Terdzo-AA-075

Terdzo-AA-075.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གསང་སྐོར་ཁྲིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བུམ་པའི་བརྡ་དོན་

gsang skor khrid kyi byin rlabs kyi bum pa'i brda don

revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ (Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum)
Volume 62 (ཨཱཿ) / Pages 429 / Folios 1a1 to 1a5

Tibetan Text

གསང་སྐོར་ཁྲིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བུམ་པའི་བརྡ་དོན་ནི། བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་བཀང་བ་ནི་ནང་གསལ་ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་པ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་བརྡའོ། ཁ་རྒྱན་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ནི་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཆར་བའི་བརྡའོ། །མེ་ལོང་ནི་དབྱིངས་རྣམ་དག་གི་སྒྲོན་མ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བའི་བརྡའོ། །ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་ནི་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་འགུལ་འཕྲིག་མེད་པར་བཀྲ་ལམ་མེར་བརྟན་པའི་བརྡའོ། །དར་སྣ་ལྔ་ནི་དུག་ལྔ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་འོད་གསལ་བའི་བརྡའོ། །མདའ་ནི་དབྱིངས་རིག་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་མདའ་ལྟར་དྲང་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་དུ་འབྱིན་པའི་བརྡའོ། །བུམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཚོན་བྱེད་བརྡའི་དབང་བསྐུར་བ་ན། མཚོན་བྱ་རང་ལ་ཡེ་ནས་སྟོང་གསལ་རང་རིག་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བརྡའོ། །རྨ་བྱའི་སྒྲོ་མདངས་ནི་ཐེག་དགུའི་རྩེ་མོ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མྱུར་ལམ་ཐོད་རྒལ་རིག་པའི་རྩལ་དབང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བརྡའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).