Terdzo-KHI-004Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-KHI-004.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཕུར་པ་དྲག་སྔགས་ལས་ཕུར་པ་བྱིན་རླབས་

phur pa drag sngags las phur pa byin rlabs

by  ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་ (Chöje Lingpa)
revealed by  ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་ (Chöje Lingpa)
in cycle  དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ (Dpal rdo rje gzhon nu thugs kyi thig le)
Volume 32 (ཁི) / Pages 121-122 / Folios 1a1 to 1b1

Tibetan Text

ཕུར་པ་དྲག་སྔགས་ལས་ཕུར་པ་བྱིན་རླབས་བཞུགས་སོ། །༁ྃ༔ ཐུགས་དམ་གསང་བའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕུར་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་ཆོ་ག་བྱ་སྟེ༔ བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ལག་པ་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་ལྔ་ལ་མ་སཱུརྱ་མཎྜ་ལ་ཉི་མའི་གདན་རེ་རེ་ལ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾ་ཧཱ་ལས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ལྔ༔ གཡོན་གྱི་སོར་མོ་ལྔ་ལ་ཨ་ཙནྡྲ་མཎྜ་ལ་ཟླ་བའི་གདན་རེ་རེ་ལ་མཱུཾ་ལཱཾ་མཱཾ་པྱཱཾ་ཏཱཾ་ལས་ཡུམ་ལྔ༔ བཛྲ་ཨཉྫ་ལི་སོར་མོ་བསྣོལ་བས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བ་མཛད༔ བཛྲ་བྷནྡྷ་བཛྲ་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨཱ༔ སྦྱོར་མཚམས་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཕུར་པ་རྣམས་ལ་ཐིམ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཁྲོ་བོར་ཤར༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲོ་ཚོགས་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ དགྲ་བགེགས་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧ་ན་ཧ་ན་དིཔྟ་ཙཀྲ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧྲི་ད་ཡ་པདྨ་ཧྲི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་ཏཱ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བེ་ཏ་ལཱི་མ་ཏ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་གུ་ཏ་ལ་པྲ་ཏ་ལ་ཨ་ཏི་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བྱུག་བདུག་བྲབ་གསུམ་བྱའོ༔ ཧཱུྃ༔ སྐུ་སྟོད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ལ༔ སྐུ་སྨད་ཟུར་གསུམ་དབལ་དང་ལྡན༔ ཁྲོ་བཅུ་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ གདུག་པ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཕུར་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཆོ་གའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).