Terdzo-DA-040

Revision as of 07:48, 7 November 2018 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "2007-2016" to "2007-2018")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-DA-040.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་གྱི་སྐོར་ལས༔ གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་

gnam chos thugs gter gyi skor las:_grub chen Dom+bi pa'i sgrub thabs

by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
revealed by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
in cycle  གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ (Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor)
Volume 11 (ད) / Pages 805 / Folios 1a1 to 1a6

[edit]

གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་གྱི་སྐོར་ལས༔ གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ༔ ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་འདུད༔ དེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ལྟ་སྟེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཏོར་མ་སྟ་གོན་མེད༔ དམིགས་པ་ཌོམྦི་སྐུ་མདོག་སྨུག༔ ཡུམ་སྨུག་འཁྱུད་དེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ཕྱག་ན་དུག་སྦྲུལ་བུ་ཆེན་འཛིན༔ སྟག་མོ་གྲུས་མའི་སྟེང་ན་ནི༔ ཡབ་ཡུམ་སེམས་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པ༔ སྣ་བུག་གཡས་ནས་རླུང་བུས་པས༔ ཌོམ་གྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པ་ལས༔ ཌོམྦི་པ་ནི་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ སྣ་བུག་གཡོན་ནས་རླུང་རྔུབས་པས༔ བི་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་གྲགས་པས༔ ཌོམྦི་རང་དང་དབྱེར་མེད་བསམ༔ རླུང་ནི་རན་པར་བཞག་པའི་ཚེ༔ ཀ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་གྲགས་པས༔ ཌོམྦི་པ་ནི་འགྲུབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་ཌོམྦི་ཀ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དེ་ཡིས་ཌོམྦི་པ་འགྲུབ་བོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐམ་གུ་ཧྱ༔ འདིའི་ཞལ་གདམས་ལ༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས༔ ཡུམ་གཅེར་བུ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་ཏུ་ཡང་དུག་སྦྲུལ་འཛིན་པ༔ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐམ་གུ་ཧྱ༔ ཞེས་པ་གདོང་ངན་གྱི་ལོ་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཉེར་གཉིས་སྟོན་པ་ལྷ་ལས་བབ་པའི་དུས་ཆེན་གྱི་ནུབ། ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གཅིག་བྱོན་ནས་གདམས་པ་འདི་དངོས་སུ་གསུངས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པ་ལའོ། །འདིའི་དབང་གཟུངས་དབང་ལྟར་རོ།།

RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-55-gnam chos Dhom bhi-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-55-gnam chos Dhom bhi-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-55-gnam chos Dhom bhi-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-55-gnam chos Dhom bhi-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-55-gnam chos Dhom bhi-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-55-gnam chos Dhom bhi-06.JPG
RTZ-Tsagli-KHA-15-gnam chos Dom(plus)bi pa-01.jpg
RTZ-Mandala-Dzongsar-02-127-gnam chos Dombhi.jpeg

Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).