Terdzo-AA-080

From Rinchen Terdzö
Revision as of 01:30, 7 November 2018 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "totalvolumes[ ]?=[ ]?70[ ]? " to "totalvolumes=71 ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཞི་རྒྱས་སྦྱིན་སྲེག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངག་འདོན་དགེ༔

rdzogs chen sde gsum gyi zhi rgyas sbyin sreg shin tu bsdus pa'i ngag 'don dge:

revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ (Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum)
Volume 62 (ཨཱཿ) / Pages 449-450 / Folios 1a1 to 1b4

[edit]

སྡེ་གསུམ་སྤྱི་སྐོར།་་་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཞི་རྒྱས་སྦྱིན་སྲེག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངག་འདོན་དགེ༔ རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རིག་པའི་བཅུད༔ མཆོད་སྦྱིན་བསྲེག་བྱའི་རྫས་རྣམས་ཀུན༔ ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོར་གྱུར༔ ཨཱོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨ༔ འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ འཕེལ་དང་འགྲིབ་པ་མ་མཆིས་པའི༔ ཡུམ་ལྔའི་རང་བཞིན་གདོད་མ་ནས༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་རྫོགས༔ ཚ་ཞིང་བསྲེག་པ་མེ་ཡི་དཀྱིལ༔ ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གོས་དཀར་མོ༔ རྣམ་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྔའི་ཀློང༔ འདི་གསང་སྐོར་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་བཀའ་བརྒྱད་ལ་སྦྱར་ཀྱང་གཞན་ལ་ཚུལ་དེས་འགྲེ་འོ།་་་སྣོད་བཅུད་དག་པའི་ཞལ་ཡས་ཁང༔ སོགས་ནས། དབྱིངས་རིག་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྒོམ༔ ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པ་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་སྤྲོ་བ་དང་སྡུད་པའི་སྒོ་ནས་ཞི་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་པར་གྱུར༔ དུག་གསུམ་ཡེ་དག་སོགས་ནས། སེམས་ཉིད་ཤར་གྲོལ་ཐུགས་ལ་བསྟོད༔ ཨ༔ ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་དགང་གཟར་དུ༔ ཐབས་མཆོག་རིག་པའི་བླུག་གཟར་གྱིས༔ དབྱེར་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དྲངས་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་པར་གྱུར༔ ཨཱོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ༣ བདུད་རྩི་སྨན་ཕུད།་་་ཨཱོྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ༢༡ ཨཱོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ༣ ཡམ་ཤིང་།་་་ཨཱོྃ་ཛྙཱ་ན་བྲྀཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ༢༡ ཨཱོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ༣ མར་ཁུ།་་་ཨཱོྃ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ༢༡ ཨཱོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ༣ ཏིལ།་་་ཨཱོྃ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ༢༡ ཁྱད་པར་གྱི་རྫས་ཏིལ་ལ་གྲངས་གཟུང་། རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད་སོགས་སྤྱི་ལྟར་རོ།། །། ༈ རྒྱས་པ་ལ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་སྒེག་ཅིང་མཛེས་པའི་ཉམས་ཅན་འོད་ཟེར་སེར་པོ་སྤྲོ་བ་དང་སྡུད་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་པར་གྱུར༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨཱོྃ༔ ཁྱད་པར་གྱི་རྫས་མེ་ཏོག་སེར་པོ་ལ། ཨཱོྃ་ཨཱ་ཡུཿཔུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨཱོྃ༔

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).