Terdzo-BI-003Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-BI-003.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གནམ་ཐོག་གི་སྲུང་བ་ཟབ་མོ་མི་ཉག་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཏེར་མ་

gnam thog gi srung ba zab mo mi nyag grags pa 'byung gnas kyi gter ma

by  མི་ཉག་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ (Minyak Drakpa Jungne)
revealed by  མི་ཉག་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ (Minyak Drakpa Jungne)
Volume 45 (བི) / Pages 33 / Folios 1a1 to 1a6

Tibetan Text

གནམ་ཐོག་གི་སྲུང་བ་ཟབ་མོ་མི་ཉག་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཏེར་མ་བཞུགས༔ ན་མོ་གུ་རུ༔ སློབ་དཔོན་པདྨས་ འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་བྱའི་ཕྱིར༔ གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་སྲུང་བ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་འཁོར་ལོ་བཞི་སྦྲགས་འདི་གྲུབ་ན་གསེར་གྱིས་ བྲི༔ མ་གྲུབ་ན་རྒྱ་སྣག་བཟང་པོ་ལ་རིན་ཆེན་བརྡར་བས་དཔེའུ་རིས་བཞིན་ལེགས་པར་བྲིས་ནས་རབ་གནས་བྱས༔ དེ་གང་གི་ ལུས་ལ་བཅངས་པས་ཐོག་ཐུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ༔ འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པས་རྟགས་ཐོན་པ་ཡིན་ནོ༔ ྀཨཚ༔ སྔགས་རྣམས་དྲི་ བཟང་གིས་བྱུག༔ རྨ་བྱའི་མདོངས་དང་དར་ཚོན་སྣ་ལྔའི་ཁོག་ཏུ་བཅུག༔ དར་ཚོན་སྣ་ལྔས་གྲིལ༔ རབ་གནས་གཞན་བཞིན་ བྱེད༔ བུམ་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཏེར་ནས་མི་ཉག་གྲགས་འབྱུང་གིས་བཏོན་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).