུང་མདོག་རྒྱན་དང་ལྡན༔ དེ་ཡི་སྤྱི་གཙུག་སངས་རྒྱས་སྣང་མཐའ་ཡས༔ དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས༔ དར་དམར་ཆོས་གོས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཧཱུྃ༔ ཀུན་ཀྱང་གནས་གསུམ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་ཛཿཛ༔ དགྱེས་ཤིང་མི་གཡོ་ཀུན་ཀྱང་བརྟན་པར་བཞུགས༔ དབང་སྐུར་བྱིན་རློབས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་ཀུན་གྱི་མཆོག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དཔལ༔ སྒོ་གསུམ་དད་པས་འདི་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འཛིན༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་དེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་གསང་སྔགས་ཀྱི༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྟག་ཏུ་བསྐྱང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ༔ ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཚོགས་གཉིས་གསག་ཕྱིར་རྟེན་གྱི་མཆོག་ཏུ་འཛིན༔ དགའ་མགུ་རངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་པས་མཆོད༔ སྡིག་པའི་ཚོགས་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ དགེ་ཚོགས་མཛད་པ་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༔ ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ འགྲོ་ལ་ཕན་མཛད་མྱ་ངན་མི་འདར་བཞུགས༔ བདག་གཞན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་བླངས་དགེ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས༔ མཁའ་ཁྱབ་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་དགའ་བ་ཚད་མེད་དང༔ བཏང་སྙོམས་ལ་བརྟེན་མཉམ་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་ཡང་དག་གནས་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ དེང་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཡེ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ༔ རང་སྣང་འཐས་པས་གཉིས་སུ་བཟུང༔ མཐའ་མེད་འཁོར་བར་སྡུག་བསྔལ་མྱང༔ ད་ནི་སྲིད་པའི་མཐའ་གྲོལ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ནས་སངས་རྒྱས་ཕྱིར༔ སྙིང་ནས་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་དོ༔ མོས་གུས་བསྐྱེད་ཅིང་མཆི་མ་བླག༔ འདི་ལྟར་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བསྙེན་པའོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཉེ་བསྙེན་ནོ༔ ཞེས་འདི་ང་རོས་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་བཟླ༔ གསོལ་བཏབ་བསྙེན་པས་མདུན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལས༔ དཀར་དམར་མཐིང་ཚོགས་བསམ་ཡས་འོད་ཟེར་གྱིས༔ གནས་གསུམ་གང་བས་སྒོ་གསུམ་རིམ་པར་སྦྱངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་དང༔ འོད་ཟེར་ཕར་འཕྲོས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཐིམ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པས་མཉེས་པ་དང༔ བར་དུ་འོད་ཟེར་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་གང༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོར་གསལ་བའི་ངང༔ རིག་པ་གཟེངས་བསྟོད་བླ་མར་མོས་གུས་ཀྱིས༔ ང་རྒྱལ་དྲག་པོས་ཐུན་གྱི་སུམ་ཆ་བཟླ༔ དེ་ནི་བསྙེན་པའི་བསྙེན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བླ་མ་རྩ་གསུམ་གྱི༔ བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་འབེབ་པའི་གནད༔ ཛཔ྄་དབྱངས་ངང་པའི་སྐད་ལྟར་བཟླ་བར་བྱ༔ ཐུན་མཚམས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་དབང་བཞི་བླང༔ ཚོགས་ཞིང་འོད་ཞུ་རང་དང་གཉིས་མེད་བསྟིམ༔ མ་བཅོས་ཁྱབ་བརྡལ་ཟུང་འཇུག་ངང་ལ་བཞག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དངོས་གཞི་རྟེན་མཆོད་ལག་ལེན་རྒྱས་པར་བཤམ༔ ཁྲུས་བྱས་གོ་བགོས་བདུད་རྩི་ཡང་དག་མྱང༔ ཐོད་རྔ་ཅང་ཏེའུ་རྔ་དང་དྲིལ་བུ་དང༔ སྤོས་དང་དར་འཕན་བླ་བྲེ་ཡོལ་བས་བརྒྱན༔ སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་དུ༔ སྔོན་འགྲོའི་གཏོར་མ་པདྨའི་དབྱིབས་ཅན་ལ༔ དཀར་གསུམ་སྨན་ཆུ་ཆང་དང་བདུད་རྩིས་བྲན༔ དང་པོ་བགེགས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་པ་ནི༔ རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས༔ བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས་དང་བྱིན་བརླབ་ཚུལ་བཞིན་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་དག་ཀུན་ལ་གནས་པ་ཡི༔ ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོ་འབྱུང་པོ་དང༔ ཡི་དྭགས་ཤ་ཟ་བརྗེད་བྱེད་སྨྱོ་བྱེད་དང༔ མཁའ་འགྲོ་མ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་བཞེས༔ བར་དུ་གཅོད་པའི་བསམ་སྦྱོར་ཀུན་སྤོངས་ལ༔ ཞི་དང་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་གནས་པར་གྱིས༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ གཉིས་པ་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་མཚམས་བཅད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་སྐུར་གསལ་བའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བགེགས་རིགས་མ་ལུས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བསྐྲད་བགྱི༔ ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུྃ༔ གྷྲྀཧྞ་གྷྲྀཧྞ་ཧཱུྃ༔ གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་གྷྲྀཧྞ་པ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ལས་བྱུང༔ རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རལ་གྲི་རྒྱ་གྲམ་དང༔ མདའ་མཚོན་ཕུར་བུ་མེ་དཔུང་ཕྱོགས་མཚམས་གཏམས༔ བསྐལ་པའི་རླུང་ཡང་གནས་འདིར་ལྡང་མི་འགྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཀྲ་ཏཱིཀྵྞ་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་པ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས༔ འཇིགས་སྐུ་རྔམ་བཀྲག་རྣོ་བའི་མཚོན་ཆར་འབེབ༔ བར་མཚམས་མེད་པ་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་ཆེན་འཁྲིགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་ས་མ་ཡ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གསུམ་པ་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ ཀུན་ནས་མ་འདྲེས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་བརྡལ༔ རང་ངོ་མ་ཤེས་ཡུལ་དྲུག་རྟོག་པས་བཅིངས༔ རང་རིག་དོན་གྱི་འཆར་སྒོ་དབྱེ་རུ་གསོལ༔ བྷྲཱུྃ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ བཞི་པ་བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་སྣང་རང་རིག་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་ཡོངས་དབྱེ་མི་འཚལ་ཡང༔ རང་ངོ་མ་འཚལ་ཐ་དད་བློས་བཅིངས་པ༔ རང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་བྲལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ལྔ་པ་དམ་བཅའ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡེ་ནས་རང་དང་ཐ་དད་གཉིས་མེད་པ༔ མ་རིག་དབང་གིས་གཉིས་སུ་བཟུང་ལགས་ཀྱང༔ དེང་ནས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བཟུང༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ དྲུག་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ རང་རྩལ་འགག་མེད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་ཆོས་དབྱིངས་གནས་ནས་གཤེགས༔ གཉིས་མེད་བརྟན་བཞུགས་བྱིན་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨཱ༔ ཞེས་པའི་རྗེས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་བཤགས་པ་བྱའོ༔ བདུན་པ་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྣང་སྲིད་དག་པ་ལ༔ རང་རྩལ་མ་འགག་མཆོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་བརླབས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བརླབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ གྷཎྜེ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ལས་རིམ་བདུན་གྱིས་སྔོན་འགྲོ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དངོས་གཞིའི་ཆོས་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སྟེ༔ དང་པོ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་རྣམས་སྐྱེ་མེད་འོད་གསལ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས༔ གཟུང་དང་འཛིན་བྲལ་རང་བྱུང་ཀུན་ཏུ་རིག༔ གཅིག་དང་དུ་མའི་རྣམ་པ་ཀུན་བྲལ་བ༔ སྙིང་པོ་མཆོག་གི་ཏིང་འཛིན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུཎྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ གཉིས་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ མ་འགག་གསལ་བ་རིག་པའི་རྩལ་སྣང་ནི༔ ཀུན་ཏུ་མ་འདྲེས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་འོད་ལྔའི་མདངས་ལྡན་པ༔ ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་བསྒོམ༔ ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ས་མཱ་དྷི་ཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་རྒྱུའི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ སྙིང་རྗེའི་རང་བཞིན་སྟོང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་ནི༔ རྩེ་ལྔ་ཧཱུྃ་བཅས་སྟོང་དབྱིངས་མཁའ་ལ་གསལ༔ ཨོཾ་བ་ོདྷི་ཙིཏྟ་ས་མཱ་དྷི་ཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ལས་ཆོས་འབྱུང་འོད་ལྔ་ཆད་པ་ལས༔ མེ་ཆུ་རླུང་གིས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ ཨེཿཡཾཿརཾཿབཾཿསུཾཿཀེཾཿའབྱུང་རིམ་ལྔ༔ ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རི་རབ་བརྩེགས༔ མ་ཧཱ་བཛྲ་མཎྜལ་ཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་གཞལ་ཡས་གདན་བཅས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ལས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས༔ རིན་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་གྲུ་བཞི་པ༔ སྒོ་བཞི་རྩིག་པ་རྟ་བབས་འདོད་ཡོན་དང༔ རིན་ཆེན་ཕ་གུ་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་དང༔ མདའ་ཡབ་པུ་ཤུ་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་མཛེས༔ ཕྱི་རོལ་པདྨ་འདབ་སྟོང་གེ་སར་ལ༔ མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དཔག་མེད་མཆོད་རྫས་ཐོགས༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང་སྲ༔ རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལ༔ རོ་དང་ཀེང་རུས་འདྲེ་དང་སྲིན་པོ་དང༔ རོ་ལངས་མཁའ་འགྲོ་རིག་འཛིན་གཙོ་མཆོག་བརྒྱད༔ མེ་ཆུ་སྤྲིན་དང་རི་དང་མཆོད་པའི་རྟེན༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་གུར༔ ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་མེ་དཔུང་ཀུན་ནས་འབར༔ བཞི་པ་ལྷ་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཕོ་བྲང་དབུས་སུ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་མཛེས༔ ལྟེ་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་སྟེང༔ མཐིང་མདོག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ རང་རིག་རྣམ་པ་མ་བཅོས་མཐིང་གསལ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་དོན་བྱས་བདག་ཉིད་པདྨ་འབྱུང༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཐིང་གསལ་རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ༔ ཀུན་བཟང་ཡུམ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་པད་མདོག་འཁྲིལ༔ གྲི་གུག་ཐོད་འཛིན་དར་དང་རུས་རྒྱན་སྤྲས༔ མཉམ་སྦྱོར་བདེ་བས་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ལྷན་སྐྱེས་མི་གཡོ་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྲུབ༔ དེ་ཡི་སྤྱི་གཙུག་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་དཀར་གསལ་རྡོར་དྲིལ་འཛིན༔ རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་མཛེས་པའི་གར་དགུར་ལྡན༔ དེ་ཡི་སྤྱི་གཙུག་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ དྲི་མེད་དུང་མདོག་མཆོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འགྱིང་ཚུལ་ཕྱག་རྒྱས་འཁྲིལ༔ རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་དར་དང་མཚན་དཔེར་ལྡན༔ དེ་ཉིད་སྤྱི་གཙུག་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ ཐོག་མའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་སྐུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང༔ ཨུཏྤ་ལར་གནས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ བཟང་མོ་ཐལ་སྦྱར་བདེ་སྟོང་རིག་པའི་སྐུ༔ འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་མཚན་དཔེ་གསལ་རྫོགས་ལྡན༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་པདྨའི་སྡོང་པོ་ལས༔ ཕྱོགས་མཚམས་རྒྱས་པའི་པད་སྡོང་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ ཆེ་མཆོག་ལ་སོགས་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ༔ སྐུ་མདོག་ཞལ་ཕྱག་མ་འདྲེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ གཙོ་དང་འཁོར་བཅས་བསམ་ལས་འདས་པར་བསྒོམ༔ དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་གསལ་བའི་སྙིང་ག་རུ༔ པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་དབུས༔ ཉི་ཟླ་ལྷ་ཀླུ་བྱོལ་སོང་བརྩེགས་པའི་སྟེང༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་སྐུ་ལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཁྲག་དཀྲུགས་འཐུང་བརྐྱང་བསྐུམ་གར༔ གནམ་ཞལ་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་གཙོ་འཁོར་་་ཡུམ་རྣམས་ཕྱག་གཉིས་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་་་གསལ༔ ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཚོགས་བརྒྱད་དག་པ་སྙིང་གི་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ ཤར་གྱི་འདབ་སྟེང་རུ་དྲ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ལྷོ་ཡི་འདབ་སྟེང་ཆུ་གླང་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ མཐིང་ནག་ཕྱག་གཉིས་འཁོར་ལོ་སྡིགས་མཛུབ་ལྕགས་ཀྱུ་མཛད༔ རོ་ལངས་ཁྲོ་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ནུབ་ཀྱི་འདབ་སྟེང་ཆུ་བདག་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ༔ དམར་ནག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ རལ་གཅིག་ཁྲོ་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ བྱང་གི་འདབ་སྟེང་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔ མཐིང་ནག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ཤར་ལྷོའི་འདབ་སྟེང་མ་བདུད་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ དབྱིངས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་མ་མོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ལྷོ་ནུབ་འདབ་སྟེང་སྲིན་པོ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་རིག་འཛིན་དྲག་པོ་རྩལ༔ མཐིང་ནག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ནུབ་བྱང་འདབ་སྟེང་དྲེགས་པ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ ཀློང་གྱུར་ཡེ་ཤེས་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་དཔལ༔ མཐིང་ནག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ ཁམས་གསུམ་སྤྱི་འདུལ་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ བྱང་ཤར་འདབ་སྟེང་ལྷ་ཆེན་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ མཐའ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོའི་སྐུ༔ མཐིང་ནག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཙིཏྟ་བསྣམས༔ འབྱུང་ལྔའི་བདག་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ རང་རང་འཁོར་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྐུ༔ ཧཱུྃ༔ བར་མཚམས་འདབ་བརྒྱད་ཐིག་ལེའི་དབུས༔ ཤར་དུ་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀཱ་ར་ཉིད༔ དཀར་གསལ་ཕྱག་གཉིས་རྡོར་དྲིལ་འཛིན༔ ལྷོ་རུ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དཔལ༔ དམར་སྨུག་བེ་ཅོན་སྡིགས་མཛུབ་མཛད༔ ནུབ་ཏུ་ཀླུ་སྒྲུབ་གུར་གུམ་མདོག༔ གཙུག་ཏོར་ཆོས་འཆད་ཕྱག་རྒྱ་ཅན༔ བྱང་དུ་པྲ་བྷ་ཧསྟི་རྩལ༔ དཀར་དམར་ཕྱག་ཤིང་པུསྟི་འཛིན༔ ཤར་ལྷོར་དྷ་ན་སཾསྐྲྀ་དམར༔ ཐོད་རྔ་པད་ཕོར་བདུད་རྩི་འཛིན༔ ལྷོ་ནུབ་བི་མ་མི་ཏྲ་སྔོ༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ ནུབ་བྱང་གུ་ཧྱ་ཙནྡྲ་དམར༔ ཕྱག་གཉིས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔ བྱང་ཤར་ཤཱནྟིཾ་དམར་སྨུག་མདོག༔ འཁོར་ལོ་གྲི་གུག་གཡས་གཡོན་འཛིན༔ ཀུན་ཀྱང་མཉེན་ཞུ་ཕོད་ཆེན་དང༔ རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་ཆོས་གོས་གསོལ༔ འཇའ་འོད་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཧཱུྃ༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་འདབ་བརྒྱད་ལ༔ ཐབས་ཤེས་དཀར་དམར་གདན་གྱི་སྟེང༔ རིམ་བཞིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཐིང༔ རྡོ་རྗེ་གཡས་ལ་སྡིགས་མཛུབ་གཡོན༔ རང་འོད་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ པདྨ་སཾ་བྷ་དཀར་སྨུག་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་གཡས་དང་གཡོན༔ དགེ་སློང་ཚུལ་ཅན་འོད་ཟེར་དམར༔ བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་དཀར་གསལ་མདོག༔ ཐོད་རྔ་པད་ཕོར་དར་དཀར་གསོལ༔ པདྨ་རྒྱལ་པོ་དམར་གསལ་སྐུ༔ ཐོད་རྔ་ལྕགས་སྒྲོག་མེ་ལོང་འཛིན༔ ཉི་མ་འོད་ཟེར་དམར་སེར་སྐུ༔ ཁ་ཊྭཱཾ་ཉི་ཟེར་རུས་རྒྱན་ཅན༔ ཤཱཀྱ་སེང་གེ་གསེར་མདོག་འོད༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་དར་དམར་ས་གནོན་ཅན༔ སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་མཐིང་ནག་ཁྲོས༔ རྩེ་ལྔ་རྡོ་རྗེ་སྡིགས་མཛུབ་བཞེངས༔ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་དམར་སྨུག་ཁྲོས༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ཕུར་པ་འདེབས༔ ལ་ལ་དུར་ཁྲོད་རིན་ཆེན་ཆས༔ ལ་ལ་བཞེངས་བཞུགས་རོལ་སྟབས་ཅན༔ རིགས་བཞི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར༔ ༼གསང་བ་ཡེ་ཤེས་གཙོ་དང་སྦྱོར༔ འཁོར་དུ་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར༔༽ གནས་བཞིར་འབྲུ་གསུམ་ཧྲཱིཿདང་མ༔ འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕྲོ་བཞིན་བཞུགས༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་ཆད་བཞི་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད༔ གསེར་ཁྱམས་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་སྡེ་དང༔ ཁྲག་ཁྱམས་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་སྐར་ལྟར་འཁྲིགས༔ སྒོ་བཞིར་དཔའ་བོ་སྡེ་བཞི་དཔུང་དང་བཅས༔ ཁོར་ཡུག་རྒྱལ་ཆེན་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ སྟེང་འོག་འདོད་ཡོན་སྣམ་བུ་ལྷ་མོས་གཏིབས༔ གསལ་ལ་མ་འདྲེས་འཛུམ་བཞད་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོག༔ བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ཐུགས་དང་རོ་གཅིག་ཤར༔ བདག་ཉིད་ཐོད་ཕྲེང་སྐུ་ལ་སངས་རྒྱས་ཞིང༔ སྤྱི་བོར་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ མགྲིན་པར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ སྙིང་གར་བུདྡྷ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ བུདྡྷ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ལྟེ་བར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ གསང་བར་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ རྩ་ཆེན་རྩ་ཕྲན་གྲངས་ལས་འདས་པ་རྣམས༔ མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཕུང་པོ་དག་པ་རིགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལྔ༔ འབྱུང་བ་དག་པ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ལྔ༔ རྣམ་ཤེས་དག་པ་ནང་གི་རྒྱལ་སྲས་བཞི༔ དབང་པོ་དག་པ་ཕྱི་ཡི་སེམས་དཔའ་བཞི༔ ཡུལ་བཞི་དག་པ་སྒེག་སོགས་སེམས་མ་བཞི༔ དུས་བཞི་དག་པ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཞི༔ རིགས་བཞི་དག་པ་ཁྲོ་ཚོགས་སྒོ་བ་བཞི༔ མུ་བཞི་དག་པ་ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་བཞི༔ སྒལ་ཚིགས་དག་པ་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད༔ ཡེ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་མ་བསྐྱེད་རང་བྱུང་ཤར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་གསལ༔ རང་དབང་རང་ཐོབ་རིགས་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན༔ རིག་པ་རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་རྩ་ཁམས་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་ན༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་རྩལ༔ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཡེ་ཤེས་བདེ་སྟོང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ གཉིས་མེད་འཁྲིལ་སྦྱོར་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ལྡན༔ སྒེག་པ་དཔའ་བ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང༔ རྒོད་དང་གཤེ་དང་འཇིགས་པར་སྟོན་པ་དང༔ སྙིང་རྗེ་རྔམ་དང་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི༔ དྲག་པོའི་གར་དགུའི་ཚུལ་གྱི་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ དྭངས་གསལ་མཛེས་སྡུག་ལྷུན་སྟུག་དཔའ་བ་དང༔ སྒེག་ཅིང་རོལ་པ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད༔ ཞི་བའི་ཉམས་དགུ་དག་དང་ལྡན་པའི་ལྷ༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བདེ་སྟོང་ལྷ་སྐུར་བཞུགས༔ ཧཱུྃ༔ ཐོད་ཕྲེང་དབུ་གཙུག་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ ཚོམ་བུ་དགུ་ལྡན་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རང་སྣང་རང་རྩལ་ལས༔ ཞི་ཚུལ་དགུ་ལྡན་རྒྱན་ཆ་བཅུ་གསུམ་མཛེས༔ དབུ་རྒྱན་ལྷག་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ དུག་ལྔ་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཀློང༔ བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་སྐུ༔ དུ་མར་སྣང་ཡང་གཅིག་གི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ ཚོགས་བརྒྱད་དག་པ་རིག་འཛིན་བརྒྱད་དུ་སྣང༔ ཡུལ་བརྒྱད་སྣང་བ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དུ་ཤར༔ འདོམ་གང་གྲུ་བཞིའི་ལུས་འདི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ ཁ་སྣ་གསང་བ་གཤང་གཅིའི་སྒོ་བཞི་གསལ༔ མིག་གཉིས་དང་ནི་རྣ་བ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ༔ ལྐོག་གྱུར་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་སྒོ་བཞི་དང༔ སྙིང་གི་སྒོ་ནས་ཕྱོགས་བཞིར་འབྱུང་བཞིའི་རླུང༔ རྟག་ཏུ་རྒྱུ་བས་བར་གྱི་སྒོ་བཞི་གསལ༔ རྐང་བརྒྱད་ཀ་བ་རྩ་བརྒྱད་ཀ་གདུང་དང༔ ཚིལ་བུ་ཕ་གུ་ཤ་ཉིད་འདོད་པའི་ཁྱམས༔ རྩ་ཕྲན་དྲལ་ཕྱམ་རྩིག་པ་རྟ་བབས་དང༔ རྣ་བ་རི་དྭགས་སྨིན་མ་བྱ་རུ་དང༔ ཐོད་པ་གདུགས་དང་སྐྲ་ཡི་དར་དཔྱང་དང༔ ཚངས་བུག་ཏོག་དང་རྩ་ཡི་དྲྭ་བ་དང༔ པགས་པ་རྭ་གུར་བ་སྤུ་མེ་རི་འབར༔ པགས་པའི་ཕྱི་རྩ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་གསལ༔ ཁམས་ལྔ་དག་པ་ལུས་རྣམས་འབྱུང་བཞི་དང༔ རི་རབ་བརྩེགས་པ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཀུན་ཀྱང་འོད་གསལ་མེ་ལོང་འོད་ལྔའི་དཀྱིལ༔ གསལ་ལ་མ་འདྲེས་རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་རང་རིག་གསལ་བར་བསྒོམ༔ ཧཱུྃ༔ གཞི་དུས་དྭངས་མའི་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་ལས༔ རྟེན་ནི་གཞལ་ཡས་བརྟེན་པ་ལྷ་དང་བཅས༔ དེ་ལྟར་རང་ཉིད་གསལ་བའི་མདུན་དཀྱིལ་དུ༔ རྒྱུ་དུས་ཕྱི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་ལྔ་ལ༔ དབང་བཞི་ཡུལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མ་བསྒྲིབས་པར༔ གསལ་ལ་མ་འདྲེས་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་དང༔ སྣང་ལ་མ་གྲུབ་ཆུ་ཟླ་ཇི་བཞིན་དུ༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་ཌཱ་ཀི་རྣམས༔ བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་བསྟོད་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ལ་འབད༔ དབང་བཞི་བླང་ཞིང་དོན་གྱི་ངོ་བོར་བཞག༔ རྒྱུན་ཁྱེར་ཚོམ་དཀྱིལ་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ རྒྱས་པའི་དུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བདུན་དང༔ མཆོད་ཚོགས་དང་བཅས་མདའ་གྲི་རྒྱན་རྣམས་བཀྲམ༔ ལམ་དབང་ཉིད་ནི་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ལས་ལེན༔ འབྲས་དབང་ཉམས་མྱོང་ལམ་རྟགས་ཉིད་ལས་གསལ༔ མ་བསྒོམ་མ་བསྐྱེད་གཡོ་མེད་བཞག་པ་ལས༔ ལྔ་ལྡན་ཚོམ་བུའི་ངང་དུ་ལྷ་རྣམས་རྫོགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ལྔ་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གསལ་བརྟན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་པའི་གནས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་ཞིང་དང་ཨོ་རྒྱན་གནས༔ རྔ་ཡབ་གླིང་དང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད༔ རང་བཞིན་གནས་ནས་འདིར་གཤེགས་ཤིག༔ འཁོར་དུ་སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ རིག་འཛིན་གཙོ་བོ་པདྨ་འབྱུང༔ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དང༔ སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ ཡང་སྤྲུལ་མཚན་བརྒྱད་རྣམ་རོལ་དང༔ མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྣམས༔ སྐུ་ནི་མཚན་མཆོག་མདངས་དང་ལྡན༔ གསུང་ནི་དོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་འབར༔ རྣམ་འགྱུར་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་བསམ་ལས་འདས༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་ལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་བཞུགས་ལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་རློབས་ཤིག༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛཿཛ༔ དྲུག་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བློ་སྦྱང་ཕྱིར་དུ་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་སྒྱུ་མ་ཇི་བཞིན་དུ༔ དུ་མར་སྣང་ལ་རོ་གཅིག་བརྟན་པར་བྱ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ལྷན༔ བདུན་པ་བྱིན་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ལྡན༔ དབང་ཆེན་དབང་སྐུར་མཐུ་རྩལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་ཡེ་ནས་གྲུབ་པའི་ངང༔ ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧྲཱིཿཧཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བརྒྱད་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ རང་ཤེས་འཁྲུལ་བྲལ་བརྡ་དང་གར་གྱི་ཕྱག༔ རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རྟོགས་བྱའི་ཕྱིར༔ སྲི་ཞུ་གུས་པས་འཕྲུལ་དགའི་ཚུལ་ཕྱག་འཚལ༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ དགུ་པ་ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཐ་མལ་རྟོག་པ་རྣམ་དག་ཕྱག་རྒྱའི་བརྡ༔ གར་གྱིས་རབ་མཚོན་དོན་གྱི་ལྷར་གསལ་ཕྱིར༔ གཙོ་དང་འཁོར་བཅས་ཏིང་འཛིན་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ རོལ་པ་མ་འདྲེས་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་མུ་དྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བཅུ་པ་གླུ་བྲོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་གླུ་བྲོ་དོན་གྱི་བརྡ་མཚོན་ནས༔ དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གླུ་དབྱངས་བྲོ་གར་དང༔ ཡང་དག་དོན་རྟོག་རང་བྱུང་རང་ལ་མཆོད༔ མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རང་གནས་བསྟན་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཏེ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ཏེ་ཏེ་ཏེ་ན་ཧཱུྃ༔ བཅུ་གཅིག་པ་ཉེར་སྤྱོད་དང་འདོད་ཡོན་དྲུག་གི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཏིང་འཛིན་ཆོ་འཕྲུལ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལས༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་རྫོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་བསྟན་ནས༔ རང་བྱུང་རིག་པ་དོན་གྱི་ལྷ་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནེ་ཝིདྱཱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ གསང་བ་ཡུམ་གྱི་བདེ་བ་དམ་པ་ནི༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་རྣམས་ཏེ༔ འདོད་ཡོན་མ་འགག་རང་བྱུང་ལྷ་མོ་ཡིས༔ འདོད་ཡོན་རྣམ་དྲུག་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་འབུལ༔ པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཅུ་གཉིས་པ་གསང་བ་དུག་ལྔའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་པ་ནི༔ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་དང༔ ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་དག་པ་ལམ་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཧ་ལ་པཉྩ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བཅུ་གསུམ་པ་དུག་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་རྣམ་པ་གསུམ༔ ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་རྫས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཁམས་གསུམ་དག་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ལྡན༔ དམ་ཚིག་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ་དམ་པ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བཅུ་བཞི་པ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་དེ་འབུལ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་དག་པ་རྫས་ཀྱི་མཆོག༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དག་མཉམ་རྟོགས་པས་རང་བྱུང་རང་ལ་མཆོད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སིདྡྷི་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བཅོ་ལྔ་པ་དམ་རྫས་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཁྱད་པར་རྨད་བྱུང་དམ་རྫས་འདོད་ཡོན་ལྔ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མཆོག་གི་རྟེན༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཅུ་དྲུག་པ་མ་ཆགས་རཀྟའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་པུ༔ པདྨ་རཀྟ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས༔ མ་ལུས་གཅིག་བསྡུས་འཁོར་སྐྱོན་དག་པའི་རྫས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ བཅུ་བདུན་པ་གསང་ནན་ཛ་གད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདུད་རྩི་འཆི་མེད་རྫས༔ རྒྱུ་གཉིས་རྐྱེན་གསུམ་བདུད་རྩི་བཞི་སྦྱར་ནས༔ དཀར་དམར་ཁམས་ཀྱི་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཛ་གད་ཁཱ་ཧི༔ བཅོ་བརྒྱད་པ་གཉིས་སྦྱོར་གྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་ཝཾ་གི་དཔལ༔ ཤེས་རབ་པདྨ་ཨེ་ཡིག་རྣམ་ཐར་གསུམ༔ ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་དགའ་བ་མཉམ་སྦྱོར་བ༔ ཟག་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་ལམ་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྙོམས་འཇུག་དགའ་བའི་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བ༔ མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་མཆོག་གི་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ ཨ་ཧཾ་བདེ་བའི་མདངས་སུ་ཤར་བ་རྣམས༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་མཆོད་པར་འབུལ༔ ཨོཾ་པདྨོ་ཡོ་གི་ནཱི་བཛྲ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ བཅུ་དགུ་པ་བདག་རྟོག་བསྒྲལ་བའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཡང་དག་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས༔ འཁོར་བའི་བག་ཆགས་གཏན་ནས་བཅོམ་བྱས་ཏེ༔ གནས་ངན་སྒྲིབ་པའི་དགྲ་དཔུང་གཞོམ་པའི་ཕྱིར༔ གསང་བ་མཁའ་གསང་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་མཆོད་འབུལ༔ མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་པྲ་བྷཉྫ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཏི་ཧཱུྃ་ཨེ་སྥ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཉི་ཤུ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་བསྟོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་མདུད་གྲོལ་ཞིང༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་འགྱུར་བ་མེད༔ ཅིར་ཡང་མི་གཡོ་མ་འདྲེས་ལྷམ་མེ་བ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་ཡབ་ཡུམ་ཉིད་ལ་བསྟོད༔ སྣང་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ཉིད༔ གཅིག་དང་དུ་མ་བྲལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན༔ སྣ་ཚོགས་སྣང་བརྙན་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་པོ༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ལ་བསྟོད༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རྣམས་སུ༔ སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་མཐུས༔ གང་ལ་ཅིས་འདུལ་རྣམ་འཕྲུལ་བརྒྱད་དུ་ཤར༔ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཉིད་ལ་བསྟོད༔ གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་མཐིང་ནག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཞལ་གཅིག་འགྱུར་མེད་ཕྱག་གཉིས་ཐབས་ཤེས་སྦྱོར༔ ཞབས་གཉིས་མཐའ་གནོན་ཡེ་ཤེས་གར་དགུར་ལྡན༔ དུག་ལྔ་མ་སྤངས་རིན་ཆེན་དུར་ཁྲོད་ཆས༔ བདེ་སྟོང་མཉམ་སྦྱོར་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས་ལ་བསྟོད༔ མཉམ་ཉིད་དག་པ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རྩོལ་མེད་རང་བྱུང་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་སྒྲ༔ རྟོག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་ཐུགས༔ རྩོལ་བ་བྲལ་བ་ལྷུན་གྲུབ་ཡོན་ཏན་གཏེར༔ རང་བཞིན་མ་ངེས་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད༔ ཉེར་གཅིག་པ་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་ནི༔ རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་དཀྱིལ་དུ༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་དམར་པོ་སྲན་གཤགས་ཙམ༔ གེ་སར་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ༔ ལྟེ་བ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་སྤུ་ཤད་ལྟར༔ གསལ་བ་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འབྲུག་ལྟར་གསལ་བའི་མདངས་ལྡན་མེ་འོད་འཕྲོ༔ སྣོད་བཅུད་སྦྱངས་ནས་རྣམ་དག་ལྷ་རུ་བསྒོམ༔ འོད་ཟེར་འདུས་ནས་དངོས་གྲུབ་སྙིང་ནང་བསྟིམ༔ ཉེར་གཉིས་པ་ཛཔ྄་བསྐུལ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་ནི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོག་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ྄་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་འཕྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་འགྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་གཏང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཉེར་གསུམ་པ་སྒྲུབ་སྔགས་བཟླ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧ་རི་ནི་ས་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གསལ་འཚེར་དྭངས་མ་འོད་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ རང་ལུས་ལྷ་སྐུ་ཁོང་པའི་རྩ་ཁམས་གང༔ རྩ་ཁམས་གནས་པའི་མཁའ་འགྲོ་བདེ་བས་ཚིམས༔ བུང་བའི་ཚང་ལྟར་ཧ་རི་ནི་ས་སྒྲོག༔ མཁའ་འགྲོའི་འོད་ཟེར་རིག་འཛིན་སྐུ་ལ་ཐིམ༔ ཟག་མེད་བདེ་བས་སྒོ་གསུམ་སྨིན་པར་བསྒོམ༔ སྣང་བ་སྐུ་ལ་གྲགས་པ་སྔགས་དང་ནི༔ དྲན་རིག་བླ་མའི་མོས་གུས་འོད་གསལ་ངང༔ བྱིང་རྒོད་གཉིས་ཕྲལ་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ལ་འབད༔ དེ་དུས་རྟགས་དང་མཚན་མ་བཟང་པོ་མཐོང༔ ཐུན་གཅིག་སྐུ་ཡི་ཀློང་དུ་གསལ་བར་བལྟ༔ ཐུན་གཅིག་ཁ་སྦྱོར་རླུང་གི་གནད་ལ་འཇོག༔ ཐུན་གཅིག་མ་ཡེངས་ལྟ་བའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཉེར་བཞི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ནི༔ དེ་ལ་སྣང་བ་ཐོབ་ནས་སྒྲུབ་པ་དངོས༔ གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཡང་སྙིང་འདི་ཉིད་བཟླ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ མཱུཾ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཨཱེཿཡ་མཱནྟ་ཀ༔ ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་མ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙནྜ༔ སརྦ་དུཥྚཾ་ཨེ་ཛཿབྷྱོ༔ ཁྲོཾ་བཛྲ་ག་རུ་ཌཱ༔ སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ ས་མ་ཡ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛ༔ བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་ཏ༔ མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ འོད་ཟེར་ཕར་འཕྲོས་མགར་གྱི་སོལ་དམར་གྱི༔ མེ་སྟག་ལྟར་འཕྲོས་སྣང་བ་ཁྲལ་ཁྲོལ་གང༔ སྐུ་ལས་གསུང་བྱུང་འབྲུག་གི་སྒྲ་ལྟར་སྒྲོག༔ འོད་ཟེར་ཚུར་འཕྲོས་ཕྱི་ནང་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཞུགས་སྙིང་གར་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ མ་གསལ་བར་དུ་ལྷ་ཚོགས་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒོམ༔ མ་འགྲུབ་བར་དུ་བདེ་སྟོང་ངང་ནས་བསྒྲུབ༔ གཉིས་པ་འཁྲུལ་འཁོར་ལུས་ཀྱི་གནད་དང་བསྟུན༔ གསུམ་པ་ལྟ་སྟངས་རླུང་དང་བསྟུན་ནས་བསྒོམ༔ སྟེང་རླུང་རྔུབས་པས་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུ༔ འོག་རླུང་རྔུབས་པས་སྟོང་པ་དབང་དུ་འདུ༔ བར་རླུང་བསྐྱིལ་ཞིང་དཀྲུགས་པས་ཟུང་དུ་ཆུད༔ གཡས་རླུང་རྔུབས་པས་ཕོ་རྒྱུད་དབང་དུ་འདུ༔ གཡོན་རླུང་རྔུབས་པས་མོ་རྒྱུད་དབང་དུ་འདུ༔ དབུ་མར་ཐིམ་པས་མ་ནིང་སྲོག་རྒྱུད་འདུ༔ སྲིད་དང་ཞི་བ་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔ ཉེར་ལྔ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་དག་པར་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་མ་བཅོས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང༔ འགག་མེད་རང་རྩལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གསལ༔ ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་བསམ་འདས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྗེ་བཙུན་པདྨ་འབྱུང༔ འཁོར་དུ་རང་རྩལ་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དྲི་མེད་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔ བདག་དང་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས༔ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྒྱུར༔ དབང་སྐུར་བྱིན་རློབས་རང་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་མ་བཅོས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ རིག་འཛིན་སྡེ་བརྒྱད་སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོར་བཅས༔ དངོས་དང་བརྒྱུད་པར་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་དཔལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་མཛོད་ལ༔ དྲི་མེད་སྤྱན་གྱིས་རྟག་ཏུ་གསལ་བར་གཟིགས༔ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྒྱུར༔ དབང་སྐུར་བྱིན་རློབས་རང་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ རང་རིག་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྣང༔ དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ངང༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཞི་དང་ཁྲོ་བོ་དང༔ དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་སྣང༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ མཆོད་པས་མཆོད་བཞེས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་འདུས་པའི་སྐུ༔ སྒྲ་རྣམས་སྔགས་ཡིན་དྲན་རིག་རང་གྲོལ་བ༔ མ་བཅོས་འཛིན་མེད་མཐའ་བྲལ་ལྟ་བ་ཡིན༔ མ་ཡེངས་ཇི་ལྟར་དྲན་པའི་བྱ་ར་བ༔ རང་གསལ་ངང་བཞག་མ་བཅོས་སྡོམ་པའི་མཆོག༔ སྤྱོད་ལམ་ཅི་བྱེད་བསྐྱེད་རྫོགས་ངང་ནས་སྤྱོད༔ སྐྱེ་འཆི་བར་དོར་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ དེ་ནི་སྒྲུབ་པའི་དངོས་གཞི་ཨེ་མ་ཧོ༔ དེ་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་བ་རྣམ་པ་གསུམ༔ སྦྱོར་བ་རྩ་དང་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་སྦྱར༔ སྒྲོལ་བ་རྟོག་མེད་རིག་པའི་རྩལ་ཁ་བསྐྱེད༔ ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་དོན་ལ་བཞག༔ ཀུན་ལ་ཐོག་མར་དབང་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་བླང༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བ་ནི༔ ཁྲུས་བྱས་བགེགས་གཏོར་སྦྱིན་ཏེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་ནས༔ ཨོཾ་ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ༔་་་་མེ་ཏོག་འགྱེད་པའི་སྔགས་སོ། །ཨོཾ་ཙཀྵུརྦྷནྡྷ་བཱ་ར་མ་ཎཱ་ཡ༔་་་མིག་དར་འཆིང་བར་བྱེད་པའི་སྔགས་སོ། །མིག་དར་བཅིངས་ཤིང་སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ༔ སློབ་བུས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སྔོན་ཆད་ལམ་ལོག་འཁོར་བར་འཁྱམས༔ སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་སླད་དུ༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་ཉིད་འཇུག་པ་འཚལ་བར་བགྱི༔ བླ་མས་དམ་བསྒྲགས་ཏེ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི༔ ཧོ༔ བུ་ཁྱོད་ང་ལ་ལེགས་པར་ཉོན༔ གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ འཇུག་པར་དཀའ་ལ་ཉེས་དམིགས་ཆེ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་བརླག་པར་འགྱུར༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་ན་དབང་བསྐུར་སྦྱིན༔ སློབ་བུས་ལན་གསོལ་བ་ནི༔ གསང་སྔགས་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ སྔོན་ནས་དད་པའི་སྐལ་ལྡན་བདག༔ ལུས་དང་སྲོག་ལ་མི་ལྟོས་པས༔ དམ་ཚིག་མཆོག་བསྲུང་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ཞེས་ཁས་བླངས་རྗེས་ཡན་ལག་བཅུ་པས་ཚོགས་གསག་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྣམ་དག་མཉམ་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་བཞུགས༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྡིག་པ་བཤགས༔ དགེ་ལ་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ༔ བཞུགས་གསོལ་འདེབས་སོ་དགེ་རྩ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐོབ་ཤོག༔  སྟོན་པ་ཁྱོད་ནི་དགའ་ཆེན་ཏེ༔ བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་བསྟན་པ༔ མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ༔ དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་བདག་ལ་སྩོལ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ༔ སྐྱབས་གསུམ་དག་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་མཆོག་ཏུ༔ མགོན་པོས་བདག་ནི་གཞུག་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་རྗེས༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི༔ སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས༔ འགྲོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་བཟུང༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ བདག་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱིས་ནས༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་མགྲོན་དུ་གཉེར༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤྱད་པར་བགྱི༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་དེ༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ་ཨུཏྤ་ད་ཡ་མི༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་དེ་ཉིད༔ ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ་དེའི་སྟེང་དུ༔ དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་འོད་ཟེར་ལྔ་ཀུན་ནས་འཕྲོ་བ་དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར༔ རྡོ་རྗེ་ལག་ཏུ་གཏད་ལ༔ ཨོཾ་སུ་ར་ཏི་ས་མ་ཡ་སཏྭཾ་ཧོ༔ སིདྡྷི་བཛྲ་ཡ་ཐཱ་སུ་ཁཾ༔ ཞེས་བརྗོད༔ ཧོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་རྣམས༔ ཡེ་ནས་རང་བྱུང་ཁྱོད་ལ་རྫོགས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་དེ་ལ་སྒྲིབ༔ དེ་བས་དམ་ཚིག་གཅེས་པར་སྲུངས༔ ཞེས་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ འདི་ནི་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ བུ་ཁྱོད་ལ་ནི་སྦྱིན་པར་བྱ༔ དམ་བསྲུངས་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་ཐོབ༔ ས་མ་ཡ་ཨི་དམ་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་བདུད་རྩི་སྦྱིན༔ སླར་ཡང་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནི༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་རྣམས༔ ཡུད་ཙམ་བདག་ལ་རབ་དགོངས་ཤིག༔ བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་མིང་བསྒྱུར༔ དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ ཁྱེད་དང་གཉིས་མེད་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སོ་སོ་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་སྡོམ་པའི་ཚོགས༔ འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བར་བགྱི༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རིགས་ལྔ་ཡི༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་བདག་གིས་བཟུང༔ འགྲོ་བ་མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ༔ མ་གྲོལ་བ་རྣམས་དགྲོལ་བར་བགྱི༔ དབུགས་མ་ཕྱིན་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང༔ སེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞོན་པ་མི་སྨད་ཅིང༔ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གསང་བ་པ༔ ལྷ་དང་མཉམ་སྦྱོར་བརྙས་པ་སྤོང༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་དྲན་དུས་མཆོད༔ རྒྱལ་བས་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ༔ དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བཟུང༔ ཞེས་པས་སྟ་གོན་འཇུག་པའི་ཆོས༔ མདོར་བསྡུས་ནས་ནི་བརྟན་པོར་བཟུང༔ སླར་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་རྫས་རྣམས༔ ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བསྐུར་ཐོབ་གཉིས་མེད་རྣལ་འབྱོར་ཆེ༔ ལྷ་ཆེན་འཕྲུལ་དགའ་ཇི་བཞིན་དུ༔ སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་འདི་ལྟར་སྦྱང༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ མ་ལུས་མངོན་བྱས་རྩ་བ་གསུམ་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨུཏྤ་ཏ་ཡ༔ ས་མ་ཡ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཤར་སྒོ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྒོ་བཞི་ཕྱེ་བར་བསམ་ཞིང༔ ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ན་མཱ་མི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཕྱག་བྱས་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོའི་སྟེགས་བུའི་གདན་ལ་འཁོད་པ་ལ༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང༔ རང་གི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཕུང་པོ་སྦྱངས༔ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཧཱུྃ་མཐིང་གར་གྱུར་པ་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་དྲངས༔ སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད་ཡུམ་གྱི་པདྨར་བབས༔ ཕྱིར་བྱུང་ནས་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད་པར་བསམ༔ དེ་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ༔ བྱིན་དབབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས༔ མཁའ་ལས་ཆར་ལྟར་བབས་ནས་ཀྱང༔ རྣལ་འབྱོར་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེར་མཛོད༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བར་སྣང་གློག་ལྟར་འཁྱུག་ནས་ཀྱང༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་ཡེ་ཤེས་སྦོར༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ ས་ནས་རླངས་ལྟར་བརྡོལ་ནས་ཀྱང༔ རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་རང་ལ་སྤོར༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་རལླི་ཕེཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨཱ༔ ཏིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཉིད་དུ༔ རིག་པ་སེམས་ཀྱིས་ལུས་འདི་བཏེག༔ ཉམས་བསྐྱང་རྟོག་བྲལ་རང་ངོ་བལྟ༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་ནམ་མཁར་འབུལ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་བཛྲ་ཧོ༔ ཀུན་བཟང་ཐུགས་ནས་སྤྱི་བོར་ཐིམ༔ དབང་རྟགས་མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་བཞག༔ པྲ་ཏཱི་གྲྀཧྞ་ཨི་མཾ་སཏྭ་མ་ཧཱ་བཱ་ལ༔ ལྷ་དང་གཉིས་མེད་མཉམ་པར་བཞག༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ཀུན་བཟང་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རྩལ༔ ནམ་མཁའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང༔ མགྲིན་གཅིག་དབྱངས་གཅིག་དག་ཏུ་ཡང༔ བརྗོད་པར་བསམ་ཞིང་དེ་ལྟ་བུར༔ བདག་ཉིད་འགྱུར་བར་བསྒོམ་པར་བྱ༔ རྡོ་རྗེ་མིང་གི་དབང་མཆོག་ཐོབ༔ སངས་རྒྱས་དང་ཡང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ རྡོ་རྗེ་ཐུར་མས་མིག་དར་དབྱེ༔ ཧོ༔ ལེགས་འོང་བུ་ཁྱོད་སྐལ་པ་བཟང༔ མ་རིག་ལིང་ཏོག་ང་ཡིས་བསལ༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན༔ དགའ་དང་འདུན་དང་སྤྲོ་སེམས་ཀྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ལྟོས་དམ་ཚིག་སྲུངས༔ བཛྲ་ཙཀྵུཿཔྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེ་ནས་ཕྱི་ནང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ནི༔ ཧོ༔ སྒྱུ་མ་ལུས་འདི་རང་བྱུང་ཡང༔ འཁྲུལ་རྟོག་རྩ་ཡིས་ཀུན་ནས་བཅིངས༔ རྣམ་དག་སྤྲུལ་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ༔ རྡུལ་ཚོན་རྫས་དང་བུམ་པའི་ལྷ༔ རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་ལྟོས༔ ཧོ༔ གྲགས་སྟོང་ངག་འདི་རང་བྱུང་ཡང༔ འཁྲུལ་རྟོག་རླུང་གིས་ཀུན་ནས་བཅིངས༔ རྣམ་དག་ལོངས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ གསལ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ༔ རང་བྱུང་ཐོད་པ་རྫས་ཀྱི་ལྷ༔ རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་ལྟོས༔ ཧོ༔ བདེ་སྟོང་ཁམས་འདི་རང་བྱུང་ཡང༔ འཁྲུལ་རྟོག་ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བཅིངས༔ རྣམ་དག་ཆོས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ མི་རྟོག་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ༔ དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་སིནྡྷུ་ལྟར༔ རྣམ་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་ལྟོས༔ ཧོཿ རིག་སྟོང་སྐྱོན་བྲལ་རང་བྱུང་ཡང༔ གློ་བུར་ལས་དང་བག་ཆགས་བཅིངས༔ རྣམ་མཁྱེན་རིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ༔ ཤེལ་དང་ལྷ་སྐུ་གཏོར་མ་དང༔ རང་རིག་བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལྷ༔ སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ལྟོས༔ བལྟས་པས་ཕྱི་རོལ་བརྡ་མཚོན་ལ༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རང་ལས་མཐོང༔ རྟག་ཏུ་ཉིད་ལ་བལྟ་བར་བྱོས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སླར་ཡང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ལ༔ ཇི་ལྟར་མཆོག་ཆེན་བསྩལ་པ་བཞིན༔ བདག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར༔ ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དབང་རྫས་རྣམས་བྱུང༔ བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར་པར་བསམས་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ དབང་བསྐུར་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་སྟེ༔ ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་བྱས་པས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་གསུམ་གྱི༔ གནས་ལས་བྱུང་བ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ བཛྲ་ཀ་ལཱ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་རབ་འབྱམས་བུམ་པའི་དབང༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་ཤོག༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔའི་དབང༔ དུག་ལྔ་རྣམ་དག་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾཿཧཱ༔ རཏྣ་མུ་ཀུཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ མ་ཧཱ་བཛྲ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་འགྲོའི་དབང༔ ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་གྷཱཎྜེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྔར་གྱི་མིང་དྲན་པར་བྱས་ལ༔ རྡོར་དྲིལ་མགོར་དཀྲོལ་ཏེ༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་མིང་ནས་བོས་ལ༔ བཛྲ་ནཱམ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མིང་དབང་ངོ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་དར་དཔྱང་དུར་ཁྲོད་དབང༔ ཕྱི་ནང་བརྡ་རྟགས་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ བུདྡྷ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྨན་རཀ་གཏོར་མ་བསྙེན་སྒྲུབ་རྟེན༔ ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོའི་རྟེན་དབང་བསྐུར༔ པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ༔ ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་བཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་རྩ་བ་གསུམ༔ རང་དང་གཉིས་མེད་རྟག་ཏུ་སྒོམས༔ རོལ་མོས་བྱིན་དབབ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སླར་ཡང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་རྩ་གསུམ་དཔལ་ཆེན་པོ༔ མཐུ་རྩལ་ཡོངས་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་དབང་སྐུར༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་རང་གནས་སྟོན༔ སྤྱི་བོར༔ ཧཱུྃ༔ དུག་ལྔ་དག་པ་ཞི་བའི་སྐུ༔ བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾཿཧཱ༔ མཱུཾ་ལཱཾ་མཱཾ་པཱཾ་ཏཱཾ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་ལོའི་གནས་བཞིར་བདེ་གཤེགས་བཞི༔ བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ མཱུཾ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྤྱི་བོར༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ ཆེ་མཆོག་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཧཱུྃ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དཔྲལ་བར༔ ཧཱུྃ༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ འཇམ་དཔལ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཥྚི་ཝི་ཀྲྀ་ཏཱ་ན་ན་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མགྲིན་པར༔ ཧཱུྃ༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ རྟ་མགྲིན་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྙིང་གར༔ ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ ཡང་དག་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྟེ་བར༔ ཧཱུྃ༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ ཕུར་པ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གསང་གནས༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ མ་མོ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྤྱི་བོར༔ ཧཱུྃ༔ འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ རིག་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བརླ་གཡས༔ ཧཱུྃ༔ ཀློང་གྱུར་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ འཇིག་རྟེན་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྚཱན་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བརླ་གཡོན༔ ཧཱུྃ༔ ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ དྲག་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྚཱན་ཨེ་ཛཿབྷྱོ་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དཔུང་པ་གཉིས༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་ཀློང་དབྱིངས་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ མཁའ་ལྡིང་མཁའ་འགྲོའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཁྲོཾཿག་རུ་ཌ་སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྩ་ཁམས་རྩ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་སྐུ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རྟག་ཏུ་སྒོམས༔ བྱིན་དབབ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཕྱི་ནང་བུམ་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དོན་ལ་བལྟ༔ ཐུན་གཅིག་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ༔ གཉིས་པ་ཡིད་ངག་གཉིས་མེད་བསྲེ༔ གསུམ་པ་སྐུ་ངག་སྒྱུ་མར་བསྲེ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་རྩ་བའི་སྔགས༔ རྐྱེན་དང་སྦྱར་ཞིང་འཁོར་ལོ་བཞིར༔་་་བདེ་སྟོང་ཕྱག་རྒྱའི་བཟླས་པ༔ བསྐོར་ཞིང་དྲག་ཏུ་བཟླས་པས་འགྲུབ༔ གོང་གི་བསྙེན་པའི་བཟླས་ལུང་སྦྱིན༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་དག་ཀུན་ཏུ་འོད༔ ས་ནོན་ཞི་བའི་ལས་རྣམས་འགྲུབ༔ སྤྲུལ་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས་པ་འོ༔ དེ་ལྟར་བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་དབང་མངོན་དུ་ཐོབ་པས༔ བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་གང་བས་གཙོ་བོར་ལུས་རགས་པ་རིལ་པོར་འཛིན་པ་དང༔ ཕྲ་བ་ལུས་གནས་ཀྱི་རྩ་རྣམས་སྦྱངས༔ ལམ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་པའི༔ འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བུམ་དབང་གི་གཏང་རག་དང་གསང་དབང་ཞུ་བའི་དོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གསང་དབང་རང་བྱུང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་བདེ་གཤེགས་རྣམས༔ མཁའ་གསང་སྦྱར་བའི་སྒྲས་བསྐུལ་ཏེ༔ ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས༔ དབང་བསྐུར་སྲས་ལ་བྱིན་པ་ལྟར༔ གཉིས་མེད་སྦྱར་བའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ གདན་གསུམ་ངོ་བོས་ཁྱོད་དབང་བསྐུར༔ ཨོཾ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མགྲིན་པ་ནས་བརྒྱུད་རྩ་ཁམས་གང༔ གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ངག་སྒྲིབ་དག༔ རྒྱས་པའི་ལས་གྲུབ་པད་ཅན་ནོན༔ རང་བྱུང་རྣམ་བཞི་མངོན་དུ་གྱུར༔ སྐྱོན་ཅན་རླུང་ནི་ཕྱི་ལ་འབུད༔ ཡོན་ཏན་རླུང་ནི་ནང་ན་རྔུབ༔ རོ་རྐྱང་དབུ་མར་ཡང་དག་གདབ༔ ལྟེ་བར་གནམ་ཞལ་འབར་བ་ཡིས༔ འཁོར་ལོ་བཞི་བཏེགས་སླར་གཡོས་ཏེ༔ སྤྱི་བོར་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྦྱོར༔ འབར་འཛག་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒོམས༔  གཡས་སུ་བསྐོར་ཞིང་གཡོན་དུ་གཅུ༔ འོག་ནས་དྲངས་ཤིང་སྟེང་ནས་རྡེག༔ དེ་བཞིན་གོ་བཟློག་སྦྱོར་བ་དང༔ སྤྲུག་པ་དགུ་དང་རྡེག་པ་དགུ༔ བསྐོར་བ་དགུ་དང་འབུད་པ་དགུ༔ རྔུབ་པ་དགུ་དང་དགང་གཞིལ་དགུ༔ བསྒོམས་པས་འགྲུབ་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ དེ་ལྟར་ཐོད་པའི་རྫས་ཀྱིས་གསང་དབང་བསྐུར་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞུ་བདེ་མགྲིན་པ་ནས་བརྒྱུད་པས༔ ཕྲ་བ་རླུང་དང་རགས་པ་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་བརྟེན་ཞིང་ལམ་རླུང་སྔགས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༔ མཆོག་དགའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་པའི་འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས་སོ༔ བཱཀ་བཛྲ་ཁཾཐ༔ གསང་དབང་གི་གཏང་རག་དང་ཤེར་དབང་ཞུ་བའི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་མཎྜལ་ཕུལ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཐོད་ཕྲེང་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི༔ ལྷ་མོ་དགའ་སྟེར་གནས་སྟེར་མ༔ གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཀུན་ལྡན་ཞིང༔ འདི་ཁྱེར་རྟག་ཏུ་མཆོད་པར་གྱིས༔ རིག་མ་དེས་ཀྱང༔ ལྷ་མོ་ང་ནི་བདེ་ཆེན་མ༔ ཆོ་གས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་ནུས་སམ༔ ཞེས་པའི་ལན་བཏབ་པ་ནི༔ ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ཆོ་གས་བསྒྲུབ༔ སྤྲོ་བས་བསྟེན་ནོ་མཛེས་ལྡན་མ༔ སླར་ཡང་རིག་མས་ཀྱང༔ ང་ཡི་བྷ་ག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ འདི་བསྟེན་བདེ་བ་མ་ལུས་ཐོབ༔ མ་སྤང་སྤངས་ན་མཆོག་མེད་དོ༔ འདིར་ཞུགས་འདིར་ལྟོས་འདི་དོན་སྤྱོད༔ པདྨ་བྷཉྫ་མོཀྵ་ཧོ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿདཔལ་དང་ལྡན༔ སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེ་པདྨ་ལས༔ བྱུང་བའི་ཡིད་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ འཁོར་ལོ་བཞིར་དབབ་བཟློག་ཁྱབ་ཀྱིས༔ སྲིད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ངང༔ ཐུངས་ཤིག་ཐུངས་ཤིག་དཔའ་བོ་ཆེ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་བའི་དོན་སྡོམས་ཤིག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུ་ཞུགས༔ སྙིང་ག་བརྒྱུད་དེ་སྤྱི་བོར་ཐིམ༔ མས་བརྟན་དགའ་བཞིའི་མཐར་བསྐྱལ་ལོ༔  ཤེར་དབང་ཐོབ་ནས་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ དབང་གི་ལས་འགྲུབ་ཚོགས་ཆེན་ནོན༔ དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔ དངོས་སམ་ཡིད་ཀྱིས་བསྟེན་བྱ་བ༔ སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ཡིད་ལ་སྒོམས༔  འབུད་པ་གསུམ་དང་རྔུབ་པ་གསུམ༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་དང་སྙོམས་འཇུག་དང༔ བཟློག་ཁྱབ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་བསྐྱལ༔ དལ་བུས་དལ་བུས་མ་ལུས་བྱ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་དགའ་བཞི་འཁྲབ༔ རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་ངང་དུ་བསྐྱལ༔ ཐུན་ཡང་ཉུང་མིན་ཉེར་གཅིག་སོགས༔ རབ་ཏུ་འབད་པས་རྣམ་པར་གྲོལ༔  དེ་ལྟར་མེ་ལོང་སིནྡྷུ་ར་ལ་བརྟེན་པའམ༔ རིག་མ་ལས་རྙེད་པའི་ཤེར་དབང་གིས༔ ཁྱད་པར་གྱི་དགའ་བ་དང༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རགས་པ་ཚོགས་བདུན་གྱི་བག་ཆགས་དང༔ ཕྲ་བ་ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས༔ དེ་ཉིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས༔ དོན་གྱི་འོད་གསལ་ལ་གོམས་པས་འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཤེར་དབང་གི་གཏང་རག་དང་ཚིག་དབང་ཞུ་བའི་དོན་དུ༔ སྨག་་ཁཾཐ༔ དབང་བཞི་པའི་དོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་ནས༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་བླ་མ་ངོ་བོ་ཉིད༔ བཞི་པའི་དབང་མཆོག་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་བཏབ་པ༔ གསུམ་པའི་ཉམས་མྱོང་དྲན་བྱས་ཏེ༔ མཁའ་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་མེ་ལོང་དང༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་དྲན་པར་གྱིས༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ལ་སེམས་བཟུང་སྟོང་ཉིད་ངང༔ སྲིད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་དག་པ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཐའ་ལས་འདས༔ རང་བཞིན་དག་པའི་དོན་བསྒོམ་བྱ༔ ཤེལ་རྡོ་དང་བླ་མའི་སྐུ་འབག་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ ཨ་ཏི་ཧོ་བྷེརྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔  བཞི་པའི་དབང་ཐོབ་རྦ་རླབས་དང༔ དྲག་པོའི་ལས་འགྲུབ་བླ་མའི་ས༔ ནོན་ཞིང་སྒོ་གསུམ་དམ་ཚིག་འཛིན༔ ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མ་བཅོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འགྲུབ༔  སྒོ་གསུམ་ཀློད་ལ་རླུང་གསུམ་འབུད༔ སོ་མ་རང་དྭངས་ལེགས་པར་བཞག༔ རྟོག་མེད་རང་གསལ་དོན་ལ་བལྟ༔ མི་འགུལ་གསུམ་དང་དལ་བ་གསུམ༔ ཐུན་བཞི་ཐུན་དྲུག་དག་ཏུ་བསྐྱང༔  དེ་ལྟར་བརྡ་ཡི་དབང་བཞི་བསྐུར་པས༔ ལམ་ཟུང་འཇུག་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྩ་ཐིག་རླུང་ཕྲ་བ་དྲི་བཅས་དང༔ ཀུན་གཞི་ཤེས་བྱའི་དྲི་མ་དང་བཅས་པ་སྦྱངས༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང༔ བདག་ལུས་རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་དྭངས་མ་གསུམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ས་ནོན༔ འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས་པའོ༔ མཐའ་རྟེན་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་བཟླ་ཞིང༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ ཕུར་པ་བསྒྲིལ་ཞིང་འདེབས་པར་བྱ༔ ཡུལ་གསུམ་གསལ་བ་དང་བཅས་པས༔ དགྲ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་ཀློང་དུ་གསོད༔ བདུད་བཞི་སྐྱེ་མེད་ངང་དུ་བསྒྲལ༔ འཕྲང་གསུམ་དཔལ་ཆེན་རང་ངོར་བསལ༔ དེ་ལྟར་རང་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་ནས་བཀའ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་དགོངས་མཛོད་དང༔ བླ་མེད་གསང་སྔགས་བཀའ་གསང་ཟབ་མོའི་ཆོས༔ དབང་དང་ཆོས་བཀའ་གང་ཐོབ་བགྱིས་པ་རྣམས༔ སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ བདག་ཅག་མཆེད་ལྕམ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་དུས་ཀྱི་བསྟན་པའི་མཐར༔ རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ཕྲེང་བ་ལ༔ མཆེད་ལྕམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ བླ་མེད་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་དེ་ཡི་བར༔ ལུས་དང་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏང་ངོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་དབང་རྫས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ མཉམ་མེད་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ལྷ་ལྕམ་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་རོལ༔ རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་སྒྲུབ་སྡེ་མཚན་བརྒྱད་དང༔ སྤྲུལ་དང་ཡང་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་དུ་མར་བཅས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྒོ་སྐྱོང་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་ཡིས༔ མོས་པའི་བུ་ལ་རབ་འབྱམས་བཀའ་ཡི་དབང༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་དེང་འདིར་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང༔ རྫས་ཀྱི་དབང་མཆོག་དམ་པ་འདི་བསྐུར་བས༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ ཁྱེད་ལ་འབུལ་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཞེས༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་ཟུངས༔ ཀུན་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ལུས་དང་སྲོག་གི་ཕྱིར་མི་གཏང༔ རིན་ཆེན་གླང་པོ་ནོར་བུ་རྟ༔ བུ་དང་བུ་མོ་ཡོ་བྱད་རྣམས༔ ཡུལ་འཁོར་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་ཀུན་འབུལ༔ ཚེ་གཅིག་གྲོལ་གྱུར་གདམས་མཆོག་སྩོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་དབང་ལྷ་རྣམས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཐིམ༔ ལྟ་བ་བསྐྱང་ཞིང་རིམ་ལྔ་དང༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་ལམ་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ༔ ཕན་ཡོན་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བསྲེ༔ འཕོ་བ་རླུང་སེམས་ཡུལ་ལ་སྦྱང༔ རྒྱུན་དུ་བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ༔ གསོལ་གདབ་སྙིང་དབུས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ལྟ་བ་བསྐྱང་ཞིང་སྒོམ་པ་གསལ༔ སྤྱོད་པས་མཚམས་སྦྱར་གསང་ཞིང་སྤྱད༔ རི་ཁྲོད་འགྲིམ་ཞིང་རྣལ་འབྱོར་བརྩོན༔ འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ནི་གནད་ཀྱི་མཆོག༔ དེ་ལས་གཞན་དུ་བསྟན་པ་མེད༔ སྒྲུབ་པ་དངོས་གཞིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཏུ༔ ལས་ལ་སྦྱར་བའི་གདམས་པ་འོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྗེས་ཀྱི་ལས་ཁྲིགས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་པ་ནི༔ དང་པོ་ཚོགས་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རུས་སྦལ་ཁོག་པའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྣམ་ལྔ་དང༔ དབང་པོ་ལྔ་དང་གོ་རོ་ཙ༔ བ་སུ་ཏ་དང་ནང་ཁྲོལ་ལྔ༔ བཟའ་དང་བཏུང་བ་འབྲས་བུར་བཅས༔ ཚོགས་རྫས་ཡུལ་གྱི་འདོད་ཡོན་རྣམས༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་ཤིང༔ མི་གཙང་རྟོག་སྒྲིབ་སྦྱངས་སྤེལ་ནས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས༔ བྱིན་བརླབས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ གཉིས་པ་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང༔ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་རྣམས༔ ཚོགས་གཏོར་མགྲོན་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ནོ༔ གནས་མཆོག་དམ་པ་ཉམས་རེ་དགའ༔ བདེ་ལྡན་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང༔ ཚོགས་དང་གཏོར་མ་མདངས་དང་ལྡན༔ དཔལ་ལྡན་མཛེས་པའི་ཕོ་བྲང་ཡིན༔ འདིར་ཚོགས་རྣལ་འབྱོར་དམ་རེ་གཙང༔ འདོད་ཡོན་རེ་སྐོང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འོག་མིན་གནས་དང་པོ་ཏ་ལ༔ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དང་གནས་ཡུལ་དང༔ ཨོ་རྒྱན་གནས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཕོ་བྲང་ཡིད་འོང་མཛེས་པ་འདིར༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས༔ བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཞལ་བསྟན་ཕྱིར༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ པདྨ་ཙནྡྲ་སཱུརྻ་སཏྭཾ༔ བཞི་པ་ཚོགས་ཕུད་དང་པོ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གཙང་སྦྱར་མཆོད་ཡོན་རྣམ་པ་བཞི༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི༔ ཞལ་ཟས་སིལ་སྙན་རོལ་མོའི་ཚོགས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོར་འབུལ༔ ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷཻ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ མཛེས་པའི་གཟུགས་དང་སྙན་པའི་སྒྲ༔ དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་ཡིད་ཚིམ༔ འདོད་ཡོན་དྲུག་གི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མར་བཅས༔ སྨན་རཀ་རྒྱན་ལྡན་མཆོད་སྤྲིན་འདི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང༔ ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ དགྱེས་མཆོད་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལྔ་པ་ཐུགས་དམ་སྐོང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཡངས་པ་རུ༔ བཅུད་སོགས་འདོད་ཡོན་དྲུག་ལྡན་འདི༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ཚོགས་མཆོད་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དཔག་བསམ་ཤིང་ཆེན་རེ་སྐོང་ཞིང༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཆར༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་མཁའ་ཁྱབ་པས༔ རིགས་ཀྱི་བླ་མ་འགྲོ་བའི་མགོན༔ ཁྱབ་བདག་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ བཀའ་སྲུང་གཉེར་གཏད་དམ་ཅན་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་དེས་བསྐངས་ལ༔ ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ དྲུག་པ་ཚོགས་བར་པས་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧོ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ཚོགས༔ ཡུད་ཙམ་བདག་ལ་ཉེར་དགོངས་ལ༔ མཚམས་མེད་ལྔ་དང་ཉེ་བ་ལྔ༔ ལྕི་བ་བཞི་དང་ལོག་པ་བརྒྱད༔ ཁ་ན་མ་ཐོ་སྡིག་པའི་ལས༔ གནོང་འགྱོད་དབང་གིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཡིག་བརྒྱ༔ བདུན་པ་ཚོགས་ཐ་མ་དགུག་ཅིང་བསྒྲལ་བའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ཡེ་ནས་དག་པ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རྩལ་ལ་དགྲར་འཛིན་མཁན༔ རང་རང་ལས་ལ་གཞན་དུ་སྣང༔ ཐམས་ཅད་རོ་མཉམ་མཚོན་ཆས་སྒྲོལ༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ བརྒྱད་པ་གནས་སྤར་བ་ནི༔ འོད་གསལ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཀློང་དུ་བསྟིམ༔ ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུཿནྲྀཿབྷྲཱུྃ་རྒྱ༔ བདག་སོགས་འཁྲུལ་འཁོར་ཅིར་ཡང་སྣང༔ སྐད་ཅིག་མཉམ་གཞག་ངང་དུ་སྦྱང༔ སརྦ་བི་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ༔ ཡུམ་མཁའ་ཆོས་འབྱུང་ཨེ་དབྱིངས་སུ༔ རང་ཤེས་རིག་པས་གནས་སུ་བཏབ༔ ཨ་ཨཾ་ཨུ་ཏི་ཛ༔ སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ དེ་ནི་ཚེ་གནས་སྤར་བའི་གནད་དོ༔ དགུ་པ་བསྟབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཏུ་འཛིན་པ་རང་གི་སེམས༔ སྣང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་བསྟབ༔ འཁྲུལ་རྟོག་ལས་ཀྱི་ཚོགས་བརྒྱད་རྣམས༔ སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པའི་མཚོན་གྱིས་གཏུབས༔ བསྟབ་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་དུ་བསྟབ༔ མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཛ་གད་ཁཱ་ཧི༔ བཅུ་པ་པད་སྐོར་དང་བཅས་ཏེ་ཚོགས་འདྲེན་པ་ནི༔ ཧོ༔ ཀུན་བཟང་བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་འདི༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ བླ་མས་ལན་ནི༔ ཀྱེ་ཧོ༔ སྣང་སྲིད་དག་པ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ ཡེ་ནས་མཉམ་ཉིད་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་འདི༔ རྟོག་པའི་བློ་ལ་དག་སྣང་གིས་འབུལ་ན༔ འཁྲུལ་མེད་དག་པའི་ངང་ནས་བཞེས་ཤིང་རོལ༔ དེ་ནས་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ལ་ཞུ་བ་ནི༔ ཀྱེ༔ རྡོ་རྗེའི་མཆེད་ལྕམ་རིག་རྩལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ དགའ་མགུ་རངས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་འདི༔ སོ་སོར་མ་མཆིས་གཡར་དམ་ཚུལ་དུ་འབུལ༔ འཁོན་འཛིན་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ༔ མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་བཏབ་པ་ནི༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ སྐུ་གསུམ་དག་པ་ཞིང་ཁམས་གཅིག་ཏུ་མཐོང༔ བླང་དོར་མི་འཚལ་ཡི་རང་དགའ་མགུས་རོལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ བཅུ་གཅིག་པ་ལྷག་མཆོད་བྱ་བ་ནི༔ ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཕུད་ལྷག་གི་མཆོད་པ་བཞག་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ཧྲཱི༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་དང༔ ལས་ལ་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག་གིང༔ མ་བདུན་སྲིང་བཞི་འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་བཞེས༔ འབར་མ་དང་ནི་སྤོར་མ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བཀའ་ཡི་སྲུང་མར་བཅས༔ མ་ལུས་འདིར་བྱོན་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་ལ༔ རྔམས་ཤིང་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རོལ་དུ་གསོལ༔ མ་མ་ཤཱ་ཏྲཱུཾ་ཨ་མུ་ཀཾ༔ ཁྲོཾ་ཡཀྴ་བཛྲ་བི་ཛྭ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་ནི་འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཡིན་ཏེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྫས༔ ནང་གི་ཚོགས་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས༔ རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ གསང་བ་ཡུམ་གྱི་བྷ་ག་བདེ་ཆེན་ཚོགས༔ རྩ་རླུང་སྦྱོར་བས་རླུང་ཁམས་དྭངས་སྙིགས་འབྱེད༔ འཛག་མེད་ཡོན་ཏན་ས་ལམ་འབྲས་བུ་འབྱིན༔ ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་མགྱོགས་བྱེད་ལམ༔ བཅུ་གཉིས་པ་གཏོར་མ་སྐྱོང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྔོན་དུས་ཡོངས་རྫོགས་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ འོག་མིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ༔ ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཡིས༔ རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རང་རྩལ་འཁོར་འདུས་ཤིང༔ གདན་གསུམ་ཚང་བའི་རང་རང་གཟུགས་བསྟན་ནས༔ སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པར་མ་ཆད་དམ༔ ཐ་མལ་དགྲར་འཛིན་འདུལ་བར་མ་ཆད་དམ༔ དབྱིངས་རིག་རང་གསལ་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ རྒྱུད་གསུམ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ཧཱུྃ༔ དེ་འོག་བར་གྱི་བསྐལ་པ་དབུས་མ་ལ༔ དགའ་ལྡན་བརྩེགས་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་རྣམས་སུ༔ བདེ་གཤེགས་སྟོན་པ་དམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས༔ རང་རང་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་འདུས་ནས༔ ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་ཚེ༔ སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་འཁོར་གྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ སྨོན་ལམ་དག་པ་རང་གི་གཟུགས་བསྟན་ནས༔ འགྲོ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་འགོད་པར་མ་ཆད་དམ༔ སྐྱོན་བྲལ་རང་དག་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ རང་རང་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ དེ་འོག་བསྐལ་པ་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་བསམ་ཡས་འཛམ་གླིང་གནས་རྣམས་སུ༔ རིག་འཛིན་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང༔ རྒྱ་བོད་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ ཐེག་དགུ་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ༔ སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་འཁོར་གྱི་ཚོགས་འདུས་ཤིང༔ གང་ལ་གང་འདུལ་རང་རང་གཟུགས་བསྟན་ནས༔ འགྲོ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་འགོད་པར་མ་ཆད་དམ༔ དབང་དང་དམ་ཚིག་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དེ་འོག་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་ལ༔ རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ༔ རིག་འཛིན་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས༔ སློབ་མ་འགྲོ་འདུལ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ལ༔ རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ༔ བཀའ་སྲུང་གཏེར་བདག་དམ་ཅན་ཚོགས་འདུས་ཤིང༔ རང་རང་སོ་སོའི་གཟུགས་མཆོག་དངོས་བསྟན་ནས༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་མ་ཆད་དམ༔ ཤ་ཁྲག་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་ཨི་དན་ན་ར་ཀན༔ གཏོར་མའི་སྒོ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ཀྱིས་དབྱེ༔ བཅུ་གསུམ་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་བཟློག་བསྒྱུར་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གཏོར་ཟོར་སྐུ་དང་མཚོན་ཐོག་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ བདག་རྟོག་ཡུལ་དང་མཚན་མ་གཉིས་འཛིན་བཅོམ༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རང་རྩལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་གསལ༔ གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་རྡུལ་དུ་རློག༔ བསྡུས་པས་འོད་གསལ་ཀློང་དུ་འཁྱིལ༔ ཧཱུྃ༔ ངས་ནི་མ་ཉེས་མ་ཐོ་ཞིང༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་རྟོག་དགྲ་བགེགས་དཔུང༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་གཏོར་མས་ཟློག༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་རྟོག་མེད་ལ༔ ཐ་དད་རྟོག་པའི་ཕུང་སྲི་ཟློག༔ ཐ་སྙད་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལ༔ བློས་བརྟགས་ཅན་གྱི་བྱོལ་ཟོར་ཟློག༔ གནད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་ལ༔ ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟའི་ཕུར་ཁ་ཟློག༔ གཏིང་གསལ་འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པ་ལ༔ བདེན་ཞེན་གཏད་ཁྲམ་བྱེད་པ་ཟློག༔ འཁོར་བའི་དགྲ་ལ་གཏོར་ཟོར་ཕོབ༔ བག་ཆགས་བགེགས་ལ་གཏོར་ཟོར་ཕོབ༔ ལོག་ལྟའི་བདུད་ལ་གཏོར་ཟོར་ཕོབ༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་བྷྱོ༔ བྷྱོ་བྷྱོ་བྷྱོ་ལ་ཟློག་ཀྱང་ཟློག༔ པྲ་མོ་ཧ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཛ་ཡེ་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བི་ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅུ་བཞི་པ་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་མ་མོ་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ ནག་མོ་དམར་མོ་དཀར་མོ་འབུམ་ཕྲག་རྣམས༔ གཏོར་མ་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ ཇི་ལྟར་བཅོལ་པའི་ལས་ལ་འབྲས་བུ་སྩོལ༔ མ་མཱ༔ ཁ་ཁཱ༔ ལ་ལཱ༔ ལེ་ལཱ༔ ཏ་ཏཱ༔ ཏེ་ཏཱེ་སྲིང་འགྲོ་མ༔ པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བཅོ་ལྔ་པ་སྒོ་དྲུང་དུ་དམ་སྲི་མནན་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྣམ་པ་རི་རབ་སུམ་བརྩེགས་ལ༔ དོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གསལ༔ དོང་གཏིང་ལོག་ལྟའི་དཔུང་རྣམས་ནི༔ མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པར་བསྐྱུར༔ སྟེང་དུ་དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བྲོ་བརྡུང་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཅས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ནན༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿནན༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ནན༔ སྟམྦྷ་ཡ་ནན༔ རཀྴ་ནན༔ མཇུག་བསྡུ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས༔ དང་པོ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདག་གཞན་གཉིས་དག་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་སྣང་དུ༔ རྨད་བྱུང་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དང་སྩོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛོད༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དང༔ དགོས་འདོད་རེ་སྐོང་ཡིད་བཞིན་གཏེར་གྱི་མཛོད༔ མཐོང་ཆོས་དབང་དང་ཐུན་མོང་ཡོན་ཏན་བརྒྱད༔ མངོན་ཤེས་དྲུག་ལྡན་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱ༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱི༔ རྫས་རྣམས་ཀུན་ལས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང༔ རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གྲལ་ལ་དེས་ཕྱིན་ནོ༔ བདུད་རྩི་གཡས་དང་གཏོར་མ་གཡོན་ནས་བསྐོར༔ གཉིས་པ་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་བསལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རང་རིག་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་གསལ་བ་ལ༔ སྤྲོ་དང་བསྡུ་བར་བྱ་བ་མི་དམིགས་ཀྱང༔ མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པའི་རྟག་ལྟ་སྦྱང་བྱའི་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་བསྡུ་བར་བྱ༔ བཛྲ་མུཿདང༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང༔ ཡིག་བརྒྱ་བཟླའོ༔ ཧཱུྃ༔ རྟག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ངང༔ བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་མཐའ་གཉིས་བྲལ་བ་ལ༔ ཆད་པའི་སྟོང་ཉིད་མེད་པ་ལས་གྲོལ་ཕྱིར༔ རྫོགས་རིམ་ལྷ་སྐུ་བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལྷ༔ སྣང་ལ་མ་གྲུབ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་ཤར༔ གསུམ་པ་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་བ་ནི༔ དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་རྫས་རྣམས་ཆ་གསུམ་དུ༔ མཉམ་པོར་བགོས་ལ་གཅིག་ནི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ༔ ལེགས་པར་བརྩིགས་པའི་ཐབ་ཁུང་ཟླ་གམ་དབྱིབས༔ ཡང་ན་བྲིས་ཏེ་དབུས་སུ་པད་འདབ་བཞི༔ ལྟེ་བར་བཅས་ལ་བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔ མཚན་མའམ་ཡང་ན་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ་བཀོད༔ བདུད་རྩིས་གཏོར་མ་བསང་ཞིང་སྟོང་པར་བསམ༔ དེ་ནས༔ བྷྲཱུྃ་ལས་དབང་གི་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་ལྡན༔ ཟླ་གམ་དམར་པོ་གདོང་ལ་ཁྲུ་གང་པ༔ ཁ་ཁྱེར་མུ་རན་པདྨ་དམར་པོའི་ཕྲེང༔ ནང་ནི་དབང་གི་ལྷ་རྫས་བུད་ཤིང་གང༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཛྭ་ལ་རཾ༔ བྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾཿཧཱ༔ པདྨ་ཉི་ཟླ་བམ་ཆེན་རོ་ཡི་སྟེང༔ དབུས་སུ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ སྤྱི་བོར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་བདེ་སྟོང་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས༔ ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྦྱོར་རིགས་བཞི་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ དབུ་རྒྱན་མཛད་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀ་ནས༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་འཕྲོས༔ ཚིག་བདུན་དབྱངས་དང་སྔགས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྫས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་ནི༔ ལྷ་རྣམས་ཞལ་དུ་ཕུལ་བས་དགྱེས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ སརྦ་པཉྩ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨ་ན་ལ་མ་ཧཱ་བུདྡྷ་ཛཿབྷསྨིན་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དགང་གཟར་གྱིས་མཆོད༔ ཨོཾ་མ་མ་སརྦ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ དགང་བླུགས་འབུལ་བའོ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཏིལ་འབུལ་བ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ༔ མེ་ཏོག་འབུལ་བ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཡ་ཛྙཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཡམ་ཤིང་འབུལ་བ༔ ཨོཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་བྱེད་པའི་མཆོད་པ༔ ཨོཾ་དྷཱུ་པེ་དཱི་པ་པཱུ་ཤ་གྷནྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་བའི་མཆོད་པ༔ ཨོཾ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀུ་ཤ་འབུལ་བ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དཱུར་ཝ་འབུལ་བ༔ ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ མཱ་ར་ཡ་སརྦ་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཕཊ༔ གང་འདོད་ལས་ཀྱི་ཤམ་བུར་འདོད་གསོལ་གདབ༔ ཕྱེ་སྨན་གོས་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་རྣམས་ཀྱང༔ བྱིན་བརླབས་བདུད་རྩིར་བསམས་ལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད༔ ལེགས་པར་ཕུལ་ལ་སྨན་རཀ་གཏོར་མས་མཆོད༔ མཆོད་བསྟོད་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལ་ལྷ་རྣམས་བསྡུ༔ ཐལ་བ་སྤོས་ཆུས་བྲན་ཞིང་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱལ༔ ཕྱི་ཡི་ཧོམ་དེས་ལས་བཞི་མ་ལུས་འགྲུབ༔ སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་གསོ་བསྐྱེད་ལྷ་དང་སྦྱར༔ ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་བསྐྱེད༔ བཟའ་བཏུང་བསྲེག་རྫས་ཚོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱ༔ གསང་བའི་སྦྱིན་སྲེག་སྙོམས་འཇུག་དྲོད་ཀྱི་མེས༔ ཁམས་རྒྱས་རྫས་ཀྱི་ཞུ་བདེས་རྣམ་རྟོག་འཇོམས༔ དོན་དམ་སྦྱིན་སྲེག་སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མེས༔ གློ་བུར་སྒྲིབ་སྦྱོང་འགྱུར་མེད་ཐིག་ལེར་འབར༔ བཞི་པ་བུམ་གཏེར་སྦ་བ་ནི༔ ས་ཡི་ལྷ་མོ་སེར་མོ་ཕག་ལ་གནས་པའི་ཕྱག་གཉིས་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་འཛིན་པ༔ དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་གསལ་བའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར༔ དབང་བསྐུར་རིགས་བདག་གི་རྒྱས་གདབ་མཆོད་པ་འབུལ་ནས༔ ཧཱུྃ༔ ས་ཡི་ལྷ་མོ་རིན་ཆེན་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ བདག་ཅག་ཡུན་དང་སྲིད་ཀྱི་བདེ་ལེགས་དོན༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་རྫས་དང་ཆོས་ཀྱི་གཏེར༔ གཏམས་སོ་གཏད་དོ་མི་འགྱུར་ཚེ་དང་དཔལ༔ ཆོས་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱལ་སྲིད་དབང་ཐང་ནོར༔ རྟག་ཏུ་མི་ཉམས་ཡུན་དུ་གནས་ཕྱིར་འབུལ༔ དུས་སུ་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བྷྲཱུྃ༔ རཏྣ་སིདྡྷི་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་གདབ་རྟེན་འབྲེལ་རབ་གནས་དང༔ གང་འདོད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་གདབ༔ ཕྱི་ཡི་གཏེར་གྱིས་ཕྱི་ཡི་རེ་བ་སྐོང༔ ནང་གི་གཏེར་གྱིས་རྩ་རླུང་ཡེ་ཤེས་འཕེལ༔ གསང་བའི་གཏེར་གྱིས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང༔ དེ་ཕྱིར་ལས་ཀྱི་མཐའ་བསྒྱུར་ཁྱད་པར་འཕགས༔ ལྔ་པ་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱང་བརྗོད་པར་བྱའོ༔ ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་མི་དམིགས་སྒྱུ་མར་སྣང་བའི་ཆོས༔ མིག་འཕྲུལ་ཇི་བཞིན་དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་ཏུ༔ ཡོངས་སུ་བསྔོས་པས་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགྲོ་ཀུན་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག༔ མཁའ་འགྲོའི་ཟབ་ལམ་གསང་བ་རྨད་ཀྱི་ཆོས༔ ལྔ་ལྡན་བུ་དང་གཅིག་བརྒྱུད་མ་གཏོགས་པ༔ སུ་ལའང་མ་སྤེལ་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཆད་འབྱུང༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་བདག་མདུན་དབང༔ གསལ་བྱེད་ཚིག་ཕྲེང་འདི་ལ་ཞུས་ཏིག་གྱིས༔ ཕྱི་རབས་བརྒྱུད་འཛིན་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱ༔ སྨག་ཁཾཐ༔ པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་མདུན་དབང་དོན་དེ་ཉིད་གསལ་བ་འདི། ཤོག་སེར་ལས་སྔ་སོར་ཕབ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། སླད་ནས་ཆོག་བསྒྲིག་ཁྱེར་བདེ་བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་དད་ལྡན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་པདྨཱ་ཀ་ར་དང་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པའི། ཀརྨ་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་བཟང་གིས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། མཁའ་འགྲོའི་ཟབ་ལམ་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལས་བྱང་གིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུ་མས་ཞབས་ཀྱི་པདྨོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡུལ་གྱི་བདེ་ལེགས་མཐའ་དག་གི་འདུན་ས་འཕྱིང་བར་སྟག་རྩེའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར། དུས་མཐའི་སྙོམ་ལས་པ་པྲ་ཛྙཱ་རསྨིའམ་མིང་གཞན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཨུ་པ་སི་ཀ་ཀུན་བཟང་འོད་ཟེར་ཉིད་དོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

TSAGLI image gallery goes here

Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.